Tullverket

Deklarationshandledning för tullager – EDI

Här får du hjälp med vilken typ av uppgift du ska fylla i eller välja när du gör en tullagerdeklaration i en system-till-systemlösning (EDI).

Siffrorna inom parentes motsvarar namnen på dataelementen i tullagstiftningen; de syns inte i själva tullagerdeklarationen.

De uppgifter som har en asterisk i deklarationen är obligatoriska.

Välj först vad du ska göra

Börja med att välja vad av följande du vill göra:

 • en ny standardtulldeklaration
 • en standardtulldeklaration i förväg
 • en avvikelserapport.

Meddelandeinnehåll

Typ av deklaration (1/1 och 1/2)

Här ska du ange vilken typ av deklaration det är. Använd någon av följande koder:

I första delfältet

 • IM – för ett tullagerförfarande för varor från ett land utanför EU

I andra delfältet

 • A – för en standarddeklaration (normalförfarande, artikel 162 i kodexen)
 • D – för en standarddeklaration (enligt kod A) innan deklaranten kan anmäla varorna

UCR / Referens (2/4), frivillig uppgift

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

LRN (2/5)

Ange tull-id.

Hänvisningar

Tidigare handling / Förenklad deklaration (huvudnivå)

Tidigare handling / Förenklad deklaration (huvudnivå) (2/1)

Lägg till hänvisningar till tidigare dokument. Varupostidentifieraren ska anges endast i de fall där det är nödvändigt för att otvetydigt identifiera den berörda varuposten.
Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Typ

Välj vilken typ av handling du ska lägga till:

 • Summarisk deklaration: X
 • Ursprunglig deklaration: Y
 • Tidigare handling: Z


Dokumenttyp 


Flygfraktsedel

740

Leveransavi (paketpost)

750

Deklaration för unionstransitering–blandade sändningar (T)

820

Deklaration för extern unionstransitering (T1)

821

Deklaration för intern unionstransitering (T2)

822

TIR-carnet

952

ATA-carnet

955

Deklaration / anmälan MRN 

MRN

Deklaration för intern unionstransitering – artikel 227 i tullkodexen

T2F

Summarisk införseldeklaration

355

Summarisk deklaration för tillfällig lagring

337

Annat

ZZZ

 

Referens

Skriv en referens för handlingen, till exempel IG-nummer eller transit-MRN.

Lageridentitet (2/7)

Välj den av följande typer av tullager som deklarationen gäller:

 • Allmänt tullager typ I (R)
 • Allmänt tullager typ II (S)
 • Privat tullager (U)

Under Lageridentitet skriver du godslokalkoden för lagret som varorna ska hänföras till med tre bokstäver.

Parter

Deklarant (3/18 och 3/17)

Deklaranten är den part som lämnar in en tulldeklaration i sitt eget namn eller den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in.

Välj det alternativ som passar in på dig som deklarant:

Eori

Om du har ett Eori-nummer väljer du Eori och fyller i Eori-numret.

Namn/adress

Om du är en privatperson som inte har något Eori-nummer väljer du Namn/adress och fyller i dina uppgifter. Du behöver även skriva ”PRIVA” i fältet Ytterligare uppgifter – koder (2/2) under avsnittet Identifiering av varor.

Tullombud (3/20 och 3/21)

Välj det alternativ för ombudsstatus som passar dig:

 • Ingen (om du gör deklarationen för egen räkning utan hjälp av ett ombud)
 • Direkt
 • Indirekt

Ange 2 för direkt ombud och 3 för indirekt ombud. Om du deklarerar för din egen räkning ska du helt utelämna ombudsuppgifterna.

Om du väljer direkt eller indirekt ombudskap fylls företagets Eori-nummer i automatiskt.

Direkt ombudskap

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det är alltså ombudet som står som deklarant. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Importör (3/15 och 3/16)

Importören är den part som upprättar en importdeklaration eller för vems räkning en importdeklaration upprättas.

Välj det alternativ som passar in på dig som importör:

Eori

Om du har ett Eori-nummer väljer du Eori och fyller i Eori-numret.

Namn/adress

Om du är en privatperson som inte har något Eori-nummer väljer du Namn/adress och fyller i dina uppgifter.

Datum / Platser

Datum / Klockslag / Perioder / Platser / Länder / Regioner

Destinationsland (huvudnivå) (5/8)

Välj en landkod för den medlemsstat där varorna finns när de hänförs till tullagerförfarandet.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Avsändningsland / Exportland (huvudnivå) (5/14)

Välj en landkod för det land som varorna ursprungligen skickades ifrån när de skickades iväg för att hänföras till tullagerförfarandet.

Om det har skett en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande land som varorna skickades ifrån.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Varornas förvaringsplats (5/23)

Välj den typ av plats som varorna förvaras på och bestämning av identifieringen enligt följande alternativ.

 • Om varorna befinner sig på ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring anger du:
  • Typ av plats: B
  • Kod för identifieringsmetod: Y
  • Identifiering av platsen: Godslokalkod

 • Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du:
  • Typ av plats: C
  • Kod för identifieringsmetod: Y
  • Identifiering av platsen: Godslokalkod

 • Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du:
  • Typ av plats: A
  • Kod för identifieringsmetod: V
  • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Sök efter tullkontor i Europeiska kommissionens förteckning över tullkontor.

Anmälningstullkontor (5/26)

Ange anmälningstullkontoret med SE000050.

Identifiering av varor

Varupost (1/6)

Ange varuposter sekventiellt; börja med 1 och räknas upp med 1.

Förfarandekod (1/10)

Skriv en fyrsiffrig kod för det förfarande som är aktuellt för varan.

De två första siffrorna anger det förfarande som du vill hänföra varan till. De två sista siffrorna anger vilket förfarande som har föregått det aktuella förfarandet.

Förfarandekoder


7100

Hänförande till tullagerförfarandet av varor utan tidigare förfarande.

7110

Hänförande till tullagerförfarandet av varor som varit föremål för permanent export.

7123

Hänförande till tullagerförfarandet av varor som har varit temporärt exporterade med avsikt att returneras i oförändrat skick. Exempelvis återimport efter utställning, mässa eller liknande.

7151 

Hänförande till tullagerförfarandet av varor som har varit föremål för aktiv förädling

7153 

Hänförande till tullagerförfarandet av varor som har varit föremål för tillfällig införsel.

7154 

Hänförande till tullagerförfarandet av varor som har varit föremål för aktiv förädling i annan medlemsstat (utan att varorna övergått i fri omsättning där).

7171

Hänförande till tullagerförfarande av varor som har varit föremål för tullagerförfarande.


Varukod + Taric (6/14 och 6/15)

Skriv varans varukod med fyra, sex, åtta eller tio siffror. Det här är en frivillig uppgift.

Ange de åtta första siffrorna med typen KNR.

Ange den nionde och tionde siffran (Taric-numret) med typen TAR.

Om du inte ska ange någon varukod ska du lämna den här uppgiften tom.

Sök varukod i Tulltaxan.

Taric tillägg (6/16)

Om du har fyllt i en varukod och din vara har tilläggsnummer enligt Tulltaxan kan du lägga till dessa. Om varan inte har något tilläggsnummer går du bara vidare.

Ange tilläggskoden för Taric tillsammans med typen TAT.

Du kan använda max 99 tilläggskoder för Taric.

Sök varukod i Tulltaxan.

Nationellt tillägg (6/17)

Om du har fyllt i en varukod och din vara har nationellt tilläggsnummer enligt Tulltaxan kan du lägga till dessa. Om du inte har något nationellt tilläggsnummer går du bara vidare.

Ange tilläggskoden för Taric tillsammans med typen TAT.

Du kan använda max 99 tilläggskoder för Taric.

Sök varukod i Tulltaxan.

CUS-kod (6/13), frivillig uppgift

Om din vara innehåller kemiska ämnen eller preparat kan du skriva en så kallad CUS-kod, som är en åttasiffrig identifieringskod för kemiska ämnen och preparat.

Anges CUS-koden tillsammans med typen CUS.

Sök CUS-kod i kommissionens databas ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances).

Varubeskrivning (6/8)

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara.

Destinationsland (5/8)

Välj landkod för den medlemsstat där din vara finns när den hänförs till tullagerförfarandet.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Avsändningsland / Exportland (5/14)

Välj en landkod för det land som din vara ursprungligen skickades ifrån när den skickades till den medlemsstat där den hänfördes till tullagerförfarandet.

Om det har skett en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande landet.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Ursprungsland (5/15)

Välj landkod för din varas ursprungsland.

Ange typ av landkod med typ 1 för ursprungsland.

Förmån (4/17), frivillig uppgift

Om du begär förmånsbehandling för din vara ska du skriva den tresiffriga kod som motsvarar förmånsbehandlingen.

Sök bland de vanligaste förmånskoderna.

Hitta förmånskoder i Tulltaxan.

Förmånsursprungsland (5/16), frivillig uppgift

Om du begär förmånsbehandling för din vara ska du ska du välja landkod eller landgruppskod för din varas ursprungsland enligt ursprungsintyg.

Ange typ av landkod med typ 2 för förmånsland och typ 3 för förmånsursprungslandgrupp.

Bruttovikt (6/5)

Skriv varupostens bruttovikt i kilo. Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen på huvudnivå (under rubriken Transportinformation) eller för samtliga varuposter.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage och exklusive transportutrustning som till exempel containrar.

Avrunda enligt följande:

 • mellan 0,001 och 0,499 kilo: avrunda neråt
 • mellan 0,5 och 0,999 kilo: avrunda uppåt.

Du kan skriva max sex decimaler. En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med tre decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram. Du kan inte skriva värdet noll.

Extra mängdenhet (6/2)

Om du har fyllt i en varukod och den varukoden enligt Tulltaxan kräver en extra mängdenhet ska du fylla i det här. Skriv mängden utan att ange enhet.

Statistiskt värde (8/6)

Skriv varupostens statistiska värde i svenska kronor. Du kan skriva max två decimaler. 

Det statistiska värdet är varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium, det vill säga den totala kostnaden för att få varan till den svenska gränsorten.

Förpackningsinformation (6/10, 6/9, 6/11)

Om en vara är förpackad i flera olika kollislag lägger du till samtliga kollislag.

Antal kollin (6/10)

Skriv antal kollin för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. Antal delar för oemballerade varor kan aldrig vara noll. Om dina varor är förpackade som bulkvaror ska du inte fylla i något kollital.

Kollislag (6/9)

Välj en kod för hur varorna i varuposten är förpackade.

Godsmärkning (6/11)

Beskriv märkningen på de kollin som varorna är förpackade i. Uppgiften är obligatorisk för emballerade varor men frivillig för bulkvaror och oemballerade varor.

UCR / Referens (2/4), frivillig uppgift

Skriv ett eget referensnummer om du vill.

Containernummer (varupost) (7/10)

Lägg till samtliga containernummer för varuposten.

Tidigare handling / Förenklad deklaration (varupost) (2/1)

Lägg till hänvisningar till tidigare dokument. Ange en varupostidentifierare endast i de fall där det är nödvändigt för att otvetydigt identifiera den aktuella varuposten.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Ytterligare uppgifter – koder (2/2)


I vissa fall ska du ange en ytterligare uppgift i form av en kod. Använd följande koder:

 • PRIVA – när deklaranten saknar Eori-nummer
 • RESRV – när en reservrutin har använts och deklarationen skickas in elektroniskt i efterhand

Ytterligare uppgifter – fritextuppgifter (2/2)

Här kan du lämna uppgifter som du inte kan lämna någon annanstans i deklarationen.

Skriv koder och fritext separat. Du kan lägga till totalt 99 koder eller texter till en tulldeklaration.

Framlagda dokument (2/3)

Dokumenttyp

Skriv koden för den handling, det certifikat eller det tillstånd som ligger till grund för deklarationen. En kod består av fyra tecken som kan vara både bokstäver och siffror.

Referens

Skriv ett identitetsnummer för handlingen.

Hitta koder för handlingar, certifikat och tillstånd i Tulltaxan.

Om en handling eller ett tillstånd inte har någon kod ska du skriva namnet på handlingen och handlingens identitetsnummer i fältet Ytterligare uppgifter.

Transportinformation

Container (7/2)

Ange ”0” om varorna inte är lastade i containrar.

Ange ”1” om varorna är lastade i en eller flera container när de passerar den yttre gränsen.

Containernummer (huvudnivå) (7/10)

Lägg till samtliga containernummer för tulldeklarationen om inte uppgiften har specificerats på enskilda varuposter.

Bruttovikt (6/5)

Skriv varupostens bruttovikt i kilo. 

Bruttovikten är varupostens totala vikt inklusive emballage och exklusive transportutrustning som till exempel containrar.

Avrunda enligt följande:

 • mellan 0,001 och 0,499 kilo: avrunda neråt 
 • mellan 0,5 och 0,999 kilo: avrunda uppåt.

Du kan skriva max sex decimaler. En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med tre decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram. Du kan inte skriva värdet noll.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen på huvudnivå (under rubriken Transportinformation) eller för samtliga varuposter.

Övrigt

Garantier (8/2 och 8/3)

Lägg till den garantityp som ska användas.

Garantityp

En garantityp för tullagerförfarandet kan vara någon av följande:

 • 0 – undantag från skyldigheten att ställa en garanti (artikel 95.2 i tullkodexen)
 • 1 – för samlad garanti (artikel 89.5 i tullkodexen), anges om tullagertillståndets garanti ska användas
 • 2 – för individuell garanti i form av ett åtagande från en borgensman (artikel 92.1 b i tullkodexen)
 • 3 – för individuell garanti i form av kontanter eller något annat betalningsmedel som av tullmyndigheterna erkänns som likvärdigt med en kontant deposition och som görs i euro eller i valutan för den medlemsstat där garantin krävs (artikel 92.1 a i tullkodexen).

Referens

Referensen motsvarar den kod/identitet på 10 tecken som börjar med S (så kallat SÄK-id). Garantireferensen hittar du på kvittot du fick från Tullverket när du ställde garantin. Du kan även hitta referensen via företagstjänsterna på tullverket.se under Garantier.

Läs mer och logga in på Tullverkets tjänster för företag.

Om du använder ett allmänt lager där du inte är tillståndshavare finns två alternativ:

 • att du anger garantin i tulldeklarationen
 • att tillståndshavaren anger garantin i acceptanssvaret.

Det är du och tillståndshavaren som kommer överens om vilket av alternativen som ni ska använda.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)