Tullverket

Undervisningsmaterial, vetenskapligt och kulturellt material

När du importerar specifika varor inom områdena undervisning, vetenskap och kultur behöver du i vissa fall inte betala någon tull och i några av dessa fall inte heller någon moms.

Vilka varor kan bli tullfria?

Många varor ryms under den här rubriken, bland annat vissa kartor, reprofilmer för bokframställning, fotografiska plåtar och filmer av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär. Även samlarföremål och konstverk som importeras av gallerier och museer omfattas under förutsättning att de inte är avsedda för försäljning.

Till rådets förordning (EG) nr 1186/2009 finns två bilagor, bilaga I och bilaga II. Dessa bilagor omfattar de varor som kan bli tullfria vid import.

Tullfria varor enligt bilaga I

Varorna i bilaga I är tullfria oavsett vem mottagaren är och hur de ska användas. Mottagaren behöver inte godkännas och det krävs inget tillstånd.

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga I.

Tullfria varor enligt bilaga II

Varorna i bilaga II är tullfria under förutsättning att de är avsedda för institutioner eller organisationer i undervisningssyfte eller vetenskapligt eller kulturellt syfte. Institutionerna och organisationerna ska vara offentliga eller godkända av Tullverket. Det krävs också ett tillstånd till tullfri import för varan.

Se vilka varor som är tullfria enligt bilaga II.

Godkänd för tullfrihet

Om du som mottagare är en privat organisation, en institution, ett galleri eller ett museum måste du vara godkänd av Tullverket för att du ska få importera varor enligt bilaga II tullfritt.

Du som är verksamhetsansvarig ska skicka in en ansökan om tillstånd om att vara godkänd som mottagare för tullfri import till Tullverket med en beskrivning av verksamheten. Till ansökan bifogar du styrkande handlingar som stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Tullverket godkänner bara organisationer som lämnar alla nödvändiga garantier och vars räkenskaper gör det möjligt för oss att övervaka verksamheten. Du ska därför i ansökan lämna uppgifter om era bokföringsrutiner och försäkra att du är medveten om villkoren för tullfrihet och att ni kommer att uppfylla dessa villkor.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste vara godkänd när du importerar din vara.

Ett tillstånd om godkännande som mottagare för tullfri import gäller i tre år från beslutsdagen.

Tillstånd till tullfri import

Du behöver ett tillstånd till tullfri import för varje enskild vara i bilaga II som du vill importera.

Den som är verksamhetsansvarig ansöker om tillståndet på blanketten Ansökan om tillstånd till tullfri import för undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel samt vetenskapliga instrument och apparater. Ansökan skickar du till den adress som finns angiven på blanketten.

Ladda ner en blankett för ansökan om tillstånd till tullfri import. Pdf, 243.5 kB.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Om din ansökan omfattar audiovisuellt material av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär och finns upptagna i bilaga II A ska du som är ansvarig för verksamheten även bifoga en skriftlig uppgift om materialets innehåll.

Om din ansökan omfattar samlarföremål och konstverk av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär ska du som är ansvarig för verksamheten även bifoga en skriftlig försäkran om att varorna är samlarföremål eller konstverk av utbildningsmässig, vetenskaplig eller kulturell karaktär samt att varorna inte ska säljas.

Tänk på att ansöka i god tid eftersom du måste ha tillståndet när du importerar din vara.

Tillståndet gäller i sex månader från beslutsdagen.

Måste institutionen själv importera varan?

Det är tillåtet att varan importeras av någon annan än den institution som har ansökt om och fått tillståndet under förutsättning att institutionen har köpt varan innan den deklareras för övergång till fri omsättning samt att varan sänds direkt till institutionen. Av tulldeklarationen ska det framgå vem som är mottagare av varan.

Vilka begränsningar gäller beträffande varornas användning efter importen?

Ett villkor för tullfrihet är att importerade varor ska användas för undervisnings eller för vetenskapliga eller kulturella ändamål. Det innebär att varorna inte får användas för annat ändamål med bibehållen tullfrihet.

Om ni vill använda varorna för annat ändamål eller överlåta varorna måste detta först anmälas till Tullverket, och vi tar då ställning till om tull ska betalas. Med överlåtelse avses här och i följande stycken att låna ut, hyra ut, sälja eller ge bort varorna.

Tullfriheten kan fortsätta i vissa fall, till exempel om organisationen tänker överlåta varorna till en annan organisation som uppfyller villkoren för tullfrihet och som ska använda varorna för undervisning eller vetenskapliga eller kulturella ändamål.

En förutsättning för en sådan överlåtelse är att detta i förväg anmäls till Tullverket då överlåtelsen måste godkännas av Tullverket för att tullfrihet ska fortsätta att gälla för varorna.

Anmälan om att få Tullverkets godkännande till överlåtelse av importvaror utan att betala tull

Som framgår ovan måste en överlåtelse godkännas av Tullverket innan den får genomföras.

För att få ett godkännande för tullfri överlåtelse ska organisationen skicka in en anmälan om detta till Tullverket. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av verksamhetsansvarig och innehålla följande uppgifter:

 • namn, organisationsnummer och adress på den organisation som önskar överlåta varorna
 • en beskrivning av anledningen till anmälan (försäljning, donation, utlåning, uthyrning eller annan anledning)
 • namn och organisationsnummer på den organisation som vill överta varorna
 • varubeskrivning
 • antal varor
 • varornas KN-nr
 • tull-id vid importtillfället (om tillämpligt).

Anmälan till Tullverket vid annan användning

En anmälan till Tullverket ska också göras om varorna inte kommer till avsedd användning eller för att organisationen vill använda varorna för annat ändamål än för undervisning eller vetenskapliga eller kulturella ändamål.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art:
  • 1 vid köp
  • 3 vid gåva
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande:
  • C11 för varor enligt bilaga 1
  • C12 för varor enligt bilaga 2
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
  Ange koden för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare – dokumentkod 401G som typ och tillståndsnumret för godkännandet som referensnummer
  • Tillstånd till tullfri import – dokumentkod 401T som typ och tillståndsnumret som referensnummer

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art:
  • 1 vid köp
  • 3 vid gåva
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod:
  • C11 för varor enligt bilaga 1
  • C12 för varor enligt bilaga 2
 • Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd:
  Ange en kod för de dokument som du bifogar:
  • Beslut om godkänd mottagare för tullfri import, kod 401G samt tillståndsnummer (gäller varor enligt bilaga II)
  • Tillstånd till tullfri import, kod 401T samt tillståndsnummer (gäller varor enligt bilaga II)

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

Momsfrihet medges i regel inte för undervisningsmaterial, vetenskapligt och kulturellt material.

De fall som är undantagna denna regel är material som filmer, fotografier och trycksaker som har framställts av Förenta nationerna eller deras fackorgan. Du kan även få momsfrihet för samlarföremål och konstverk som inte ska säljas och som importeras av ett galleri, ett museum eller en annan institution som Tullverket har godkänt.

För dig som har ett momsregistrerat företag prövas frågan om momsfrihet av Skatteverket.

Läs mer om momsfrihet i informationen Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om Storbritannien är borttaget.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)