Tullverket

Bevis om varors tullstatus – Pous

Ett nytt system för bevis om varors tullstatus som unionsvaror, Pous-systemet (Proof of union status), ersätter den tidigare pappershanteringen. Pous är avsett för digital hantering av tullstatusbevis för unionsvaror.

Från och med den 1 mars 2024 ska företag begära bestyrkande av, registrera och presentera digitala T2L- och T2LF via Pous-systemet (Proof of union status). Det gäller för unionsvaror med ett värde på över 15 000 euro.

Det innebär att den tidigare pappersbaserade hanteringen av T2L- och T2LF-dokument övergår till en digital hantering. Syftet med Pous är bland annat att förbättra, harmonisera, förenkla och effektivisera processerna för tullstatusbevisen T2L och T2LF. Pous-systemet utvecklas av EU-kommissionen.

Tullverket kommer att handlägga ärendena och ett eventuellt bestyrkande ges i varje enskilt ärende. Tullstatusbeviset (T2L/T2LF) kommer vid ett bestyrkande att få ett MRN-nummer som ska presenteras för tullmyndigheterna vid när varorna återinförs till EU:s tullområde. I Sverige görs detta genom att du anmäler varorna i Pous. I andra EU-länder kan det finnas olika praxis, och länderna kan till exempel godkänna att anmälan görs via nationella e-tjänster.

En förändring i två faser

Bevis om varors tullstatus (Pous) införs i två faser. Förändringen gäller alla EU-länder.

Fas 1

Den första fasen produktionssattes den 1 mars 2024. Nu kan T2L- och T2LF-dokumenten inte längre bestyrkas fysiskt vid ett tullkontor.

Tillståndshavare som är godkända utfärdare av tullstatusbevis (ACP) måste registrera att varorna har tullstatus som unionsvaror med hjälp av T2L eller T2LF digitalt i Pous, och kan inte längre bevisa unionsstatusen med ett T2L- eller T2LF-dokument på papper.

Om du som godkänd utfärdare använder fartygsmanifest för att bevisa tullstatus som unionsvaror kan du fortsätta att använda manifestet enligt den nuvarande modellen tills Pous fas 2 driftsätts.

Tullverket kommer att ompröva de nuvarande ACP-tillstånden för godkända utfärdare. Berörda tillståndshavare kommer att kontaktas av Tullverket

Fas 2

Fas 2 omfattar manifest för tulländamål. Denna fas planerar man att införa samtidigt med European Maritime Single Window (EMSW) under augusti 2025.

Hur ser Pous-processen ut?

Utfärda tullstatusbevis i Pous-systemet

Processen börjar med att du som företag behöver utfärda ett tullstatusbevis (T2L/T2LF) i samband med att unionsvaror tillfälligt ska lämna EU:s tullområde.

Läs mer om hur du begär bestyrkande och registrering i Pous-systemet

Det innebär att

  • du som är tillståndshavare ansöker om att registrera ett tullstatusbevis i Pous
  • du som inte är tillståndshavare begär att få ett tullstatusbevis bestyrkt i Pous för avsedda unionsvaror.

Tullverket bestyrker

Tullverket kan därefter bestyrka begäran efter relevanta kontroller och ett MRN-nummer för varorna tilldelas och skickas till dig direkt i systemet. Därefter anses det finnas ett giltigt tullstatusbevis för varorna.

Du har då också möjlighet att skriva ut ett dokument med MRN-nummer och andra deklarationsuppgifter.

Presentera MRN-nummer för tullmyndigheten vid återinförseln

Det MRN-nummer som du får i svaret ska sedan presenteras när varorna återinförs till EU:s tullområde.

I Sverige sker presentationen direkt via Pous-systemet, och till tullkontor SE003033 (Arlanda) oavsett var i landet varorna befinner sig.

Presentation av ett MRN-nummer kan även göras vid ett tullkontor. Den tulltjänsteman som tar emot presentationen registrerar den då manuellt i systemet. Detta kan ske på alla tullkontor i Sverige.

Läs mer om hur du registrerar en presentation i Pous-systemet

Registrera en e-postadress för att kunna få meddelanden i systemet

Meddelanden från Tullverket som rör ansökningar i Pous skickas direkt i systemet. Ett sådant meddelande kan till exempel vara en begäran om komplettering i ett pågående ärende.

För att du ska kunna veta att vi har skickat ett meddelande till dig i systemet behöver du registrera en e-postadress. Det gör du lättast när du loggar in i systemet för första gången. Du kan också förbereda genom att göra det direkt när du har fått din behörighet till Pous. Behörigheter till systemet ansöker du om via Tullverkets e-tjänster.

Övriga handlingar som tullstatusbevis

Övriga handlingar, så som TIR-transiteringar, fartygsmanifest eller fiskeloggar ska fortsatt kunna ligga som grund för och användas som bevis om varors tullstatus som unionsvaror, även efter införandet av Pous fas 1. De gäller oavsett varornas värde.

Faktura och transportdokument som tullstatusbevis

Varornas totala värde är högst 15 000 euro

Om varornas totala värde är högst 15 000 euro kan du precis som tidigare använda fakturor och transportdokument som tullstatusbevis för unionsvaror även efter införande av Pous fas 1. Det förutsätter att dessa dokument innehåller de uppgifter som krävs för att ses som ett bevis om varors tullstatus för unionsvaror. Dessa behöver inte registreras i Pous-systemet.

Varornas totala värde är över 15 000 euro

Faktura eller transportdokument kommer inte längre att kunna användas som tullstatusbevis för unionstatus för varor vars värde överstiger 15 000 euro.

Privatpersoner och bevis om varors tullstatus som unionsvaror

Privatpersonen som har ett behov av tullstatusbevis för unionsvaror i form av T2L eller T2LF kan få ett sådant utfärdat genom att fylla i samt presentera ett ”dokument för statusregistrering” för tyllmyndigheten. Först när tullmyndigheten har stämplat dokumentet så anses det vara ett giltigt tullstatusbevis.

Privatpersoner ska alltså inte använda Pous-systemet för bevis om varors tullstatus som unionsvaror.

Dokument för statusregistrering Pdf, 114.3 kB.

Mer information

Frågor och svar om systemet för bevis om varors tullstatus som unionsvaror, Pous

Läs mer om varors tullstatus.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)