Tullverket

Guatemala

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

Uppdaterade regler från och med den 26 december 2023

De produktspecifika reglerna i avtalet mellan EU och Centralamerika uppdaterades den 26 december 2023.

Associeringsrådet EU–Centralamerika har antagit ett beslut om att uppdatera de produktspecifika reglerna för att återspegla HS 2022. Uppdaterade regler gäller för vissa varor i kapitel 85 samt för varor enligt HS-nummer 9620.

Parterna har även enats om tillägg till bilaga II gällande den bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus.

Information finns i beslut nr 1/2023 av associeringsrådet EU–Centralamerika.

Ursprungsregler

Associationsavtalet bilaga II Pdf, 2 MB. rörande definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och metoder för administrativt samarbete. Från och med den 26 december 2023 ersätts bearbetningslistan (tillägg 2 till bilaga II) med texten i bilagan till beslut nr 1/2023 av associeringsrådet EU–Centralamerika.

Observera att det även finns alternativa bearbetningsregler för ett antal kvoterade varor (tillägg 2A till bilaga II).

Förordning 1366/2013 Pdf, 841.7 kB. om undantag, inom ramen för kvoter för vissa produkter från Guatemala, från ursprungsregler i bilaga II till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan.

Förklarande anmärkningar till artiklarna 15, 16, 19, 20 och 30 i bilaga II (Definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och metoder för administrativt samarbete) till avtalet vad gäller varucertifikat EUR.1, fakturadeklarationer, godkända exportörer och kontroll av ursprungsintyg.

Kumulation

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s handelsavtal. Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Ghana tillämpar associationsavtalet bilaga II artikel 3.

Guatemala kan tillämpa bilateral och regional kumulation. Observera att för närvarande är endast kumulation enligt artikel 3.1-3.6 i kraft.

Varuomfattning

Ett frihandelsområde upprättas inom vilken varuhandeln liberaliseras stegvis.

En tidsplan för avveckling av tullar finns i bilaga I till handelsavtalet (sidan 137-1330).

Ursprungsintyg

För att kunna få förmånsbehandling när du importerar en vara behöver du styrka varans ursprung med ett ursprungsintyg. Samma sak gäller för att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara.

Det ursprungsintyg som används till och från Guatemala är:

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration på faktura eller annat kommersiellt dokument.

  • Varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller av dennes ombud på exportörens ansvar i det land varan fysiskt exporteras från.
  • Varan måste ha sitt ursprung i EU eller Guatemala och detta ursprung styrks med ett korrekt ifyllt och godkänt EUR.1 certifikat.
  • Varucertifikat EUR.1 används för att utnyttja förmånliga , oftast helt tullfria tullsatser i importlandet. Certifikatet bestyrks av tullmyndigheterna i exportlandet.

Tillstånd att vara godkänd exportör krävs för att få upprätta fakturadeklarationer för sändningar över värdegränsen nedan. Hur du ansöker om att bli godkänd exportör, kan du läsa om på sidan Ursprungsintyg, tillstånd.

Läs mer om ursprungsintyg vid import på sidan Intyg för förmånsbehandling vid import.

Läs mer om ursprungsintyg vid export på sidan Intyg vid export

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta få fakturadeklarationer utan tillstånd att vara godkänd exportör:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från Guatemala är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Rådets beslut 2012/734/EU Pdf, 16 MB., avtal om associering EU-Centralamerika, EUT L 346, 2012

Beslut nr 1/2023 av associeringsrådet EU–Centralamerika, om ändring i bearbetningslistan (tillägg 2 till bilaga II).

Provisorisk tillämpning Pdf, 688.6 kB. från och med den 1 december 2013 med Guatemala, EUT L 315, 2013
_______________
EUT = Europeiska unionens officiella tidningSidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Information om nya produktspecifika regler har lagts till.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)