Tullverket

Deklarationshandledning för UFF

Meddelandet UFF är ett elektroniskt meddelande för dig som har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EUEIR) eller förenklad deklaration export (EUSDE). Som operatör är du befriad från kravet att visa upp varorna när det deklareras för export.

Om UFF

Meddelandet UFF är ett elektroniskt meddelande för den kompletterande deklarationen som skickas till Tullverket senast 11 dagar efter att varorna frigjorts med registrering i bokföringen eller den förenklade deklarationen ingivits till Tullverket.

Du kan enbart lämna meddelandet UFF via Electronic Data Interchange, EDI. Vissa av uppgifterna som beskrivs nedan är meddelandetekniska uppgifter.

Du kan även ha tillstånd använda meddelandet UFF för att lämna periodisk exportdeklaration. Av det tillståndet framgår för vilken period du får lämna den periodiska exportdeklarationen och när den senast ska lämnas in.

För att kunna skicka meddelande UFF krävs att du har tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) eller tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EUEIR).

Följande fält ska fyllas i:

1 Deklaration

I första delfältet:

Kod

Beskrivning

EU

Vid export till EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO

Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna.

EX

Vid export till andra länder än ovan.


Fördragsslutande parter

I andra delfältet:

Här talar du om vilken typ av deklaration det handlar om. Du anger detta med en kod. Du anger koden Z för en kompletterande deklaration.

2 Avsändare/Exportör

Begreppet exportör används vid export då unionsvaror förs ut från EU:s tullområde till land utanför EU.

Begreppet avsändare används vid utförsel av unionsvaror till länder och områden inom EU som valt att stå utanför skatteunionen, till exempel Åland.

Exportör/avsändare är det företag/den person som är ägare av varorna eller som har motsvarande rättigheter till varan då den anmäls till export samt till utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet. Det är bara företag eller personer som är etablerade i unionen som kan anges som exportör/avsändare.

För exportör/avsändare

 • ange Eori-nummer
 • lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos exportören/avsändaren.

Uppgift om exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

6 Antal kollin

Här anger du sändningens totala antal kolli. Är varorna oemballerade räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6.

Uppgifterna om kollital i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost på varupostnivå i fält 31 räknas som ett kolli vid summering av antal kolli i fält 6.

7 Referensnummer (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du ditt eget referensnummer.

8 Mottagare

Här anger du det fullständiga namnet och adressen på varumottagaren, oftast den som köpt varorna. Observera att även postnummer eller motsvarande ska anges.

I de fall mottagaren har ett Eori-nummer kan du ange det. Om du angett Eori-nummer behöver mottagarens fullständiga namn och adress inte lämnas.

Det är frivilligt att lämna uppgift om mottagare vid export till Norge, Schweiz och annat land som ingår i säkerhetszonen.

Vid periodisk exportdeklaration anger du bokstäverna PDM (periodisk deklaration månadsvis) eller PDA (periodisk deklaration annan periodicitet).

Vid användandet av periodisk deklaration ska uppgifter om mottagare kunna presenteras vid förfrågan. I postadressfältet och postnummerfältet anges en punkt. Landkoden är obligatorisk och får inte vara SE. I de fall mottagaren har ett Eori-nummer kan du ange det.

14 Deklarant/Ombud

Här ska du alltid ange uppgifter för deklarant samt ombudsuppgifter när du agerar ombud.

Deklarant

Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är bara företag eller personer som är etablerade i unionen eller i Norge som kan vara deklarant vid export samt vid utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet. I dessa fall krävs Eori-nummer.

Ange deklarantens Eori-nummer. Uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress behöver inte lämnas.

Ombud

Uppgifter för ombud ska alltid anges när du agerar som ombud. För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad som ombud hos Tullverket samt är etablerad i unionen eller i Norge.

Ombud

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om ombudets fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Ombudskapets status anger du med en kod före namn och adress. Du anger typ av ombudskap i ett eget fält.

Du ska ange:

 • 2 för direkt ombudskap
 • 3 för indirekt ombudskap.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Endast deklaranten är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenär, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

15a Avsändnings-/Exportland, kod

Här anger du landkoden för avsändnings-/exportlandet. Koden består av två bokstäver, SE för Sverige. Koden för avsändnings-/exportland kan aldrig vara EU.

17a Bestämmelseland, kod

Här anger du landkoden för bestämmelselandet, till exempel NO för Norge.  
Bestämmelseland betyder det sista kända destinationslandet. Bestämmelseland kan aldrig anges med koden EU.

18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

Transportmedlets identitet ska inte anges om koden i fält 26 är 5 (Postförsändelser) eller 7 (Fasta transportinstallationer).

19 Container

Ange 1 om varorna är lastade i container vid gränspassagen. I annat fall anges 0. Om du deklarerat 1 i detta fält måste minst ett containernummer finnas i fält 31.

21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Första delfältet: Ingen uppgift ska lämnas.

Andra delfältet:
Den dominerande/förväntade nationalitetskoden anges i de fall uppgiften är obligatorisk.

Fältet är obligatoriskt vid export om koden i fält 25 är:

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


Du ska inte fylla i fältet om koden i fält 37:1 är 3171 - återexport efter lagring i tullager.  

Transportmedlets nationalitet anger du med en landkod som består av två bokstäver.

24 Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis köp, retur, reparation, gåva, lån.  

Om försändelsen innehåller transaktioner med flera transaktionskoder får du använda den transaktionskod som dominerar. Förutom om en av koderna är kod 6. Om försändelsen innehåller en transaktion med kod 6 måste varorna för den transaktionen deklareras i en egen deklaration.

Kod

Typ av transaktion

1

Överlåtelse av äganderätten mot ersättning, försäljning, finansiell leasing, förflyttning av eget lager

2

Returer och kostnadsfria ersättningsleveranser, se även 4, 5, 6

3

Överlåtelse av äganderätten utan ersättning till exempel gåva

4

Export för lönbearbetning*, ej reparation

5

Export efter lönbearbetning*, ej reparation

6

Export för eller efter reparation, hyra, lån eller operationell leasing

7

Gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning till offentlig bygg- och anläggningsverksamhet

9

Övrigt, till exempel flyttsaker


* Lönbearbetning innebär förädling (ej reparation) av en vara som inte ägs av förädlaren. Förädlingen utförs i enlighet med anvisningar från en uppdragsgivare, ofta i enlighet med ett avtal och vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaden.

25 Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsätt för det aktiva transportmedel som varorna transporteras med över unionens yttre gräns.

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


26 Transportsätt inrikes

Här anger du koden för transportsätt för det transportmedel på vilket varorna är lastade när du lämnar exportdeklarationen.

Kod

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning

29 Utförseltullkontor

Här kan du ange ett svenskt utförseltullkontor. Du kan endast ange ett svenskt utförseltullkontor. Det är det tullkontor där godset lämnar unionens tullområde.
 
Du anger utförseltullkontoret med en kod. Koden består av åtta tecken. De två första anger landet med hjälp av landkod. De följande sex tecknen anger det berörda kontoret i detta land.
   
Exempel
Det svenska tullkontoret Malmö har koden SE000050.  

Om utförseltullkontoret är en svensk hamn, använder du tabellen nedan.

Svenska hamnar 

Utförseltullkontor 

Kod

Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Stockholm-Arlanda  

SE003033

Kalmar, Gotlands, Östergötlands (exklusive Norrköpings hamn), Södermanlands och Stockholms län

Stockholm  

SE303400

Norrköpings hamn  

Norrköping  

SE004134

Skåne och Blekinge län

Malmö  

SE000050

Hallands och Västra Götalands län

Göteborg  

SE603303

   
Övriga svenska utförseltullkontor som har rollen EXT – Office of Exit hittar du i Tullkontorslistan COL-listan

31 Kolli och varubeskrivning;  Märken och nummer - Containernummer - Antal och slag

Här anges förpackningskoden.

Om uttag görs på artikelnivå kan koden NE (oemballerat) anges, se nedan. Om NE används som förpackningskod behöver ingen godsmärkning anges. För övriga förpackningskoder anges PDA i fältet för godsmärkning. Vid periodisk exportdeklaration anger du bokstäverna PDM (periodisk deklaration månadsvis).

Godsmärkning
Här anger du hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta, obligatoriskt för emballerade varor. Fältet är frivilligt för bulkvaror och oemballerade varor.

Antal kolli/delar
Ange antal kolli för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. Antal delar för oemballerade varor kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror anges inget kollital. Om kod för bulk (kollislag kod VR, VY, VO, VL, VG OCH VQ) anges på varupost/varuposter i fält 31, ska varje bulkkod räknas som ett kolli när du summerar uppgiften totalt antal kollin på huvudnivå, fält 6. 

Kollislag
Här anger du kod för hur varorna är förpackade, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag kan du ange flera kollislag i samma varupost. Till detta hör även antal kolli och godsmärkning.

Varubeskrivning
Här anger du varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna beskrivning ska vara så noggrann att varan kan klassificeras och ska anges för varje varupost. 

Containernummer
Har du angivit 1 i fält 19 skriver du samtliga containernummer här. Samtliga containernummer för deklarationen kan skrivas på första varuposten.

Flera varuposter
Om ett eller flera kolli, med samma kollislag och godsmärkning, innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kolliantalet på en varupost (det vill säga fältet "Antal kolli" måste vara större än "0"). På nästa varupost/varuposter anger du då "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerade varor (förpackningskoder NE, NF och NG) kan du dock aldrig ange 0 i antal kolli/delar.

Exempel
Varupost 1

 • "Del av kolli" + godsmärkning
 • Antal kolli = 1
 • Kollislagets förpackningskod
 • Varubeskrivning för varor enligt varupost 1

Varupost 2

 • "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1)
 • Antal kolli = 0
 • Kollislagets förpackningskod (samma som varupost 1)
 • Varubeskrivning för den aktuella varuposten, hänvisning till varupost 1 får inte göras.

Att fylla i uppgiften när deklarationen omfattar en eller flera varuposter med 0 som Antal kolli/delar.

Förpackningskoder
Förpackningskoderna delas upp i:

Emballerat gods
På grund av det stora antalet förpackningskoder för emballerade varor hänvisar vi till listan över förpackningskoder.

Förpackningskod, oemballerat gods 

Beskrivning

NE 

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF 

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG 

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)


Oemballerade varor kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.

Förpackningskod, bulkvaror

Beskrivning

VR  

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY 

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO 

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL 

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG 

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15°C))

VQ 

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

32 Varupost nr

Varuposter numreras löpande.

33 Varukod

I första delfältet anger du en varukod (KN-nummer) för varuposten. Koden för export består av åtta siffror.
 
Tredje och fjärde delfältet är till för tilläggskoder som ska anges i vissa fall, exempelvis för varor som kan vara föremål för exportrestriktioner.

Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

34a Ursprungslandets kod

Detta är en frivillig uppgift. Här kan du ange ursprungslandets kod.

35 Bruttovikt (kg)

Bruttovikten kan i UFF bara anges för respektive varupost. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.  
För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal. Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0.123. Värdet 0 är inte tillåtet. Punkt anges som decimaltecken.

Fältet är alltid obligatoriskt vid återexport efter lagring i tullager, om förfarandekod i fält 37:1 är 3171. Vid annan export/utförsel än återexport är det obligatoriskt att ange bruttovikten med följande undantag:

 • Vid export till Norge och Schweiz
 • Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

37 Förfarande

Första delfältet:
Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket exportförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.  

Exempel kod 1000
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.  

Exempel kod 1040
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som varorna anmäls till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar 40 att varorna tidigare har importerats.    

En förteckning över de tvåställiga och fyrställiga koderna finns i Tulltaxan.

Andra delfältet:
Vid vissa förfarande måste du ange ytterligare en kod i 37:2 som komplement till fält 37:1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder får förekomma. Koden består av tre tecken. Om ingen lämplig kod finns lämnas fältet tomt. Koder fastställda av kommissionen består av en bokstav och två siffror.

Förfarandekod 

Beskrivning

Axx

Återexport efter aktiv förädling

Bxx

Export för passiv förädling

Fxx

Andra (export för militär användning eller proviantering)


Nationella koder kan förekomma och består av två siffror och en bokstav.

Du hittar koderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

38 Nettovikt (kg)

Här anger du varornas nettovikt. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.  

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar dock att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler. Värdet 0 är inte tillåtet. Decimaltecken anges med punkt, exempelvis 0.123 för 123 gram. Enheten kg ska inte anges. Ange punkt som decimaltecken.

40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

I fält 40 ska du lämna en referensuppgift för tidigare handling med hjälp av en kod. Se exemplet nedan. Koden är tredelad och skickas i tre delfält:
Observera att hänvisning till tidigare handling måste göras på varupost 1.

Första delen
Bokstaven Y anges för Ursprunglig deklaration.

Andra delen
Här anger du vilken typ av handling som avses med tre bokstäver: CLE för registrering i bokföringen eller förenklad deklaration. 

Tredje delen
Här anger du hänvisning till MRN-nummer. Notera att om registrering i bokföringen för tillstånd EUEIR inte har gjorts med ALE-meddelande så ersätts MRN med en referens till registrering i bokföringen. Se exemplen nedan.

Exempel 1
Kompletterande deklaration efter förenklad deklaration export eller efter registrering i bokföringen när anmälan lämnats. Koden blir då: Y-CLE-MRN-nummer.

Exempel 2
Kompletterande deklaration efter registrering i bokföringen när anmälan inte lämnats. Varorna togs ut och registreringen i bokföringen gjordes den 12 april 201p. Koden blir då Y-CLE-20190412-1.

Datum för registrering i bokföringen (YYYYMMDD) och 1 som utgör unikt referensnummer för registreringen i bokföringen.

MRN avseende tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet får inte deklareras, en sådan deklaration kommer att avvisas.

41 Extra mängdenheter

Detta fält fyller du bara i för vissa varukoder. Det är varukoden i fält 33 som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Mängdenheten kan exempelvis vara styck, liter eller kubikmeter. Du anger uppgiften i heltal men ska inte ange enheten.

44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Du fyller i fältet när du ska lämna ytterligare information till Tullverket.

Fält 44 består av tre delar, ett fritextfält och två kodfält.

Särskilda upplysningar (Kod)
I vissa fall ska du ange särskilda upplysningar.

Det finns för närvarande inga koder som ska tillämpas för UFF.

Särskilda upplysningar (Fritext)
Du ska här lämna upplysningar om vilken typ av kompletterande deklaration du lämnat. Skriv något av följande alternativ:

 • 1:1, om du lämnar en UFF-deklaration för varje registrering i bokföringen eller för varje förenklad deklaration.
 • PDA, om du lämnar en sammanfattande UFF-deklaration för alla registreringar i bokföringen eller för alla förenklade deklarationer under dygnet.
 • PDM, om du lämnar en periodisk deklaration för alla registreringar i bokföringen eller för alla förenklade deklarationer under en månad.

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
Vid UFF efter registrering i deklarantens bokföring ska dokumentkod 6RDE anges följt av texten ”Registrering i bokföringen”.

Vid UFF efter förenklad deklaration export ska dokumentkod 6FDE anges följt av texten ”Förenklad deklaration export”.

Här ska du även lämna uppgift om de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Det gör du genom att använda en eller flera koder som består av fyra tecken. Koderna ska i de flesta fall följas ett identitetsnummer. Kod och identitetsnummer anges i separata fält.

Kod för faktura och identitetsnummer är obligatoriska uppgifter. 

Andra handlingar
Här anger du koder och identitetsnummer för andra handlingar som kan krävas i vissa fall. Exempel på sådana handlingar är: tillstånd, certifikat och licenser.

Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till. En förteckning över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive dokumentkoder finns i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

46 Statistiskt värde

Här anger du i heltal det statistiska värdet för varuposten. Observera att du ska ange värdet i svenska kronor. Du ska inte ange valutaslag SEK utan enbart siffror. Statistiskt värde är den totala kostnaden för varan vid svensk gräns.  

Du beräknar värdet på följande sätt:
Om varorna säljs, det fakturerade beloppet för varorna samt kostnader fram till svensk gräns. I övriga fall, till exempel för varuprover, det belopp varorna skulle ha sålts för om det istället varit en försäljning.  

Extrakostnader som exempelvis transport- och försäkringskostnader tas med i värdet så långt de är kända (får även uppskattas) när deklarationen inges och endast för den del av kostnaderna som gäller till svensk gräns. 

Om din faktura är i en annan valuta måste du räkna om värdet till svenska kronor. Du ska då använda antingen Tullverkets växelkurs eller växelkursen vid exporttillfället.  

Exporterar du varor som genomgått en förädlingsprocess (aktiv förädling) ska det statistiska värdet fastställas som om dessa varor helt producerats här.

49 Identifiering av lager

Fältet är obligatoriskt vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för förfarande i fält 37:1 slutar med 71.

I detta fält ska du identifiera tullagret varorna finns på. Koden för att identifiera tullagret består av tre delar.

Koden skickas i tre delfält

 1. Ange en bokstav som talar om typ av tullager (framgår av tillståndet).
 2. Här anger du koden för varornas förvaringsplats.
 3. Här anger du landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

Följande fält kan du behöva fylla i om de gäller för din deklaration.

Meddelandenamn

Här anger du UFF.

Tull-id

Du ska använda ett tull-id ur tilldelad tull-idserie.

Taxebestämmande dag

 • Allmän deklaration:
  Taxebestämmande dag är den dag då registreringen i bokföringen gjordes eller den förenklade deklarationen ingavs till Tullverket.
 • Sammanfattande deklaration:
  Samtliga sändningar har samma taxebestämmande dag, det vill säga det dygn registreringen i bokföringen gjordes eller de förenklade deklarationerna ingavs.
 • Periodisk deklaration:
  Taxebestämmande dag utgörs av den dag registreringen i bokföringen gjordes eller den förenklade deklarationen ingavs, men sätts till månadens sista dag i den kalendermånad deklarationen avser.

Åtgärdsindikator (Call me-kod)

Åtgärdsindikatorn är en funktion som kan användas för att upplysa om en sändning omfattas av import/exportrestriktioner eller inte. Uppgift om en vara omfattas av import- eller exportrestriktioner finns i EU-lagstiftning eller i nationell lagstiftning. I de flesta fall hittar du information om restriktioner i Tulltaxan för aktuell varukod.

För dig som har tillstånd till förenklad deklaration export är det viktigt att tänka på att förfarandet inte får användas för varor som omfattas av restriktioner.

För dig som har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring framgår det av ditt tillstånd om det är möjligt att använda för restriktionsvaror. Villkoren ska i så fall vara uppfyllda redan vid registreringen i bokföringen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)