Tullverket

Exportörens ansvar och tullmyndighetens kontroll

När du upprättar ett ursprungsintyg för en vara är det ditt ansvar att intyget är korrekt och sanningsenligt. Det måste du kunna bevisa i minst tre år efter upprättandet.

Det är du som exportör som ansvarar för att din vara uppfyller ursprungsreglerna i det avtal som du och köparen tillämpar. Du ansvarar även för formella krav som att blanketterna är rätt ifyllda och underskrivna.

Tullmyndigheterna kontrollerar

Tullverket och andra tullmyndigheter kan begära att få kontrollera intyg som vi själva väljer ut eller som vi får förfrågningar kring från exempelvis en frihandelspartner. I alla frihandelsavtal som EU har slutit finns det regler om samarbete mellan tullmyndigheterna för att kontrollera ursprungsintyg. Reglerna talar om vilka rättigheter och skyldigheter importlandet och exportlandet har.

När vi kontrollerar ett intyg behöver du visa att din vara har det ursprung som anges i intyget. Om ett intyg visar sig vara felaktigt får köparen betala tullavgift för varorna. Den som upprättar ett oriktigt ursprungsintyg kan straffas enligt lag.

Läs om vilka straff som kan utdömas i lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

Tullverket har möjlighet att gå tillbaka minst tre år i tiden för att kontrollera intyg och under denna tid är du skyldig att spara alla handlingar som kan visa att ursprungsintyget är korrekt. Du som upprättar en ursprungsdeklaration till Sydkorea, ska bevara en kopia av den och styrkande handlingar under minst fem år. Vid export av ursprungsvaror till Japan och Storbritannien ska handlingarna sparas i minst fyra år.

Styrkande handlingar för ursprungsintyg

Kontroll av ursprung i handeln med Japan och Storbritannien

I handelsavtalen med Japan och Storbritannien finns en möjlighet för importörer att begära förmånsbehandling utan att ha en ursprungsförsäkran från exportören. Detta kallas för importörens kunskap. I sådana fall behöver importören ha tillgång till alla de uppgifter och styrkande handlingar som behövs för att kunna visa importlandets tullmyndighet att varorna är ursprungsvaror.

För att säkerställa att en vara som importeras verkligen har ursprung i avtalsparten får tullmyndigheten i importlandet begära uppgifter från importören.

Importören kan förse tullmyndigheten med dessa uppgifter, samt övriga uppgifter som importören anser vara relevanta. Om importören har använt importörens kunskap är det importören som ska förse tullmyndigheten med uppgifterna. Om inte importören kan styrka ursprunget ska tullmyndigheten neka förmånsbehandling.

Importörens kunskap

Samarbete mellan tullmyndigheter

Kontroll av ursprung enligt Japanavtalet i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Kontroll av ursprung enligt avtalet med Storbritannien i EU-kommissionens vägledning (på engelska)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)