Tullverket

Beslag eller omhändertagande

Tullverket kan ta olagliga varor i beslag och omhänderta restriktionsvaror som vi misstänker inte uppfyller villkoren för införsel.

Tullverkets roll

Tullverket ska bekämpa smuggling av varor som är förbjudna att föra in till Sverige (till exempel narkotika), och kontrollera varor med villkor för införsel (till exempel alkohol, tobak, läkemedel och vapen, så kallade restriktionsvaror). Ett villkor för in- eller utförsel av vissa varor kan vara att du måste anmäla den till Tullverket vid gränspassage.

Det här innebär att alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och vapen är exempel på varor som inte får föras in i Sverige hur som helst. Om Tullverket påträffar en sådan vara kan vi antingen ta varan i beslag eller omhänderta den.

Vilka varor tar Tullverket i beslag?

Varor som Tullverket kan ta i beslag är varor som varit föremål för brott enligt lag (2000:1225) om straff för smuggling, och då kan antas bli förverkade* på grund av detta. Brotten som du kan göra dig skyldig till enligt denna lag kan vara smugglingsbrott, tullbrott, olovlig befattning med smuggelgods (eller försök till dessa brott), samt förberedelse och stämpling till grovt smugglingsbrott m.m.

Vilka varor som Tullverket kan ta i beslag vid en gräns mot ett annat EU-land hittar du i 3 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (den så kallade inregränslagen).

* Det betyder att personen mister varan på grund av sitt beteende.

Lämna tillbaka

I 27 kap i rättegångsbalken framgår att ett beslag omedelbart ska hävas när det inte längre finns skäl för beslaget. Varan ska återlämnas genast efter att rätten, åklagaren eller i vissa fall Tullverket själva, beslutat att häva beslaget. När i tid detta ska ske finns inte reglerat, men varan ska återlämnas skyndsamt.

Vilka varor omhändertar Tullverket?

Tullverket kan även omhänderta en vara, om vi anser att det behövs för att genomföra en kontroll. Det vill säga att vi kan omhänderta en vara som vi misstänker är en vara med ett förbud eller villkor för införseln, men för att vara säkra på detta måste vi analysera varan för att få bekräftat att det är den varan vi misstänkte från början (eller någon helt annan vara med eller utan förbud eller villkor för införseln).

Tullverket kan också omhänderta en vara för att kunna värdera den eller om den är tillståndspliktig och tillstånd saknas vid införseln. Ett exempel är om du har anmäler införseln av ett vapen till Tullverket vid gränspassage, men att vapnet saknar tillståndet för införseln.

Om Tullverket påträffar en transport med punktskattepliktiga varor (alkohol, tobak och energiprodukter) som inte sker enligt gällande regler kan även dessa varor omhändertas för skatteutredning.

Läs mer om Tullverkets befogenhet att göra så kallad punktskattekontroll.

Tullverkets befogenheter

  • Tullverkets befogenheter att utföra kontroll av varor från ett land utanför EU, finns i tullagen (2016:253)

Exempel på lagstöd vid beslag

  • Lagen (1992:860) om kontroll av narkotika
  • Bestämmelser om införsel finns i

Vapenlagen (1996:67)

Vapenförordningen (1996:70)

  • Bestämmelser om utförsel av vapen finns i

Vapenförordningen (1996:70)

Lagen (1992:1300) om krigsmateriel

Förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Exempel på lagstöd vid omhändertagande

Mer information

Kontroller på uppdrag av andra

Statistik

Statistik för beslag och om händertaganden hittar du i beslagsstatistiken som presenteras varje helår.

Beslagsstatistik

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)