Tullverket

Tullfrihet m.m.

Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 av den 28 november 2011 för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

Lag (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m. Pdf, 325.7 kB.

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EU) 2018/581 av den 16 april 2018 om temporärt upphörande med att tillämpa Gemensamma tulltaxans autonoma tullar på vissa varor av ett slag som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, och om upphävande av förordning (EG) nr 1147/2002

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1974:122) om immunitet och privilegier för vissa konsulat m.m.

Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)