Tullverket

Remissvar 2013

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2013

Tullverkets remissvar på promemorian om nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter Pdf, 310.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-12-16

Tullverkets remissvar på promemorian "Vem ska göra vad? – Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda" Pdf, 280.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-12-16

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet med brottsutredningar Pdf, 428.6 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-12-16

Tullverkets yttrande avseende slutrapport för projektet "Förstudie Ledningsstöd" Pdf, 54.4 kB.Mottagare: Rikspolisstyrelsen
Datum: 2013-12-04

Betänkandet (SOU 2013:50) En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak Pdf, 248.3 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2013-11-22

Svar på remiss angående MSB och Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om att stärka och utveckla transportsskyddet vid transport av farligt gods Pdf, 52.6 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-11-22

Betänkandet (SOU 2013:62) Förbudet mot dubbla förfaranden Pdf, 244.3 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-11-21

Remiss av aktörsgemensam strategi för området CBRNE Pdf, 253.4 kB.
Mottagare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Datum: 2013-11-13

Remiss av Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall samt remiss av Länsstyrelsens i Västra Götalands län redovisning av regeringsuppdrag ”Gränsöverskridande avfallstransporter” Pdf, 645.4 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-11-08

Synpunkter på departementspromemorian (Ds 2013:39) Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer
Pdf, 246.5 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-10-14

Yttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (DS 2013:30) Pdf, 150.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-25

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) Pdf, 58.3 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-09-25

Yttrande på remiss om EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument Pdf, 1.4 MB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2013-09-23

Yttrande över betänkandet (SOU) 2013:42 Tillsyn av polisen Pdf, 57 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-23

Yttrande över betänkandet Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet (SOU 2013:39) Pdf, 61.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-18

Yttrande över promemorian (Ds 2007:14) Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning Pdf, 400.9 kB.
Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2013-09-12

Yttrande över promemorian (Ds 2013:28) Staffansvar för eftersupning Pdf, 106.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-09-09

Yttrande över betänkandet Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ (SOU 2013:18) Pdf, 105.7 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-09-09

Synpunkter på lagrådsremissen förändrad hantering av importmoms Pdf, 59.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-08-30

Yttrande En myndighet för alarmering (SOU 2013:33) Pdf, 135.5 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-08-29

Yttrande över promemoria med förslag till ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) Pdf, 53.8 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2013-08-22

Departementspromemorian (Ds 2013:34) Den nya polisorganisationen – kompletterande författningsändringar Pdf, 119 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-08-22

Promemorian Märkning av textilprodukter Pdf, 146.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-08-07

Promemorian om vissa skattefrågor​ Pdf, 20.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-07-26

Yttrande om ansvarsfördelningen mellan Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Ändring i ÅFS 2013:3 Pdf, 15.3 kB.
Mottagare: Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Malmö
Datum: 2013-07-30

Framställan om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
Pdf, 17.9 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-07-18

Promemorian Ändrad beskattning av bränsle för viss värmeproduktion Pdf, 17.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-07-18

Betänkandet (SOU 2013:21) Internationell straffverkställighet Pdf, 17.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartemetenet
Datum: 2013-07-18

Promemorian Behandling av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium (Ds 2013:22) Pdf, 18.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-07-16

Yttrande över betänkandet Brottmålsprocessen Pdf, 60.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-07-11

Synpunkter på delbetänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Pdf, 187.8 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-06-25

Synpunkter på betänkandena Skärpningar i vapenlagstiftningen (SOU 2013:7) och Avlyssning mot grova vapenbrott (SOU 2012:85) Pdf, 61.7 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-06-25

Yttrande avseende remiss Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg Pdf, 518.1 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet 
Datum: 2013-06-17​

Betänkandet Effektivare konkurrenstillsyn Pdf, 56.4 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-06-12

Yttrande över promemorian om genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden Pdf, 890.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-06-05

Yttrande över promemorian om domstolsdatalag Pdf, 175.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-06-03

Yttrande över promemorian om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn Pdf, 288.9 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2013-06-03

Yttrande avseende remiss angående beskattning av etanolbränsle Pdf, 124 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-05-23

Remissvar angående Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om översyn av producentansvaret för produkter som innehåller radioaktiva ämnen Pdf, 15.1 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-05-21

Yttrande avseende remiss om förslag till ändring i föreskrift (TFSF 2010-112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Pdf, 162.2 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2013-05-16

Yttrande över förslag till förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden (KOM (2012) 164) Pdf, 169.4 kB.Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-05-14

EU–kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem Pdf, 24.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-05-08

Informationsutredningens delbetänkande Överskottsinformation vid direktåtkomst Pdf, 22.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-05-08

Yttrande över promemorian Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvararo, tobaksvaror och energiprodukter Pdf, 660.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-05-02

Yttrande över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014 Pdf, 21.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-04-20

Yttrande över departementspromemorian Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag Pdf, 15.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-04-29

Tullverkets svar till Uppgiftslämnarutredningen Pdf, 467.8 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2013-04-24

Yttrande gällande departementspromemorian Ändringar i bestämmelser om straff och administrativa sanktioner vid fiske Pdf, 160.3 kB.
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2013-04-12

Yttrande gällande promemorian Kvotplikt för biodrivmedel Pdf, 240.3 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-04-11

Yttrande gällande förslag angående Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet Pdf, 15 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-04-19

Tullverkets synpunkter på remiss av SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms Pdf, 169.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-04-11

Yttrande gällande utkast till lagrådsremiss – Sekretess i det internationella samarbetet Pdf, 53.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-04-02

Yttrande gällande promemorian om fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel Pdf, 15.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-03-25

Yttrande gällande EU-kommissionens förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Pdf, 24.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet
Datum: 2013-02-22

Betänkandena (SOU 2012:77) En tydligare organisation för Säkerhetspolisen och (SOU 2012:78) En sammanhållen svensk polis – följdändringar i författningar Pdf, 77.7 kB. 
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-03-11

Remiss av promemorian Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen (Ds 2012:53) Pdf, 15 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-03-04

Yttrande gällande rapporten Nationella åtgärder för att begränsa användningen av industriellt framställda transfettsyror i livsmedel Pdf, 154.9 kB. 
Mottagare: Landsbygdsdepartementet
Datum: 2013-02-25

Remiss av promemoria om erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen Pdf, 18.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2013-02-20

Yttrande gällande Naturvårdsverkets förslag till svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet) Pdf, 173.7 kB.Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-02-13

Remiss angående Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner Pdf, 901.7 kB. 
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-02-13

Yttrande gällande Trafikverkets rapport "Regeringsuppdrag att belysa skillnaden i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och miljöklass 3" Pdf, 338.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2013-02-06

Remissvar rörande förslag till förordning rörande flourerande växthusgaser Pdf, 119.7 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2013-01-31

Yttrande gällande departementspromemorian (Ds 2012:47) Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU Pdf, 174.6 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-01-30

Remiss rörande Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning Pdf, 251.3 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-01-28

Yttrande gällande PM:an Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering Pdf, 55.5 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2013-01-07

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)