Tullverket

Remissvar 2015

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2015

EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektivPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-12-30

Remiss av betänkandet En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-12-16

Remissyttrande inremarknadsstrategin för varor och tjänster UD2015/09859/FIMPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-12-11

Yttrande över betänkandet En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)PDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-12-08

Yttrande över betänkande om passdatalagPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-12-02

Yttrande över lagen om ändring i varumärkeslagenPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-30

Yttrande över remiss av vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-27

Betänkade - Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-20

Yttrande över förslag till Jordbruksverkets redovisning av regeringsuppdraget Förstärkta åtgärder mot artskyddsbrottPDF
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2015-11-18

Yttrande över slutbetänkandet av Informationshanteringsutredningen Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-09

Yttrande över ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslenPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-11-12

Yttrande över departementspromemorian Ds 2015:41 En stärkt yrkeshögskola — ett lyft för kunskapPDF
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2015-11-12

Promemoria över falska polisbilar (Ds 2015:40)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-11-12

Yttrande över betänkandet (SOU 2015:6) Mer gemensamma tobaksregler - Ett genomförande av tobaksproduktdirektivetPDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-11-02

Yttrande över sanktionsväxling — effektivare sanktioner på exportkontrollområdet, SOU 2014:83PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-10-27 

Yttrande över skapa tilltro – generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen, SOU 2015:46PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-10-22

Yttrandet över betänkandet (SOU 2015:33) Uppgiftslämnarservice för företagenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-10-15

Yttrandet över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-10-22

Yttrande över promemorian Regelförenkling för sjöfartenPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-10-15

Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter (NV-02066-15)PDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-10-05

Yttrande avseende promemorian om samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd (Ds 2015:39)PDF
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2015-09-25

Remissyttrande avseende förslag till MSB:s föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnenPDF
Mottagare: Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
Datum: 2015-09-28

Yttrande avseende betänkandet (SOU 2015:67) För att brott inte ska löna sigPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-25

Yttrande avseende informations- och cybersäkerhet i Sverige — Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Remissyttrande avseende betänkandet SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresorPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

STY 2015-578 Remissyttrande avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-22

Remissyttrande avseende betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Remissyttrande över utredningen Tillsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Promemorian Genomförandet av det omarbetade explosivvarudirektivetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-21

Promemorian Anläggningsbesked för biodrivmedelPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-09-18

Yttrande över meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En strategi för en inre digital marknad (KOM(2015) 192 slutlig)PDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-09-16

Promemorian "Europeisk kvarstad på bankmedel" (SOU 2015:54)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-14

Betänkande av utredningen om säkerhetsskyddslagen "En ny säkerhetsskyddslag" (SOU 2015:25)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-07

Promemoria från 2015 års varumärkesutredning – Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordningPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-09-04

Promemorian Dröjsmålstalan enligt den nya tullagenPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-08-28

Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s avfallsförteckningPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-09-01

Betänkande (SOU 2015:31) om datalagring och integritetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-08-20

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifieringPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-08-18

Vissa frågor på området för indirekta skatterPDF
Mottagare: Finansdepartementet   
Datum: 2015-08-07

Promemorian Undantag från mervärdesskatt för vissa
posttjänsterPDF

Mottagare: Finansdepartementet  
Datum: 2015-08-06

Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudetPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-07-10

Tullverkets yttrande över promemorian Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdetPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2015-07-10

Tullverkets yttrande över SOU 2015.10 Gränser i havetPDF
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2015-07-07

Departementspromemorian om en ny lag om fritidsbåtar med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrarPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-06-26

Yttrande över Elsäkerhetsverkets Förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttagPDF
Mottagare: Elsäkerhetsverket
Datum: 2015-06-09

Tullverkets yttrande över departementspromemorian (Ds 2015:27) Ett gränsöverskridande informationsutbyte om tranfiksäkerhets-relaterade brott – Genomförande av det nya CBE-direktivetPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-06-09

Promemorian punktskatt – redovisningsskyldighetens inträdePDF
Mottagare: Finansdepartementet 
Datum: 2015-05-27

Tullverkets yttrande över departementspromemorian (Ds 2015:4) Brottmålsprocessen – en konsekvensanalysPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-05-25

Betänkandet Kemikalieskatt - SOU 2015:30PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-05-27

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa registerfrågorPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-05-25

Tullverkets yttrande över delbetänkandet ”Mer gemensamma tobaksregler” (SOU 2015:6)PDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-05-18

Tullverkets yttrande över Ds 2015:10 "Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål"PDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2015-05-04

Tullverkets yttrande över promemorian "Utökade möjligheter till frivillig betalning av böter och viten"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-05-04

Tullverkets yttrande över promemorian "Rätten till försvarare"PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-05-04

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare regleringPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-04-28

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-04-28

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2015:5) En ny svensk tullagstiftningPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-04-20

Tullverkets yttrande över promemorian Uppbörd av böter (Ds 2015:5)PDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-04-27

Tullverkets yttrande med anledning av Naturvårdsverkets förslag till forfattningsändringar for att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaserPDF
Mottagare: Miljö- och energidepartmentet
Datum: 2015-04-20

Promemorian om godkannande och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingarPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-04-20

Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskarePDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-04-07

Kompletterande remiss: Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustningPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-04-07

Tullverkets yttrande över fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76PDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-03-30

Tullverkets yttrande över Kemikalieinspektionens rapport 7 - Mottagarelag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige"PDF
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2015-03-27

Tullverkets yttrande över utkastet till lagrådsremiss: Ny påföljd efter tidigare domPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-03-03

Tullverkets yttrande till Promemorian om godkännande och marknadskontroll för jordbruks- och skogsbruksfordonPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-03-02

Yttrande över Ds 2014:41 MedicrimekonventionenPDF
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2015-02-18

Tullverkets yttrande över Konsumentrapporten 2015 "Läget för Sveriges konsumenter"PDF
Mottagare: Konsumentverket
Datum: 2015-02-18

Tullverkets yttrande över remiss Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR – några registerfrågorPDF
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2015-02-05

Tullverkets yttrande över promemorian Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupationPDF
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2015-01-28

Tullverkets yttrande över promemorian Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färdPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-01-26

Tullverkets yttrande över remissen avskaffande av Sveriges nationella förfarande för att fullständigt denaturera alkoholPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-01-22

Tullverkets yttrande rörande komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hotPDF
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2015-01-23

Tullverkets yttrande rörande genomförande av direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EGPDF
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2015-01-09

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000