Tullverket

Returvaror

Om du återimporterar en vara från ett land utanför EU behöver du i vissa fall inte betala någon tull eller skatt.

För att få tullfrihet eller tullnedsättning för en vara ska samtliga punkter vara uppfyllda:

 1. Varan ska tidigare ha varit en unionsvara, alltså ha sitt ursprung i EU eller ha importerats in i EU.
 2. Varan ska ha varit exporterad till ett land utanför EU.
 3. Varan ska komma tillbaka i samma skick och återimporteras inom tre år från den dag den lämnade EU. För jordbruksvaror är tidsgränsen ett år. Tidsfristen kan förlängas av Tullverket om det finns särskilda omständigheter. Exempel på särskilda omständigheter hittar du i 8 kap. i tullordningen.

Returtullfrihet gäller även om de återimporterade varorna endast utgör en del av de varor som exporterats till ett land utanför EU.

Du kan i vissa fall även befrias från att betala skatt för din vara.

Läs mer om skattefrihet.

Returvaran ska vara i samma skick

Den returvara du återimporterar får vara begagnad men inte bearbetad.

För att en vara ska vara i gott skick får du vidta vissa åtgärder. Om varan är skadad måste skadan ha uppstått utanför EU till följd av oförutsedda händelser. De åtgärder som har vidtagits ska vara nödvändiga för att varan ska kunna använda på det sätt som var tänkt, men de får inte höja värdet på varan.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser lite olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfrihet:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 2

 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100

 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: F01, F02, F03, F04 eller F05 enligt följande:
  • F01: Befrielse från importtullar för återinförda varor i samma skick (artikel 203 i tullkodexen)
  • F02: Befrielse från importtullar för återinförda jordbruksprodukter (enligt de särskilda omständigheter som anges i artikel 159 i kompletteringsförordningen)
  • F03: Befrielse från importtullar för återinförda varor som genomgått viss behandling för att återställa eller bibehålla dem i gott skick (enligt de särskilda omständigheter som fastställs i artikel 158.3 i kompletteringsförordningen)
  • F04: Förädlade produkter som återinförs efter att tidigare återexporterats efter aktiv förädling (artikel 205.1 i tullkodexen)
  • F05: Befrielse från importtull och från mervärdesskatt och/eller punktskatter för återinförda varor (artikel 203 i kodexen och artikel 143.1 e i direktiv 2006/112/EG)

 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar:
  Ange med vilka handlingar du kan styrka exporten. För varje dokument ska du ange en typ och ett referensnummer.

  • 12 03 002 000 – Typ
   Ange aktuell dokumentkod:
  • 12 03 001 000 – Referensnummer:
   Ange referensnumret för handlingen och datumet för exporten. Referensnumret kan exempelvis vara ett tull-id eller ett MRN-nummer.

Koden 406Q är en nationell kod som du använder när du hänvisar till exempelvis:

 • ett landningscertifikat från mottagarlandets tullmyndighet
 • en vidimerad kopia av en hos mottagarlandets tullmyndighet registrerad importhandling
 • en exportfaktura tillsammans med bevis på betalning
 • en frakthandling eller packsedel, bestyrkt av transportör eller mottagare tillsammans med skriftlig bekräftelse från mottagaren på att exportvaran mottagits.

Läs mer om exportbevis.

Inget exportbevis för returemballage

I vissa fall behöver du inte visa upp något exportbevis. Sådant undantag tillåts bland annat för visst förpackningsmaterial, till exempel för returemballage. Det ska då vara fråga om

 1. emballage som importeras fyllda för att återexporteras tomma eller fyllda, eller
 2. emballage som importeras tomma för att återexporteras fyllda.

När du begär tullfrihet för returemballage ska du alltid ange dokumentkoden 406Q följt av texten Returemballage.

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfrihet:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 2
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 – (andra delfältet) Förfarandekod: F01, F02, F03 eller F04 enligt följande:
  • F01: Befrielse från importtullar för återinförda varor i samma skick (artikel 203 i tullkodexen)
  • F02: Befrielse från importtullar för återinförda jordbruksprodukter (enligt de särskilda omständigheter som anges i artikel 159 i kompletteringsförordningen)
  • F03: Befrielse från importtullar för återinförda varor som genomgått viss behandling för att återställa eller bibehålla dem i gott skick (enligt de särskilda omständigheter som fastställs i artikel 158.3 i kompletteringsförordningen)
  • F04: Förädlade produkter som återinförs efter att tidigare återexporterats efter aktiv förädling (artikel 205.1 i tullkodexen)

 • Fält 44 – Särskilda upplysningar/bilagda handlingar: Ange uppgifter om exportdatum. Som bevis på att det är den exporterade varan som kommer i retur ska du hänvisa till något av följande dokument:
  • Exportdeklaration (dokumentkod N830) följt av referensnumret för handlingen och datumet för exporten. Referensnumret kan exempelvis vara ett tull-id eller ett MRN-nummer.
  • Informationsblankett INF 3 i pappersform Pdf, 271.6 kB. (dokumentkod C605)
  • Annan handling som visar att varan är en unionsvara som har exporterats från EU:s tullområde (dokumentkod 406Q)

Läs mer om exportbevis.

Inget exportbevis för returemballage

I vissa fall behöver du inte visa upp något exportbevis. Sådant undantag tillåts bland annat för visst förpackningsmaterial, till exempel för returemballage. Det ska då vara fråga om

 1. emballage som importeras fyllda för att återexporteras tomma eller fyllda, eller
 2. emballage som importeras tomma för att återexporteras fyllda.

När du begär tullfrihet för returemballage ska du alltid ange dokumentkoden 406Q följt av texten Returemballage.

Särskilda bestämmelser

I följande fall gäller särskilda bestämmelser för returtullfrihet:

 1. Om du har exporterat jordbruksvaror och fått exportbidrag eller andra ekonomiska fördelar vid exporten.
  Läs mer om vilka varor som är berättigade till exportbidrag hos Jordbruksverket.
 2. Om du återinför en vara som du tidigare har importerat tullfritt eller till nedsatt tull på grund av deras slutanvändning kan du bara få returtullfrihet om varan ska importeras för samma slutanvändning. Om syftet inte längre är detsamma kan du få viss tullnedsättning.
  Läs mer om slutanvändning.
 3. Om du återinför en förädlingsprodukt som tidigare har återexporterats efter aktiv förädling kan du få viss tullnedsättning. 
  Läs mer om aktiv förädling. 

Skattefrihet

Om samtliga krav för returtullfrihet är uppfyllda kan en returvara även bli befriad från mervärdesskatt. För att returvaran ska bli befriad från mervärdesskatt krävs att varan ägs av samma person eller företag som ägde varan när den exporterades. Det har ingen betydelse om varan exporterades från Sverige eller från en annan medlemsstat eller om varan ska transporteras till ett annat EU-land efter återimporten till Sverige.

Exempel 1

En vara som kommer tillbaka efter temporär export, exempelvis utställning blir skattefri om varan inte sålts eller bytt ägare i samband med exporten. Den som återimporterar varan är då identisk med den som exporterade den.

Är varan dessutom skattepliktig med någon punktskatt, måste även kraven för undantag från beskattning vid import enligt den aktuella punktskattelagen vara uppfyllda för att Tullverket inte ska debitera punktskatten.

Exempel 2

En vara som har sålts eller bytt ägare i samband med exporten blir skattefri bara om köpet har hävts eller om varan har köpts tillbaka av säljaren. Den som ägde varan vid exporten är då ägare av varan när den återimporteras.

Är varan dessutom skattepliktig med någon punktskatt, måste även kraven för undantag från beskattning vid import enligt den aktuella punktskattelagen vara uppfyllda för att Tullverket inte ska debitera punktskatten.

För dig som är momsregistrerad prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Läs mer om momsfrihet i informationen Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Lagt till information om kod F05.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)