Tullverket

Jämför tullager och tillfällig lagring

Det finns olika typer av lagringsanläggningar för oförtullade varor. Tullager om man har behov att lagra varorna under en längre period och anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats om det endast finns ett behov att ankomstanmäla varorna alternativt lagra varorna en kortare period.

Här har du möjlighet att jämföra dem för att se vilken typ av lager som passar just dig bäst. Kanske har du bara behov av ett av dem, kanske behöver du båda.

Tullförfarande

Tullager

Ja. Tullagerförfarandet är ett särskilt förfarande och därmed ett tullförfarande. Det krävs inget tillstånd för att tillämpa tullagerförfarandet. Däremot måste du ha tillstånd för att få driva en anläggning för lagring i tullager.

Artikel 5.16 och 211.1 b i tullkodexen

Godkänd plats

Varor i tillfällig lagring på en godkänd plats ska vara på en anläggning för tillfällig lagring eller en annan godkänd plats. Du behöver ansöka om och bli beviljad dessa platser för att driva dem. Det finns två typer av godkända platser där godset kan vara i tillfällig lagring Anläggning för tillfällig lagring och Annan godkänd plats.

Tillfällig lagring är inte ett tullförfarande.

Deklaration

Tullager

För att hänföra varor till tullagerförfarandet ska du lämna en tulldeklaration till Tullverket.

Artikel 158 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

För att hänföra varor till tillfällig lagring ska du lämna en deklaration för tillfällig lagring till Tullverket.

Artikel 145 i tullkodexen

Annan godkänd plats

Samma regler som för anläggning för tillfällig lagring

Tidsgräns

Tullager

Tiden för lagring i tullager är obegränsad.

Artikel 238 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Tidsgränsen för lagring på en anläggning för tillfällig lagring är 90 dagar.

Artikel 149 i tullkodexen

Annan godkänd plats

Tidsgränsen för lagring på en annan godkänd plats är 3 dagar alternativt 6 dagar om varorna ankommer på transit.

Artikel 115 i kompletteringsförordningen

Ansvar

Tullager

Den ansvarige för förfarandet och tillståndshavaren har ett gemensamt ansvar för de varor som är hänförda till tullagerförfarandet och som lagras i ett tullager.

Artikel 242 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Tillståndshavaren ansvarar för lagringen av varor på en anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 147.3 i tullkodexen

Annan godkänd plats

Samma regler som för anläggning för tillfällig lagring.

Deklaration i förväg

Tullager

Du får lämna in en tulldeklaration 30 dagar i förväg. Om varornas ankomst inte har anmälts inom 30 dagar anses deklarationen inte vara ingiven.

Artikel 171 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Du kan lämna in en deklaration för tillfällig lagring i förväg och sedan anmäla varornas ankomst inom 30 dagar. Om varornas ankomst inte har anmälts inom den tiden ogiltigförklaras deklarationen av Tullverket.

Artikel 146 i tullkodexen

Annan godkänd plats

Samma regler som för anläggning för tillfällig lagring.

Typer av anläggningar

Tullager

Det finns två typer av anläggningar för lagring i tullager, allmänt och privat. Det finns tre typer av allmänt tullager, i Sverige används framförallt Allmänt tullager typ I.

Läs om allmänt lager och privat lager.

Artikel 240.2 i tullkodexen, artikel 203 i kompletteringsförordningen

Anläggning för tillfällig lagring

Det finns endast en typ av anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 148 i tullkodexen

Anna godkänd plats

Det finns endast en typ av annan godkänd plats.

Artikel 115 kompletteringsförordningen.

Krav på garanti

Tullager

Ja. Garantin vid tullager beräknas utifrån ett historiskt eller beräknat flöde och bygger på att varor kan förvaras under en längre tid.

Läs mer om kraven på garanti

Artikel 211 och 89 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Ja, men beloppet för garantin beräknas på kortare tid än för tullager.

Läs mer om kraven på garanti

Artikel 148 och 89 i tullkodexen

Annan godkänd plats

Ja, men beloppet för garantin beräknas på kortare tid än för tullager och anläggning för tillfällig lagring

Läs mer om kraven på garanti

Artikel 148 och 89 i tullkodexen

Bokföring

Tullager

Det krävs en godkänd bokföring för att få tillstånd till en anläggning för lagring i tullager.

Läs mer om kraven på tullagerbokföring.

Artikel 214 i tullkodexen, artikel 178 i kompletteringsförordningen

Anläggning för tillfällig lagring

Det krävs en godkänd bokföring för att få tillstånd till anläggning för tillfällig lagring.

Läs mer om kraven på bokföring för anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 148.4 i tullkodexen, artikel 116 i kompletteringsförordningen

Annan godkänd plats

Det krävs inget elektroniskt bokföringssystem för en annan godkänd plats. Däremot ska innehavaren av beslutet kunna säkerställa tullövervakningen och t.ex. kunna visa upp vilka varor som ankommit och lämnat platsen om Tullverket begär detta. Detta kan ske genom t.ex. journalföring.

Befordran

Tullager

Befordran av varor under lagring i tullager är tillåten. Vilken befordran som är möjlig beskrivs särskilt i artikel 179.3 i kompletteringsförordningen.

Läs mer om befordran av varor.

Artikel 219 i tullkodexen, artikel 179.3 i kompletteringsförordningen

Anläggning för tillfällig lagring

Befordran av varor under tillfällig lagring är bara tillåten om Tullverket har godkänt det i tillståndet till anläggning för tillfällig lagring.

Läs mer om befordran av varor.

Artikel 148.5 i tullkodexen och artikel 118 i kompletteringsförordningen

Annan godkänd plats

Det är inte tillåtet att befordra varor som befinner sig på en annan godkänd plats.

Hantering

Tullager

Vanliga former av hantering är tillåten för varor som lagras i tullager. Vad som räknas som vanliga former av hantering framgår av bilaga 71-03 i kompletteringsförordningen. All hantering måste framgå av bokföringen.

Läs mer om hantering av varor på tullager

Artikel 220 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Det är inte tillåtet att hantera varor på en anläggning för tillfällig lagring. Endast sådan hantering som är avsedd att bevara varorna i oförändrat skick är tillåten. Till exempel kan varor flyttas till ett nytt emballage om det krävs för att de inte ska förstöras. All hantering och orsaken till den måste framgå av bokföringen.

Artikel 147.2 i tullkodexen

Annan godkänd plats

Samma regler som för anläggning för tillfällig lagring

Lagring av unionsvaror

Tullager

Det är tillåtet att lagra unionsvaror på en anläggning för lagring i tullager. Det är här möjligt att använda sig av bokföringsmässig uppdelning. Observera att detta inte innebär att varorna får blandas, utan det måste vara möjligt att i bokföringen särskilja vilka varor som har vilken status. Om du till exempel lagrar äpplen i lösvikt får du inte lagra äpplen med unionsstatus i samma container som äpplen med icke-unionsstatus eftersom det inte går att avgöra vilka äpplen som har vilken status. Det ska framgå av tillståndet att tillståndshavaren har tillstånd till att lagra unionsvaror.

Läs mer om lagring av unionsvaror på tullager

Artikel 237.3 i tullkodexen, artikel 177 i kompletteringsförordningen

Anläggning för tillfällig lagring

Det är tillåtet att lagra unionsvaror i en anläggning för tillfällig lagring. Det är dock inte tillåtet att endast ha en bokföringsmässig uppdelning. Därför måste det fysiskt på lagret framgå vilka varor som har unionsstatus och vilka som inte har det. Det ska framgå av tillståndet att tillståndshavaren får lov att lagra unionsvaror på en anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 148.6 i tullkodexen

Annan godkänd plats

Det är inte tillåtet att lagra unionsvaror på en annan godkänd plats.

Lagring av likvärdiga varor

Tullager

Detta är tillåtet på en anläggning för lagring i tullager, men det kräver att tillståndshavaren har tillstånd till detta.

Artikel 223 och 237.3 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Detta är inte tillåtet på en anläggning för tillfällig lagring.

Annan godkänd plats

Samma regler som för anläggning för tillfällig lagring.

Detaljhandelsförsäljning

Tullager

Detaljhandelsförsäljning får i normalfallet inte ske på en anläggning för lagring i tullager. Det finns dock vissa undantag där detaljhandelsförsäljning är tillåten.

Artikel 201 i kompletteringsförordningen

Anläggning för tillfällig lagring

Detaljhandelsförsäljning får aldrig förekomma på en anläggning för tillfällig lagring.

Artikel 117 a i kompletteringsförordningen

Annan godkänd plats

Samma regler som för anläggning för tillfällig lagring

Drift av anläggning

Tullager

Det krävs tillstånd för att driva en anläggning för lagring i tullager. Det är tillståndshavaren själv som ska driva anläggningen.

Artikel 211.1 b i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Det krävs tillstånd för att driva en anläggning för tillfällig lagring. Det är tillståndshavaren själv som ska driva anläggningen.

Artikel 148 i tullkodexen, artikel 117 c i kompletteringsförordningen

Annan godkänd plats

Det krävs ett beslut från Tullverket för att få driva en annan godkänd plats. Det är tillståndshavaren själv som ska driva anläggningen.

Artikel 148 i tullkodexen, artikel 117 c i kompletteringsförordningen

Specialutrustade lokaler

Tullager

Det finns möjlighet för Tullverket att begära specialutrustade lokaler för en tullageranläggning om de lagrade varorna kan utgöra en fara eller sannolikt kan förstöra andra varor.

Artikel 202 i kompletteringsförordningen

Anläggning för tillfällig lagring

Det finns möjlighet för Tullverket att begära specialutrustade lokaler för en anläggning för tillfällig lagring om de lagrade varorna kan utgöra en fara eller sannolikt kan förstöra andra varor.

Artikel 117 b i kompletteringsförordningen

Annan godkänd plats

Samma regler som för anläggning för tillfällig lagring

Upphörande av lagring

Tullager

Tullagerförfarandet och lagring i tullager upphör genom att varorna hänförs till ett annat tullförfarande eller återexporteras. Återexporten sker genom en tulldeklaration för återexport, och tullagerförfarandet avslutas först när sändningen har lämnat EU.

Artikel 215 och 270.1 i tullkodexen

Anläggning för tillfällig lagring

Tillfällig lagring upphör genom att varorna hänförs till ett tullförfarande eller återexporteras. Återexport sker genom en anmälan om återexport.

Artikel 149 och 270.3 c i tullkodexen

Annan godkänd plats

Tillfällig lagring upphör genom att varorna hänförs till ett tullförfarande eller återexporteras. Återexport sker genom en anmälan om återexport.

Artikel 115 kompletteringförordningen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)