Tullverket

Remissvar 2020

Här publicerar vi Tullverkets remissvar från 2020.

Tullverkets yttrande om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013, COM (2020) 673 Pdf, 256.9 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-21

Tullverkets yttrande om utredning av skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48) Pdf, 201.9 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-15

Tullverkets yttrande om betänkandet Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (STY 2020-590) Pdf, 230.1 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-12-14

Tullverkets yttrande om betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) Pdf, 204.3 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-12-01

Tullverkets yttrande om remissen Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information SOU 2020:55 Pdf, 212 kB.

Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Datum: 2020-12-01

Tullverkets yttrande om promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22) Pdf, 181.1 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-11-24

Tullverkets yttrande om En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31) Pdf, 316.2 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-11-03

Tullverkets yttrande om skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17) Pdf, 219.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-11-03

Tullverkets yttrande om promemorian Ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige Pdf, 176.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-23

Tullverkets yttrande om slutbetänkandet En ny myndighet för att stärka det Pdf, 186.7 kB.
psykologiska försvaret (SOU 2020:29) Pdf, 186.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-22

Tullverkets yttrande om promemorian Registrering av kontantkort m.m Pdf, 762.6 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-10-12

Tullverkets yttrande om betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare Pdf, 187.6 kB.

Mottagare: Arbetsmarknadsdepartementet
Datum: 2020-10-01

Tullverkets yttrande om Läkemedelsverkets förslag om att föra in tre nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Pdf, 606.1 kB.

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2020-09-30

Tullverkets yttrande om kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning Pdf, 594.5 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-09-29

Tullverkets yttrande om utredningen Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier Pdf, 639.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-09-15

Tullverkets yttrande om promemorian Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel Pdf, 589.8 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-09-23

Tullverkets yttrande om promemorian Ny punktskatt på övrig tobak Pdf, 723.1 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-08-25

Tullverkets yttrande om promemorian Några ändringar i tillträdesförordningen Pdf, 609.3 kB.

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-08-25

Tullverkets yttande om frihandelsdelen i Associationsavtalet mellan EU och Mercosur Pdf, 787 kB.

Mottagare: Kommerskollegium
Datum: 2020-08-20

Tullverkets yttrande om en ny växtskyddslag (Ds 2020:8) och förslag till ersättningsbestämmelser på förordningsnivå Pdf, 599.8 kB.

Mottagare: Näringsdepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16) Pdf, 589.5 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om kompletterande förslag inför ett tillträde till Budapestkonventionen Pdf, 328.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-06-17

Tullverkets yttrande om förtjänstutredningen - begäran om underlag från statliga myndigheter Pdf, 588.1 kB.
Underlag från Tullverket - begäran om underlag från statliga myndigheter Pdf, 451.3 kB.

Mottagare: Regeringskansliet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster Pdf, 590.3 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-06-02

Tullverkets yttrande över betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) Pdf, 216.7 kB.

Mottagare: Kulturdepartementet
Datum: 2020-05-26

Tullverkets yttrande över promemorian Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete Pdf, 590.7 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-05-12

Tullverkets yttrande om promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmål Pdf, 585.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-05-06

Tullverkets yttrande om promemorian Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor Pdf, 588.9 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-28

Tullverkets yttrande om de brottsbekämpande myndigheternas direktåtkomst till beskattningsdatabasen Pdf, 253.6 kB.

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om promemorian Nytt namn för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Pdf, 588.8 kB.

Mottagare: Försvarsdepartementet
Datum: 2020-04-16

Tullverkets yttrande om utkast till lagrådsremiss Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket Pdf, 596.9 kB.

Mottagare: Regeringskansliet, Finansdepartementet
Datum: 2020-04-15

Tullverkets yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 Pdf, 595.1 kB.

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-04-05

Tullverkets yttrande om säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen Pdf, 588.8 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-04-07

Tullverkets yttrande om en ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) Pdf, 596.3 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-03-03

Tullverkets yttrande om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller Pdf, 588.6 kB.

Mottagare: Finansdepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter Pdf, 665.4 kB.

Mottagare: Miljödepartementet
Datum: 2020-02-26

Tullverkets yttrande om Promemorian Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27) Pdf, 590.8 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-18

Tullverkets yttrande om Folkhälsomyndighetens hemställan om att infektion med 2019-nCoV bör klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom Pdf, 593.6 kB.

Mottagare: Socialdepartementet
Datum: 2020-02-14

Tullverkets yttrande om Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat. Pdf, 591.7 kB.

Mottagare: Utrikesdepartementet
Datum: 2020-02-13

Tullverkets yttrande om Polismyndighetens hemställan om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter. Pdf, 709 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-02-11

Tullverkets yttrande om remissen Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång. Pdf, 307.7 kB.

Mottagare: Justitiedepartementet
Datum: 2020-01-14

Tullverkets yttrande om Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Pdf, 300.1 kB.

Mottagare: Läkemedelsverket
Datum: 2020-01-16


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Nytt yttrande publicerat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)