Tullverket

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Den som har tillstånd till slutanvändning av varor har en möjlighet att överföra vissa rättigheter och skyldigheter till en annan person. För att du ska få göra det måste det vara beviljat i ditt tillstånd.

Om du i dessa sammanhang har kontakt med företag i andra länder kommer du att stöta på det engelska uttrycket Transfer of rights and obligations, som förkortas TORO.

Ett medgivande till överföring av rättigheter och skyldigheter innebär att den som är ansvarig för förfarandet får överföra rättigheter och skyldigheter till en annan person som uppfyller villkoren för det berörda förfarandet, utan att denne behöver lämna en tulldeklaration för samma förfarande.

Överföring av rättigheter och skyldigheter får inte göras om man använder sig av likvärdiga varor.

Vilka rättigheter och skyldigheter får överföras?

De rättigheter som kan överföras är

 • rätten att använda varor
 • rätten att befordra varor som hänförts till slutanvändning
 • rätten att exportera varor innan de har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen och på så sätt eliminera tullskulden.

De skyldigheter som kan överföras är

 • skyldigheten att hänföra varor till en föreskriven användning inom den angivna tidsfristen enligt tillståndet
 • skyldigheten att hålla bokföring
 • skyldigheten att hålla varorna tillgängliga för tullövervakning
 • skyldigheten att betala importtullar, om en tullskuld uppstår till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser.

De rättigheter och skyldigheter som inte överförs kvarstår hos den som är ansvarig för förfarandet.

Det finns möjlighet att förflytta varor från ett företag till ett annat utan tillstånd till överföring av rättigheter och skyldigheter (se befordran av varor). Vill du däremot avsäga dig vissa rättigheter och skyldigheter gällande varorna som ska överföras, måste ditt tillstånd till slutanvändning omfatta överföring av rättigheter och skyldigheter.

Läs om befordran av varor.

Delöverföring eller full överföring

Det finns två olika typer av överföringar att göra, delöverföring och full överföring (på engelska ”partial TORO” och ”full TORO”).

Vid delöverföring behöver mottagaren av varorna inte ha något eget tillstånd men ska uppfylla alla villkoren för slutanvändningen. Det är fortfarande tillståndshavaren som har ansvaret för att förfarandet avslutas korrekt och som lämnar in avräkningsnotan.

Full överföring kan du använda om du som tillståndshavare vill kunna avsluta förfarandet med en avräkningsnota redan när överföringen är bekräftad. Du som sänder varorna behöver då tillstånd till full överföring. Mottagaren måste dels ha en beviljad begäran om överföring, dels ha ställt en garanti.

Full överföring

Om du som tillståndshavare till slutanvändning vill sälja eller överlåta varor som du har importerat under förfarandet och dessutom kunna avsluta förfarandet med en avräkningsnota redan när överföringen är bekräftad, då behöver du tillstånd till full överföring av rättigheter och skyldigheter. Du som tidigare har använt dig av överföring med hjälp av T5 eller andra kommersiella dokument behöver komplettera ditt tillstånd med rätt till överföring av rättigheter och skyldigheter.

Du som vill köpa eller ta över varor som importerats under förfarandet slutanvändning, kan sända in en begäran om överföring och ställa en garanti för den kvantitet eller det värde du beräknar ta emot. Du behöver inte ha något eget tillstånd till slutanvändning.

Ladda ner blanketten Begäran om TORO i egenskap av mottagare av varor importerade under förfarandet slutanvändning. Pdf, 838.8 kB.

Läs om hur du ansöker om att överföra rättigheter och skyldigheter.

Komplettera ditt tillstånd

Om du som ansöker om tillstånd till slutanvändning har behov av överföring av rättigheter och skyldigheter ska du ange detta i din ansökan om tillstånd för slutanvändning. Du kan även ansöka om att få överföra rättigheter och skyldigheter efter det att ditt tillstånd för slutanvändning har beviljats.

Dokumentera alla förflyttningar

När varor förflyttas med tillämpning av överföring av rättigheter och skyldigheter är det vissa uppgifter som den som överför och den som mottar överföringen måste delge varandra. Med varje sändning som förflyttas ska det finnas dokumentation.

Ett sätt att göra detta är att använda det förslag på formulär som finns i länken nedan. Du måste inte använda detta formulär, men om du använder det får du inte ändra på fältnummer och tillhörande text. Formuläret ska finnas i tre exemplar:

 • för avsändaren
 • för mottagaren
 • för mottagarens övervakningstullkontor.

Det kan skickas elektroniskt och Tullverket godtar e-post.

Ladda ner blanketten Förflyttning av varor med tillämpning av överföring av rättigheter och skyldigheter Pdf, 786.1 kB.

Både den som förflyttar varorna och överför rättigheterna och skyldigheterna och den mottagande aktören ska i sin bokföring anteckna datum och klockslag för när överföringen genomfördes.

Läs i rutorna nedan vad som ska dokumenteras vid delöverföring respektive full överföring.

Dokumentation och ansvar vid delöverföring

 • Samtliga fält i blanketten ska fyllas i.
 • Den som tar emot varorna ska lämna uppgifter om när varorna kommit till rätt slutanvändning (fält 18 och 20 i dokumentet) till den som har överfört rättigheterna och skyldigheterna samt till sitt övervakningstullkontor.
 • Uppgifterna ska lämnas inom den tidsfrist som finns i tillståndet till slutanvändning.
 • Tillståndshavaren har fullt ansvar, och  ska lämna in en avräkningsnota för varorna inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.

Dokumentation och ansvar vid full överföring

 • Fälten 14,16,17 och 18 ska inte fyllas i.
 • Den som tar emot varorna ska bekräfta att överföringen har skett (fält 20 i dokumentet) till den som har överfört rättigheterna och skyldigheterna samt till sitt övervakningstullkontor.
 • Tillståndshavaren kan då avsluta sin del genom att lämna en avräkningsnota till sitt övervakningstullkontor.
 • Mottagaren av varorna tar över ansvaret för avslut enligt samma datum, bearbetning, varukoder osv. som gällde i det ursprungliga tillståndet till slutanvändning.
 • När varorna har kommit till avsedd slutanvändning skickar mottagaren en avräkningsnota till sitt övervakningstullkontor.


Mer information

EU-kommissionen har tagit fram en vägledning om särskilda förfaranden där du kan läsa mer om överföring av rättigheter och skyldigheter, delöverföring och full överföring. Informationen är på engelska (Guidance document, Special procedures). Du hittar exempel på överföring i bilagorna III och V till vägledningen.

Läs mer om överföring av rättigheter och skyldigheter i EU-kommissionens vägledning.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)