Tullverket

Kenya

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av förordningen, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Ursprungsregler

Rådets förordning (EU) 2016/1076, kapitel 2 om ursprungsregler samt bilaga 2.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Kenya tillämpar full kumulation med EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) (med undantag för varor nämnda i tillägg 10 och tillägg 11 i rådets förordning (EU) 2016/1076).

Kumulation med Sydafrika finns inskrivet i förordningen men har inte trätt i kraft.

Varuomfattning

Rådets förordning (EU) 2016/1076, artikel 1-4.

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Kenya är:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Kenya och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

 

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

 

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Kenya i:

  • 10 månader

Avtal

Rådets förordning (EU) 2016/1076, EUT L 185, 2016.

Beslut nr 3/2019 om antagande av övergångsåtgärder, EUT L 001, 2020. 

Beslut nr 2/2020 om ändring av övergångsåtgärder, EUT L 420, 2020

Beslut nr 3/2021 om ändring av övergångsåtgärder, EUT L 441, 2021

Vid handel med Kenya finns även möjligheten att tillämpa Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 978/2012 (GSP).

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kenya, EUT L, 2024/1648

Bestämmelserna för GSP presenteras på GSP-sidan.

_____________

EUT = Europeiska unionens officiella tidning         

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)