Tullverket

Varor som importeras för undersökning, analys eller provning

Du kan importera varor som ska undersökas, analyseras eller provas i informationssyfte eller för industriell eller kommersiell forskning utan att betala tull och moms.

En förutsättning för att du ska få importera varorna tullfritt är att syftet med importen är att fastställa varornas sammansättning, kvalitet eller andra tekniska egenskaper.

Varorna ska sedan normalt förbrukas helt eller förstöras under undersökningen, analysen eller provningen.

Du får bara importera den mängd varor som är absolut nödvändig för ändamålet. Det är Tullverket som fastställer kvantiteten i varje enskilt fall.

Undersökningen, analysen eller provningen får inte vara en del av säljfrämjande åtgärder.

Tänk på att undersökningen, analysen och provningen ska ske i Sverige. Om varorna är avsedda att användas för sådana ändamål i ett annat EU-land ska de transiteras till destinationslandet och deklareras för övergång till fri omsättning där.

Identitet

Tänk på att varan eller varorna du importerar för undersökning, analys eller provning måste vara märkta på sådant sätt som gör det möjligt att identifiera dessa från importtillfället till undersökning, analys eller provning är avslutad.

Om restprodukter uppstår

Om restprodukter uppstår (produkter som är ett resultat av undersökningen, analysen eller provningen eller varor som inte har använts) kan du, med Tullverkets godkännande och under vår övervakning, göra något av följande:

 • helt förstöra eller göra restprodukterna kommersiellt värdelösa
 • exportera restprodukterna till ett land utanför EU (i särskilt undantagsfall)
 • betala tull och moms för dem.

Intyg om avslut (resultatintyg)

Efter avslutad analys, undersökning eller provning ska du alltid skicka in ett Intyg om avslut, även kallat resultatintyg. Till detta finns ingen blankett men följande information bör finnas med i intyget:

 • identifieringen som angavs vid importtillfället
 • om varorna har förbrukats helt eller om varorna förstörts under undersökningen, analysen eller provningen
 • om restprodukter har uppstått.

Om restprodukter uppstår beskriver du hur du önskar att dessa ska hanteras efter avslutad undersökning, analys eller provning.

Skicka ditt intyg till Tullverket

Resultatintyget skickar du till Tullverket inom 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta analysen, undersökningen eller provningen har löpt ut. Du postar ditt intyg till:

Tullverket
Box 272 45
102 53 Stockholm

Individuell garanti

Vid import av varor där restprodukter uppstår efter undersökning, analys eller provning (kod 407B) och om det statistiska värdet överstiger 50 000 kronor ska deklaranten ställa individuell garanti. Garantin ska omfatta tullavgifter för de företag som är registrerade hos Skatteverket och tullavgifter samt moms för de företag som inte är registrerade hos Skatteverket.

Beloppet ska sättas in på ett bankgiro-konto, beroende på vilken ort ärendet hanteras på. Alternativt kan importören besöka närmaste tullkontor för att göra en kontant deposition.

När kan garantin återställas?

Om restprodukterna under övervakning förstörs eller med Tullverkets godkännande exporteras återställs garantin. Att restprodukterna exporteras godkänns dock endast i undantagsfall. Uppstår en tullskuld övergår ställd garanti (deposition) till att täcka tull och eventuell moms. Eventuellt resterande belopp betalas tillbaka.

Om resultatintyget inte presenteras i tid

Om resultatintyget inte presenteras till Tullverket inom bestämd tidsfrist ska tullavgifter enligt tulltaxan och moms betalas för importvarorna.

Skriftlig användningsuppgift

Det är du som är ansvarig för verksamheten som för varje import ska lämna uppgifter om den avsedda användningen av varorna. Du lämnar uppgifterna på blanketten:

Användningsuppgift för varor som importeras för undersökning, analys eller provning Pdf, 393.5 kB.

När du har fyllt i blanketten måste du skriva ut och underteckna den. Du kan antingen lämna ifylld och undertecknad blankett direkt till tullkontoret eller skanna in den och bifoga din elektroniska tulldeklaration.

Om du använder ett ombud för att lämna in en tulldeklaration kan ombudet även hjälpa till med att bifoga användningsuppgiften till ärendet.

Ansök om tullfrihet

Du ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Nedan kan du se vilka koder du ska använda för att ansöka och var du ska ange dessa koder. Det ser olika ut beroende på om du har gått över till att deklarera enligt den nya lagstiftningen eller om du fortfarande deklarerar enligt den äldre lagstiftningen.

Läs mer om det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Koder för dig som deklarerar enligt ny lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Dataelement 99 05 000 000 – Transaktionens art: 9
 • Dataelement 14 11 000 000 – Förmåner: 100
 • Dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande: C33
 • Dataelement 12 03 000 000 – Styrkande handlingar
 • Ange koden för de dokument du bifogar:
  • Kod 401U (för blanketten Användningsuppgift)
  • Kod 407A (varorna förbrukas helt eller förstörs under undersökningen, analysen eller provningen)
  • Kod 407B (restprodukter uppstår efter undersökningen, analysen eller provningen).

Koder för dig som deklarerar enligt äldre lagstiftning

Ange följande koder i tulldeklarationen för att ansöka om tullfriheten:

 • Fält 24 – Transaktionens art: 9
 • Fält 36 – Förmånskod: 100
 • Fält 37 (andra delfältet) – Förfarandekod: C33
 • Fält 44 – Bilagda handlingar
 • Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
  Ange koden för de dokument du bifogar:
  • Kod 401U (för blanketten Användningsuppgift)
  • Kod 407A (varorna förbrukas helt eller förstörs under undersökningen, analysen eller provningen)
  • Kod 407B (restprodukter uppstår efter undersökningen, analysen eller provningen).

Ange rätt datum

Efter dokumentkoden 407A respektive 407B anger du datumet för sista dag då resultatintyget ska vara hos Tullverket.

Det datumet ska

 • inkludera tid som behövs för undersökning, analys eller provning plus 30 dagar för administration
 • anges i formatet ÅÅÅÅMMDD – om datumet anges i fel format kommer ärendet avvisas i TDS.

Tullverket fastställer den tid du behöver för att slutföra undersökningarna, analyserna, provningarna och de administrativa formaliteterna. Om det behövs kan Tullverket efter ansökan förlänga tiden. Ansök genom att skicka ett meddelande till oss med skäl för förlängning. Tänk på att ansökan måste inkomma till Tullverket innan den fastställda tiden för undersökning, analys eller provning går ut.

Skicka ansökan till:

Tullverket
Box 272 45
102 53 Stockholm

Skatteverket prövar frågan om momsfrihet

För momsregistrerade företag prövar Skatteverket frågan om momsfrihet. Ett villkor för skattefriheten är nämligen att du har beviljats tullfrihet av Tullverket. Det gäller även om varan är tullfri enligt Tulltaxan.

För företag som inte är registrerade hos Skatteverket ska moms inte debiteras endast om importerade varor förbrukas helt eller förstörs under undersökningen, analysen eller provningen (kod 407A).

Läs mer om momsfrihet i broschyren Mervärdesskatt vid import Pdf, 895.8 kB.

Ordförklaringar

Informationssyfte är en aktivitet som utförs för att få kännedom om produkten. Aktiviteten ska vara skild från den industriella eller kommersiella verksamheten. Några exempel på informationssyften är kvalitetsanalys, verifiering av uppfyllande av standarder eller regler, expertutlåtande, godkännande eller typgodkännande.

Industriell eller kommersiell forskning är en aktivitet som utförs i förstadiet till industriell eller kommersiell verksamhet för att få  kännedom om produkten. Några exempel på industriell eller kommersiell forskning är provbänksförsök, fältmässiga försök av fordon i speciell miljö eller kliniska tester av läkemedel (förutsatt att aktiviteten inte i sig utgör en del av den kommersiella verksamheten).

Tekniska egenskaper är såväl en produkts yttre kännetecken som dess egentliga egenskaper. En teknisk egenskap kan vara en produkts reaktion i en miljö med en specifik fuktighet eller temperatur.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)