Tullverket

Tillstånd till passiv förädling

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import.

Tillståndskod: OPO

Med tillstånd till passiv förädling betalar du ingen eller en lägre importtull och moms vid återimporten efter bearbetningen utanför EU. Om du saknar tillstånd till passiv förädling betalar du avgifter på hela varans värde som vid normal import.

Vem kan få tillstånd?

 1. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer.
 2. Företaget ska vara etablerat i EU.
 3. Företaget ska ha tillgänglig bokföring i Sverige.
 4. Företaget ska hålla en lämplig bokföring i en form som godkänns av Tullverket.
 5. Företaget kan behöva ställa en garanti om ni ansöker om import i förväg. 
  Läs mer och ansök om samlad garanti.
 6. De produkter som du återimporterar ska gå att identifiera i de varor du exporterade för bearbetning eller reparation.
 7. Tillståndet får inte innebära att EU:s tillverkare påverkas negativt.
 8. Företaget ska kunna lämna nödvändiga garantier för att verksamheten genomförs på ett korrekt sätt.
 9. Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet.

Standardutbytessystemet

När du skickar ut en vara för reparation kan du använda standardutbytessystemet. Då får du ta emot en ersättningsvara i stället för att din exportvara repareras och skickas tillbaka. 

Inom standardutbytessystemet har du även möjlighet att använda dig av så kallad import i förväg. Det betyder att du får ta emot ersättningsvaran redan innan du exporterar varan som ska repareras. Här måste du ställa en garanti, men behöver inte ha tillstånd i förväg eftersom det gäller en reparation.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ansök direkt i deklarationen

När du skickar ut varor för passiv förädling kan du ansöka direkt i exportdeklarationen enligt standardförfarandet. Lämnar du deklarationen elektroniskt anger du koden 00100 i fält 44, Särskilda upplysningar/Kod och koden 15 i fältet för Call me-kod. Den sistnämnda koden betyder att deklarationen innehåller en ansökan om tillstånd.

Vi beviljar tillståndet genom att ta emot din exportdeklaration och godkänna den för export. Tull-id för den godkända exportdeklarationen blir ditt tillståndsnummer som du ska uppge vid återimporten. Ett tillstånd som Tullverket har beviljat genom att godta din deklaration för export gäller bara för varorna i den specifika exportsändningen.

I fält 44 Särskilda upplysningar i deklarationen anger du:

 • sökandens (företagets) namn och adress
 • typ av förädling av varorna
 • en beskrivning av varorna
 • avkastningsgrad: den förväntade materialåtgången
 • hur lång tid som behövs mellan export och återimport
 • identifiering, det vill säga hur du kommer att styrka att exportvarorna ingår i de återimporterade förädlingsprodukterna, till exempel genom att hänvisa till serienummer, kontrakt, tekniska beskrivningar eller andra dokument
 • plats för förädling.

Tillstånd som ska gälla i flera medlemsstater

Om du exporterar varor från flera olika EU-länder kan du ansöka om ett tillstånd som involverar mer än en medlemsstat.

Du måste göra din ansökan i god tid innan exporten. Handläggningstiden för tillstånd som involverar mer än en medlemsstat är 120 dagar. Det är viktigt att du talar om i din ansökan från vilka länder och via vilka exporttullkontor varorna ska exporteras.

För sändningar där export och import görs i olika medlemsstater, eller av olika operatörer, krävs att sändningen är registrerad i den EU-gemensamma tjänsten INF för särskilda förfaranden.

Läs mer om INF för särskilda förfaranden och hur du ska använda systemet.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till passiv förädling ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet. Det gäller bland annat följande uppgifter:

 1. Tillståndet gäller endast för den ekonomiska aktör som anges som innehavare i tillståndet. Innehavaren ska fullgöra de skyldigheter som följer av tillståndet.
 2. Tillståndet gäller för exporter mellan det startdatum och den sista giltighetsdag som framgår av tillståndet.
 3. Tiden för avslut ska följas.
 4. Tillståndet har verkan i den medlemsstat eller de medlemsstater som anges i tillståndet.
 5. Tillståndet gäller endast för de berörda platser för förädling som anges i tillståndet.
 6. Om tillståndet omfattar eller inte omfattar likvärdiga varor framgår av tillståndet.
 7. Om tillståndet medger eller inte medger överföring av rättigheter och skyldigheter framgår av tillståndet.
 8. Tillståndet får endast användas för de varor som finns angivna i tillståndet. Därför är det viktigt att bevaka så att varukoder inte förändras under tillståndets giltighetstid.
 9. Tillståndet gäller för det varuvärde och den kvantitet som står angivet. Det finns möjlighet att begära en ändring av tillståndet om du märker att värde och kvantitet riskerar att överskridas.
 10. Om import i förväg medges framgår detta av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Läs mer om villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Giltighetstiden för tillståndet

Max fem år

Tillståndets giltighetstid får inte överstiga fem år från den dag då tillståndet börjar gälla.

Känsliga varor och produkter

Giltighetstiden får inte överstiga tre år om tillståndet gäller känsliga varor och produkter som avses i bilaga 71-02 till kompletteringsförordningen.

Läs om känsliga varor och produkter i kompletteringsförordningen

Tillstånd med retroaktiv verkan

Ett tillstånd med retroaktiv verkan kan beviljas om samtliga av de förutsättningar som anges i artikel 211.2 i tullkodexen är uppfyllda.

Om Tullverket beviljar ett tillstånd med retroaktiv verkan ska tillståndet i regel få verkan tidigast den dag då ansökan godtogs. Undantag gäller bland annat för ansökan om förnyelse av ett tillstånd. Har du fått tillstånd med retroaktiv verkan kan du inte få ett nytt tillstånd till passiv förädling med retroaktiv verkan inom 3 år.

Läs om förutsättningarna för tillstånd med retroaktiv verkan i tullkodexen.

Förnya tillståndet i god tid

Om du har tillstånd sedan tidigare och vill fortsätta med samma verksamhet bör du lämna in en ny ansökan i god tid innan tillståndets giltighetstid gått ut.

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)