Tullverket

Deklarationshandledning för exportdeklaration på blankett

Här får du hjälp att fylla i blanketten Enhetsdokumentet för export enligt standardförfarandet. Standardförfarandet betyder att du lämnar alla uppgifter vid klareringstillfället.

Observera att du endast kan lämna en exportdeklaration på blankett när du använder en reservrutin.

Följande fält ska fyllas i:

1 Deklaration

I första delfältet:

Kod 

Beskrivning

EU

Vid export till EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO

Vid utförsel till ett område som är med i tullunionen men inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna. Eller när du lägger upp förfinansierade varor på tullag.

EX  

Vid export till andra länder än ovan.


Fördragsslutande parter

I andra delfältet:
Här talar du om vilken typ av deklaration det handlar om. Du anger detta med koden A för en deklaration enligt standardförfarandet.

2 Avsändare/Exportör

Begreppet exportör används vid export då unionsvaror förs ut från EU:s tullområde till tredjeland.

Begreppet avsändare används vid:

 • utförsel av unionsvaror till länder och områden inom EU som valt att stå utanför skatteunionen, till exempel Åland, samt
 • vid återexport, det vill säga då icke-unionsvaror återutförs.

Export samt utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet
Exportör/avsändare är det företag/den person som är ägare av varorna eller som har motsvarande rättigheter till varan då den anmäls till export samt till utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet. Det är bara företag eller personer som är etablerade i unionen som kan anges som exportör/avsändare. I dessa fall krävs Eori-nummer.

Företag/privatpersoner som inte är etablerade inom unionen kan vid export inte vara exportör. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i unionen ställa sig som exportör. Avtalspart kan, tex vara säljaren. Ombud kan också ställa sig som exportör. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" nedan.

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos avsändare/exportör.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress i unionen
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

Privatperson, bosatt inom unionen, som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress i unionen
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

Återexport
Avsändare etablerad i unionen ska ange Eori-nummer. Avsändare som inte är etablerad inom unionen men har tilldelats Eori-nummer ska ange detta.

Avsändare behöver inte ha Eori-nummer eller vara etablerade i unionen vid:

 • återexport efter tillfällig införsel, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3153
 • återexport efter lagring i tullager, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3171
 • återexport efter aktiv förädling av icke-kommersiell natur, dvs. som görs av privatperson när förfarandekod, FF1, är 3141 (Återexport - efter import under AF/R) eller 3151 (Återexport - efter AF/S).

I övriga fall av återexport krävs Eori-nummer samt etablering i unionen.

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange detta för avsändare
 • behöver inte lämna uppgift om avsändarens fullständiga namn och adress ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos avsändare.

Företag som inte är etablerat i unionen och som saknar Eori-nummer ska ange:

 • identitetsnummer föregått av landkod
 • avsändarens fullständiga namn och adress
 • namn och telefonnummer till kontaktperson hos avsändaren.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • avsändarens fullständiga namn och adress
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

Privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • avsändarens fullständiga namn och adress
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

3 Blanketter

Detta fält fyller du bara i om du ska deklarera mer än en varupost. Om du har flera varuposter kan du använda tilläggsblad. Du skriver löpnumret i första delfältet, grundblanketten får löpnummer 1 och första tilläggsbladet får löpnummer 2 och så vidare. I det andra delfältet skriver du det totala antalet blad för deklarationen.

Exempel på hur du skriver, 1/3, 2/3 och 3/3.

Använder du kommersiell varulista istället för tilläggsblad ska du inte fylla i fältet.

4 Lastspecifikationer

Detta fält fyller du bara i om du har mer än en varupost och använder kommersiell varulista istället för tilläggsblad. Fyll i så fall i antalet kommersiella varulistor.

5 Varuposter

Här anger du det totala antalet varuposter för din deklaration. Varor som klassificeras med egen varukod (KN-nummer) är en varupost. Koden för export består av åtta siffror. Även andra faktorer kan påverka antalet varuposter, till exempel ursprungsland och förfarande.

Har du flera varuposter kan du använda dig av kommersiell varulista istället för tilläggsblad. När du använder kommersiell varulista ska deklarationen fyllas i på följande sätt:

 • alla varuposter ska tas upp på varulistan, alltså ingen varupost ska fyllas i på Enhetsdokumentet
 • fälten 38, 44 (om ingen information finns) och 46 på Enhetsdokumentet ska du spärra
 • fälten 31, 32, 33 och 41 ska du inte heller fylla i.

Du ska upprätta minst två exemplar av varulistan. Det är bra om det finns uppgifter på varulistan som kan kopplas till Enhetsdokumentet, till exempel exportörens namn eller organisationsnummer.

6 Antal kollin

Här anger du sändningens totala antal kolli. Är godset oemballerat räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6.

Uppgifterna om kollital i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost på varupostnivå i fält 31 räknas som ett kolli vid summering av antal kolli i fält 6.

7 Referensnummer

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du ditt eget referensnummer.

8 Mottagare

Här anger du det fullständiga namnet och adressen på varumottagaren, oftast den som köpt varorna. Observera att även postnummer eller motsvarande ska anges.

14 Deklarant/Ombud

Här ska du alltid ange uppgifter för deklarant samt ombudsuppgifter när du agerar ombud.

Deklarant
Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är bara företag eller personer som är etablerade i unionen eller i Norge som kan vara deklarant vid export samt vid utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet. I dessa fall krävs Eori-nummer.

Vid vissa fall för att avsluta ett tullförfarande med återexport behöver deklaranten inte ha Eori-nummer eller vara etablerad i unionen, se mer under avsnittet "Återexport" nedan.

Export samt utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet
Företag/privatpersoner som inte är etablerade i unionen eller i Norge kan inte vara deklarant. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i unionen ställa sig som deklarant. Avtalspart kan till exempel vara säljaren. Ombud kan också ställa sig som deklarant. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" nedan.

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn- och adress i unionen eller i Norge.

Privatperson, bosatt inom unionen eller i Norge, som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress i unionen eller i Norge.

Återexport
Deklarant etablerad i unionen som bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange Eori-nummer.

Deklarant som inte är etablerad inom unionen men har tilldelats Eori-nummer ska ange detta.

Deklarant behöver inte ha Eori-nummer eller vara etablerade i unionen vid:

 • återexport efter tillfällig införsel, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3153
 • återexport efter lagring i tullager, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3171
 • återexport efter aktiv förädling av icke-kommersiell natur, dvs. som görs av privatperson när förfarandekod, FF1, är 3141 (Återexport - efter import under AF/R) eller 3151 (Återexport - efter AF/S).

I övriga fall av återexport krävs Eori-nummer samt etablering i unionen.

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress.

Företag som inte är etablerat i unionen och som saknar Eori-nummer ska ange

 • identitetsnummer föregått av landkod
 • deklarantens fullständiga namn och adress.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress i unionen eller i Norge.

Privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress.

Ombud
Uppgifter för ombud ska alltid anges när du agerar som ombud. För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad som ombud hos Tullverket samt är etablerad i unionen eller i Norge.

 • ombud ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om ombudets fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Ombudskapets status anger du med en kod före namn och adress. Du anger typ av ombudskap i ett eget fält. Du ska ange:

 • 2 för direkt ombudskap
 • 3 för indirekt ombudskap.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Endast deklaranten är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenär, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

15a Avsändnings-/Exportland

Här anger du landkoden för det land din vara exporteras från. Koden består av två bokstäver, exempelvis SE för Sverige. Avsändningsland kan aldrig vara EU.

17a Bestämmelseland, kod

Här anger du landkoden för bestämmelselandet, till exempel NO för Norge. Bestämmelseland betyder det sista kända destinationslandet. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte bestämmelselandet. Bestämmelseland kan aldrig vara EU.

18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer, ska du ange bådas registreringsnummer.

19 Container

Ange 1 om godset är lastat i container vid passagen av den yttre gränsen. I annat fall anges 0. Om du deklarerat 1 i detta fält måste minst ett containernummer finnas i fält 31.

21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Första delfältet:
Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen.

Ange identitet, exempelvis registreringsnummer eller namn på det transportmedel som du tror kommer att användas då godset lämnar unionens yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Andra delfältet:
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen Fältet är obligatoriskt vid export om koden i fält 25 "Transportsätt vid gränsen" är:

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


Du ska inte fylla i fältet om koden i fält 37:1 Förfarande är 3171. Dessa koder betyder återexport efter lagring i tullager.

Transportmedlets nationalitet anger du med en landkod som består av två bokstäver.

24 Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis köp, retur, reparation, gåva, lån.

Om försändelsen innehåller transaktioner med flera transaktionskoder så får du använda den transaktionskod som dominerar, förutom om en av koderna är kod 6. Om försändelsen innehåller en transaktion med kod 6 måste varorna för den transaktionskoden deklareras i en egen deklaration.

Kod 

Typ av transaktion

1

Överlåtelse av äganderätten mot ersättning, försäljning, finansiell leasing, förflyttning av eget lager

2

Returer och kostnadsfria ersättningsleveranser, se även 4, 5, 6

3

Överlåtelse av äganderätten utan ersättning till exempel gåva

4

Export för lönbearbetning*, ej reparation

5

Export efter lönbearbetning*, ej reparation

6

Export för eller efter reparation, hyra, lån eller operationell leasing

7

Gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning till offentlig bygg- och anläggningsverksamhet

9

Övrigt, till exempel flyttsaker

* Lönbearbetning innebär förädling (ej reparation) av en vara som inte ägs av förädlaren. Förädlingen utförs i enlighet med anvisningar från en uppdragsgivare, ofta i enlighet med ett avtal och vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaden.

25 Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsätt för det aktiva transportmedel som varorna transporteras med över unionens yttre gräns:

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


26 Transportsätt inrikes

Här anger du koden för transportsätt för det transportmedel på vilket godset är lastat när du lämnar exportdeklarationen:

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


29 Utförseltullkontor

Utförseltullkontor är det tullkontor där godset lämnar unionens tullområde.

På ett blankettärende fyller du i uppgiften före deklarationen lämnas för klarering.

Du anger utförseltullkontoret med en kod. Koden består av åtta tecken. De två första anger landet med hjälp av landkod. De följande sex tecknen anger det berörda kontoret i detta land.

Exempel
Det svenska tullkontoret Malmö har koden SE000050 som är en NCTS-kod.

Observera att de flesta länder i unionen använder sig här av de redan tidigare existerande COL-koderna i NCTS för bestämmelsetullkontor. Några länder har skapat koder utifrån FN/LOCODE strukturen.

Samtliga länders koder finns samlade i Tullkontorslistan där du söker på aktuellt land och rollen EXT – Office of Exit.

Tullkontorslistan COL-listan

31 Kolli och varubeskrivning; Märken och nummer – Containernummer – Antal och slag

Här anger du för varje varupost:
 
Godsmärkning
Här anger du hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta, obligatoriskt för emballerat gods. Fältet är frivilligt för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar
Ange antal kolli för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. Antal delar för oemballerat gods kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror anges inget kollital. Om kod för bulk (kollislag kod VR, VY, VO, VL, VG OCH VQ) anges på varupost/varuposter i fält 31, ska varje bulkkod räknas som ett kolli när du summerar uppgiften totalt antal kollin på huvudnivå, fält 6.

Kollislag
Här anger du kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag kan du ange flera kollislag i samma varupost. Till detta hör även antal kolli och godsmärkning.

Varubeskrivning
Här anger du varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna beskrivning ska vara så noggrann att varan kan klassificeras och ska anges för varje varupost. 

Containernummer
Har du angivit 1 i fält 19 skriver du samtliga containernummer här. Samtliga containernummer för deklarationen kan skrivas på första varuposten.

Flera varuposter
Om det är flera varuposter och ett kolli (gäller inte oemballerat gods) innehåller flera olika varor anger du följande för nästa varupost:

 • "Del av kolli" + godsmärkning
 • Antal kolli = 0
 • Kollislagets förpackningskod
 • Varubeskrivning (hänvisning till varupost 1 får inte göras)
 • Förpackningskoder.

Förpackningskoderna delas upp i:

Emballerat gods
På grund av det stora antalet förpackningskoder för emballerat gods hänvisar vi till listan över förpackningskoder.

Förpackningskod, oemballerat gods

Beskrivning

NE 

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF 

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)


Oemballerat gods kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.

Förpackningskod, bulkvaror

Beskrivning

VR

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY 

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL 

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG 

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15°C))

VQ

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure))

32 Varupost nr

Om du lämnar din exportdeklaration på blankett används fältet enbart om den omfattar fler än en varupost. Varuposter numreras löpande och antalet ska motsvara det som deklarerats i fält 5 Varuposter.

33 Varukod

I första delfältet anger du en varukod (KN-nummer) för varuposten. Koden för export består av åtta siffror. Tredje och fjärde delfältet är till för tilläggskoder som ska anges i vissa fall, exempelvis för varor som kan vara föremål för exportrestriktioner. Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

34a Ursprungslandets kod

Detta är en frivillig uppgift. Här kan du ange ursprungslandets kod.

35 Bruttovikt (kg)

Fältet är obligatoriskt vid återexport efter lagring i tullager, om förfarandekod i fält 37:1 är 3171 eller 3178.

Här anger du bruttovikt för varuposten. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg)

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal. Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0,123. Värdet 0 är inte tillåtet.

37 Förfarande

Första delfältet
Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket exportförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.

Exempel kod 1000
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.

Exempel kod 1040
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som varorna anmäls till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar 40 att varorna tidigare har importerats. 

Du hittar en förteckning över alla två-ställiga koder i Övergångsförordningen 2016/341, bilaga 9, tillägg D1.

Du hittar en lista med två- och fyrställiga koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Koder:

 • 11 = export i förväg (EX-IM)
 • 48 = standardutbytessystemet (IM-EX)
 • 68 = återimport med partiell övergång till fri konsumtion och övergång till fri omsättning och hänförande till ett annat lagerförfarande än ett tullagerförfarande.

Andra delfältet
Vid vissa förfarande måste du ange ytterligare en kod i 37:2 som komplement till fält 37:1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder får förekomma. Koden består av tre tecken. Om ingen lämplig kod finns lämnas fältet tomt. Koder fastställda av kommissionen består av en bokstav och två siffror.

Förfarandekod 

Beskrivning

Axx Återexport efter aktiv förädling

BXX

Export för passiv förädling

Exx

Export av jordbruksprodukter för vilka exportbidrag söks (finns idag inga exportbidrag att söka)

Fxx

Andra (export för militär användning eller proviantering)


Nationella koder kan förekomma och består av två siffror och en bokstav. Du hittar koderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

38 Nettovikt (kg)

Detta fält ska spärras om du använder en kommersiell varulista.

Här anger du varornas nettovikt. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:
- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar dock att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler. Värdet 0 är inte tillåtet. Enheten kg ska inte anges.

40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Du får lämna uppgift om tidigare handlingar i en deklaration enligt standardförfarandet men du kan lämna uppgift om tidigare handling i alla typer av deklarationer om du så önskar.

Du anger här eventuella tidigare handlingar med hjälp av unionskoder.

Koden är tredelad. Varje del åtskiljs med bindestreck.

 1. Anges med en bokstav som anger kategori av tidigare handling:
  X Summarisk deklaration
  Y Ursprunglig deklaration, exempelvis registrering i bokföringen eller enhetsdokument
  Z Tidigare handling, exempelvis transiteringshandling
 2. Här anger du vilken typ av handling som avses. Detta gör du med en förkortning på upp till tre bokstäver eller siffror, eller en kombination av dessa. Om tidigare handling är ett Enhetsdokument (ED) ska koden i fält 1:1 användas (EX, EU och CO).
 3. Här anger du identiteten på handlingen, exempelvis registreringsnummer.

Exempel
Avser en tidigare export med tull-id ABC4567890, som exempelvis kan vara ett makulerat exportärende.
- Tidigare handling är ett enhetsdokument med EX i fält 1:1 Koden blir då Y-EX-ABC4567890
Y för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration
EX från fält 1:1 på ED
ABC4567890 är tull-id på ED.

MRN avseende tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet får inte deklareras, en sådan deklaration kommer att avvisas.

41 Extra mängdenheter

Detta fält fyller du bara i för vissa varukoder. Det är varukoden i fält 33 som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Mängdenheten kan exempelvis vara styck, liter eller kubikmeter.

Du anger uppgiften i heltal men ska inte ange enheten.

44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Du ska fylla i fältet när du behöver lämna särskilda upplysningar till oss. Det kan exempelvis vara ett tillståndsnummer eller ett licensnummer för exportreglerade varor.

Särskilda upplysningar (Kod)
I vissa fall ska du ange särskilda upplysningar. På ett blankettärende gör du detta genom att du först anger upplysningen i text och därefter den tillhörande koden bestående av fem siffror.

Särskilda upplysningar (Fritext)
Du kan lämna ytterligare upplysningar här.

Exempel
Du ska avsluta ett tullagerförfarande med en deklaration för återexport. Om du lämnar deklarationen till ett annat tullkontor än övervakningstullkontoret måste du ange övervakningstullkontorets fullständiga namn och adress här.

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
Här ska du ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror.

Kod för faktura och identitetsnummer är obligatoriska uppgifter.

Fakturor
Det är obligatoriskt att ange kod och identitetsnummer för faktura. Om du har flera fakturor kan du ange samtliga fakturor på första varuposten.

Exempel
Kod för handelsfaktura med fakturanummer 92900 (identitetsnummer) skrivs: N380 92900.

Följande koder finns för exportfaktura:

 • N380 handelsfaktura
 • N325 proformafaktura

Andra handlingar
Här anger du koder och identitetsnummer för andra handlingar som kan krävas i vissa fall.

Exempel på sådana handlingar är: tillstånd, certifikat, licenser.

Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till. Du hittar en förteckning över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive unionskoder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

46 Statistiskt värde

Detta fält ska spärras om du använder kommersiell varulista.

Här anger du i heltal det statistiska värdet för varuposten. Observera att du ska ange värdet i svenska kronor. Ange inte valutaslag SEK utan enbart siffror.
Statistiskt värde är den totala kostnaden för varan vid svensk gräns.

Du beräknar värdet på följande sätt:

Om varorna säljs, det fakturerade beloppet för varorna samt kostnader fram till svensk gräns.

I övriga fall, till exempel för varuprover, det belopp varorna skulle ha sålts för om det istället varit en försäljning.

Extrakostnader som exempelvis transport- och försäkringskostnader ska tas med i värdet men endast för den del av kostnaderna som gäller till svensk gräns.

Om din faktura är i en annan valuta måste du räkna om värdet till svenska kronor. Du ska då använda antingen Tullverkets växelkurs eller växelkursen vid exporttillfället.

Exporterar du varor som genomgått en förädlingsprocess (aktiv förädling) ska det statistiska värdet fastställas som om dessa varor helt producerats här.

49 Identifiering av lager

Fältet är obligatoriskt vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för förfarande i fält 37:1 slutar med:

 • 71 eller 78 (återexport efter lagring i tullager)
 • 76 eller 77 (export av förfinansierade varor efter lagring i tullager)

I detta fält ska du identifiera tullagret varorna finns på.

Koden för att identifiera tullagret består av tre delar. De tre delarna skiljs med hjälp av bindestreck.

 1. Ange en bokstav som talar om typ av tullager (framgår av tillståndet).
 2. Här anger du koden för godsets förvaringsplats.
 3. Här anger du landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

54 Ort och datum; deklarantens/ombudets underskrift och namn


Här anger du ort, datum och företagets namn. Deklarationen ska ha en originalunderskrift och ett namnförtydligande.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)