Tullverket

Deklarationshandledning för tullager – e‑tjänst

Här får du hjälp med vilken typ av uppgift du ska fylla i eller välja när du gör en tullagerdeklaration i Tullverkets e‑tjänst.

Siffrorna inom parentes motsvarar namnen på dataelementen i tullagstiftningen, de syns inte i själva tullagerdeklarationen.

De uppgifter som har en asterisk i deklarationen är obligatoriska.

Välj först vad du ska göra

Börja med att välja vad av följande du vill göra:

 • en ny standardtulldeklaration
 • en standardtulldeklaration i förväg
 • en avvikelserapport.


Meddelandeinnehåll

UCR / Referens (2/4), frivillig uppgift

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Hänvisningar

Tidigare handling / Förenklad deklaration (huvudnivå) (2/1)

Tryck på Lägg till för att lägga till en tidigare handling. När du har lagt till en handling kan du lägga till ytterligare handlingar genom att trycka på Lägg till och fylla i uppgifterna igen.

Välj och fyll sedan i de olika fälten så här:

Typ

Välj i rullisten vilken typ av handling du ska lägga till: X, Y eller Z.

Dokumenttyp

Välj i rullisten den dokumenttyp du ska lägga till.

Varupostnummer

Skriv nummer på den position i den tidigare handlingen (till exempel transportdokument, manifest eller flygfraktsedel) som du hänvisar till.

Referens

Skriv en referens för handlingen, till exempel ett registreringsnummer.

Identifiering av lager (2/7)

Välj den typ av tullager som deklarationen gäller. Under Lageridentitet skriver du godslokalkoden för lagret med tre bokstäver.

Parter

Deklarant (3/18 och 3/17)

Deklaranten är den part som lämnar in en tulldeklaration i sitt eget namn eller den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in.

Välj det alternativ som passar in på dig som deklarant:

Eori

Om du har ett Eori-nummer väljer du Eori och fyller i Eori-numret.

Namn/adress

Om du är en privatperson som inte har något Eori-nummer väljer du Namn/adress och fyller i dina uppgifter. Du behöver även skriva ”PRIVA” i fältet Ytterligare uppgifter – koder (2/2) under avsnittet Identifiering av varor.

Tullombud (3/20 och 3/21)

Välj det alternativ för ombudsstatus som passar dig:

 • Ingen: Om du gör deklarationen för egen räkning utan hjälp av ett ombud.
 • Direkt
 • Indirekt

Om du väljer direkt eller indirekt ombudskap fylls företagets Eori-nummer i automatiskt.

Direkt ombudskap

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det är alltså ombudet som står som deklarant. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Importör (3/15 och 3/16)

Importören är den part som upprättar en importdeklaration eller för vems räkning en importdeklaration upprättas.

Välj det alternativ som passar in på dig som importör:

Eori

Om du har ett Eori-nummer väljer du Eori och fyller i Eori-numret.

Namn/adress

Om du är en privatperson som inte har något Eori-nummer väljer du Namn/adress och fyller i dina uppgifter.

Datum/platser

Destinationsland (huvudnivå) (5/8)

Välj en landkod i rullisten för den medlemsstat där varorna finns när de hänförs till tullagerförfarandet.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Avsändningsland / Exportland (huvudnivå) (5/14)

Välj en landkod i rullisten för det land som varorna ursprungligen skickades ifrån när de skickades iväg för att hänföras till tullagerförfarandet.

Om det har skett en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande land som varorna skickades ifrån.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Varornas förvaringsplats (5/23 och 5/26)

Välj den typ av plats som varorna förvaras på och bestämning av identifieringen enligt följande alternativ.

 • Om varorna befinner sig på ett tullager eller en anläggning för tillfällig lagring anger du:
  • Typ av plats: B
  • Kod för identifieringsmetod: Y
  • Identifiering av platsen: Godslokalkod

 • Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du:
  • Typ av plats: C
  • Kod för identifieringsmetod: Y
  • Identifiering av platsen: Godslokalkod

 • Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du:
  • Typ av plats: A
  • Kod för identifieringsmetod: V
  • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Sök efter tullkontor i Europeiska kommissionens förteckning över tullkontor.

Identifiering av varor

Förfarandekod (1/10)

Skriv en fyrsiffrig kod för det förfarande som är aktuellt för varan.

Hitta förfarandekoder i Tulltaxan.

Varukod + Taric (6/14 och 6/15)

Skriv varans varukod med fyra, sex, åtta eller tio siffror. Det här är en frivillig uppgift.

Sök varukod i Tulltaxan.

Taric tillägg (6/16)

Om du har fyllt i en varukod och din vara har ett tilläggsnummer enligt Tulltaxan trycker du på Lägg till och fyller i numret i rutan under Kod. Om varan inte har något tilläggsnummer går du bara vidare.

Sök varukod i Tulltaxan.

Nat. tillägg (6/17)

Om du har fyllt i en varukod och din vara har ett nationellt tilläggsnummer enligt Tulltaxan trycker du på Lägg till och fyller i numret i rutan under Kod. Om du inte har något nationellt tilläggsnummer går du bara vidare.

Sök varukod i Tulltaxan.

CUS-kod (6/13), frivillig uppgift

Om din vara innehåller kemiska ämnen eller preparat kan du skriva en så kallad CUS-kod, som är en åttasiffrig identifieringskod för kemiska ämnen och preparat.

Sök CUS-kod i kommissionens databas ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances).

Varubeskrivning (6/8)

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara.

Destinationsland (5/8)

Välj landkod i rullisten för den medlemsstat där din vara finns när den hänförs till tullagerförfarandet.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Avs. / Exportland (5/14)

Välj en landkod i rullisten för det land som din vara ursprungligen skickades ifrån när den skickades till den medlemsstat där den hänfördes till tullagerförfarandet.

Om det har skett en affärstransaktion (till exempel en försäljning eller en förädling) eller om det har gjorts ett uppehåll som inte har något samband med transporten ska du välja det sista mellanliggande landet.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen (på huvudnivå) eller i sändningens samtliga varuposter.

Ursprungsland (5/15)

Välj landkod i rullisten för din varas ursprungsland.

Förmån (4/17), frivillig uppgift

Om du begär förmånsbehandling för din vara ska du skriva den tresiffriga kod som motsvarar förmånsbehandlingen.

Sök bland de vanligaste förmånskoderna.

Hitta förmånskoder i Tulltaxan.

Förmånsland (5/16), frivillig uppgift

Om du begär förmånsbehandling för din vara ska du ska du välja en kod i rullisten för din varas ursprungsland enligt ursprungsintyg.

Förmånslandsgrupp (5/16), frivillig uppgift

Om du begär förmånsbehandling för din vara och ursprungsintyget hänvisar till en grupp länder ska du välja koden för den gruppen i rullisten.

Bruttovikt (6/5)

Skriv varupostens bruttovikt i kilo. Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen på huvudnivå (under rubriken Transportinformation) eller för samtliga varuposter.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage och exklusive transportutrustning som till exempel containrar.

Avrunda enligt följande:

 • mellan 0,001 och 0,499 kilo: avrunda neråt
 • mellan 0,5 och 0,999 kilo: avrunda uppåt.

Du kan skriva max sex decimaler. En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med tre decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram. Du kan inte skriva värdet noll.

Extra mängdenhet (6/2)

Om du har fyllt i en varukod och den varukoden enligt Tulltaxan kräver en extra mängdenhet ska du fylla i det här. Skriv mängden utan att ange enhet.

Stat. värde (8/6)

Skriv varupostens statistiska värde i svenska kronor. Du kan skriva max två decimaler. 

Det statistiska värdet är varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de förs in på den importerande medlemsstatens statistiska territorium, det vill säga den totala kostnaden för att få varan till den svenska gränsorten.

Förpackningsinformation (6/10, 6/9, 6/11)

Tryck på Lägg till för att fylla i uppgifter om varupostens förpackning.

Antal kollin

Skriv antal kollin för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. Antal delar för oemballerade varor kan aldrig vara noll. Om dina varor är förpackade som bulkvaror ska du inte fylla i något kollital.

Kollislag

Välj en kod i rullisten för hur varorna i varuposten är förpackade.

Godsmärkning

Beskriv märkningen på de kollin som varorna är förpackade i.

UCR / Referens (2/4), frivillig uppgift

Skriv ett eget referensnummer om du vill.

Containernummer (varupost) (7/10)

Tryck på Lägg till och fyll i samtliga containernummer för varuposten.

Tidigare handling / Förenklad deklaration (varupost) (2/1)

Tryck på Lägg till för att lägga till en tidigare handling. Välj enligt följande i de olika fälten:

Typ

Välj X, Y eller Z i rullisten för typ av handling.

Dokumenttyp

Välj den dokumenttyp du ska lägga till.

Varupostnummer

Skriv nummer på den position i den tidigare handlingen (till exempel transportdokument, manifest eller flygfraktsedel) som du hänvisar till.

Referens

Skriv en referens för handlingen, till exempel ett registreringsnummer.

Ytterligare uppgifter – koder (2/2)


I vissa fall ska du ange en ytterligare uppgift i form av en kod. Tryck på Lägg till och välj en kod i rullisten.

Ytterligare uppgifter – fritextuppgifter (2/2)

Om du vill lämna uppgifter som du inte kan lämna i resten av deklarationen trycker du på Lägg till och skriver i fritextfältet.

Framlagda dokument (2/3)

Tryck på Lägg till och fyll i enligt följande:

Dokumenttyp

Skriv koden för den handling, det certifikat eller det tillstånd som ligger till grund för deklarationen. En kod består av fyra tecken som kan vara både bokstäver och siffror.

Referens

Skriv ett identitetsnummer för handlingen.

Hitta koder för handlingar, certifikat och tillstånd i Tulltaxan.

Om en handling eller ett tillstånd inte har någon kod ska du skriva namnet på handlingen och handlingens identitetsnummer i fältet Ytterligare uppgifter.

Lägg till ny varupost eller stäng varuposten

När du har fyllt i alla de uppgifter du ska, trycker du på Stäng varupost nr 1.

Om du har flera varuposter trycker du på Lägg till ny vara och fyller i uppgifterna för var och en av dina varuposter.

Transportinformation

Container (7/2)

Välj ”Nej” om varorna inte är lastade i containrar.

Välj ”Ja” om varorna är lastade i en eller flera container när de passerar den yttre gränsen.

Bruttovikt (6/5)

Skriv varupostens bruttovikt i kilo. 

Bruttovikten är varupostens totala vikt inklusive emballage och exklusive transportutrustning som till exempel containrar.

Avrunda enligt följande:

 • mellan 0,001 och 0,499 kilo: avrunda neråt 
 • mellan 0,5 och 0,999 kilo: avrunda uppåt.

Du kan skriva max sex decimaler. En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med tre decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram. Du kan inte skriva värdet noll.

Du kan lämna den här uppgiften antingen för hela sändningen på huvudnivå (under rubriken Transportinformation) eller för samtliga varuposter.

Övrigt

Garantier (8/2 och 8/3)

Tryck på Lägg till och välj den typ av garanti som du har.

Under Referens skriver du en referens för din garanti. Referensen motsvarar den kod/identitet på 10 tecken som börjar med S (så kallat SÄK-id). Garantireferensen hittar du på kvittot du fick från Tullverket när du ställde garantin. Du kan även hitta referensen via företagstjänsterna på tullverket.se under Garantier.

Läs mer och logga in på Tullverkets tjänster för företag.

Om du använder ett allmänt lager där du inte är tillståndshavare finns två alternativ:

 • att du anger garantin i tulldeklarationen
 • att tillståndshavaren anger garantin i acceptanssvaret.

Det är du och tillståndshavaren som kommer överens om vilket av alternativen som ni ska använda.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändring under Varornas förvaringsplats (5/23)

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)