Tullverket

Deklarationshandledning för lågvärdeförsändelser (ILDS och ILDP)

Meddelandena ILDS och ILDP är elektroniska tulldeklarationer för lågvärdeförsändelser som lämnas i det nya importsystemet.

Tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser är ett alternativ till standardtulldeklarationen (IMDS). Den kan användas vid

 • lågvärdeförsändelser och gåvor
 • försändelser enligt den särskilda skatteordningen (IOSS).

En tulldeklaration för lågvärdeförsändelser kan inte användas för varor som omfattas av restriktioner, sanktioner, förbud eller nationella punktskatter. I dessa fall måste du använda en vanlig standardtulldeklaration.

Via länkarna nedan hittar aktuella värdegränser och mer information gällande lågvärde, gåvor, IOSS och sanktioner:

Försändelser av ringa värde.

Ta emot en gåva från ett land utanför EU.

Mervärdesskatt vid IOSS-registrering i det nya importsystemet för standardtulldeklaration.

Läs om internationella sanktioner hos Kommerskollegium.

Så här fungerar deklarationshandledningen

Det nya uppgiftslämnandet är uppbyggt i form av datagrupper med tillhörande klasser och dataelement.

Deklarationshandledningen beskriver de dataklasser och dataelement som förekommer i standardtulldeklaration för import. Genom att klicka på plustecknet får du information om dataklassen och tillhörande dataelement.

Ange följande uppgifter:

11 02 000 000 – Typ av ytterligare deklaration

Här anger du om det är en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser som lämnas vid ankomst eller om den lämnas i förväg.

Använd en av följande koder:

 • A – för en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser
 • D – för en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser som inges i förväg

11 03 000 000 – Varupostnummer

Varuposterna numreras löpande. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost.

11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Här ska du ange någon av följande koder:

Koder till dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande

Kod

Beskrivning

C07

Lågvärdeförsändelser vars värde inte överstiger 1 800 SEK.

C08

Gåvor vars värde inte överstiger 600 SEK.

C07 + F48

Lågvärdeförsändelser där mervärdesskatten är betald till en e‑handelsplattform (IOSS).


Observera att du måste lämna både koden C07 och koden F48 i de fall mervärdeskatten är betald till en e-handelsplattform.

Läs mer om försändelser av ringa värde.

Läs mer om gåvor.

12 01 000 000 – Tidigare dokument

Här anger du referens till en tidigare handling i form av en dokumentkod och ett referensnummer. Det går att utelämna uppgiften om deklarationen skickas i förväg, men då måste du komplettera deklarationen med denna uppgift innan varornas ankomst anmäls.

Uppgiften kan endast anges på huvudnivå och endast en gång.

Du anger typ av tidigare handling genom en kod följd av ett referensnummer.

Exempel

När varorna ligger på en anläggning för tillfällig lagring eller annan godkänd plats ska du ange:

 • Typ: N337
 • Identitet: MRN- eller IG-nummer


Observera att du aldrig kan referera till ett MRN-nummer för ett upplägg på tullager. Varor som befinner sig på ett tullager måste förtullas genom att använda en vanlig standardtulldeklaration (IMDS).

Ange följande uppgifter:

 • 12 01 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 01 002 000 – Typ
  Ange typ av dokument. Du hittar aktuella dokumentkoder i Tulltaxan.


12 02 000 000 – Ytterligare uppgifter

Här anger du vilken momssats som gäller för dina varor. Detta gör du genom att ange en femställig kod.

Uppgiften ska inte anges för

 • gåvor (C08)
 • IOSS (C07 + F48)
 • de fall då deklaranten är registrerad för mervärdeskatt hos Skatteverket (1MT).

Om deklaranten är en privatperson anger du koden PRIVA på huvudnivå.

Koderna för momssatserna ska anges på varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 02 008 000 – Kod
  För närvarande är följande koder tillämpliga:

  Koder till dataelement 12 02 008 000 - Kod

  Kod

  Beskrivning

  LVSKR

  när varorna inte omfattas av sanktioner, till exempel sanktionerna mot RU och BY samt vissa delar av UA.

  OGILT

  när tulldeklarationen ska ogiltigförklaras – koden kan endast användas i en ansökan om ändring (meddelandenamn ILDC)

  PRIVA

  när deklaranten inte är en ekonomisk aktör

  RESRV

  när en reservrutin har använts och deklarationen skickas in elektroniskt i efterhand

  SE025

  för 25% mervärdeskatt

  SE012

  för 12% mervärdeskatt

  SE006

  för 6% mervärdeskatt


  Observera att koderna LVSKR, PRIVA, OGILT och RESRV ska anges på huvudnivå.

  Läs mer om hur du ansöker om att ogiltigförklara en tulldeklaration.

 • 12 02 009 000 – Text
  Lämna eventuella andra upplysningar i detta fritextfält.

12 03 000 000 – Styrkande handlingar

Här anger du de handlingar som uppvisas till stöd för deklarationen, exempelvis fakturor.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå.

Använd huvudnivå om handlingen gäller för alla varuposter i deklarationen.

Om ingen handling anges på huvudnivå ska uppgiften anges på samtliga varuposter.

Samma kodtyp kan användas på både huvudnivå och varupostnivå i en deklaration. Däremot kan inte samma referensnummer förekomma på båda nivåerna.

Ange följande uppgifter:

 • 12 03 001 000 – Referensnummer
  Ange referensnummer till det dokument du refererar till.

 • 12 03 002 000 – Typ
  Här anger du typ av dokument genom en kod. Du hittar koderna i Tulltaxan.

12 04 000 000 – Ytterligare referensuppgifter

Här anger du ytterligare referensuppgifter som framgår av Tulltaxan. Ytterligare referensuppgifter anges genom en Y-kod.

Y-koder som inte framgår av en specifik varukod ska anges på huvudnivå om de gäller för hela deklarationen, annars ska Y-koden anges på varupostnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 04 001 000 Referensnummer
  Ange eventuellt referensnummer.

 • 12 04 002 000 Typ
  Ange den Y-kod som framgår av Tulltaxan.

12 05 000 000 – Transportdokument

Här ska du ange en hänvisning till det transportdokument som omfattar den aktuella transporten av varorna.

Uppgiften ska anges på huvudnivå.

Ange följande uppgifter:

 • 12 05 001 000 – Referensnummer
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • 12 05 002 000 – Typ
  Ange typ av transportdokument. Du hittar koderna i Tulltaxan.

12 08 000 000 – Referensnummer/UCR

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Uppgiften kan anges på huvudnivå om den gäller för hela deklarationen, annars anger du den på aktuell varupost.

12 09 000 000 – LRN

Här anger du ett lokalt referensnummer (LRN). LRN är motsvarigheten till det som tidigare benämndes tull-id.

Ett unikt LRN genereras av uppgiftslämnarens system baserat på den LRN-serie som ni fick i samband med att ni registrerades hos Tullverket för kommunikation via EDI.

13 01 000 000 – Exportör

Här anger du uppgifter om exportören eller exportörerna. Uppgiften ska anges på huvudnivå om den avser hela deklarationen. Finns det flera exportörer ska dessa istället anges på respektive varupost.

Exportör är den person som enligt transportavtalet skickar varorna från den part som beställer transporten.

Ange följande uppgifter:

 • 13 01 016 000 – Namn
  Här anger du exportörens namn.

 • 13 01 018 000 – Adress
  Här anger du fullständig adress.

  • 13 01 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 01 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 01 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 01 018 022 – Ort
   Ange postort

13 04 000 000 – Importör

Importören är den part till vilken varorna sänds. Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika.

Ange följande uppgifter:

 • 13 04 016 000 – Namn
  Här anger du importörens namn. Uppgiften ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

 • 13 04 017 000 – Identifieringsnummer
  Här ska du ange Eori-nummer eller, om sådant saknas, svenskt personnummer eller födelsedata om dessa finns tillgängliga.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx), alternativt SE0000000000 om personnumret inte är tillgängligt
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i
   • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), t ex DK19710731, alternativt DK00000000 om födelsedatumet inte är tillgängligt
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

 • 13 04 018 000 – Adress
  Här anger du importörens adressuppgifter. Uppgiften ska inte anges om importören har ett Eori-nummer.

  • 13 04 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 04 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 04 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 04 018 022 – Ort
   Ange postort.

13 05 000 000 – Deklarant

Deklaranten är den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller för vars räkning en tulldeklaration lämnas in.

Det är endast företag eller personer som är etablerade inom EU eller i Norge som kan vara deklarant.

Vanligtvis är deklaranten och importören samma person, men det finns tillfällen då dessa kan vara olika.

Ett ombud kan också stå som deklarant. Ombudet ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud".

Ange följande uppgifter:

 • 13 05 016 000 – Namn
  Här anger du deklarantens namn. Uppgiften ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.
 • 13 05 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du deklarantens Eori-nummer.

  • En privatperson som saknar Eori-nummer men som har ett svenskt personnummer och inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i
   • personnumret föregått av SE (SEååmmddxxxx), alternativt SE0000000000 om personnumret inte är tillgängligt
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

  • En privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver någon näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska fylla i
   • landkod (som inte får vara SE) följd av födelsedatum (ååååmmdd), t ex DK19710731, alternativt DK00000000 om födelsedatum inte är tillgängligt
   • fullständiga namn- och adressuppgifter.

 • 13 05 018 000 – Adress
  Här anger du deklarantens adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om deklaranten har ett Eori-nummer.

  • 13 05 018 019 – Gatuadress
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • 13 05 018 020 – Land
   Ange landkod.

  • 13 05 018 021 – Postnummer
   Ange postnummer.

  • 13 05 018 022 – Ort
   Ange postort.

 • 13 05 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 05 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 05 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 05 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 06 000 000 – Ombud

När du agerar ombud behöver du alltid fylla i uppgifter för ombud.

 • Vid direkt ombudskap fyller du i både Eori-nummer och status.
 • Vid indirekt ombudskap anges endast ombudets status.

För att ett företag eller en privatperson ska kunna agera som ombud måste företaget eller personen vara etablerad inom EU eller Norge.

Direkt ombudskap

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i deklarantens namn och för dennes räkning. Det är endast deklaranten som är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig, för tullskulden.

Indirekt ombudskap

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Det innebär att ombudet ska stå som deklarant och endast kod för ombuds status (3) ska fyllas i här.

Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerar gäldenärer, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

Observera att indirekt ombudskap inte är möjligt vid gåvoförsändelse (ytterligare förfarandekod C08) eller vid IOSS (ytterligare förfarandekod F48).

Ange följande uppgifter:

 • 13 06 017 000 – Identifieringsnummer
  Här anger du som ombud ditt Eori-nummer.

 • 13 06 030 000 – Status
  Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.
  Fyll i 
  • 2 för direkt ombudskap.
  • 3 för indirekt ombudskap.
 • Observera att övriga uppgifter om ombud inte ska fyllas i om du väljer koden 3 (indirekt ombudskap).
 • 13 06 074 000 – Kontaktperson
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter för att aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

  • 13 06 074 016 – Namn
   Ange kontaktpersonens namn.

  • 13 06 074 075 – Telefonnummer
   Ange kontaktpersonens telefonnummer.

  • 13 06 074 076 – E-postadress
   Ange kontaktpersonens e-postadress.

13 16 000 000 – Ytterligare skatterelaterade referensuppgifter

Om varor deklareras för övergång till fri omsättning enligt den särskilda ordningen för distansförsäljning (IOSS) ska det särskilda registreringsnummer för mervärdeskatt som tilldelats anges.

Om importören använder sig av ett indirekt ombud ska importörens momsregistreringsnummer anges.

Ange följande uppgifter:

 • 13 16 031 000 – Roll
  Följande rollkoder är möjliga att ange:
  Rollkoder till dataelement 13 16 031 000

  Kod

  Beskrivning

  FR5

  Säljare (IOSS) (skattskyldig enligt den så kallade importordningen). Endast ett IOSS-nummer per deklaration kan anges.

  FR7

  Beskattningsbar person eller den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt (beskattningsbar person ska inge en mervärdeskattedeklaration i Sverige). • 13 16 034 000 – Registreringsnummer för mervärdesskatt
  Ange registreringsnummer för mervärdesskatt eller IOSS-registreringsnummer.

14 03 000 000 – Tullar och avgifter

Uppgift om betalningsmetod ska endast anges när enbart kod C07 har deklarerats i dataelement 11 10 000 000 – Ytterligare förfarande. I övriga fall ska uppgiften utelämnas.

Ange följande uppgift:

 • 14 03 038 000 – Betalningsmetod
  Uppgiften ska anges en gång och endast på första varuposten.

  • Om ombudet åtar sig betalningsansvaret anger du koden D (Annan betalning (t.ex. belastning av tullombuds konto)).

  • Om deklaranten åtar sig betalningsansvaret anger du koden "E" för uppskjuten betalning.

  • Om tulldeklarationen inges vid en klareringsexpedition och avgifterna ska betalas kontant anger du koden "A" för kontant betalning.

   Observera att koden "A" för kontant betalning endast kan användas om du inger tulldeklarationen i förväg.

14 14 000 000 – Egentligt värde

Här anger du varans egentliga värde i den valuta som framgår av försändelsens faktura eller annan styrkande handling.

Med egentligt värde för något som har köpts avses varans pris när den säljs för export till unionens tullområde exklusive transport- och försäkringskostnader om dessa går att särskilja från varans pris på fakturan.

Om varan är en gåva avser det egentliga värdet det pris som skulle ha betalats för själva varorna om de hade sålts för export till unionens tullområde.

I de fall frakt och försäkringskostnader är separat angivna på fakturan ska dessa anges i dataelement 14 15 000 000 – Transport- och försäkringskostnader till destinationsorten.

Läs mer om egentligt värde.

Ange följande uppgifter:

 • 14 14 012 000 – Valuta
  Skriv koden för det valutaslag som fakturan är utfärdad i, till exempel EUR.

 • 14 14 014 000 – Belopp
  Ange belopp.

14 15 000 000 – Transport- och försäkringskostnader till destinationsorten

Här anger du transport- och försäkringskostnaden fram till destinationsorten när denna går att särskilja från varans pris.

Uppgiften kan endast anges på varupostnivå.

Om kostnaden inte går att särskilja ska försändelsens totala värde inkl. transport- och försäkringskostnader anges i dataelement 14 14 000 000 – Egentligt värde.

Ange följande uppgifter:

 • 14 15 012 000 – Valuta
  Skriv koden för det valutaslag som fakturan är utfärdad i, till exempel EUR.

 • 14 15 014 000 – Belopp
  Ange belopp.

16 15 000 000 – Varornas förvaringsplats

Här ska du ange den plats där varorna anmäls och finns tillgängliga för kontroll.

Uppgiften ska utelämnas vid deklaration i förväg samt vid rättning men är annars obligatorisk.

Observera att du inte kan ange ett tullager som en plats i en tulldeklaration för lågvärdeförsändelser. Varorna får endast befinna sig på en anvisad plats, anläggning för tillfällig lagring eller godtagen plats.

Om varorna befinner sig på en anläggning för tillfällig lagring anger du följande:

 • Typ av plats: B
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en annan godkänd plats (tillståndskod TVAGP) anger du

 • Typ av plats: C
 • Kod för identifieringsmetod: Y
 • Identifiering av platsen: Godslokalkod

Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Ange följande uppgifter:

 • 16 15 045 000 – Typ av plats
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats

  B

  Godkänd plats

  C

  Godtagen plats


 • 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. För närvarande är följande koder tillämpliga:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  V

  Identitetsbeteckning för tullkontor

  Y

  Tillståndsnummer (godslokalkod)


 • 16 15 047 000 – Tullkontor
  Om varorna ligger på en anvisad plats (typ av plats ”A”) ska du ange tullkontorsnumret här.

 • 16 15 047 001 – Referensnummer
  Ange tullkontorsnumret. Du hittar alla tullkontorsnummer i Europeiska kommissionen tullkontorslista.

 • 16 15 052 000 – Tillståndets nummer
  Om typ av plats är angivet som "B" eller "C" anger du godslokalkoden här.

18 02 000 000 – Extra mängdenhet

Uppgift om extra mängdenhet ska endast anges för gåvor i form av parfym och luktvatten. I övriga fall ska uppgift om extra mängdenhet inte anges.

18 04 000 000 – Bruttovikt

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).

 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram).

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

18 05 000 000 – Varubeskrivning

Skriv en varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för din vara. Den ska vara tillräckligt exakt så att det går att identifiera varorna utifrån varubeskrivningen.

18 06 000 000 – Kollin

Här ska du ange uppgifter om antal kollin. Uppgiften behöver inte anges vid sampackade varor eller postförsändelser.

Ange följande uppgift:

 • 18 06 004 000 – Antal kollin
  Skriv antal kollin.

18 09 000 000 – Varukod

Skriv varukoden för den aktuella varuposten.

Varor som omfattas av restriktioner, sanktioner och förbud får inte deklareras i tulldeklarationen för lågvärdeförsändelser. Detsamma gäller avfall, kulturföremål och varor som omfattas av punktskatter.

Läs mer om vilka varor du inte får deklarera i tulldeklarationen för lågvaruförsändelser.

Läs om internationella sanktioner hos Kommerskollegium.

Ange följande uppgift:

 • 18 09 056 000 – HS-undernummer
  Här anger du HS-kod (6 siffror).
  Varukod 00 får inte anges.


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Värdegränserna i dataelement 11 10 000 000 har uppdaterats.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)