Tullverket

Remissvar 2018

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2018.

Tullverkets yttrande över promemorian Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier Pdf, 365.2 kB.

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2018-12-17

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 2018:62) Pdf, 421.6 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-12-04

Tullverkets yttrande över Betänkandet Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (SOU 2018:63) Pdf, 350.5 kB.

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2018-11-26

Tullverkets remissvar avseende delar av betänkandet Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83) Pdf, 349.1 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-11-26

Tullverkets yttrande över Promemoria Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv Pdf, 800.6 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-11-26

Tullverkets yttrande om säkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018.61) Pdf, 428.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-11-19

Tullverkets yttrande om betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65) Pdf, 344.4 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-11-19

Tullverkets remissvar angående Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen Pdf, 304.3 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-11-12

Tullverkets remissyttrande över polisens tillgång till uppgifter från signalspaning (DS 2018:35) Pdf, 347.1 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-10-29

Tullverkets remissvar gällande framställan om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Pdf, 200.9 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-10-01

Tullverkets yttrande över promemorian Tillståndsprövning av vapendelar Pdf, 426.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-10-01

Tullverkets remissvar gällande vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn Pdf, 262.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-09-24

Tullverkets remissyttrande Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering SOU 2018:15 Pdf, 21.5 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-09-17

Tullverkets yttrande över förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism Pdf, 418.7 kB.

Mottagare. Utrikesdepartementet
Datum: 2018-09-18

Tullverkets remissyttrande över EU-kommissionens förslag om olika fonder m.m. Pdf, 67.7 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-09-03

Tullverkets yttrande gällande betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning Pdf, 437 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2018-08-22

Tullverkets yttrande över remissen Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation Pdf, 61.5 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-08-20

Tullverkets yttrande över ISP:s förslag till utformning av ett system för efterkontroller i utlandet av krigsmateriel Pdf, 345.1 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-08-20

Tullverkets remissyttrande över förslag till anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform Pdf, 60.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2018-08-20

Tullverkets remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor Pdf, 253.6 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-08-16

Tullverkets remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett instrument för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning Pdf, 254.8 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-08-16

Tullverkets remissyttrande över Fiscalisprogrammet Pdf, 136 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-08-16

Tullverkets remissvar gällande EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet Pdf, 852.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum 2018-07-23

Tullverkets remissvar gällande kommissionsförslag rörande det slutliga mervärdesskattesystemet Pdf, 547.6 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-07-23

Tullverkets remissvar gällande föreslagen ändring om att Tullverket återigen har möjlighet att vid utfärdande av ordningsbot även fatta beslut om särskild rättsverkan. Pdf, 346.4 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-07-23

Tullverkets remissvar gällande förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt Pdf, 59.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets remissvar gällande förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker Pdf, 161.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets yttrande över remissen gällande förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel Pdf, 344.4 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-06-25

Tullverkets yttrande över Remitering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag m.m. Pdf, 340.8 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-06-18

Tullverkets yttrande över betänkandet (SOU 2018:10) Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå Pdf, 346.8 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-06-18

Tullverkets remissvar på betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6) Pdf, 161.6 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-05-28

Tullverkets yttrande över promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering Pdf, 600.1 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över promemorian Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform Pdf, 345.9 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Pdf, 62.6 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-05-07

Tullverkets yttrande över promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Pdf, 59.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-23

Tullverkets yttrande över remissen Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) Pdf, 59.5 kB.

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2018-04-23

Tullverkets yttrande över betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Pdf, 557.9 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-16

Tullverkets yttrande över promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet Pdf, 304 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-11

Tullverkets yttrande över utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag Pdf, 348.4 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över lagrådsremissen En ny kustbevakningslag Pdf, 359.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) Pdf, 437.9 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets remiss av slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114) Pdf, 159.5 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-04-09

Tullverkets yttrande över betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel Pdf, 59.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-22

Tullverkets yttrande över delbetänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) Pdf, 424.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-19

Tullverkets yttrande över delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål, ”Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål” (SOU 2017:98) Pdf, 257.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets remissvar på SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – Förslag till stärkt ställning och bättre levnadsvillkor Pdf, 329.9 kB.

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande gällande ”Varupaketet” med förslag till två nya förordningar på området för produktlagstiftning, KOM(2017) 795 och KOM(2017) 796 Pdf, 366.3 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-03-12

Tullverkets yttrande över Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott Pdf, 59.8 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets remiss av promemorian Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter Pdf, 61.1 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv (Ds 2017:53) Pdf, 352.2 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum:  2018-03-05

Tullverkets yttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62) Pdf, 348.9 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-03-05

Tullverkets yttrande över Transportstyrelsens framställan om ändringar i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete Pdf, 352.7 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89) Pdf, 440.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-23

Tullverkets svar på remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen. Pdf, 348 kB.

Mottagare: Miljö- och energidepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets remissyttrande av promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) Pdf, 58.8 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2018-02-19

Tullverkets yttrande angående Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70) Pdf, 59.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-02-12

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter Pdf, 336.9 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets remissyttrande över förslag till ändringar av bussförordningen Pdf, 337.1 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande angående remiss Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Pdf, 260.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-29

Tullverkets yttrande avseende remissen Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Pdf, 557.3 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM (Ds 2017:58) gällande EU:s dataskyddsreform – anpassningar av vissa författningar om allmän ordning och säkerhet Pdf, 350.4 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande gällande delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75 Pdf, 461 kB.)

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2018-01-22

Tullverkets yttrande över PM Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet Pdf, 60 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2018-01-08

Tullverkets yttrande gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 408.4 kB.

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2018-01-04

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)