Tullverket

Likvärdiga varor vid aktiv förädling

I stället för den importerade varan kan du använda en unionsvara vid tillverkningen av den förädlade varan. För att få göra det ska det finnas inskrivet i ditt tillstånd till aktiv förädling.

Likvärdiga varor ska normalt omfattas av samma åttasiffriga KN-nummer som de varor de ersätter. De ska också ha samma handelskvalitet och tekniska egenskaper som de varorna. Det finns emellertid vissa undantag från dessa krav. Dessa undantag är

  • varor i ett längre framskridet tillverkningsstadium än de icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet, om den väsentliga delen av förädlingen har utförts i tillståndshavarens företag eller i ett företag där förädlingen utförs på dennes uppdrag
  • när det gäller reparationer – nya varor i stället för begagnade varor eller varor som är i bättre skick än de icke-unionsvaror som har hänförts till förfarandet, samt varor med tekniska egenskaper som liknar de varor de ersätter  förutsatt att de omfattas av samma åttasiffriga KN-nummer och har samma handelskvalitet.

Det finns också särskilda bestämmelser för vissa varor i bilaga 71-04 till kompletteringsförordningen. 

Läs mer i bilaga 71-04 Pdf, 1.2 MB..

Användning av likvärdiga varor får inte tillåtas i något av följande fall:

  • om endast vanliga former av hantering enligt definitionen i artikel 220 i tullkodex genomförs inom ramen för förfarandet för aktiv förädling
  • om ett förbud mot restitution av importtull eller tullfrihet vid import gäller för icke-ursprungsvaror som har använts vid tillverkningen av förädlade produkter med tillämpning av aktiv förädling, och ett ursprungsintyg har utfärdats eller upprättats för dessa varor
  • om det skulle medföra oberättigade fördelar i fråga om importtull eller när det föreskrivs i EU-lagstiftningen
  • om de likvärdiga varorna som ska hänföras till aktiv förädling skulle omfattas av en preliminär eller slutlig antidumpningstull, utjämningstull, skyddstull eller en tilläggstull vid en eventuell övergång till fri omsättning
  • i fråga om varor eller produkter som är genetiskt modifierade eller innehåller beståndsdelar som har modifierats genetiskt.

Export i förväg

Export i förväg innebär att du exporterar de förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor innan du importerar de varor de ersätter. Även detta ska finnas inskrivet i ditt tillstånd till aktiv förädling. För att du ska få tillstånd till export i förväg ska ett korrekt genomförande av förfarandet, särskilt beträffande tullövervakning, vara säkerställt.

Det framgår av ditt tillstånd till aktiv förädling inom vilken tid icke-unionsvaror ska deklareras för förfarandet för aktiv förädling när du använder dig av export i förväg. Denna tid får inte överstiga sex månader och räknas från dagen för godtagande av exportdeklarationen för de förädlade produkter som framställts av motsvarande likvärdiga varor. På tillståndshavarens begäran får sexmånadersperioden förlängas även efter att den har löpt ut, förutsatt att den totala perioden inte överstiger tolv månader.

Vid export i förväg av likvärdiga varor behövs ett informationsutbyte, INF för särskilda förfaranden, för import av motsvarande insatsvaror.

Läs mer om INF för särskilda förfaranden

Likvärdiga varors tullstatus

När du använder dig av likvärdiga varor vid aktiv förädling kommer dessa varors tullstatus vid en viss tidpunkt att ändras från unionsvaror till icke-unionsvaror. På samma sätt ändras tullstatusen för de varor de ersätter från icke-unionsvaror till unionsvaror. Tidpunkten då tullstatusen ändras varierar beroende på omständigheterna.

Normalfallet

De likvärdiga varorna och de förädlade produkter som framställts av dessa blir icke-unionsvaror vid den tidpunkt då de frigörs för det påföljande tullförfarandet och den aktiva förädlingen avslutas, eller vid den tidpunkt då de förädlade produkterna har lämnat unionens tullområde. Vid samma tidpunkt blir de varor som de ersätter unionsvaror.

Varor som släpps ut på marknaden innan förfarandet avslutats

När de varor som hänförts till aktiv förädling släpps ut på marknaden innan den aktiva förädlingen avslutas ska deras tullstatus ändras vid den tidpunkt då de släpps ut på marknaden.

Export i förväg

Vid export i förväg av förädlade produkter inom ramen för aktiv förädling ska de likvärdiga varorna och de förädlade produkter som framställts av dessa bli icke-unionsvaror med retroaktiv verkan vid den tidpunkt då de frigörs för förfarandet för export, om de varor som ska importeras hänförs till det förfarandet. Om de varor som ska importeras hänförs till förfarandet för aktiv förädling ska de samtidigt bli unionsvaror.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)