Tullverket

Syrien

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Protokoll 2 till samarbetsavtalet Pdf, 11 MB.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Syrien tillämpar bilateral kumulation.

Varuomfattning

Avdelning II i samarbetsavtalet, Handelssamarbete Pdf, 147.1 kB.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Syrien är:

Varucertifikat EUR.1

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Syrien och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export


EUR.2 används endast för postförsändelser

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta EUR.2 :

  •  2 590 euro - 26 000 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Syrien är giltiga i:

  • 5 månader

Avtal

Samarbetsavtal Pdf, 11.1 MB., EGT L 269, 1978, specialutgåva 1994, område 11, volym 7.

Syrien omfattas för närvarande även av bestämmelser om förmåner enligt det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012. Dessa bestämmelser presenteras under avsnittet GSP. Observera dock att Syrien ännu inte uppfyller meddelandeskyldigheten och inte använder REX-systemet.

______________      
EGT = Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)