Tullverket

Fartygsklarering

All kommunikation med Tullverket som rör ankomst av fartyg ska ske elektroniskt via den myndighetsgemensamma portalen för fartygsrapportering Maritime Single Window (MSW).

Maritime Single Window (MSW) är en myndighetsgemensam portal för fartygsrapportering som har tagits fram i samarbete mellan Tullverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen. MSW förvaltas av Sjöfartsverket.

Läs mer om vilka uppgifter du behöver lämna via MSW.

Alla måste rapportera

Rapporteringskravet gäller för alla fartyg som kommer in i svenskt tullområde. Du är alltid rapporteringsskyldig till Tullverket om det finns last ombord, fartygsförråd (Ship Store) eller om besättningen har tillhörigheter (Crew’s Effect) att rapportera.

Det kan dock finnas undantag i vissa specifika fall.

Läs om undantagen från rapporteringskravet i MSW i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning, 4 kap. 6–10 §§. Pdf, 857.4 kB.

För att kunna rapportera till Tullverket via MSW-portalen måste du ha ett Eori-nummer och vara upplagd som kund i Sjöfartsverkets kundregister. Eori-nummer ansöker du om hos Tullverket.

Läs om och ansök om Eori-nummer.

Kontakta MSW-support hos Sjöfartsverket om att bli upplagd som kund, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vid rapportering av enstaka tillfälle, kontakta fartygsklareringen, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Tidsgränser

På grund av det rådande världsläget, och i synnerhet de sanktioner som har lagts mot bland annat Ryssland, vill vi påminna om att de tidsgränser som finns för ankomst och avgång av fartyg måste hållas.

Anmodan av efterlevnad av skyldigheter gällande avgång och avgångsmanifest kommer att ske direkt vid den beräknade avgångstiden (ETD), om uppgifterna inte redan har lämnats.

Du behöver lämna en förhandsanmälan för ditt fartyg senast 24 timmar innan fartyget ankommer till hamnen. Fartyg som gör resor som är kortare än 24 timmar undantas från den här regeln. Om ditt fartyg ska anlöpa flera hamnar behöver du lämna in en förhandsanmälan inför ankomsten till varje hamn.

När ditt fartyg ska lämna en hamn behöver du lämna en anmälan innan fartyget hämtar last eller passagerare som står under tullövervakning. Om du inte ska hämta någon last eller några passagerare behöver du ändå göra en anmälan innan fartyget lämnar den sista platsen innan det avgår från svenskt tullområde.

Från den 3 juni 2024 ska summariska införseldeklarationer samt anmälan om transportmedels ankomst vid sjötransporter lämnas till det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2.

Läs mer under Framtida tullhantering, summarisk införseldeklaration.

Det finns även andra tidsgränser att ta hänsyn till:

  • Referens till summarisk införseldeklaration (Sid) för all last ombord, i de fall fartyget ankommer direkt från en plats utanför EU:s tullområde. Anlöpet ska kompletteras med referens till Sid senast två timmar innan ankomst. Hänvisningar till summariska införseldeklarationer ska även lämnas för last som ska lossas, innan fartygets ankomst.
  • Faktisk ankomsttid (ATA) ska lämnas vid ankomsten.
  • Faktisk avgångstid (ATD) ska lämnas vid avgången.
  • Styrkande handlingar om ankommande last ska lämnas senast vid ankomsten.
  • Styrkande handlingar om avgående last ska lämnas senast vid avgången.
  • Ansökan om proviantering kan lämnas under tiden fartyget ligger i svensk hamn.
  • Begäran om utlämning av proviantering ka lämnas in under tiden fartyget ligger i svensk hamn.

Beslut i MSW

Följande beslut från Tullverket får du via MSW:

Ankomst till hamn

För att ditt fartyg ska få anlöpa en hamn måste du ha lämnat en förhandsanmälan. Om Tullverket medger din ankomst får du ett elektroniskt meddelande om detta.

Lossningsmedgivande

När ditt fartyg har ankommit till en hamn får du ett lossningsmedgivande. En förutsättning för att få ett medgivande om att lossa dina varor kan vara att du har lämnat in summariska införseldeklarationer för all last som finns ombord, att krav på godkänd plats är uppfylld. Det vill säga att den angivna platsen som varorna ska lagras på, är en godkänd plats av Tullverket eller att en importdeklaration är inlämnad i förväg om varorna ska importeras direkt. Ett lossningsmedgivande innebär inte att du får skingra varorna från lossningsplatsen. Det får du göra först när lastdeklarationen är godkänd.

Godkännande av lastdeklaration

För att få din lastdeklaration godkänd av Tullverket måste du ha anmält att dina varor ska föras in i unionens tullområde före fartygets ankomst och krav på godkänd plats ska vara uppfylld. Du måste även ha gjort en hänvisning till de summariska införseldeklarationerna samt tillhörande transportdokument. En hänvisning till hur lasten som ska lossas ska behandlas behöver lämnas (till exempel godslokalkod eller tull-id). Vid anmälan av varor till tillfällig lagring ska manifestet innehålla uppgifter för deklaration för tillfällig lagring enligt 6 kap. 2a § och 6 § tullordningen. Vidare behöver du lämna uppgifter om varornas tullstatus för unionsgods och lämna referens (MRN) för PoUS eller styrka att värdet för varorna understiger 15 000 Euro.

Proviantering

Om du har ansökt om proviantering för ett visst tillfälle eller om utlämning av proviant från fartygets förråd meddelar Tullverket sitt beslut via MSW.

Avgångsmedgivande

När du har fått Tullverkets avgångsmedgivande via MSW får ditt fartyg lämna hamnen.
Det är viktigt att du väntar in och kontrollerar de svar du får från Tullverket. Om det saknas någon uppgift som gör att Tullverket inte kan fatta ett beslut kommer du att få en begäran om komplettering.

Transitering av proviant och maskindelar till fartyg

När en transport av oförtullade varor som är under transiteringsförfarande ankommer till fartyget ska du skicka en ankomstanmälan med samtidig begäran om lossning:

Saknar du tillgång till Tullverkets e-tjänster kan du ansöka om det här

När Tullverket har kontrollerat uppgifterna skickas ett lossningsmedgivande till den mejladress som du skickade din ansökan från.

När du har fått ett lossningsmedgivande får varorna lossas ombord på fartyget.

När uppräkning har skett noteras eventuella avvikelser på transiteringsdeklarationen som kvitteras av kaptenen, eller annan behörig person, ombord på fartyget. Lossningsresultatet laddas upp i MSW senast tre arbetsdagar efter att lossningsmedgivandet har kommit. Om anlöpsnummer saknas kan lossningsresultatet skickas till Tullverket på mejl till fartygsklarering@tullverket.se. Även då gäller tidsfristen på tre arbetsdagar.

Observera att hanteringen endast kan appliceras på varor där fartyget är slutmottagare.

Reservrutiner

Om du råkar ut för ett driftstopp i Tullverkets eller Sjöfartsverkets system för fartygsklarering och du behöver rapportera uppgifter till Tullverket eller Sjöfartsverket behöver du reservrutiner.

Se reservrutiner för fartygsklarering.

Har du frågor om MSW?

MSW-support

MSW-supporten är MSW-portalens användarstöd som hanterar frågor som rör rapportering i portalen, inloggningsfrågor och felanmälan.

Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Tullverket – fartygsklareringen

Tullverket svarar på frågor om vilka uppgifter du behöver lämna.

Telefon: 08-456 65 61 (vardagar 8–16)
Telefon: 08-456 65 60 (utanför kontorstid)
E-post: fartygsklarering@tullverket.se

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Från den 3 juni 2024 ska summariska införseldeklarationer samt anmälan om transportmedels ankomst vid sjötransporter lämnas till det nya EU-gemensamma importkontrollsystemet, ICS2.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)