Tullverket

Tillstånd till tullager

Tullager är en godkänd anläggning där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor. Först när du tar ut varan från tullagret och lämnar en tulldeklaration för import betalar du avgifterna.

Tillståndskod: CWP, CW1 och CW2

Den som vill driva ett tullager behöver ansöka om ett tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager.

Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra dina varor i ett tullager. Under lagringen får en viss hantering av varorna utföras. Du hänför varorna till tullagerförfarandet direkt vid gränsen efter ett annat tullförfarande, till exempel transitering. Under lagringen får en viss hantering av varorna utföras. Först när du tar ut varan från tullagret och lämnar en tulldeklaration för import betalar du avgifterna.

Läs mer om tullagerförfarandet.

Du kan lagra oförtullade varor

 1. utan tidsbegränsning
 2. utan att betala tull och annan skatt under lagringstiden
 3. utan att alla importrestriktioner är uppfyllda, exempelvis behövs ingen importlicens.

Även om det inte finns någon begränsning på vilka varor som får förvaras i ett tullager så är det viktigt att du säkerställer att varan får föras in i landet innan du tar varan till ett tullager.

Vem kan få tillstånd?

 1. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs och ansök om Eori-nummer. 
 2. Företaget ska vara etablerat i EU.
 3. Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 4. Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket. För att bedömas som lämplig behöver en bokföring bland annat innehålla en spårbarhet gällande ändringar som görs i bokföringen. För att få tillståndet beviljat fordras det normalt en systembaserad bokföringslösning.
  Läs om kraven på tullagerbokföring.
 5. Företaget måste ställa en garanti. I praktiken innebär det att ni måste ha ett tillstånd till samlad garanti och att det måste omfatta tullager. Om ni redan har tillståndet, på grund av andra förfaranden eller tillstånd, måste ni ansöka om en ändring av tillståndet så att det omfattar även tullager.
  Läs och ansök om samlad garanti.
 6. Företaget ska lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt. Företaget ska till exempel ansvara för att varorna inte undandras tullövervakning, att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med tullagret och en ritning över anläggningen.
 7. Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.
 8. Företaget ska själv driva platsen. Det är inte möjligt att få ett tillstånd som omfattar en plats som drivs av en annan aktör.
 9. Företaget får inte bedriva detaljhandelsförsäljning på platsen.
 10. Företaget ska ha en anläggning som är utrustad för de varor som lagras. Om det finns varor som utgör en fara eller ställer särskilda krav ska rätt utrustning finnas för dessa.

Olika lagertyper

Tullagertyperna delas in i privat eller allmänt lager. Två parter har ett gemensamt ansvar – den som är ansvarig för förfarandet (deklaranten) och tillståndshavaren.

Läs om begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet. 

Privat lager (CWP)

 1. Tillståndshavaren för tullagret är även den ansvarige för förfarandet. Endast tillståndshavaren kan stå som deklarant för varorna, vilket gör att denne blir ansvarig för både lagring och varor hänförda till tullagerförfarandet. På anläggningen kan man lagra andra aktörers varor under förutsättning att tillståndshavaren står som deklarant och ansvarar för lagringen.

Allmänt lager, typ I (CW1)

 1. Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har ansvar för att de skyldigheter som hör samman med hänförandet av varorna till tullagerförfarandet fullgörs, vilket innebär att denna person har ett ensamt ansvar fram till den tidpunkt då varorna frigörs till tullagerförfarandet.
 2. Tillståndshavaren (för tullagret) har tillsammans med deklaranten (den ansvarige för förfarandet) ansvar för varorna från den tidpunkt varorna frigörs till tullagerförfarandet, och fram till den tidpunkt tullagerförfarandet avslutas. Ansvaret innebär att säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att skyldigheter fullgörs som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ II (CW2)

 1. Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har påtagit sig ett ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet. Denna person ska därmed ensam säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.
 2. Tillståndshavaren har ett visst ansvar för att uppfylla tillståndsvillkoren.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till tullager ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Vad gäller när du fått ditt tillstånd?

Övervakningstullkontoret har tillsyn över driften av anläggningen och i samband med tillståndsuppföljning kontrollerar Tullverket att hanteringen sker på ett korrekt sätt.

Vilka formaliteter som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs om gemensamma villkor och bestämmelser.

Lär dig mer

I den här filmen får du en genomgång av de kriterier som ditt företag ska uppfylla för att kunna beviljas ett tillstånd till tullager enligt den nya tullagstiftningen.

Se filmen med kriterier för tullagertillstånd (5 min)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)