Tullverket

Remissvar 2022

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2022.

Tullverkets yttrande om EU-kommissionens förslag till förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverk och industriprodukter Pdf, 164.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-05-19

Tullverkets yttrande om En stärkt brottsofferfond Pdf, 158.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-05-10

Tullverkets yttrande om betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94) Pdf, 105 kB.
Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2022-05-05

Tullverkets yttrande om En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner Pdf, 117.1 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-04-27

Tullverkets yttrande Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1) Pdf, 184.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-04-21

Tullverkets yttrande om promemorian En enklare och tydligare kemikaliebeskattning Pdf, 225.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-04-12

Tullverkets yttrande om betänkandet Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103) Pdf, 168.5 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2022-04-04

Tullverkets yttrande om en ny rymdlag (SOU 2021:91) Pdf, 181 kB.
Mottagare: Utbildningsdepartementet
Datum: 2022-04-04

Tullverkets yttrande om förslag till nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd Pdf, 171.3 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2022-03-18

Tullverkets yttrande om promemorian Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina Pdf, 178.8 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2022-03-17

Tullverkets yttrande om Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift, (SOU 2021:97) Pdf, 226.3 kB.
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2022-03-15

Tullverkets yttrande om promemorian Höjd skatt på alkohol och tobak Pdf, 174 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-03-15

Tullverkets yttrande om betänkandet Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) Pdf, 189.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-03-07

Tullverkets yttrande om promemorian Leveranser av bränsle till havs i vissa fall Pdf, 104.4 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-03-01

Tullverkets yttrande om promemorian Covid-19 ska inte längre anses vara en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom Pdf, 197.5 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2022-02-11

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss – Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 Pdf, 197 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om Domstolsverkets promemoria De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförförfarandet Pdf, 175.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om betänkandet En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription Pdf, 177.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om delbetänkandet Vägar till ett tryggare samhälle Pdf, 174.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-15

Tullverkets yttrande om skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott, utkast till lagrådsremiss Pdf, 192.4 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-02-08

Tullverkets yttrande om EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om transporter av avfall COM (2021) 709 Pdf, 102.4 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-02-03

Tullverkets yttrande om nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) Pdf, 144.5 kB. 
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2022-02-03

Tullverkets yttrande om promemorian Producentansvar för bilar respektive däck - nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv Pdf, 204.2 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-02-03

Tullverkets yttande om Riksarkivets föreskrifter om tekniska krav (TeK) och arkivrättsliga krav (ArK) vid framställning av elektroniska allmänna handlingar Pdf, 135 kB.
Mottagare: Riksarkivet
Datum: 2022-01-31

Tullverkets yttrande om Polismyndighetens föreskrifter om polisfordonsmonterad radarhastighetsmätare Pdf, 98.3 kB.
Mottagare: Polismyndigheten
Datum: 2022-01-31

Tullverkets yttrande om promemorian Tydligare reglering av hampa (Ds 2021:34) Pdf, 177.7 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2022-01-25

Tullverkets yttrande om promemorian Fler vapendelar i jaktvapengarderoben Pdf, 146.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-01-25

Tullverkets yttrande om förslag till Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa Pdf, 150.5 kB.
Mottagare: Jordbruksdepartementet
Datum: 2022-01-24

Tullverkets yttrande om ikraftträdandedatum av ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. Pdf, 189.6 kB.
Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2022-01-14

Tullverkets yttrande om gemensam plattform för JIT-samarbete Pdf, 199.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2022-01-19

Tullverkets yttrande om promemorian BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och på avfallsförbränning Pdf, 176.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2022-01-19

Tullverkets yttrande om förslagen till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2021 Pdf, 594.8 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-01-18

Tullverkets yttrande om betänkandet Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60) Pdf, 232.2 kB.
Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2022-01-14

Tullverkets yttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser Pdf, 157.4 kB.
Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2022-01-11

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt yttrande har publicerats

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000