Tullverket

EDI svarskoder (felkoder) för TDR050

Denna sidan innehåller en lista med svarskoder (felkoder) gällande typerna MFT och FFT.

Övriga kodtyper som förekommer i CUSRES-IEKV finns förtecknade i TDR050, bilaga C.

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV - kvalificerare MFT, koden medför inte att ärendet avvisas.

Kod

Beskrivning

244

Angivet EORI-nr för behörig att begära klarering finns inte i EORI-databasen

245

Landkod för klareringsbehörig måste vara SE

246

Både landkod och organisationsnummer för klareringsbehörig måste anges

247

Från och med 1 oktober träder övergångsbestämmelserna in rörande CBAM (gränsskyddsmekanismen för koldioxid). Varor som omfattas av regelverket ska rapporteras in till det centrala CBAM-systemet inom EU. Övergångslösningen pågår till den 31 december 2025.

623

Kvoten är kritisk, normal tull kan komma att debiteras

624

Kvoten är blockerad, normal tull debiteras


 Applikationsspecifika svarskoder i CUSRESU-IEKV - kvalificerare FFT

Kod

Beskrivning

Kommentar

065

Ärendet har ej kunnat tas emot på grund av interna orsaker i TDS. Ärendet kommer inte att köas upp och måste skickas in på nytt.

Detta meddelande kan erhållas om det har uppstått något fel i TDS - Ärendet kommer inte att köas upp och måste skickas in på nytt. För mer information, se it-driftinformation. Vid frågor kan IT-support på Tullverket kontaktas.

100

Exportörens Eori-nr/Identitetsnr ska anges


101

Exportörens EORI-nr/Identitetsnr är felaktigt

Kan bero på fel format, fel checksiffra eller att deklarerat EORI-nummer inte finns i EORI-databasen.

102

Exportörens EORI-nr/Identitetsnr stämmer ej med ursprungsärende


105

Landkod i/till exportörens EORI-nr/Identitetsnr ska anges


106

Landkod i/till exportörens EORI-nr/Identitetsnr är felaktigt

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

107

Landkod i/till exportörens EORI-nr/Identitetsnr får inte ändras


108

Landkod i/till exportörens EORI-nr/Identitetsnr ska tillhöra ett EU-land


115

Exportörens namn ska anges

Om exportören saknar EORI-nr ska namn anges

117

Deklaranten saknar tillstånd till förfarande enligt angiven förfarandekod (37:1)


121

Exportörens postadress ska anges

Om exportören saknar EORI-nr ska postadress anges

123

Exportörens landkod i postadressen ska anges


124

Exportörens landkod i postadressen är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

125

Namn på handläggare hos exportör ska anges


126

Telefonnr till handläggare hos exportör ska anges


127

Exportörens postnummer ska anges


128

Exportörens postnummer är felaktigt


129

Exportören måste vara etablerad inom EU


130

Angivet EORI-nr för ombud är felaktigt


131

Ombudets EORI-nr ska anges


132

Ombudet saknar tillstånd för angivet meddelande


133

Angiven kod för kvalitetssäkrad kan endast användas av ombud på steg 3 eller högre i Servicetrappan

Svarskoden kan utlösas om koden angetts men ombud saknas eller om ombudets EORI-nr är felaktigt

134

Ombud ej registrerat hos tullverket


135

Telefonnummer till handläggare hos ombud ska anges


136

Telefonnummer till handläggare hos ombud ska ej anges


140

Handläggares namn hos ombud ska anges


141

Handläggares namn hos ombud ska ej anges


142

Flaggan för ombud att använda sin kvalitetssäkring får inte deklareras från och med 2018-04-09


150

Angivet tull-id är förbrukat

Ärendets tullid har tidigare använts i TDS

151

Tullid ska anges


152

Tullid är felaktigt

Kan bero på har felaktigt format och/eller felaktig checksiffra

153

Ärendets tullid ingår i den serie som är förbehållen Tullverket

Vid nyuppläggning av ärende (utom TNU) ska företagets tullidserie användas

154

Tullid tillhör inte giltig tullidserie

Ärendets tullid ska återfinnas i någon av de tullidserier som registrerats i TDS

155

Åberopat tullid är fel

Tänkbara orsaker: Tullid finns inte i TDS eller tullid avser ett inte relevant ärende

156

Omprövning begärd på en otillåten typ av deklaration.


160

Deklarationstyp ska anges


161

Deklarationstyp är felaktig


162

Deklarationstyp fel i förhållande till meddelande


165

Transaktionens art ska anges


166

Transaktionens art är felaktig


174

Angivet tecken i containernummer är felaktigt


175

Containernummer ska anges

Containernummer är obligatoriskt när "1" angivits i fält 19 "Container"

176

Containernummer ska inte anges

Containernummer får bara anges när "1" angivits i fält 19 "Container"

180

Angiven åtgärdsindikator är felaktig


181

Åtgärdsindikator (Call me) måste anges


185

Förfarandekod (37:2) är felaktig


186

Vid varukod 00 får värdet inte överstiga 10 000 kr


187

Tillståndsnummer som börjar med TTA skall anges


188

Tillståndsnummer som börjar med TTA eller TFT skall anges


189

Dokumentkod fel i förhållande till FF2 kod


190

En eller flera tilläggskoder är felaktiga eller finns inte till den deklarerade varukoden, se Tulltaxan


191

Tilläggskod/er ska anges


193

Samma tilläggskod angiven flera gånger


194

Felaktig kombination av tilläggskoder


195

Varans pris ska anges


196

Varans pris är felaktigt

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde

200

Utlämningsdag ska anges


201

Angiven utlämningsdag är felaktig

Ex. Utlämningsdag får ej vara senare än dagens datum. Datum ska vara ett ”giltigt” datum och ha formatet CCYYMMDD, t.ex 30 februari är ej giltigt.

205

Landkod saknas i ombudets EORI-nr


206

Identitetsnr saknas i ombudets EORI-nr


207

Landkod i ombudets EORI-nr måste vara SE


210

Mottagarens namn ska anges


215

Typ av ombudskap ska anges


216

Typ av ombudskap är felaktigt


217

Typ av ombudskap ska ej anges


218

Typ av ombudskap 2 eller 3 är fel i förhållande till deklarerad uppgift om deklarant.

Vid direkt ombudskap, kod 2, får inte ombud också skriva sig som deklarant. Vid indirekt ombudskap, kod 3, måste ombudet även skriva sig som deklarant.

220

Mottagarens postadress ska anges


225

Landkod i/till deklarantens EORI-nr/Identitetsnr ska anges


226

Landkod i/till deklarantens EORI-nr/Identitetsnr är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

230

Mottagarens landkod till postadressen är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

231

Landkod till postadressen för mottagare ska anges


235

Landkod i/till mottagarens EORI-nr/Identitetsnr ska anges


236

Landkod i/till mottagarens EORI-nr/Identitetsnr är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

250

EORI-nr/Identitetsnr för mottagaren ska anges


251

Mottagarens EORI-nr/Identitetsnr är felaktigt

Kan bero på fel format, fel checksiffra eller dylikt

252

EORI-nummer för mottagare är fel

Deklarerat EORI-nummer finns inte i EORI-databasen. Kontrollera EORI-numrets landkod och identitetsnummer

255

Mottagarens postnummer ska anges


256

Mottagarens postnummer är felaktigt


260

Antal kolli på huvudnivå (fält 6) ska anges


261

Antal kolli på huvudnivå (fält 6) är felaktigt

Värdet får inte vara negativt, för stort eller 0 (noll). Antal kolli på huvudnivå ska vara samma som det totala antalet kolli som deklarerats på varupostnivå.

265

Valutakod ska anges


266

Valutakod är felaktig


270

Beräknad avgångstid ska anges


271

Beräknad avgångstid är felaktig

Datum och tidpunkt ska vara ett "giltigt" datum och ha formatet CCYYMMDDHHMM, t.ex 30 februari är ej giltigt. Beräknad avgångstid får ej vara tidigare än det datum deklarationen skickas in.

275

Nummerlista eller delförtullning kan bara tillämpas när den förenklade och den kompletterande deklarationen skickas i samma system (samma TDR-version)


285

Kod för container ska anges med 1 eller 0

1 = (Ja) Varor som transporteras i container, 0 = (Nej) Varor som inte transporteras i container.

286

När uppgiften container skickas måste värdet vara ”1” och fältet container i den ursprungliga deklarationen måste vara tomt.


290

Bestämmelseland ska anges

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

291

Angiven kod för bestämmelseland är felaktig

Ex. kod får ej vara EU

292

Bestämmelseland SE får bara anges vid proviantering


294

Tillstånd TVUFD saknas för exportör/ombud eller deklarant


295

Särskild upplysning kod är felaktig


296

Särskild upplysning kod ska anges


297

Kod LAGER får enbart användas i kombination med förfarandekod 4071 samt förmånskod 100

Angiven kod ska bara användas av lagerhavare vid förtullning av varor som lämnats ut utan utlämningsmedgivande.

298

Kod LAGER får enbart användas i deklarationer med meddelandetyp DNU eller DNK


300

Transportmedlets identitet ska anges


301

Transportmedlets identitet får inte anges om koden i fält 26 ”Transportsätt inrikes” är 5 eller 7 eller om koden i fält FF1 (Förfarandekod 1) är 3171.


302

Angivet VAT-nr till dokumentkod Y040 är inte giltigt


303

Varken B00 eller 1MT ska deklareras tillsammans med kod 3OMS.

Kod 3OMS avser varor som omsatts under tiden på tullager/tillfällig förvaring.


Då är det nationell moms som ska deklareras till SKV, inte importmoms.

305

Deklarerad dokumentkod i Bilagda handlingar ’typ’ är ej giltig.


306

Bilagda handlingar ’typ’ ska anges

Bilagda handlingar ’typ’ ej deklarerad eller ytterligare bilagda handlingar ska deklareras, se Tulltaxan

307

Endast en av koderna C673 eller Y927 får anges


308

Antal 'Bilagda handlingar' får ej överstiga 99 per varupost


309

Varuposter med kod 3OMS kan inte kombineras med varuposter utan 3OMS


310

Enbart ett företags svenska momsregisteringsnummer får anges per deklaration i fält 44 tillsammans med kod 3MSE.


311

Enbart indirekt ombud ska ange kod 3MSE i fält 44. Direkt ombud ska ange företagets uppgifter i fältet för deklarant.


312

Det är obligatoriskt att ange dokumentkod 3MSE i bilagda handlingar på varupost 1 när kod 1MT deklareras.

Ska enbart falla ut för indirekt ombud.

313

Angivet VAT-nr till dokumentkod Y041 är inte giltigt enl VIES


314

Dokumentkod 3IOS ska enbart anges när man yrkar på tullfrihet med Ff2 kod (37:2) C07


315

Tidigare handlingar ’kategori’ är felaktig


316

Minst en kategorikod Y måste anges i tidigare handlingar på en kompletterande deklaration


317

Kategorikod Y får vid import bara anges i meddelandena TNU, TRT, TQN och TQR.


318

Antal 'Tidigare handlingar' får ej överstiga 9 per varupost


319

Tidigare kategori, 'Y', i kombination med typ, 'CLE', får vid export endast användas för meddelande UFF.


320

Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen ska anges


321

Vid import efter aktiv förädling ska inte ”tidigare handlingar” anges.

Enbart när importtullbeloppen ska beräknas på bearbetad vara enl. art. 85 ska kod SE300 anges i fält 44 Särskilda upplysningar kod.

325

Tidigare handlingar ’typ’ är felaktig


326

Bara en förekomst av koden "AAD" i "Tidigare handlingar, typ" får förekomma per varupost

"AAD" står för ledsagardokument

327

Dokumentkoden AAD avseende punktskattepliktiga varor kan inte deklareras i en kompletterande deklaration.

AAD = Administrativt ledsagardokument (EMCS)

328

Dokumentkoden AAD, avseende punktskattepliktiga varor får bara förekomma i kombination med kategorikod Z.

AAD = Administrativt ledsagardokument (EMCS)

329

Deklarerad identitet har formatet av ett identitetsnummer avseende punktskattepliktiga varor.

Identitetsnummer för punkskattepliktiga varor får bara förekomma i kombination med dokumentkod AAD och kategorikod Z. AAD = Administrativt ledsagardokument (EMCS)

330

Angiven landkod för aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen är felaktig


335

Tidigare handlingar ’identitet’ (Datum) är fel

När tidigare handlingar ’typ’ är CLE ska tidigare handlingar ’identitet’ anges med ett datum med formatet CCYYMMDD och en referens bestående av en eller flera siffror (bokstäver?), ex. 20040212-575. På en export får datum inte vara senare än taxebestämmande dag. På en import måste datum vara samma som utlämningsdag.

336

ARC-nr i Tidigare handlingar ’identitet’ är felaktigt


337

Tidigare handlingar "identitet" (tull-id) är felaktig

Identitet på tidigare handling ska ha samma tull-id som från deklarationen med medgiven aktiv förädling.

338

Enbart en tidigare handling avseende Aktiv förädling får anges i fält 40, Summarisk deklaration/Tidigare handling

Tidigare handling ska deklareras på varupost 1.

350

Transportsättskod ska anges


351

Angiven transportsättskod är felaktig


355

Kollislag bulk får inte kombineras med andra kollislag på en förenklad deklaration (import)


360

Identifiering av lager ’typ’ ska anges


361

Identifiering av lager ’typ’ är felaktig


365

Utförseltullkontor kod ska anges


366

Utförseltullkontor kod ska vara SE


367

Utförseltullkontor i ursprunglig deklaration ej SE


368

Utförseltullkontor kod är felaktig


375

Angiven lastplatskod är felaktig

Angiven lastplatskod är ej upptagen i Tullverkets förteckning över lastplatskoder

376

Om lastplatskod anges ska även klareringsenhet anges

Klareringsenhet anges med AWB-nummer för flyg eller bokningsnummer för hamn

390

Godslokalkod ska anges


391

Angiven godslokalkod är felaktig

Angiven godslokalkod är ej upptagen i Tullverkets förteckning över godslokalkoder

395

Identifiering av lager ’identitet’ ska anges


396

Lageridentitet ska ej anges för deklarerad FF1-kod


400

Fakturanummer ska anges


405

Kod för inrikes transportsätt ska anges


406

Kod för inrikes transportsätt är felaktig


410

Godsmärkning ska anges


411

Godsmärkning innehåller för många tecken

Godsmärkning får bestå av max 42 tecken

412

Om värdet i uppgiften ”Antal kolli/delar” i datagruppen ”Kolliuppgifter” är "0" för en varupost måste det finnas minst en annan varupost med samma ”Kollislag” och ”Godsmärkning” och ett värde i ”Antal kolli/delar” som är större än "0"


415

Identifiering av lager ’landkod’ är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

416

Identifiering av lager ’landkod’ ska anges


420

Angivet antal kolli är felaktigt

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde. Kan bero på att förhållandet antal kolli/kollislag är ogiltigt. För bulk ska uppgift om antal kolli inte lämnas (fältet/segmentet ska lämnas tomt). För oemballerat gods kan antal kolli inte vara 0.

425

Felaktigt registreringsnummer för MV-skatt angivet


426

Landkoden till angivet registreringsnummer för MV-skatt felaktig


427

Dokumentkod Y040 och Y041 får endast anges en gång per varupost.


428

Endast ett registreringsnummer för mervärdesskatt per sändning får anges tillsammans med kod Y040.


429

Endast ett VAT-nr per sändning får anges tillsammans med kod Y041.


430

Kollislag ska anges


431

Kollislag felaktigt

Kan bero på att kollislaget inte finns i TDS eller att förhållandet kollislag/antal kolli är ogiltigt. För bulk ska uppgift om antal kolli inte lämnas (fältet/segmentet ska lämnas tomt).

435

Identifiering av lager ej komplett


440

Varubeskrivning ska anges


441

Varubeskrivning innehåller för många tecken

Varubeskrivning får bestå av max 280 tecken

450

Varupostnummer ska anges i stigande ordning (nummerföljd)


451

Varupostnummer inte inom tillåtna gränser

Tillåtet intervall 1 – 999

452

Varupostnummer ska anges


453

Första varupostnumret ska vara 1 (ett)


454

Varupostnummer felaktigt


455

Endast en varupost får deklareras i detta meddelande


456

Ärendet måste innehålla minst en varupost

Gäller meddelandena HNU, HRT, HNK, TNU, TRT, DNU, DRT, DNK, TQN, TQR, OMP, UNU, URT, UGE och UFF.

457

Deklarerat varupostnummer finns ej i den ursprungliga deklarationen


458

Varupost får bara finnas när ”1” angivits i fält 19 ’Container’


465

Angiven ’kategori’ och angiven ’typ’ i tidigare handlingar kan ej kombineras


470

Dokumentkod 3IOS ska ha samma identitet i hela deklarationen och finnas på alla varuposter med Ff2-kod (37:2) C07.


471

Samma dokumentkod angiven flera gånger

Gäller de dokumentkoder, inom respektive åtgärd i Tulltaxan, som deklareras för att ange att deklarerade varor inte omfattas av åtgärden.

472

Orimlig kombination av dokumentkoder, se Tulltaxans åtgärder.

Erhålles då man anger motsägande dokumentkoder för åtgärder.

474

Dokumentkod för åtgärd 725, Ozonnedbrytande ämnen, ska ev. dekl, se Tulltaxan. Obligatorisk när åtgärden saknar tilläggskoder, eller har tilläggskod 4115 eller 4117 som deklarerats


476

Orimlig kombination av tilläggskod, fält 33, och kod för dokumenttyp, fält 44


478

Dokumentkod för åtgärd 478, Dual use, ska anges


480

Dokumentkod för åtgärd 749, Kvicksilver, ska anges


481

Deklarerad dokumentkod ska ej anges för aktuell varukod. Se i Tulltaxan om åtgärd/er finns och vilka dokumentkoder som krävs.

Erhålls när dokumentkod deklarerats fel. Exempel: Dokumentkoden hör till en åtgärd som inte finns för varukoden. Ifall dokumentkod ska anges eller ej, kan bero på bestämmelse- eller ursprungsland eller tilläggskod.

482

Dokumentkod för åtgärd 717, Restriktioner avs. varor/teknik, ska anges


484

Dokumentkod för åtgärd 715, CITES, ska anges


486

Dokumentkod för åtgärd 735, Kulturföremål, ska anges


488

Dokumentkod som krävs vid export samt återexport för åtgärd 716, Kontrollåtgärd för fisk, ska anges

Någon av dokumentkoderna C039-C040, C047 eller Y909, som krävs vid export samt återexport, saknas.

490

Dokumentkod som krävs vid återexport för åtgärd 716, Kontrollåtgärd för fisk, ska anges

Någon av dokumentkoderna C041, C042 och C043, som krävs vid återexport, saknas.

491

Dokumentkod för åtgärd 719, Kontroll avseende olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, ska anges

Gäller dokumentkoderna Y927 och C673. Har dokumentkod C047,”ICCAT fångsdokument för blåfenad tonfisk” deklarerats för åtgärd 716, Kontrollåtgärd för fisk, ersätter detta ”Fångstintyg”, C673, för åtgärd 719.

492

Deklarerad dokumentkod C100 ska ej anges tillsammans med angiven förmånskod


500

Angivet meddelandenamn är felaktigt


501

Dokumentkod för åtgärd 473, Exporttillstånd (Syriska kulturföremål), ska anges


502

Dokumentkod för åtgärd 476, Exporttillstånd (restriktion), ska anges


503

Dokumentkod för åtgärd 467, Exporttillstånd (övervakning), ska anges


504

Dokumentkod för åtgärd 740, Päls av katt och hund, ska anges


505

Angiven deklarationstyp är felaktig


506

Dokumentkod för åtgärd 718, Exportkontroll för lyxvaror, ska anges


507

Dokumentkod för åtgärd 708, Varor för tortyr och förtryck, exportrestriktioner, ska anges


508

Dokumentkod för åtgärd 706, Varor för tortyr och förtryck, exportförbud, ska anges.


509

Dokumentkod för åtgärd 751, Exportkontroll - avfall, ska anges


510

Dokumentkod typ 503S ska anges vid import för slutanvändning


511

Dokumentkod för åtgärd 473, 709, 766, 767, 768. Exportkontroll, ska anges


545

Nettovikt är felaktig

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde

546

Nettovikt får inte vara 0 (noll)


547

Nettovikt ska anges


548

Förhållandet mellan nettovikt och bruttovikt är orimligt


549

Vikt kontra extra mängdenheter är orimlig eller vikt kontra deklarerad varukod är orimlig


550

Förhållandet mellan den totala nettovikten och total bruttovikt orimligt

Med den totala nettovikten menas varuposternas sammanräknade nettovikt

551

Förhållandet mellan nettovikt och extra mängdenhet, för deklarerad varukod, understiger den lägsta alternativt överstiger den högsta värdebegränsningen som finns angiven i åtgärdsvillkor till åtgärd 482 i Tulltaxan.

Kontrollera gällande värdebegränsning i Tulltaxan som framgår av åtgärdsvillkoret till åtgärd 482 samt i vissa fall även av varukodens beskrivning.

552

Deklarerat pris måste vara högre eller lägre än det värde som uppställts som villkor i varukodens beskrivning.

Kontrollera och rätta någon av uppgifterna i fält 33 ,33, 41 och 46.

560

Extra mängdenheter ska anges till angiven varukod

Se aktuell varukod i tulltaxan

561

Uppgift om extra mängdenheter är felaktiga

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde

565

Anledning till ansökan och uppgift om vilken/vilka varuposter som avses skall anges i fältet för särskilda upplysningar på första varuposten.


570

Statistiskt värde ska anges


571

För identitetsnr 000000 0000 får statistiskt värde ej överstiga 10000 kronor


575

Uppgift om statistiskt värde felaktig

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde

580

Angivet tidigare tullid finns ej i TDS


581

Angivet tidigare tullid syftar på ett icke relevant ärende

Ex. Tidigare tullid i en kompletterande deklaration (KD) hänvisar inte till en förenklad deklaration (FD); FD har redan ”avbokats" genom tidigare avlämnad KD; KD avser flera FD (nummerlista) som inte har samma taxebestämmande dag

583

Tidigare tullid får ej ändras

Ex. Kan avse det fall då man lämnar en kompletterande deklaration efter en ofullständig deklaration

584

Samma tidigare tullid förekommer mer än en gång i samma ärende


585

Tidigare tullid ska anges

I TNU och TRT ska tidigare tullid alltid anges

600

Tillståndskod ska anges


601

Felaktig tillståndskod

Ex. Svarskoden kan bero på att felaktig kod angivits eller att den angivna tillståndskoden ännu inte lagts in i TDS

602

MRN i "Tidigare handlingar" är felaktigt. Deklarerat MRN kan ha
- fel format
- rätt format men saknas i AviImEx alternativt Tullagersystemet.

MRN för
- ALI som deklareras i TQN och TQR ska börja med YYSEALI
- ALE som deklareras i UFF ska börja med YYSEALE.
YY ovan ska ersättas med aktuellt årtal.

 

MRN, med eventuellt löpnummer, som hänvisar till tullagerdeklaration.
Kontrollera att MRN för tulllager deklaration:

- har formatet an18 eller då löpnummer deklarerats an22

- börjar med YYSE där YY ska ersättas med aktuellt årtal

- har R i position 17

- har korrekt checksiffra

- om löpnummer för varuposten tullagerdeklarationen har angetts ska formatet vara ”-nnn” som postfix till MRN:et (Ex  16SEabcdef123456R5-001).

 

Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

 

Felutpekade MRN visas på huvudnivå, se ’ZMF +  MRN’ (F = formatfel)

603

MRN i "Tidigare handlingar" har fel status.

MRN för ALI alternativt ALE har inte rätt status för att kompletterande deklaration (TQN, TQR alternativt UFF) ska kunna tas emot.


Deklarerat MRN för tullagerdeklaration har inte rätt status hos tullagret för att import-eller exportdeklaration ska kunna tas emot.

Svarskoden lämnas på ärende-

nivå.


Felutpekade MRN visas på huvudnivå, se ’ZMS +  MRN’ (S = statusfel)

604

MRN får endast anges på varupost 1

Det är inte tillåtet att ange MRN i andra varuposter än den första.

605

MRN stämmer ej mot tidigare insänd TQN

Det är inte tillåtet att ändra MRN från TQN till TQR

606

Angivet tillståndsnummer är felaktigt, saknas eller har upphört gälla.


607

Enbart ett tillstånd till Aktiv förädling får anges i en och samma deklaration.

Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

608

MRN för tullagerdeklaration  enligt nya tullagerförfarandet ska anges.

Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

609

Deklarerad godslokalkod avser inte ett tullager enligt nya tullagerförfarandet.
Deklarerat MRN i ”Tidigare handlingar” hänvisar till en tullagerdeklaration enligt nya tullagerförfarandet.

Ersätter svarskod 602 (formatfel) och/eller 603 (statusfel) vid fler än 997 felaktiga MRN.

 

Inga felaktiga MRN presenteras på ärende-nivå.

610

Fler än 997 st. felaktiga MRN för tullagerdeklaration har påträffats, kontrollera samtliga deklarerade MRN.

Kontrollera samtliga deklarerade MRN samt godslokalkod.
Svarskoden lämnas på ärende-nivå.

611

Deklarerat MRN i ’Tidigare handlingar’ hör inte ihop med det tullager som deklarerad godslokalkod avser.


612

Deklarerad godslokalkod avser inte ett tullager. Kontrollera godslokalkod.


615

Dubblett av licens/tillstånd ej tillåtet

Gäller deklarerad identitet i "Bilagda handlingar, identitet" Ex. Om samma tillståndskod och tillståndsnummer upprepas på en varupost fås denna svarskod

616

Begränsad licens kan ej åberopas på ofullständig deklaration eller kompletterande efter ofullständig


620

Nettovikt mindre än 0,5 kg, kvot kan inte sökas


621

Statistiskt värde mindre än 0,5 €, kvot kan inte sökas


622

Kvoten är stängd, kvot kan inte sökas


650

Angivet REX-registreringsnummer till dokumentkod C100 är inte giltigt.


660

Bilagda handlingar ’identitet’ ska anges

Ex. fakturanummer, tillståndsnummer eller annat referensnummer

661

Ogiltigt format för deklarerad identitet i "Bilagda handlingar, identitet"

Kontrollera deklarerat format/innehåll för licens-/tillståndsnummer/ched m.m. som hör till åtgärd i Tulltaxan

662

Dokumentkod och licensnummer måste anges


663

Dokumentkod kopplad till förfarandekod FF1 saknas eller är felaktigt

När FF1-kod (fält 37:1) deklareras som kräver ett tillstånd till förfarandet, ska tillståndet deklareras i fält 44 bilagda handlingar

664

Bilagd handling kopplad till deklarerad förmånskod saknas

När förmån yrkats med kod 2xx, 3xx eller 4xx ska styrkande bilagd handling deklareras

665

Identiteten till dokumentkod 3IOS är inte giltig.


670

Varukod ska anges


671

Angiven varukod är felaktig

Formatet kan vara fel, vid import anges 10-ställig "Taric-kod" och vid export 8-ställig KN-kod, eller så kan varukoden inte användas pga. andra bestämmelser. Ex. Varukod från kap 99 eller 00 fel i förhållande till FF2-kod.

672

Varukod deklarerad i fält för nettovikt, annan kvantitet eller statistiskt värde


673

Orimlig kombination av uppgifter, se Tulltaxan varubeskrivning

Kontrollera taricnummer, ursprungsland m.m. mot varubeskrivningen i Tulltaxan. Restriktioner finns för när numret får användas.

674

Varukoden stämmer ej överens med HS/KN-numret i deklarerat tillstånd till Aktiv förädling

Ansök om nytt tillstånd eller kontrollera att ni angett rätt tillstånd eller varukod

680

Förfarande (37:1) ska anges


681

Angivet förfarande (37:1) är felaktigt

Vissa förfarandekoder kan bara kombineras med en specifik deklarationstyp (1:2). Detta gäller t ex de förfarandekoder som börjar med 51, 53, el. 91

682

Angivna förfaranden (37:1) kan ej kombineras


683

Återexport efter lagring på tullager får ej kombineras med annan typ av export.

Om FF1-kod 3171 är deklarerad på en varupost får ärendet inte innehålla andra varuposter med annan FF1-kod än 3171.

684

Vald meddelandetyp får inte användas till deklarerad förfarandekod

Förfarandekoder som börjar på 42 eller 63 får inte användas i meddelandetyp TQN

685

Tillstånd enligt angiven deklarationstyp får inte användas i kombination med angivet förfarande (37:1)


686

MRN som hänvisar till tullagerdeklaration kan endast deklareras till en förfarandekod som slutar på 71 (xx71).


687

MRN som hänvisar till tullagerdeklaration kan bara deklareras i en UGE.


700

Komplettering har avvisats pga att bearbetning av ärendet har påbörjats

Om t.ex. tullklarering har begärts kan komplettering inte göras

705

Kod för betalningssätt för transportkostnader är fel


706

Betalningssätt för transportkostnader, kod, får ej anges på både ärende- och varupostnivå


707

Betalningssätt för transportkostnader, kod, får ej anges på varupostnivå när alla varuposter har samma kod

Då det bara finns en vp ska uppgiften anges på huvudnivå

710

Förseglingsidentitet ska anges


715

Antal förseglingar ska anges


716

Antal förseglingar får ej vara 0 (noll)


717

Antal förseglingar är fel


719

Angivet tecken i kommersiellt referensnummer är felaktigt


720

Kommersiellt referensnummer alt. transportdokumentnummer eller särskild omständighet kod ska anges


721

Kommersiellt referensnummer får ej anges på både ärende- och varupostnivå


722

Kommersiellt referensnummer får ej anges på varupostnivå när alla varuposter har samma värde

Då det bara finns en vp ska uppgiften anges på huvudnivå

725

Landkod/er i ruttordning är fel


730

Tullklarering påbörjad/klar. Rättelse måste göras manuellt


735

Särskild omständighet kod är fel


736

Exportör saknar AEO tillstånd


737

Deklarant saknar AEO tillstånd


738

Ombud saknar AEO tillstånd


739

UGE ej tillåtet pga att uppgiftslämnaren saknar tillstånd för ZEM


740

Endast den som gjort nyuppläggning av ärendet får lämna rättelse


745

Total bruttovikt ska anges


746

Total bruttovikt får ej vara 0 (noll)


747

Total bruttovikt är fel


750

Tillstånd saknas för angivet meddelande

Ex. När såväl deklarant som ombud saknar tillstånd.

760

Klareringsbevis redan utfärdat

Lastplatskod har angivits tidigare

765

FN-Kod för farligt gods är fel


770

Angivet EORI-nr/Identitetsnr för deklarant är felaktigt

Ex. Kan avse felaktigt format eller checksiffra. I en kompletterande deklaration får deklaranten inte ändras

771

Deklarantens EORI-nr/Identitetsnr ska anges


772

Landkod i/till deklarantens EORI-nr/Identitetsnr ska tillhöra ett EU-land eller Norge


773

Deklarant saknar tillstånd för angivet meddelande


775

Angivet postnummer för deklaranten är felaktigt


776

Deklarantens postnummer ska anges


780

Avsändningsland ska anges


781

Angiven landkod för avsändningsland är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

782

Avsändningsland får ej vara SE

Avsändningsland kan inte vara Sverige vid import till Sverige.

785

Kvotnummer ska anges


786

Angivet kvotnummer är felaktigt


787

Kvotnummer ska inte anges

Ex. Kan bero på att fel förmånskod angivits. Tullkvot och preferenskvot kräver olika förmånskoder.

790

Aktiva transportmedlets nationalitet ska anges


800

Uppgiften i fältet "Använd ombuds tillstånd" måste vara J eller inte skickas alls


805

Ursprungsland ska anges


806

Angiven landkod för ursprungsland är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

810

Bruttovikt ska anges


811

Angiven bruttovikt felaktig

Kan t.ex. bero på negativt värde eller för högt värde.

812

Angiven bruttovikt får ej vara 0 (noll)

Vikt under ett kilo anges med tre decimaler.

815

Angiven förmånskod är felaktig

Koden finns ej upptagen i Tullverkets tabell över förmånskoder, koden är ej tillämplig på angivet ursprungsland, koden felaktig i förhållande till FF2-kod eller koden felaktig i förhållande till ursprungsland och/eller åtgärd i Tulltaxan

816

Förmånskod ska anges


817

Tullfri varukod, förmånskod 100 ska deklareras


820

Kvalitetssäkrat ombud ska anges med J


821

Avgiftskod 1MT samt monetärt tullvärde ska alltid anges i deklarationer där en giltig IOSS-registrering finns vid övergången till fri omsättning.

Detta gäller även i de fall deklaranten/köparen är privatperson

822

En eller flera avgifter saknas, se Tulltaxan


823

Om B00 eller 1MT deklarerats i tidigare versioner får den avgiftskoden inte ändras vid omprövning.


824

Felaktig kombination av avgiftskoder.

Anges bland annat när både B00 och 1MT anges på samma varupost.

825

Angiven avgiftskod är felaktig

Koden felaktig i förhållande till taricnummer och åtgärd i Tulltaxan – kan avse en eller flera insända koder. Kan även avse att företaget är eller inte är momsregistrerat i kombination med kod 1MT/B00.

826

Avgiftskod 1MT samt monetärt tullvärde ska alltid anges för företag momsregistrerat i Sverige.


827

Avgiftskod ska ej anges


828

Avgiftskod A00 ska anges


829

Exportavgift skall inte anges

Ex. Exportavgift skall ej anges för KN-nummer där åtgärdstypen 682 inte finns i Taric

830

Angiven beräkningsenhetskod felaktig

Koden finns ej upptagen i Tullverkets förteckning över beräkningsenhetskoder, koden är ej tillämplig på angiven avgiftskod eller koden felaktig i förhållande till avgiftskod och avgiftssats – kan avse en eller flera insända koder.

831

Beräkningsenhetskod ska anges


832

Beräkningsenhetskod ska inte anges


834

Endast en avgiftskod 745 ska deklareras per sändning

Ny från och med 17 juni 2019

835

Angiven kod för uppskjuten betalning felaktig

Ex. Kod för uppskjuten betalning annan än T eller O, org.nr för betalningsansvarig ej angivet

836

Kod för uppskjuten betalning ska anges


840

Deklaration (1:1) ska anges


842

Deklaration DNU/DNK ska användas vid lågvärdedeklarationer när varan är belagd med punktskatter eller andra nationella avgifter.


841

Angiven deklaration (1:1) felaktig

Ex. Om Bestämmelseland alt. Avsändnings-/Exportland är ett EFTA-land ska koden vara EU.

850

Antal kolli eller bruttovikt (om bulk) är mindre än vad som angivits i den förenklade deklarationen

I en kompletterande tulldeklaration får antal kolli (eller bruttovikt om bulk) ej vara mindre än i den förenklade deklarationen. Om manko bör Tullverket kontaktas och kompletterande tulldeklaration lämnas ev. på ED-blankett

855

Rättelse måste göras manuellt


860

Beskattningsgrund ska anges


861

Beskattningsgrund ska ej anges

Ex. Beskattningsgrund ska ej anges om avgiftskod är utelämnad eller om varukod är 00

862

Beskattningsgrund är felaktig

Kontrollera hela avgiftsraden, se Tulltaxan. Får t.ex. inte vara negativt värde

863

Anges dokumentkod 3IOS ska moms enbart debiteras på summan av de debiterade nationella avgifterna/punktskatterna.


865

Avgiftssats ska anges


866

Angiven avgiftssats felaktig

Ex. Kan avse negativt värde, för stort värde eller att avgiftssatsen är felaktig i förhållande till taricnummer, förmånskod och åtgärd i Tulltaxan – kan avse en eller flera insända koder

867

Avgiftssats ska ej anges om avgiftskod är utelämnad

Ex. När avgiftssats angivits krävs även avgiftskod. Om beräkningsenhetskod är M ska avgiftssats inte anges

868

Avgiftssats för MV-skatt är felaktig


872

Meddelandets avsändare ska ha samma org.nr som deklaranten eller ombudet

Meddelandets avsändare finns angivet i UNB-segmentet – kontakta systemansvarig på företaget!

880

Ej behörig att begära tullklarering i elektroniskt meddelande

Den som gör nyuppläggning av ett ärende ska ange klareringsbehörig om annan ska begära klarering genom ett elektroniskt meddelande

885

Tullklarering får inte begäras genom elektroniskt meddelande

Gäller exempelvis vid tillfällig inforsel, aktiv förädling suspensionssystemet och bearbetning under tullkontroll

890

Tillstånd för angiven deklarationstyp saknas

Deklarant eller ombud måste ha tillstånd för angiven deklarationstyp

891

Tillstånd för angiven deklarationstyp saknas


892

Ombudet saknar tillstånd till förenklat deklarationsförfarande


898

Dokumentkoder 6FDE och 6RDE kan bara deklareras i meddelande UFF.


899

Tillstånd till EUSDE saknas.

Krävs att deklarant eller ombud har EUSDE.

900

Meddelande UFF kan inte innehålla dokumentkod för både tillstånd till EUSDE och EUEIR i ”Bilagda handlingar, typ” på varupost 1.


901

Dokumentkod 6FDE eller 6RDE ska anges i ”Bilagda  handlingar, typ” på första varuposten i meddelande UFF.


902

Tillstånd till EUEIR saknas.

Krävs att deklarant eller ombud har EUEIR.

903

Vid dokumentkod 6RDE, tillstånd EUEIR, kan bestämmelseland endast vara NO eller CH.


904

Dokumentkod 6RDE eller 6FDE får inte anges i fält ”Bilagda handlingar, typ” på annan varupost än varupost 1. Dokumentkoden får inte heller anges mer än en gång på varupost 1.


905

Bilagda handlingar ej komplett


906

Dokumentkod för åtgärd 479, Farliga kemikalier, ska anges


907

Endast en Y-kod för åtgärd 479, Farliga kemikalier, ska anges


908

Referensnummer för identifikation ska anges för Y-kod

Gäller bl a åtgärd 479, Farliga kemikalier

909

Endast en Y-kod skall anges


910

Avsändare ska anges


915

Ärendet kan ej lämnas innan den förenklade deklarationen är klarerad

Ex. En kompletterande deklaration kan inte tas emot förrän den förenklade deklarationen har klarerats. En orsak är att taxebestämmande dag ska vara fastställd och det görs vid tullklarering av den förenklade deklarationen.

916

Meddelandet kan ej tas emot förrän godset är klarerat


920

Avdragsrätt enl. mervärdesskattelagen ska anges

Vid omprövning ska denna uppgift anges med 'J' eller 'N'

921

Avdragsrätt för mervärdesskatt är felaktig

Vid omprövning ska denna uppgift anges med 'J' eller 'N'

925

Taxebestämmande dag ska anges


926

Angiven taxebestämmande dag är felaktig

Ex. Taxebestämmande dag får ej vara senare än dagens datum och inte heller senare än utlämningsdagens datum. Datum ska vara ett ”giltigt” datum och ha formatet CCYYMMDD.

930

Ett ärende som lämnats via Tullverkets Internetdeklaration kan bara rättas eller kompletteras manuellt, ett ärende som lämnats som ett EDI-meddelande kan bara rättas eller kompletteras genom ett EDI-meddelande eller manuellt och ett ärende som lämnats manuellt kan bara rättas eller kompletteras manuellt.


935

Angiven betalningsansvarig är ej registrerad som kreditimportör hos Tullverket


941

Inlämningstid för meddelandet har gått ut


945

Tidigare handlingar ej komplett


950

Avsändarens landkod är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

951

Landkod för avsändare ska anges


955

Avsändarens postadress ska anges


960

Avsändarens postnummer ska anges


961

Avsändarens postnummer felaktigt


965

Telefonnr till handläggare hos deklaranten ska anges


970

Deklarantens landkod är felaktig

Landkoden finns ej upptagen i TDS landkodtabell

971

Deklaranten måste vara etablerad i EU eller Norge


972

Deklarantens landkod ska anges


975

Namn på handläggare hos deklarant ska anges


980

Deklarantens namn ska anges


990

Deklarantens postadress ska anges


997

Ska ändring göras måste omprövning begäras

Ett rättelsemeddelande kan inte


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdatering av svarskod 511.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)