Tullverket

Frågor och svar om föranmälan vid export

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för föranmälan vid export.

Vem har ansvar för att föranmälan lämnas?

När varor förs ut från EU kommer föranmälan i de flesta fall att inkluderas i exportdeklarationen eller i deklarationen om återexport och då ligger ansvaret hos deklaranten (exportören). Ansvaret för att föranmälan kommer in till Tullverket kan överlåtas till annan part. En fullmakt ska finnas.

I de fall det inte krävs någon exportdeklaration är transportören ansvarig för att skicka in en summarisk utförseldeklaration. Även i detta fall kan ansvaret överlåtas till annan part. En fullmakt ska finnas.

Vad händer om föranmälan inte lämnas?

Transporten stoppas i väntan på att föranmälan lämnas in och att riskanalys genomförs.

Kan en leverantör i ett land utanför EU lämna föranmälan?

Det finns inget krav på att vara etablerad i unionen för att få lämna föranmälan, men för att få en registrering för kommunikation via EDI (TVEDI) krävs det att du är etablerad i unionen. Om en leverantör i ett land utanför EU vill lämna föranmälan, kan denne anlita ett ombud som är etablerad i unionen.

Vilka länder ingår i säkerhetszonen?

Samtliga EU-länder samt Norge och Schweiz ingår i EU:s säkerhetszon.
Det innebär att du kan utelämna uppgifter om föranmälan i exportdeklarationen i de fall du exporterar till Norge eller Schweiz. Det innebär också att du inte behöver lämna summarisk utförseldeklaration vid handel med dessa länder.

Vad händer om förhållandena ändras efter det att föranmälan lämnats, men innan varorna lämnat EU?

Föranmälan ska lämnas som en del av exportdeklarationen. I normalfallet är föranmälan därför ingen separat aktivitet eller ett separat dokument - det ingår i exportdeklarationen. Om en exportdeklaration lämnats till exporttullkontoret och förhållandena ändras därefter, men innan varorna lämnar EU, får deklaranten vända sig till exporttullkontoret och "byta ut" den lämnade exportdeklarationen mot en ny sådan. Utgångsläget är att exporttullkontoret är det behöriga kontoret när uppgifterna behöver ändras. Detta innebär dock att en ny riskanalys behöver genomföras och innan varorna kan gå iväg behöver du invänta ett nytt meddelande från tullen.

En fråga angående det reducerade uppgiftslämnandet för AEO-tillståndet säkerhet och skydd. En exportör är godkänd ekonomisk aktör (AEO) och anlitar ombud som också är AEO, men en transportör som inte är AEO. Ombudet kommer att lämna föranmälan. Får ombudet lämna färre uppgifter i föranmälan i detta fall?

Den som lämnar föranmälan samt den som denna aktör företräder ska vara godkänd ekonomisk aktör (AEO) med AEO-tillståndet Säkerhet och skydd, eller kombinationen Tullförenklingar och Säkerhet/skydd.

För att transportören ska kunna fråntas ansvar för inlämnandet av föranmälan ska denne överlåta det ansvaret och skyldigheten till en annan part genom en fullmakt.

Om transportören i detta exempel har överlåtit ansvaret till ombudet eller exportören (som i sin tur överlåter detta till ombudet) så behöver inte transportören ha AEO-tillstånd. Men om denne ska göra föranmälan så behöver han ha AEO-tillstånd för att kunna lämna föranmälan enligt det reducerade uppgiftslämnandet.

Hur fungerar det med containrar där aktörer med AEO-tillstånd har varor tillsammans med aktörer som inte är AEO?

Tyvärr kan man inte fullt ut kunna utnyttja sin status som AEO om varorna blandas. Det mest gynnsamma är att inte blanda varorna eller att alla aktörerna blir AEO.

Vilka AEO-tillstånd behöver ett företag söka för att få lättnader så som uppgiftslämnandet, val av kontrollplats och meddelande att kontroll ska göras och så vidare?

För att få lämna reducerat antal uppgifter behövs AEO-tillståndet "Säkerhet och skydd".

För att kunna få möjlighet till att bli underrättad om att en kontroll ska göras behövs AEO-tillståndet "Säkerhet och Skydd".

För att få möjlighet att välja en alternativ kontrollplats, eller utsättas för färre antal kontroller, eller om man utsätts för en kontroll bli prioriterad, behövs något av AEO-tillstånden "Tullförenklingar" eller "Säkerhet och Skydd".

Förenklad tillståndshantering kräver AEO-tillståndet "Tullförenklingar".

Har du kombinationen "Tullförenklingar/Säkerhet och skydd" har du givetvis tillgång till alla de fördelar som ett företag med AEO-tillstånd kan få.

Får man något bevis från Tullverket att föranmälan har kommit fram?

Ett svarsmeddelande skickas till den som skickar in föranmälan. Om föranmälan mottagits kommer ett positivt meddelande som bekräftar detta och också anger vilket Master Reference Number (MRN) föranmälan fått. Om föranmälan inte mottagits kommer ett negativt svarsmeddelande med felkoder som pekar ut vilka fel som finns så att dessa kan rättas och föranmälan skickas igen.

Vilka uppgifter ska lämnas i föranmälan/summarisk utförseldeklaration?

Information om detta hittar du på sidan Deklarationshandledning för summarisk utförseldeklaration.

Vad händer om man inte kan lämna en obligatorisk uppgift på grund av att gods lastas om innan varorna lämnar EU? Exempel på en sådan uppgift är containernummer.

Då får man använda det containernummer som finns när exportdeklarationen ska lämnas här i Sverige. När varorna sen anmäls till utförsel till det utförseltullkontor där varorna ska lämna EU, ska uppgift om nytt containernummer lämnas.

Hur definieras expressändningar?

En expressförsändelse är en enskild försändelse som fraktas med hjälp av en integrerad tjänst med påskyndad/tidsbestämd hämtning, transport, tullklarering och leverans av paket samtidigt som man följer sådana försändelser och håller kontroll över dem under hela leveransen (enligt Kommissionens förordning 2016/341 bilaga 9 – tillägg A, anmärkning 4.2). Definitionen är inte styrd till något speciellt transportsätt.

Vad gäller för flyttsaker?

Flyttsaker ska föranmälas precis som allt annat gods. Du behöver inte föranmäla om du som privatperson själv transporterar dina flyttsaker.

Vid vilka tillfällen behöver jag som privatperson lämna föranmälan?

Som privatperson behöver du inte lämna föranmälan på de varor som du medför i ditt personliga bagage.

Vi är verksamma och lagrar våra varor i Jönköping. Vi skickar ofta vårt gods på export från Jönköping och ner genom EU med bil. Vilken tidsfrist gäller för exportdeklaration med föranmälanuppgifter?

Vad gäller tidsfristen måste ni uppfylla reglerna både för export och föranmälan. Reglerna för export säger att exportdeklarationen måste göras innan varorna lämnar er lagringsplats och går iväg på export. Reglerna för föranmälan säger i detta fall att tidsfristen för föranmälan är 1 timme innan varorna ska lämna EU, när varorna lämnar EU med bil. I och med att ni troligtvis har mer än 1 timmes bilfärd till utförseltullkontoret i annat EU-land uppfyller ni tidsfristen för föranmälan per automatik när ni skickar in er exportdeklaration innan varorna går iväg på export. Därmed behöver ni i detta fall inte tänka på tidsfristerna för föranmälan, utan det räcker att ni skickar in er exportdeklaration och inväntar exportmedgivandet (ZEM) innan varorna går iväg på export.

När vi har exportgods som går med feederbåt från Göteborgs hamn till Rotterdam, där lastas varorna om till annan båt som lämnar EU, vad är det för tidsfrist då?

Ni måste uppfylla reglerna för export och föranmälan vad gäller tidsfristen.
Reglerna för export säger att exportdeklarationen måste göras innan varorna lämnar er lagringsplats och går iväg på export. Reglerna för föranmälan säger att tidsfristen i detta fall är 24 timmar innan varorna lastas på det fartyg som ska lämna gemenskapen, dvs. innan varorna lastas på fartyget i Rotterdam. Det tar troligtvis mer än 24 timmar från det att varorna går iväg på export till dess att varorna lastas på det fartyg som lämnar EU i Rotterdam. Därmed uppfyller ni tidsfristerna för föranmälan och det räcker att ni skickar in exportdeklarationen och inväntar exportmedgivandet (ZEM) innan varorna går iväg på export.

Vad är ett enda transportavtal och varför ska vi använda den?

Ett enda transportavtal är en frakthandling på vilken varorna transporteras till annan ort inom EU där varan slutligen lämnar unionens tullområde. Frakthandlingen ska vara ställd till ort utanför EU.

Ett enda transportavtal är något ni kan använda för att göra er indirekta export till en direkt export. Den direkta exporten avslutas då i Sverige (även om varorna går via annat EU-land och ut från EU). Reglerna om ett enda transportavtal hittar du i artiklarna 329.7 och 333.6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)