Tullverket

Remissvar 2023

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2023.

Tullverkets remissyttrande En modell för svensk försörjningsberedskap Pdf, 189.1 kB.
Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2023-12-19

Tullverkets remissyttrande Promemorian Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen Pdf, 191 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-12-19

Tullverkets remissyttrande Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdeskatteregler för vissa tjänster och konstverk Pdf, 187.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-12-19

Tullverkets remissyttrande Justerad skatt på tobak och nikotin Pdf, 191.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-12-12

Tullverkets remissyttrande Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag Pdf, 179 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-12-12

Tullverkets remissyttrande Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel Pdf, 204.6 kB.2
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-12-12

Tullverkets remissyttrande Polisens rätt att skjuta – En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen Pdf, 101.5 kB.
Mottagare: Regeringskansliet/Justitiedepartementet
Datum: 2023-12-12

Tullverkets remissyttrande Framtidens yrkeshögskola Pdf, 172.5 kB.
Mottagare: Utbildningsdepartementet/Regeringskansliet
Datum: 2023-12-01

Tullverkets remissyttrande Promemoria – Tydligare regler om information till den misstänkte under förundersökningen. Pdf, 93.3 kB.
Mottagare: Regeringskansliet/Justitiedepartementet
Datum: 2023-11-28

Tullverkets remissvar Utkast till lagrådsremiss Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden Pdf, 88.5 kB.
Mottagare: Justitedepartementet
Datum: 2023-11-09

Tullverkets remissyttrande En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgiftsbehandling. Pdf, 312.8 kB.
Mottagare: Justitedepartementet
Datum: 2023-11-07

Tullverkets remissvar Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om cirkulära krav för konstruktion av fordon och för hanteringen av uttjänta fordon, ändring av förordningar (EU) 2018/858 och 2019/1020 och upphävande av direktiv 2000/53/EG och 2005/64/EG Pdf, 108.2 kB.
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Datum: 2023-10-31

Tullverkets yttrande Staten och betalningarna (SOU 2023:16). Pdf, 193.5 kB.
Mottagare: Regeringskansliet och Finansdepartementet
Datum: 2023-10-25

Tullverkets remissvar avseende betänkandet Datalagring och åtkomst till elektronisk information (SOU 2023:22). Pdf, 205.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-10-27

Tullverkets remissyttrande över Avtal med Finland om polissamarbete i gränsområdet (Ds 2023:16) Pdf, 199.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-10-25

Tullverkets remissvar avseende promemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (Ds 2023:15). Pdf, 183.5 kB.
Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2023-10-25

Tullverkets remissyttrande på Genomförande av beslut om nytt märkämne för bränslen Pdf, 175.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-10-19

Tullverkets remissyttrande på Förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 Pdf, 94.4 kB.
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Datum: 2023-10-17

Tullverkets yttrande om Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige Pdf, 203.8 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2023-10-11

Tullverkets yttrande om Biometri – för en effektivare brottsbekämpning Pdf, 199.1 kB.
Mottagare: Regeringskansliet, Justitiedepartementet
Datum: 2023-10-10

Tullverkets yttrande om EU-kommissionens förslag till revidering av systemet för Europeiska unionens egna medel Pdf, 177.7 kB.
Mottagare: Regeringskansliet, Finansdepartementet, Budgetavdelningen, EU-budgetenheten
Datum: 2023-10-10

Tullverkets yttrande om EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsoffersdirektive Pdf, 179.5 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-10-02

Tullverkets yttrande om Sveriges tillträde till vissa Natoavtal, Ds 2023:22 Pdf, 229.2 kB.
Mottagare: Regeringskansliet, Försvarsdepartementet
Datum: 2023-09-26

Tullverkets yttrande om förslag till EU-förordning om leksakers säkerhet Pdf, 213.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-09-25

Tullverkets yttrande till EU-kommissionens förslag om en reform av tullunionen Pdf, 446.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-09-25

Tullverkets yttrande till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets beslut 2009/917/RIF Pdf, 240.1 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-09-19

Tullverkets yttrande om Promemorian författningsändringar med anledning av EU:s kvicksilverförordning Pdf, 91.9 kB.
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Datum: 2023-09-13

Tullverkets remissyttrande Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster Pdf, 181.8 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-09-12

Tullverkets yttrande om Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram och kontrollköp avseende tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 154.5 kB.
Mottagare: Folkhälsomyndigheten
Datum: 2023-09-05

Tullverkets remissyttrande om Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato Pdf, 183.7 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-09-04

Tullverkets remissyttrande om Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten Pdf, 193.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-08-09

Tullverkets remissvar om Förslag om sänkt skatt på plastbärkassar inför budgetpropositionen 2024 Pdf, 176.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-07-11

Tullverkets yttrande om Nio nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS2011:10) om förteckningar över narkotika m.m. Pdf, 146.5 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2023-06-15

Tullverkets remissvar angående promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång. STY 2023-366 Pdf, 210 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-06-22

Tullverkets yttrande gällande EU-Kommissionens förslag till patentpaket, Ju2023/01196 Pdf, 187.2 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-06-22

Tullverkets remissvar förslag till EU-förordning om godkännande och marknadskontroll av mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg som framförs på allmän väg och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 Pdf, 188 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-06-15

Tullverkets remissvar av promemorian Förslag om justerad skatt på naturgrus och avfall inför budgetpropositionen 2024 Pdf, 169.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-06-14

Tullverkets remissvar betänkandet Posttjänst för hela slanten. Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst (SOU 2023:4) Pdf, 233.8 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-05-30

Tullverkets remissvar gällande kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen Pdf, 188.3 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-05-23

Tullverkets remissvar angående skärpta straff för flerfaldig brottslighet Pdf, 196.3 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-05-23

Tullverkets yttrande angående Exklusiv leverantör av gemensamma informationstjänster i U-spaceluftrum Pdf, 171.7 kB.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-05-10

EU-gödselprodukterTullverkets yttrande angående Europaparlamentets och rådets förordning (KOM(2023)98) om ändring av förordning (EU) 20191009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter Pdf, 177.6 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-05-09

Tullverkets remissyttrande avseende Promemorian om en gemensamladdningsstandard för viss radioutrustning Pdf, 172.4 kB.
Finansdepartementet
Datum: 2023-05-03

Tullverkets yttrande angående Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga Pdf, 193.3 kB.
Justitiedepartementet
Datum: 2023-04-11

Tullverkets yttrande angående Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 202119) om betalning av sanktions- och överlastavgifter Pdf, 146.2 kB.
Mottagare: Transportstyrelsen
Datum: 2023-03-30

Tullverkets yttrande angående Revidering av CBE-direktivet om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Pdf, 176.4 kB.
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Datum: 2023-03-29

Tullverkets yttrande om Förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar Pdf, 176.4 kB.
Mottagare: Jordbruksverket
Datum: 2023-03-14

Tullverkets Yttrande angående promemorian Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder (Ds 2023:1) Pdf, 176.2 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-03-14

Tullverkets yttrande om promemorian Tillfällig användning av häkten och polisarrester Pdf, 101.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-03-07

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020 Pdf, 220 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-02-20

Tullverkets yttrande om promemorian Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken Pdf, 581.6 kB.
Ds 2022:27 Pdf, 581.6 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-02-08

Tullverkets yttrande om förslaget Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:50) Pdf, 173.7 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-01

Tullverkets yttrande om utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel
(SOU 2022:52) Pdf, 175.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-24

Tullverkets yttrande angående Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern Pdf, 300.5 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-02-25

Tullverkets yttrande gällande en översyn av EUs mönsterskyddsregler Pdf, 175.9 kB.
Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2023-01-24

Tullverkets yttrande på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning import -, export- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition, om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen) (omarbetning) Pdf, 228.9 kB.
Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2023-01-23

Tullverkets yttrande om förslaget Elva nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Pdf, 143.5 kB.
Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2023-01-17

Tullverkets yttrande om förslaget Ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol Pdf, 169.7 kB.
Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2023-01-11


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nya yttranden har publicerats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)