Tullverket

Remissvar 2012

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2012

Remiss av promemoria om begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen (STY 2012-838/Fi2012/4343) Pdf, 148.3 kB. 
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-12-20

Förslag om ändringar i växtskyddslagen (Ds 2012:38) Pdf, 54 kB.
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-12-12

Yttrandefrihetskommitténs betänkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55) Pdf, 406.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-12-11

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (Ds 2012:40) Pdf, 19.1 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-12-07

Ändring av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 261-2) om information om förenklad delgivning enligt 33 kap. 6§ andra stycket Rättegångsbalken Pdf, 22.6 kB.
Mottagare: Rikspolisstyrelsen
Datum: 2012-11-22

Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar (SOU 2012:57) Pdf, 146.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-11-19

Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden – Genomförande av EU:s tolknings- och översättningsdirektiv (SOU 2012:49) Pdf, 24.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-11-20

Estetiska behandlingar - förslag till rättslig reglering m. m. Pdf, 142.6 kB.
Mottagare: Socialstyrelsen
Datum: 2012-11-14

Nya påföljder (SOU 2012:34) Pdf, 25.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-11-09

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44) Pdf, 26 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-10-30

Sekretess i det internationella samarbetet (Ju2012/5900/L6) Pdf, 124.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-10-26

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (STY 2012-680) Pdf, 28.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-10-16

Förslag till nationell tillämpning av EU:s timmerförordning (STY 2012-526) Pdf, 21.7 kB.
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-10-01

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29) Pdf, 833.2 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2012-09-26

Departementspromemorian (Ds 2012:22) Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål – Tillträde till det andra tilläggsprotokollet Pdf, 22.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-09-21

Svenskt genomförande av RoHS-direktivet 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter Pdf, 164.3 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-09-21

Handlingsplan för tillsyn över gränsöverskridande avfallstranporter Pdf, 427.2 kB.
Mottagare: Naturvårdsverket
Datum: 2012-09-19

Förslag om allokering av nummer 113 13 Pdf, 133 kB.
Mottagare: Post- och telestyrelsen
Datum: 2012-09-07

En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare (Ds 2012:29) Pdf, 21.1 kB.
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-08-27

Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål
Mottagare: Post- och telestyrelsen
Datum: 2012-08-23

Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål
Mottagare: Post- och telestyrelsen
Datum: 2012-08-23

Utkast till handbok om hemliga tvångsmedel Pdf, 1.5 MB.
Mottagare: Åklagarmyndigheten
Datum: 2012-08-17

Promemorian En ny tidsbegränsad vapenamnesti Pdf, 21.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-08-15

Förslag till EU förordning om fartygsåtervinning Pdf, 360.2 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-07-12

Promemorian Beskattning av tillsatser i motorbränsle Pdf, 21.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-07-03

Promemorian Organisering av icke-spridningsfrågor på myndighetsnivå Pdf, 226 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-07-03

Yttrande om betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) Pdf, 25.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-07-04

Tullverkets yttrande över departementspromemorian (Ds 2012:16) Pdf, 245.8 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2012-07-02

Internationell uppförandekod om gränsöverskridande transporter av radioaktivt metallskrot och halvfabrikat Pdf, 163.4 kB.
Mottagare: Strålsäkerhetsmyndigheten
Datum: 2012-06-27

Snabbare betalningar SOU 2012:11 Pdf, 149 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-06-27

Rovdjursutredningens slutbetänkande Mål för rovdjuren SOU:2012:22 Pdf, 163.5 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-06-27

Delbetänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36) Pdf, 184.6 kB. 
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2012-06-26

Penningtvätt - kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12) Pdf, 182.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-06-26

Utredningen om kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20) Pdf, 184.2 kB.
Mottagare: Utbildingsdepartementet
Datum: 2012-06-04

Boverkets rapport Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter Pdf, 160.9 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2012-05-23

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:XX) om handel med sprutor och kanyler Pdf, 177.3 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2012-05-11

Promemorian Vissa skattefrågor inför budget- propositionen för 2013 Pdf, 21.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-05-03

Promemorian En ny lag om beredskapslagring av olja Pdf, 405.9 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2012-05-03

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler Pdf, 169.5 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2012-04-25

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika Pdf, 195.2 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2012-04-17

Promemoria om omvänd skatteskyldighet för mervärdesskatt vid handel med visst skrot (Fi2007/4082) Pdf, 33.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-04-16

Betänkandet (SOU 2011:7) Transporter av frihetsberövade och Statskontorets rapport (2011:28) Transporter av frihetsberövade – En konsekvensanalys Pdf, 28.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-04-16

Promemoria med kompletterande beredningsunderlag till betänkandet En ny kameraövervakningslag (SOU 2009:87) Pdf, 26.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-04-10

Promemorian Sekretess för uppgifter i utländska databaser Pdf, 22 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-04-02

Promemorian Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden Pdf, 22.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2012-04-02

Kommissionens förslag till dataskyddsdirektiv för de brottsbekämpande myndigheterna (KOM(2012) 10 slutlig) Pdf, 25.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-03-28

Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (Ds 2011:43) Pdf, 158 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-03-16

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM(2012) 11 slutlig) Pdf, 25.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-02-28

Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst (Ds 2011:44) Pdf, 38.4 kB. 
Bilaga – Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Pdf, 27.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-02-24

Promemoria med förslag till ny kustbevakningsdataförordning Pdf, 22.3 kB. 
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2012-02-07

Kommissionens förslag till förordning om en europeisk hav- och fiskerifond på KOM (2011) 408 slutlig Pdf, 119.6 kB. 
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2012-02-06

Yttrande över remiss avseende ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika, (LVFS 2011:10) om förteckning över narkotika samt (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Pdf, 295.7 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2012-01-25

Förslag till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning KOM(2011) 593 slutlig Pdf, 525.9 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2012-01-12

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag (Ju2011/7462/L2) Pdf, 21.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2012-01-10

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)