Tullverket

Tullrevision – hur går det till?

En tullrevision är en kontroll som Tullverket gör för att se att uppgifterna som ditt företag lämnat i tulldeklarationerna är riktiga. Vi kontrollerar också att du har anmält alla importerade och exporterade varor på rätt sätt och att ditt företag har bra och riktiga rutiner kring tullhanteringen.

Här kan du lära dig mer om tullrevisioner och om hur de går till. Du får också tips på hur du kan förbereda dig för en revision.

Vad är en tullrevision?

En tullrevision är en form av efterkontroll. Det finns två typer av efterkontroller: eftergranskning och tullrevision. En eftergranskning innebär att vi begär in ett antal specifika tulldeklarationer och deras styrkande handlingar och kontrollerar dessa.

En tullrevision är i jämförelse en mer ingående kontroll där våra revisorer både granskar företagets handlingar och kommer ut och besöker ditt företag. Vid besöket ställer vi frågor om din verksamhet, tittar på olika handlingar, granskar bokföringen och går en rundvandring.

Exempel på vad vi kontrollerar är att

 • alla varor för import och export har deklarerats
 • rätt uppgifter har lämnats – att uppgifterna som står i tulldeklarationen stämmer överens med de styrkande handlingarna som du hänvisar till
 • villkor och kriterier i tillstånd har efterlevts – att du fortfarande uppfyller de kriterier och villkor som ställs för ditt tillstånd, exempelvis aktiv eller passiv förädling
 • ursprungsintyg är korrekt utfärdade.

Varför gör Tullverket tullrevisioner?

Vi utgår från att alla lämnade tulldeklarationer är riktiga, men lagar och regler är omfattande och ibland svårtolkade. Det kan därför finnas risk att du och ditt företag begår misstag och gör oavsiktliga fel.

Det förekommer också medvetna försök till bedrägerier och detta skapar osund konkurrens som kan slå ut laglydiga företag från marknaden. Genom att alla följer samma lagar och betalar samma avgifter är det ingen som får en orättvis fördel.

Tullverket gör tullrevisioner för att kontrollera, men även för att informera och hjälpa ditt företag att förebygga framtida fel.

Varför är det viktigt att göra rätt från början?

Det är alltid du som är ansvarig för att uppgifterna i deklarationen är korrekta, oavsett om du har deklarerat själv eller anlitat ett ombud. Genom att lämna in rätt uppgifter i deklarationen, så sparar du både tid och pengar.

Spara tid genom att göra rätt från början

En revision är en tidskrävande process, det är många handlingar som ska in och det kan vara mycket personal inblandad. Bara ett så litet fel som att hänvisa till fel fakturanummer kan innebära att en automatisk matchning inte går att göra, och revisionen drar ut på tiden.

Spara pengar genom att göra rätt från början

Det kan tillkomma tillägg och sanktioner om du har betalat fel avgifter.

Hur vet du om ditt företag ska revideras?

En tullrevision börjar med att vi kontaktar dig och informerar om att ditt företag har blivit uttaget för tullrevision. Då är tullrevisionen redan beslutad och kan inte överklagas. Du får också veta hur tullrevisionen kommer att gå till och när den ska ske – vi försöker boka tid och plats så att det passar både ditt företag och oss.

Du får även ett skriftligt meddelande om beslutet, där det bland annat står varför vi gör revisionen, vilka som kommer att genomföra den och vilka lagar och regler vi stödjer oss på.

Om det är av betydelse för kontrollen har vi rätt att överlämna beslut om tullrevision först i samband med att vi genomför revisionen.

Hur går tullrevisionen till?

Före företagsbesöket vill vi skapa oss en förståelse för din verksamhet. Därför begär vi in vissa uppgifter och handlingar i förväg.

Det här gör vi under själva besöket:

 • Vi träffar representanter för företaget och ställer frågor.
 • Vi gör ett transaktionstest och granskar en tulldeklaration från början till slut.
 • Vi går eventuellt en rundvandring i lokalerna.
 • Vi granskar dokument, antingen på plats vid besöket eller när vi är tillbaka på myndigheten. Fördelen med att granska på plats är att vi kan ställa eventuella frågor direkt.

Vilka frågor ställer vi?

Under tullrevisionen ställer vi bland annat frågor om företagets verksamhet och organisation, affärssystem, bokföring, tullrutiner och godsmottagningsrutiner.

Frågorna kan variera beroende på er verksamhet. Exempel på frågor:

 • Vem är det som fastställer klassificeringen av varorna?
 • Vem fastställer tullvärdet på varorna?
 • Vad händer när varorna kommer in och tas emot?
 • Hur arkiverar ni era handlingar?

Vi ställer eventuellt kompletterande frågor utifrån vad vi upptäcker under revisionen gång.

Vilka handlingar är det vi granskar?

Vi granskar de handlingar som rör ditt företags verksamhet. Det kan till exempel vara:

 • bokföringen såsom huvudbok, leverantörsreskontra, verifikationer, kontoplaner
 • styrkande handlingar, exempelvis fakturor, frakthandlingar, produktblad, ursprungsintyg
 • avtal, korrespondens, bankkvitton med mera

Vi kan även kontrollera varulager och ta varuprov.

Granskningen omfattar verksamheten i ditt bolag under en längre period, i allmänhet inte mer än tre år.

Hur meddelar vi resultatet?

Det vanligaste är att revisorerna skickar en granskningsrapport där resultatet presenteras. Du har sedan 30 dagar på dig att yttra dig över granskningsrapporten – Tullverket har kanske gjort något fel i sin bedömning eller missuppfattat något under besöket? Då kan du lämna in kompletterande handlingar eller förklaringar. De 30 dagarna går inte att förlänga.

Vilka konsekvenser kan en tullrevision få?

Baserat på granskningsrapporten och eventuella yttranden fattar Tullverket beslut. Det finns tre olika resultat som revisionen kan ge:

 • Återbetalning eller debitering
  Du får en återbetalning om du har betalat för mycket och en debitering om du har betalat för lite i avgifter. Vid debitering kan du också få betala en administrativ sanktionsavgift i form av tulltillägg. Tulltillägget är som regel 20 procent av det undandragna beloppet.

  Läs mer om tulltillägg.

 • Återkallade tillstånd
  Vi kan återkalla ett beviljat tillstånd om ditt företag inte efterlever de villkor och skyldigheter som följer av tillståndet.

 • Brottsmisstanke
  I vissa fall lämnar vi vidare ärendet för brottsutredning.

Så överklagar du Tullverkets beslut.

Har du koll inför tullrevisionen?

Det finns vissa saker du behöver ha koll på i ditt företag, och inför en eventuell revision blir det extra viktigt att redan ha de goda tullrutinerna på plats.

Har du koll inför tullrevisionen?

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)