Tullverket

Anvisade och godkända platser vid sjötransport

Varor som förs in i EU:s tullområde ska transporteras till ett tullkontor som har utsetts av tullmyndigheten eller till någon annan plats som myndigheten anvisat eller godkänt. Här finns samlad information som gäller sjötransporter.

De gamla tullklareringsområdena och generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid, TVTTF) för fartygstransporter slutade att gälla den 1 april 2024.

Det finns en övergångslösning för aktörer som har ansökt om lagringstillstånd före den 31 mars 2024.

Ansökningar som kommer in efter den 1 april behandlas enligt ordinarie rutiner. Handläggningstider för tullagertillstånd är 60 dagar och för anläggning för tillfällig lagring och annan godkänd plats 120 dagar (efter att komplett ansökan inkommit).

Tullverket anvisar hamnar och andra anlöpsplatser

Tullverket anvisar hamnar och andra anlöpsplatser som platser för ankomst.

Lista över anvisade hamnar och andra anlöpsplatser hittar du här.

Tillstånd till godkänd plats för den tillfälliga lagringen krävs

För att få lossa icke-unionsvaror (varor från ett land utanför EU) i de anvisade hamnarna behöver det, utöver anvisad plats även finnas en godkänd plats där varorna kan vara i tillfällig lagring.

Det krävs tillstånd för den godkända platsen, vanligtvis tillstånd till anläggning för tillfällig lagring (EUTST). Du kan också ansöka om beslut om annan godkänd plats (TVAGP).


Läs om olika sätt att lagra varor på webbsidan Anmäl och lagra varor.


I enstaka fall och för vissa typer av varor, exempelvis bulkvaror, får varor lossas direkt på ett tullager. Då krävs tillstånd till tullager EUCW1 eller EUCWP.

Undantag från krav på godkänd plats för den tillfälliga lagringen

Det är möjligt att i vissa fall frigöra varor utan krav på godkänd plats för den tillfälliga lagringen.

Då krävs att Tullverket, innan lossning medges, kan säkerställa att det finns en i förväg inlämnad deklaration för frigörande av varorna.

Observera att denna hantering inte omfattar transitförfarandet. För varor som transiteras gäller reglerna för transiteringsförfarandet.

Uppgiftslämning i MSW och i tulldeklarationen

Vilka uppgifter som ska lämnas i MSW och i tulldeklarationen beror på vilka omständigheter som är aktuella.

Gå in och läs under respektive rubrik nedan.

Du som behöver lagra icke-unionsvaror vid ankomst

Icke-unionsvaror som inte kan frigöras direkt vid ankomst måste lagras på en godkänd plats, det vill säga i en anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller på en annan godkänd plats (TVAGP), eller i ett tullager (EUCWP/EUCW1).

Uppgiftslämning i MSW

Uppge UN/LOCODE för den anvisade hamnen eller anlöpsplatsen samt platskod (godslokalkod) för anläggningen för tillfällig lagring (EUTST) eller annan godkänd plats (TVAGP). Vid lagring i anläggning för tillfälligt lager uppges även löpnummer.

Vid lagring i tullager (EUCWP/EUCW1) uppger du referensen till den i förväg inlämnade tullagerdeklarationen (MRN och/eller ett ärende-id).

Uppgiftslämning i tulldeklarationen

Dataelement 16 15 000 000 Varornas förvaringsplats:

Typ av plats: B

Kod för identifieringsmetod: Y

Identifiering av platsen: Platskod (godslokalkod) 

Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (TVAGP) anger du:

Typ av plats: C

Kod för identifieringsmetod: Y

Identifiering av platsen: Platskod (godslokalkod)

Lagra varor på annan aktörs plats

Det är möjligt att lagra varor på en annan aktörs godkända plats i den aktuella hamnen. För att kunna göra det behöver du säkerställa att den tillståndshavare som innehar tillstånd för anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats i hamnen, kan och har möjlighet att lossa icke-unionsvaror åt dig.

Läs mer om att anmäla och lagra varor och ansök här.

Du som behöver frigöra icke-unionsvaror vid ankomst

För icke-unionsvaror som kan frigöras direkt vid ankomst behöver en tulldeklaration i förväg lämnas. När Tullverket har säkerställt att varorna omfattas av deklarationen kan lossning medges. Observera att varorna inte får föras bort från lossningsplatsen innan Tullverket har frigjort varorna.

Tänk på att ha all nödvändig dokumentation tillgänglig för att varorna ska kunna frigöras direkt vid ankomst. Du behöver också säkerställa att det finns garantier för att täcka eventuella avgifter.

Om inte varorna kan frigöras måste de förvaras på en godkänd plats, det vill säga i en anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller på en annan godkänd plats (TVAGP), eller i ett tullager (EUCWP/EUCW1).

Uppgiftslämning i MSW

Uppge UN/LOCODE för den anvisade hamnen eller anlöpsplatsen. Ingen platskod (godslokalkod) krävs.

Uppge också referensen till den i förväg inlämnade tulldeklarationen (MRN och/eller ett ärende-id).

Uppgiftslämning i tulldeklarationen

Dataelement 16 15 000 000 Varornas förvaringsplats: Lämna fältet tomt

Du som transporterar unionsvaror (varor från ett annat EU-land)

För att unionsvaror ska kunna frigöras direkt vid ankomst behöver tullstatusbevis lämnas. När Tullverket har säkerställt att varorna har tullstatus som unionsvaror kan lossning medges. Observera att varorna inte får föras bort från lossningsplatsen innan Tullverket har fastställt tullstatus som unionsvaror.

Tänk på att ha all nödvändig dokumentation tillgänglig för att unionsvaror ska kunna frigöras direkt vid ankomst.

Om varornas status som unionsvaror inte kan fastställas måste de förvaras på en godkänd plats, det vill säga i en anläggning för tillfällig lagring (EUTST) eller på en annan godkänd plats (TVAGP), eller i ett tullager (EUCWP/EUCW1).

Uppgiftslämning i MSW

Uppge UN/LOCODE för den anvisade hamnen eller anlöpsplatsen. Ingen platskod (godslokalkod) krävs.

Ange referens för tullstatusbevis.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om anvisade och godkända platser vid sjötransport.

Varför har trafiktillståndet tagits bort?

De gamla tullklareringsområdena och generella trafiktillstånden (fartygstransport) har fasats ut. Det är för att följa EU-lagstiftningen.

Tullverket anvisar hamnar och andra anlöpsplatser som platser för ankomst. För att få lossa icke-unionsvaror på de anvisade platserna, krävs det att där också finns godkända platser för den tillfälliga lagringen.

I enstaka fall och för vissa typer av varor, exempelvis bulkvaror, får varor lossas direkt på ett tullager. Då krävs tillstånd till tullager EUCW1 eller EUCWP.

Se följande artiklar i tullkodexen:

  • artikel 135, Transport till avsedd plats
  • artikel 139, Anmälan till tullen av varors ankomst
  • artikel 144, Varor i tillfällig lagring
  • artikel 147, Villkoren och skyldigheterna som hör samman med tillfällig lagring.

Det är möjligt att i vissa fall frigöra varor utan krav på godkänd plats för den tillfälliga lagringen. Då krävs att Tullverket, innan lossning medges, kan säkerställa att det finns en i förväg inlämnad deklaration för frigörande av varorna.

Vilken kod ska jag ange för den hamn där ankomsten sker om anlöpsplatsen saknar UN/LOCODE?

Ange UN/LOCODE för närmaste annan anlöpsplats.

I MSW ska UN/LOCODE anges för den hamn där ankomsten sker och det gäller för alla anlöpsplatser, inklusive ankarplatser. Uppgift om trafiktillståndsnummer kommer inte längre vara möjligt att ange, eftersom trafiktillstånden försvinner.

Hur anger jag den godkända platsen för den tillfälliga lagringen i hamnen?

Ange platskoden (godslokalkod) för den tillfälliga lagringen i lastdeklarationen (FAL2).

Information om vilka koder som du ska använda får du i samband med tillståndshandläggningen. Du hittar också information om vilka koder och uppgifter som ska lämnas i deklarationer i Tullverkets deklarationshandledningar och i MSW Reportalens användarguide.

Vad är skillnaden mellan anvisad och godkänd plats?

Den anvisade platsen (hamnen eller annan anlöpsplats) kräver i sig inget tillstånd och anvisas av Tullverket. De anvisade platserna finns publicerade på tullverket.se. På en anvisad plats kan man exempelvis ankomma med unionsvaror (EU-gods).

För att kunna ankomma med icke-unionsvaror till en anvisad plats (hamn eller annan anlöpsplats) behöver det finnas en godkänd plats för den tillfälliga lagringen på den anvisade platsen. Den godkända platsen kräver tillstånd, vanligtvis tillstånd till anläggning för tillfälligt lager.

Det är möjligt att i vissa fall frigöra varor utan krav på godkänd plats för den tillfälliga lagringen. Då krävs att Tullverket, innan lossning medges, kan säkerställa att det finns en i förväg inlämnad deklaration för frigörande av varorna.

Anvisad och godkänd plats

Vad gäller för ankarplatser?

Om det inte är möjligt att lossa gods i ankomsthamnen kan man i vissa fall lossa vid en ankarplats. Tullverket har anvisat ankarplatser för ankomst och lossning av både unionsvaror och icke-unionsvaror, utan krav på godkänd plats för att hantera den tillfälliga lagringen. Det är dock krav på att en tulldeklaration i förväg har lämnats.

I rapporteringen i MSW ska ankarplatsens UN/LOCODE anges som ankomsthamn. Ankommande last och last att lossa ska rapporteras på samma sätt vid som vid lossning i hamn.

Anvisade platser vid införsel – ankarplatser

Vad händer om det inte finns en godkänd plats för tillfällig lagring i den hamn eller anlöpsplats där varorna ska lossas?

Då måste du antingen ha möjlighet att förvara varorna på ett tullager eller kunna lämna en deklaration för frigörande av varorna i förväg för att få lov att lossa icke-unionsvaror där.

Vilka lagringstillstånd kan behövas och hur ansöker man?

Det kan behövas olika tillstånd beroende på vilket typ av flöde du har.

  • Tillstånd till anläggning för tillfällig lagring, EUTST
  • Tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager, EUCWP, EUCW1
  • Tillstånd till samlad garanti, EUCGU
  • Tillstånd till annan godkänd plats, TVAGP
  • Registrering för kommunikation via EDI, TVEDI

Information om tillstånd och registreringar och om hur du ansöker här.

Hjälptexter och användarstöd för tillståndsansökningar av EU-gemensamma tillstånd.

Vi har lagringstillstånd i en hamn, men behöver ta emot icke-unionsvaror i flera hamnar. Behöver vi söka flera tillstånd?

Nej, men ni behöver lägga till de aktuella hamnarna i ert tillstånd. Gör en ändringsansökan i Tullverkets e-tjänster.

Observera att du bara kan skicka in en ändringsansökan till nya hamnar om det gäller samma lagringstyp. Om du exempelvis har en anläggning för tillfällig lagring måste ändringsansökan gälla för denna tillståndstyp för den eller de andra hamnarna.

Vi lossar bulkvaror till ett tullager – behöver vi också ett tillstånd till godkänd plats för den tillfälliga lagringen?

Nej.

Om ni redan har tillstånd till tullager, något av följande: EUCWP eller EUCW1 så behöver ni inte ansöka om fler tillstånd för att få lossa bulkvaror på anvisad plats.

Vad säger tullagstiftningen om när anmälan av varors ankomst ska göras vid sjötransport?

Varor som förs in till EU:s tullområde ska omedelbart vid ankomsten anmälas till tullmyndigheten. Det står i artikel 139 i tullkodexen. Bestämmelsen omfattar alla varor från länder utanför EU oavsett med vilket trafikslag de ankommer.

Behöver det finnas godkända platser i hamnar som endast lossar och hanterar unionsvaror?

Nej, men hamnen behöver vara anvisad av Tullverket.

Du kan läsa om vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade hamnen utifrån de omständigheter som är aktuella för det enskilda fartyget här:

Anvisade platser – Hamnar och andra anlöpsplatser

Kan vi lagra varor på någon annans godkända plats?

Ja. Det är möjligt att lagra varor på en annan aktörs tillfälliga lager eller annan godkänd plats.

För att kunna göra detta behöver du säkerställa att den tillståndshavare som innehar tillstånd för anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats i hamnen, kan och har möjlighet att lossa icke-unionsvaror åt dig.

Vi exporterar varor via sjötransport – vad gäller för oss?

För export gäller fortsatt reglerna för dagens exportprocedur.

Se också information om kommande förändringar vad gäller export.

Vad gäller för fartyg med tom last?

Det är tillåtet att anlöpa och avgå från anvisade hamnar med tomt fartyg. Du behöver inte ansöka om tillstånd.

Nej. Det är möjligt att lagra varor på en annan aktörs tillfälliga lager eller annan godkänd plats. För att få nyttja en annan aktörs platskod/godslokalkod behöver du dock säkerställa att du får lossa icke-unionsvaror på en annan tillståndsinnehavares anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats.

Vad gäller om mina varor ankommer på en transitering?

Då gäller reglerna för transitering. Se Transitera varor

Kan en registrering i deklarantens bokföring gälla som en i förväg inlämnad deklaration?

Nej.

Vid tillämpning av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring ska varorna frigöras på den plats som anges i tillståndet och efter att anmälan om varors ankomst vid registrering i deklarantens bokföring (dagens ALI-meddelande) har skickats in.

Hur meddelas lossningsmedgivande och till vem?

Lossningsmedgivande meddelas till den som är uppgiftslämnare i MSW och det meddelas för hela lasten.

Observera om varorna ska frigöras direkt, krävs att Tullverket kan säkerställa att det finns en i förväg inlämnad importdeklaration för att medge lossning.

Hur vet jag att varorna är frigjorda och kan skingras?

Tullverket meddelar att varorna är frigjorda via det system där tulldeklarationen har lämnats in. I Tullverkets e-tjänster för företag går det att se status på importdeklarationen. Här finns information om e-tjänsten Fråga status.

Vem har ansvar om godset lossas innan lossningsmedgivande eller om godset skingras innan tulldeklarationen har hanterats och beslutats?

Det är inblandade aktörers skyldighet att informera varandra om status på godset och att inte hantera det på ett felaktigt sätt. Om det ändå sker startar Tullverket en utredning om bristande efterlevnad av tullagstiftningen och gör en gäldenärsutredning för att utreda var i kedjan det har blivit fel och vem som har brustit.

Läs gärna informationen på sidan Fartygsklarering.

Vad händer om vårt lagringstillstånd inte har blivit klart?

Det finns en övergångslösning för aktörer som har ansökt om lagringstillstånd före den 31 mars 2024.

Ansökningar som kommer in efter den 1 april behandlas enligt ordinarie rutiner. Handläggningstider för tullagertillstånd är 60 dagar och för anläggning för tillfällig lagring och annan godkänd plats 120 dagar (efter att komplett ansökan inkommit).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: De gamla tullklareringsområdena och generella trafiktillstånd (beslut om undantag från rutt och tid, TVTTF) för fartygstransporter upphörde den 1 april 2024. Informationen är kvalitetssäkrad utifrån vad som gäller från den 1 april.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)