Tullverket

Fakturadeklaration, ursprungsdeklaration och ursprungsförsäkran

Här kan du läsa hur en deklaration om ursprung på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument ska se ut.

En deklaration om ursprung kan vara något av följande:

 • fakturadeklaration
 • fakturadeklaration EUR-MED
 • ursprungsdeklaration
 • ursprungsdeklaration EUR-MED
 • ursprungsförsäkran.

Deklarationen består av en specifik text som är fastställd i respektive handelsavtal. Texten skriver exportören på en faktura eller på ett annat kommersiellt dokument. Exportören måste kunna styrka för tullmyndigheten att villkoren för deklarationen är uppfyllda.

Endast deklarationer om ursprung i handeln med vissa länder

I flera av de nyare avtalen, till exempel de med Storbritannien och Sydkorea finns inte alternativet att använda ett ursprungscertifikat, utan det är bara deklarationer om ursprung som används som ursprungsintyg. Du kan ta reda på vilka ursprungsintyg som används genom att klicka dig vidare till aktuellt land från sidan Bestämmelser för olika länder och områden.

Exempel på texter för deklarationer om ursprung

Ursprungsdeklaration enligt Pem-konventionen

Engelska

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorization No ........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........................................... preferential origin.

 

...........................................

Place and date

...........................................

Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script

Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration EUR-MED

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... preferential origin

– cumulation applied with ..........................................

– no cumulation applied


..........................................

Place and date

..........................................


Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script


Ursprungsförsäkran enligt avtalet med Storbritannien

Engelska

(Period: from___________ to __________ (1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.

(4) (Place and date)


…………………………………………………………….............................................
(Name of the exporter)


…………………………………………………………….............................................

 1. Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter enligt artikel 56.4 b [Ursprungsförsäkran], anges den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig får fältet lämnas tomt.
 2. Här anges det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. I Storbritannien används brittiska Eori-nummer.
 3. Här anges produktens ursprung: United Kingdom, UK eller GB.
 4. Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.
 5. Ursprungsförsäkran behöver inte vara underskriven.


Ursprungsförsäkran enligt avtalet med Japan

Engelska

(Period: from …………… to …………(1))

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ……...(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...……… preferential origin(3).

(Origin criteria used(4))
…………………………………………………………….............................................

(Place and date(5))
...……………………………………………………………………..............................

(Printed name of the exporter)
...……………………………………………………………………..............................

(1) Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter ska exportören ange för vilken period ursprungsförsäkran gäller.

(2) Japanskt bolagsnummer.

(3) Här anges produktens ursprung: Europeiska unionen, EU eller Japan.

(4) Här anges ursprungskriterium enligt nedan.

(5) Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

Ursprungskriterier:

I ursprungsförsäkran ska exportören tala om vilket ursprungskriterium eller vilka ursprungskriterier som har använts genom att ange en eller flera av följande koder:

A Helt framställda enligt artikel 3.2.1 a
B Framställda endast av material med ursprung i exportlandet (EU eller Japan) enligt artikel 3.2.1 b
C  Framställda med hjälp av icke-ursprungsmaterial enligt artikel 3.2.1 c och de regler som finns i bilaga 3-B. Dessutom ska typen av ursprungsregel som tillämpas på produkten anges:

 1. Ändrad klassificering enligt tulltaxan (nummerväxlingsregel)
 2. Högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll (värderegel)
 3. Särskild produktionsprocess
 4. Bestämmelserna för vissa fordon och delar till fordon enligt tillägg 3-B1

D Framställda helt eller delvis av material som har ursprung i mottagarlandet (Japan eller EU) enligt artikel 3.5
E Toleransregeln i artikel 3.6 har tillämpats

Läs mer om ursprungskriterierna och se exempel.

Ursprungsdeklaration enligt avtalet med Kanada (CETA)

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (**) preferential origin.

* Business Number.

** Som ursprungsland kan Canada/EU, European Union, EU, Canada, CA och CAN anges.

Ursprungsdeklaration enligt EES-avtalet

Engelska

The exporter of the products covered by this document (Customs Authorization No........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.

..........................

Place and date

..........................


Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script.

Tänk på detta

 • Om varorna har EES-ursprung ska inget enskilt land anges som ursprungsland (Country of Origin).

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.........) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.

Tänk på att

 • när produkter som omfattas av EES-avtalet och som har ursprung inom EES-området (EU, Norge, Liechtenstein eller Island) exporteras till Norge, Liechtenstein eller Island anges EES som ursprungsland (EEA på engelska)
 • bara använda den här texten inom EES-området för varor med EES-ursprung
 • utesluta orden inom den första parentesen om du inte har något tillstånd.

Fakturadeklaration enligt avtalen med länder i central- och Sydamerika

Engelska

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No…) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ….. preferential origin.

……

Place and date

…….

Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script.

Spanska

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no. ………………) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ..........................................

.........................

Lugar y Fecha

……………….


Firma del exportador; además deberá indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración

Ursprungsförsäkran enligt det allmänna preferenssystemet GSP

Engelska

"The exporter...... (Number of Registered Exporter) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........................................... [1] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ........................................... [2].

[1] Ursprungslandet

[2] Ange P eller W+HS-nummer (P för helt framställda produkter, W följt av ett HS-nummer – t.ex. "W 9618" – för produkter som är tillräckligt bearbetade eller behandlade.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)