Tullverket

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED

Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED är ursprungsintyg som utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet.

Du som exportör ansöker om att få ursprungsintyget utfärdat genom att fylla i EUR.1- eller EUR-MED-blanketten. Den består av två blad i en sats, en certifikatsdel och en ansökningsdel. Blanketten fyller du i på något av de språk som avtalet om frihandeln är upprättat på. Om blanketten fylls i för hand ska du använda bläck och tryckbokstäver. Du måste ha handlingar som styrker att varorna är ursprungsvaror samt vara beredd på att kunna visa upp dem för tullmyndigheten.

Ett varucertifikat utfärdat av Tullverket kan du använda oavsett värdet på sändningen. Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED används i handeln med de länder och för de ändamål som framgår av sidan Bestämmelser för olika länder och områden.

En exportör kan också själv upprätta en deklaration om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument. Om värdet på ursprungsprodukterna i sändningen inte överstiger 6 000 euro kan du göra detta utan tillstånd eller registrering. När du exporterar till Japan, Kanada och Sydkorea kan du inte använda varucertifikat, utan endast deklarationer om ursprung.

Du kan beställa blanketter för varucertifikat EUR.1 hos Lamanica Logistikservice AB.

Du kan beställa blanketter för EUR-MED hos ISY Informationssystem AB.

Läs om styrkande handlingar för ursprungsintyg.

Läs mer om de deklarationer om ursprung som du upprättar själv.

Så här fyller du i varucertifikat EUR.1

Fält 1: Exportörens fullständiga namn och adress.

Fält 2: Här anges alltid ”Europeiska gemenskapen” eller motsvarighet på engelska (”The European Community”) på den ena raden och det land som gemenskapen slutit frihandelsavtalet ifråga med på den andra raden. Ange ”Europeiska unionen” (”The European Union”) till de länder som godtar denna beteckning. Formellt anges ”Europeiska gemenskapen” för de avtal som förhandlats tidigare än 2011.

Fält 3: Mottagarens fullständiga namn och adress (inte obligatoriskt).

Fält 4: Produktens ursprungsland. Ursprungsbeteckningen måste vara relevant för EU:s avtal med landet enligt fält 5. Om produkten har ursprung i något EU-land anges inte landets namn utan "Europeiska unionen" i detta fält.

Tänk på att när produkter omfattas av EES-avtalet och har ursprung inom EES-området (EU, Norge, Liechtenstein eller Island) exporteras till Norge, Liechtenstein eller Island anger du istället EES som ursprungsland (EEA på engelska) i fält 4. Det är endast i detta fall som EES (EEA) ursprung anges.

Uppgifter om ursprung inom Pem  som ska anges i fält 4, får anges vid varje varupost i fält 8 eller vid varje varupost i sådan faktura som är bilaga till certifikatet. En hänvisning till fält 8 ska i så fall göras i fält 4. Anledningen till ett sådant förfarande är att varor med ursprung i olika länder inom dessa områden kan förekomma i samma sändning.

Det är tillåtet att ange officiella förkortningar, ISO-landkoder, i stället för ländernas namn. EU-ursprung får du ange med till exempel EU, EG, EC, UE eller CE, (Europeiska unionen, The European Union, Europeiska gemenskapen, The European Community, L'Union européenne, Communauté européenne) beroende på vilket språk som används. EU är att föredra som förkortning. Även om förkortningarna EG, EC och UE är tillåtna är det ofta bättre att undvika dessa då de kan tolkas som Egypten, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Skriv då istället Europeiska Gemenskapen om du fyller i blanketten på svenska, European Community om du fyller i på engelska eller L'Union européenne på franska.

Fält 5: Mottagarlandets namn.

Fält 6: Upplysningar om transporten (inte obligatoriskt).

Fält 7: Anmärkningar. Här görs anteckningar enligt reglerna på duplikat av certifikat och på certifikat som utfärdas i efterhand.

Fält 8: Ange kollinas märke, nummer, antal och slag samt gör en noggrann beskrivning av de varor i sändningen certifikatet ska gälla för. Vid export till Mexiko och Chile ska även de fyra första siffrorna i varans statistiska nummer (HS-nr) anges för varje varuslag. Om du inte använder hela fältet ska du dra en vågrät linje under sista raden i beskrivningen och spärra resten av det tomma utrymmet. Skulle du ha väldigt mycket varor har du möjlighet att ersätta varubeskrivningen med en bilaga, vilken ska stämplas av tullmyndigheten. Då ska du i detta fält lämna en sammanfattande varubeskrivning och hänvisa till bilagan (vanligtvis faktura). Om fakturan även innehåller icke-ursprungsvaror är det viktigt att det är tydligt markerat.

Fält 9: Bruttovikt (kg) eller annan kvantitet (liter, m³ etc.).

Fält 10: Fakturanummer (inte obligatoriskt). Har du i fält 8 hänvisat till en bifogad faktura måste du ange fakturanummer här.

Fält 11: Detta fält är avsett för tullmyndighetens stämpel och undertecknas av tulltjänsteman.

Fält 12: Exportörens försäkran: ort, datum och exportörens underskrift.

Så här fyller du i varucertifikat EUR-MED

Fält 1: Exportörens fullständiga namn och adress.

Fält 2: Här anges alltid ”Europeiska gemenskapen” eller motsvarighet på engelska (”The European Community”) på den ena raden och det land som gemenskapen slutit frihandelsavtalet ifråga med på den andra raden. Ange ”Europeiska unionen” (The European Union) till de länder som godtar denna beteckning. Formellt anges ”Europeiska gemenskapen” för de avtal som förhandlats tidigare än 2011.

Fält 3: Mottagarens fullständiga namn och adress (inte obligatoriskt).

Fält 4: Produktens ursprungsland. Ursprungsbeteckningen måste vara relevant för EU:s avtal med landet enligt fält 5. Om produkten har ursprung i något EU-land anges inte landets namn utan ”Europeiska unionen” i detta fält.

Tänk på  att när produkter som omfattas av EES-avtalet och som har ursprung inom EES-området (EU, Norge, Liechtenstein eller Island) exporteras till Norge, Liechtenstein eller Island anger du istället EES som ursprungsland (EEA på engelska) i fält 4. Det är endast i detta fall som EES (EEA) ursprung anges.

Uppgifter om ursprung inom EUR-MED-området, som ska anges i fält 4, får du ange vid varje varupost i fält 8 eller vid varje varupost i sådan faktura som är bilaga till certifikatet. I fält 4 ska du i så fall hänvisa till fält 8. Anledningen är att varor med ursprung i olika länder inom området kan förekomma i samma sändning.

Det är tillåtet att ange officiella förkortningar, ISO-landkoder, i stället för ländernas namn. EU-ursprung får du ange med till exempel EU, EG, EC, UE eller CE, beroende på vilket språk som används. EU är att föredra som förkortning. Även om förkortningarna EG, EC och UE är tillåtna är det ofta bättre att undvika dessa då de kan tolkas som Egypten, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Skriv då istället Europeiska Gemenskapen om du fyller i blanketten på svenska, European Community om du fyller i på engelska eller L'Union européenne på franska.

Fält 5: Mottagarlandets namn.

Fält 6: Upplysningar om transporten (inte obligatoriskt).

Fält 7: Anmärkningar. Markera med ett kryss i tillämplig ruta i detta fält om kumulation har tillämpats eller inte. Ange, om kumulation har tillämpats, i vilket eller vilka länder det material som har kumulerats har sitt ursprung. Om sändningen innehåller både varor med vilken kumulation har tillämpats och varor där ingen kumulation har tillämpats hänvisa till fält 8 i detta fält och ange tillämplig uppgift vid varje varupost i fält 8. Om varubeskrivningen i fält 8 har ersatts av en bilaga ska tillämplig uppgift anges vid varje varupost i bilagan. Det är obligatoriskt att använda de engelska uttrycken "Cumulation applied with ..." eller "No cumulation applied".

I fält 7 görs även i tillämpliga fall anteckningar enligt reglerna på duplikat av certifikat och på certifikat som utfärdas i efterhand.

Fält 8: Ange kollinas märke, nummer, antal och slag samt gör en noggrann beskrivning av de varor i sändningen certifikatet ska gälla för. Om du inte använder hela fältet ska du dra en vågrät linje under sista raden i beskrivningen och spärra resten av det tomma utrymmet. Skulle du ha väldigt mycket varor har du möjlighet att ersätta varubeskrivningen med en bilaga, vilken ska stämplas av tullmyndigheten. Då ska du i detta fält lämna en sammanfattande varubeskrivning och hänvisa till bilagan (vanligtvis faktura). Om fakturan även innehåller icke-ursprungsvaror är det viktigt att det är tydligt markerat.

Fält 9: Bruttovikt (kg) eller annan kvantitet (liter, m³ etc.).

Fält 10: Fakturanummer (inte obligatoriskt). Har du i fält 8 hänvisat till en bifogad faktura måste du ange fakturanummer här.

Fält 11: Detta fält är avsett för tullmyndighetens stämpel och undertecknas av tulltjänsteman.

Fält 12: Exportörens försäkran: ort, datum och exportörens underskrift.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)