Tullverket

Transitering av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Vid transitering av krigsmateriel är huvudregeln att exportören behöver ansöka om tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter - men undantag finns. Vid transitering av produkter med dubbla användningsområden är reglerna de omvända.

Deklarant – ansvarig för förfarandet

Den person som inger en transiteringsdeklaration är ansvarig för transiteringsförfarandet och anses vara deklarant. I enlighet med artikel 15. 2 i tullkodex är deklaranten ansvarig för att uppgifterna som lämnas i deklarationen är riktiga och fullständiga.

Transitering av krigsmateriel (KM)

- produkter som finns upptagna på EU:s militära förteckning

Huvudregeln är att krigsmateriel inte får inte föras ut ur landet utan tillstånd. Vid transitering av krigsmateriel genom Sverige måste exportören/speditören ansöka om tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Undantag gäller vid utförsel av krigsmateriel ur landet till ett annat land inom EES (EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein). Finns redan ett överföringstillstånd utfärdat av ett annat EES-land än Sverige, och materielen endast transiteras genom Sverige krävs inget tillstånd från ISP.

Vill du veta mer om produkter med dubbla användningsområden (PDA) och krigsmateriel (KM) se Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Transitering av produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Huvudregeln är att det inte krävs något tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) vid transitering av produkter med dubbla användningsområden (PDA) genom Sverige. Undantaget är att det krävs tillstånd för särskilt känsliga produkter som återfinns i bilaga IV till PDA-förordningen, (EU) 2021/821. ISP har dessutom möjlighet att i särskilda fall införa tillståndskrav vid transitering av PDA som listas i bilaga I till PDA-förordningen, om det exempelvis finns koppling till ett massförstörelsevapen-program.

Vid transitering av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till PDA-förordningen (EU) 2021/821, är ansvarig myndighet Strålsäkerhetsmyndigheten. Gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall, kärnavfall samt använt kärnbränsle kräver tillstånd såväl inom EU som till och från EU.

Bilaga I till PDA-förordningen

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/66 av den 21 oktober 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 vad gäller förteckningen över produkter med dubbla användningsområden

Föranmälan vid export av KM och PDA

Om du ska exportera krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden, som omfattas av krav på tillstånd, måste du göra en föranmälan senast 48 timmar före exporten. En föranmälan krävs även vid utförsel till ett land inom Europeiska unionen.

Se vidare information:

Föranmälan vid export av KM och PDA

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)