Tullverket

Colombia

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Handelsavtalet bilaga II Pdf, 2.6 MB. rörande definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete.

Observera att förutom den ordinarie bearbetningslistan (tillägg 1 och tillägg 2 till bilaga II) finns även alternativa bearbetningsregler för ett antal kvoterade varor (tillägg 2A till bilaga II).

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Colombia tillämpar handelsavtalet bilaga II artikel 3-4.

Colombia kan tillämpa bilateral och regional kumulation. Observera att för närvarande är endast kumulation enligt artikel 3 i kraft. 

Varuomfattning

Ett frihandelsområde upprättas inom vilken varuhandeln liberaliseras stegvis.

En tidsplan för avveckling av tullar Pdf, 12 MB. finns i bilaga I till handelsavtalet. Följande avsnitt avser handeln mellan EU och Colombia:

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt B, underavsnitt I Pdf, 1.8 MB.. Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Colombia, tullkategorier, tröskelvolymer för import.

Bilaga I, tillägg 1, avsnitt A Pdf, 1.5 MB.. Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU, tullkategorier samt kvoter för olika tullkategorier.

Bilaga I, tillägg 2, avsnitt A Pdf, 1.6 MB. EU-partens införselpriser (ingångspriser) för vissa varor med ursprung i Colombia.

Bilaga I, Avveckling av EU:s tullar på varor med ursprung i Colombia varukod för varukod Pdf, 4.8 MB..

Bilaga I, Avveckling av Colombias tullar på varor med ursprung i EU varukod för varukod Pdf, 2.7 MB..

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Colombia är:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Colombia och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta få fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Colombia är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Rådets beslut 2012/735/EU Pdf, 15.9 MB., handelsavtal, EU-Colombia och Peru, EUT L 354, 2012

Provisorisk tillämpning Pdf, 792.2 kB. från och med den 1 augusti 2013 med Colombia, EUT L 201, 2013

_______________ 
EUT = Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)