Tullverket

Skyddet av djur och växter

Rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som beskrivs i rådet förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

Kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2770 av den 12 december 2023 om förbud mot införsel till unionen av exemplar av vissa arter av vilda djur och växter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av vilda växter genom kontroll av handeln med dem

Artskyddsförordning (2007:845)

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:89) om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

Rådets förordning (EEG) nr 3254/91 om förbud mot användning av rävsax inom gemenskapen, samt mot införsel av skinn och varor som tillverkats av delar från vissa vilda djurarter med ursprung i länder där man använder rävsax, eller där djur fångas på ett sätt som inte motsvarar internationella normer för humana fångstmetoder

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 om fastställande av bestämmelser för certifiering av skinn och varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91

Rådets beslut 97/602/EG om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls

Lag (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter

Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Kommissionens genomförandeförordning är uppdaterad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)