Tullverket

Skatter med mera

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns

Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

Konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG

Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov

Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Lag (1994:1776) om skatt på energi

Förordning (2010:178) om skatt på energi

Lag (2022:155) om tobaksskatt

Förordning (2010:177) om tobaksskatt

Lag (2022:156) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Kommissionens förordning (EG) nr 3649/92 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten

Skatteverkets föreskrifter om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

Skatteverkets föreskrifter om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Tullverkets föreskrifter (TFS 2015:1) om regleringen av trafiken vid punktskattekontroll på väg Pdf, 160.5 kB.

Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Tullverkets föreskrifter (TFS 2011:5) om återförsegling vid punktskattekontroll Pdf, 200.1 kB.

Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar

Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar

Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

Skatteförfarandelag (2011:1244)

Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)