Tullverket

Frågor och svar om tullager

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för tullager – vad gäller bokföring, tulldeklarationer etcetera.

Tullagerförfarandet

Kan brist på plats vara en anledning till att föra bort varor från mitt tullager? Ska jag i så fall justera ner saldot i bokföringen under den tid som varan är bortförd?

Platsbrist kan vara en anledning till att du tillfälligt för bort varor från ditt tullager.

Det är viktigt att tänka på att varorna står under tullagerförfarandet även under den tid de är bortförda. Du ska alltså inte justera ner saldot. Varorna måste föras tillbaka till lagringsanläggningen innan tullagerförfarandet avslutas. Följande måste framgå av bokföringen:

  • vilka varor som är tillfällig bortförda
  • varornas förvaringsplats under denna tid
  • den tidpunkt då varorna kommer att föras tillbaka.

Hur detta ska framgå av bokföringen kan beskrivas på olika sätt och bedöms därför av Tullverket vid tillståndsgivningen.

Du måste alltid ha tillstånd från Tullverket för att tillfälligt få föra bort varor från tullagret.

Hur hanterar Tullverket förstöring?

Fyll i och skicka in blankett 718.3 Enhetsdokument används vid import och export Pdf, 225.8 kB. och skicka in den till Ollebo, Tullverket, Box 30094, 200 61 Limhamn.

Hur ska de aktörer som saknar tillstånd till godkänd exportör (UGE-meddelande) att avsluta förfarandet vid återexport? Vad gäller om dessa aktörer till exempel inte hunnit ansöka om tillstånd till förenklad deklaration?

När det gäller avslut av tullagerförfarandet vid export så innebär det återexport.  Till dess Tullverket har exportsystemet på plats måste du avsluta med både en deklaration för återexport och en deklaration för transitering.

Möjligheten att få tillståndet Godkänd exportör upphörde den 1 maj 2016 när den nya tullagstiftningen började tillämpas. De aktörer som har ett sådant tillstånd beviljat kan fortsätta att använda tillståndet fram till dess att det är omprövat, men som längst till den 1 maj 2019. De aktörer som inte har ett giltigt tillstånd och som behöver ha mer information är välkomna att kontakta Tullverket.

Vad gäller vid överföring från ett tullager till ett annat?

Begreppet ”överföring” försvann i och med att den nya tullagstiftningen började tillämpas.  Det nya begreppet för förflyttning av varor inom tullagerförfarandet är ”befordran”. Det är möjligt att göra en befordran mellan två lagringsplatser (godslokalkoder) som omfattas av samma tullagertillstånd.

Om lagringsplatserna har olika tullagertillstånd måste varorna antingen förflyttas med transitering eller hänföras till ett nytt tullagerförfarande där det nya lagret anges som lager-id. Då behöver du även en ny tulldeklaration.

I det sistnämnda fallet kan varorna befordras under det nya tullagerförfarandet.

Finns det någon tidsbegränsning för att lämna en tulldeklaration när mina varor är vid gränsen?

Varorna får inte lämna gränsen innan deklarationen har fått statusen "frigjord". Det gäller även om varorna är på ett tillfälligt lager.

När mina varor befordras från ett tillfälligt lager eller ett tullager till mitt tullager, finns det något elektroniskt meddelande som visar att varorna fått status frigjord och att lagret kan lämna ut dem?

När dina varor är på ett tillfälligt lager eller på ett annat tullager och ska hänföras till tullagerförfarandet genom en elektronisk tulldeklaration, måste det lager där varorna fysiskt befinner sig få information om att varorna är frigjorda för tullagerförfarandet och kan lämnas ut.

Beroende på vilken typ av lagringstillstånd du har är det olika meddelanden som ska användas. Du som har ett tullager med någon av tillståndskoderna EUCWP, EUCW1 eller EUCW2 kan hämta meddelandet om utlämning till tullager via e‑tjänsten "Medgivande om bortförande eller utlämnande" eller få det automatiskt via en system-till-systemlösning.

Har du tillfälligt lager med koderna EUTST eller TVTFL ska du använda meddelandet medgivande om bortförande vilket du kan hämta via e‑tjänsten "Medgivande om bortförande eller utlämnande" eller få det automatiskt via en system-till-systemlösning.

För tillfälliga lager är det viktigt att tänka på att uppgradera systemen när man ska ta emot det nya meddelandet. De nya formaten är i XML. Systemen måste alltså under en perioden kunna hantera både EDIFACT och XML.

Finns det något jag inte kan göra i en system-till-systemlösning?

Det finns aktiviteter som du inte kommer att kunna göra i system-till-systemlösningen vilket betyder att du även behöver ha en inloggning till våra e‑tjänster. Det är endast i e‑tjänsten som följande aktiviteter kommer att finnas tillgängliga:

  • skicka in underlag till tulldeklarationen
  • ladda upp viktintyg

Tullagerbokföring

Vad menas med att tullagerbokföringen ska omfatta hela anläggningen?

Ett tullager kan till exempel vara en hel byggnad eller en del av byggnaden. Oavsett vad som utgör ett tullager innebär tillståndet att något definieras som ett tullager. Alla varor som finns inom detta definierade område omfattas av bokföringen.

Det ska alltid finnas en spårbarhet mellan företagets olika affärssystem eller moduler. Det kan variera mellan olika företag vilka referenser som används i deras respektive system. Huvudsaken är att det går att följa ett ärende från ett system till ett annat. Exempel på referens kan vara ordernummer, speditionsnummer, fakturanummer eller HWB-nummer.

Ett annat exempel på olika bokföringar är när tillståndshavaren i sitt affärssystem har hand om lagersaldot för hela sin verksamhet och för anläggningen. Där kan ordernumret motsvara en inkommande sändning och ett MRN-nummer som inte finns med i affärssystemet (tullagerdeklarationen får ett unikt så kallat Master Reference Number, MRN-nummer, i samband med att tullagerdeklarationen får statusen "godtagen").

Genom referensen "ordernummer" är det möjligt att använda tullsystemet, som är en del av den totala bokföringen, för att ta fram tullspecifika uppgifter som till exempel MRN-nummer.

Vad krävs för att lagra unionsvaror och icke-unionsvaror på samma anläggning?

Om en du avser att lagra både unionsvaror och icke-unionsvaror på samma anläggning måste det godkännas i samband med ansökan om tullagertillstånd. Det räcker att du kan ta fram ett saldo ur bokföringen.

Tullverket har inga särskilda krav, utifrån tullagerperspektivet, på unionsvaror.

För icke-unionsvaror (det vill säga varor inom tullagerförfarandet) behöver du däremot kunna hänvisa till ett MRN-nummer för deklarationen.

Det är viktigt är att du vid varje tillfälle kan visa anläggningens varusaldo och varans tullstatus.

Läs mer om att lagra unionsvaror på ett tullager.

Läs mer om att lagra likvärdiga varor på ett tullager.

Vilka krav ställer Tullverket på tullagerbokföringen?

Tullverket godkänner enbart tullagerbokföringen för den aktuella tillståndshavaren och ger inga generella godkännanden för specifika system.

Läs om kraven på tullagerbokföringen.

Vi har ett affärs- och lagersystem som hanterar alla varor oavsett tullstatus. Detta är integrerat med ett tullagersystem som enbart håller saldo på varor som finns på tullager. Affärssystemet skiljer inte på unionsvaror och icke unionsvaror. Betraktas detta som olika moduler och är det tillåtet enligt den nya lagstiftningen?

Tullverket behöver titta på de individuella förutsättningarna men troligtvis kommer det att godkännas. Vi behöver kontrollera hur kopplingen mellan systemen ser ut, det vill säga hur vi ser att varorna X i tullagersystemet motsvarar varorna X även i affärssystemet.

Vilka elektroniska fält är obligatoriska i bokföringen? Finns det någon lista över dessa?

Vilka fält som ingår och hur man bygger upp bokföringen systemmässigt har Tullverket inga synpunkter på. Tullverket kontrollerar att samtliga uppgifter som krävs finns med. Systemen kan alltså se olika ut för olika aktörer.

Läs mer om kraven på vilka uppgifter som ska ingå i bokföringen.

Tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet

Vilka meddelanden kan jag lämna eller ta emot via en systemlösning?

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterat svar på fråga: Finns det något jag inte kan göra i en system-till-systemlösning?

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)