Tullverket

TST, Anläggning för tillfällig lagring

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om tillstånd till anläggning för tillfällig lagring, TST, i Systemet för tullbeslut.

Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

Uppgift om den sökande

Sökande – Identifiering av aktör

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Sökande – Namn och adress

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Ombud

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Öppna och ange ditt Eori-nummer. Tryck sedan på Search actor information based on EORI number så fylls namn och adress i automatiskt.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Allmänna uppgifter för ansökan

Typ av ansökan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Ny ansökan (1).

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Bilagor

För att bifoga en handling börjar du med att öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Välj Lägg till och ladda upp den fil du vill bifoga.

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och antal handlingar. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Om du ska ladda upp flera bilagor väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.

Kontrollera att du verkligen har bifogat alla handlingar som behövs innan du skickar in din ansökan.

Du behöver bifoga följande:

 1. ritning, karta eller liknande över platsen
 2. rutin för tillfällig lagring (se mer information nedan).

Rutin för tillfällig lagring

Företaget ska upprätta en rutinbeskrivning av hur anläggningen för tillfällig lagring sköts och skicka in den tillsammans med ansökan. Uppgifterna ska vara så detaljerade och kompletta att vi ska kunna följa lagerhanteringen hela vägen, från aviserade sändningar tills varorna lämnar lagret. Beskrivningen ska redogöra för hur varje arbetsuppgift utförs. Det ska också finnas detaljerade uppgifter om hur bokföringen sköts.

Följande punkter är obligatoriska i rutinbeskrivningen:

 • varuflöde
 • systemstöd
 • plats
 • verksamhetsskydd
 • administration.
 • Beskriv varuflödet genom att förklara
  • varifrån gods kommer
  • vad som sker vid upplägg och uttag
  • vilka transportsätt som används
  • hur ankommande gods aviseras
  • vilka samarbetspartner som används och vilka uppgifter de utför
  • antal inkommande sändningar
  • vilka varor som lagras – ange om de kan utgöra en fara för miljö eller människors hälsa, eller om de sannolikt kan förstöra andra varor
  • hur hanteringen skiljer sig åt i olika flöden – om ni till exempel hanterar flyg annorlunda än bil så behöver ni en beskrivning per flöde.

 • Beskriv företagets systemstöd genom att visa
  • vilka system ni använder för varuflödet (affärs-, tull-, transport- och lagerbokföring)
  • hur systemen är integrerade eller hur de används tillsammans – bifoga gärna skärmdumpar, där även spårbarheten av varorna framgår
  • hur varorna går att följa i bokföringen från det att varorna läggs upp på lagret till dess att den tillfälliga lagringen avslutas, samt vilka uppgifter om varorna som går att hitta i systemet
  • hur styrkande handlingar förvaras
  • hur det säkerställs att ingen information förloras och hur ändringar loggas.

 • Beskriv den plats där ni planerar att lagra varor genom att ange
  • om det är en hel byggnad som ska användas eller om det är en avgränsad del – om lagringsansläggningen är avgränsad, beskriv var den finns och hur den är avgränsad
  • var in- och utleveranser sker samt var själva lagringen sker
  • platsens säkerhetslösningar och hur obehöriga hindras från tillträde
  • om det finns andra aktörer på platsen och om ni är beroende av någon annan aktör för att få tillträde till platsen
  • om lagringsutrymmena är speciellt utrustade för varor som kan utgöra en fara för miljö eller människors hälsa, eller som sannolikt kan förstöra andra varor – i så fall ska det beskrivas.

 • Beskriv organisationen genom att ange
  • företagets verksamhet
  • vilka funktioner som är ansvariga för tull- och lagerhantering
  • antal anställda som hanterar tull- och lagerverksamhet
  • hur korrekt hantering säkerställs vid frånvaro
  • vilka interna kontroller som finns för att upptäcka fel eller brister och förhindra att de upprepas.


Geografisk giltighet – unionen

Ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Land.

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Det kan till exempel vara aktuellt om det företag som söker tillståndet är etablerat utanför EU. Om det utländska huvudbolaget har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket (numret börjar på 516), anger du det numret här.

Specifika uppgifter för ansökan

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Tullrelaterad bokföring

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Varor som omfattas av förfarandet tillfällig lagring

Här behöver du lämna en varubeskrivning för de varor du ska använda tillståndet för. Ange åtminstone om varorna är jordbruks- och/eller industrivaror.

Välj Lägg till och ange en varubeskrivning för de varor du lagrar. När du har fyllt i en varubeskrivning går du vidare med Ok.

Om du har behov av att ange fler varubeskrivningar väljer du Lägg till igen.

Garanti

Svara (Ja/Nej) om du har ställt en garanti för tillfällig lagring.

Ett villkor för att kunna få tillstånd till tillfällig lagring är att ni ställer en garanti i tillstånd till samlad garanti. Om du inte redan har tillstånd till samlad garanti för tillfällig lagring behöver du ansöka om det snarast.

Garantins referensnummer

Om du svarar Ja ska du ange tillståndsnumret för företagets tillstånd till samlad garanti (CGU). Numret börjar på SECGUSE, och du kan utesluta årtalet och bokstaven D för att få plats med alla tecken, exempelvis SECGUSE009251-löpnr.

Garantibelopp

Om du har svarat Ja: öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ange garantibelopp, dvs. det belopp som motsvarar den del av referensbeloppet som avser tillfällig lagring.

Ange också att valutan är SEK.

Garantitullkontor

Skriv SE009251 –Tullverket.

Uppgifter om lagringsanläggningarna

Börja med att välja Lägg till och fyll sedan i uppgiften nedan innan du går vidare med Ok.

 • Identifieringsnummer för lagringsanläggningen
  Uppgiften ska inte fyllas i eftersom Tullverket kommer att tilldela er en kod.

 • Beskrivning av lagringsanläggningarna
  Ange adressen till den plats där varor ska lagras.

Om du ansöker om flera platser trycker du på Lägg till igen för att öppna upp ytterligare ett fält att skriva i.

Lagring av unionsvaror

Svara (Ja/Nej) om du avser att lagra unionsvaror.

Beskrivning av lagring av unionsvaror

Om du har svarat Ja, beskriv hur varorna hanteras och hur unionsvaror och icke-unionsvaror kommer att särskiljas, till exempel genom märkning eller genom att de är fysiskt åtskilda.

Befordran av varor

Välj Lägg till om du avser att befordra varor mellan dina egna platser för tillfällig lagring. Annars hoppar du över den här uppgiften.

Uppgifterna fyller du i enligt följande:

 • Identifieringsmetod
  Välj alternativ Z – fritext i rullisten.
 • Artikel i tullkodex
  Välj rättslig grund för befordran av varor. Ange alternativet "A – Artikel 148.5 a i tullkodexen" som innebär att du befordrar varor mellan dina egna platser för tillfällig lagring i Sverige.
 • Tillståndshavarens Eori-nummer
  Uppgiften behöver inte fyllas i.
 • Land
  Ange SE – Sverige
 • Typ av platskod
  Välj B - Godkänd plats
 • Kod för plats
  Uppgiften behöver inte fyllas i.
 • Fritextbeskrivning
  Om du har valt kod Z (fritext) under "Identifieringsmetod" ska du fylla i godslokalkod, namn och adressuppgifter för platsen. Tryck på Öppna för att öppna fältet och fylla i uppgifterna. När du är klar går du vidare med Ok.

Om du har flera platser väljer du Lägg till på nytt för att lägga till dem.


Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på Spara. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.


Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på Skicka in. Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Uppdatera.

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Skickad.


Efter att du har uppdaterat sidan kan du se ansökningsnumret och vilken status ansökan har. När du ser ditt ansökningsnummer och ansökans status är Mottagen betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Mottagen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat