Tullverket

Behandling av personuppgifter

Tullverket behandlar personuppgifter för olika ändamål inom verksamheten. Vi kan till exempel behöva samla in personuppgifter i samband med brottsbekämpning eller vid hanteringen av tullavgifter och skatter. Du som lämnat personuppgifter till Tullverket har bland annat rätt att få reda på vilka personuppgifter som har samlats in.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det innebär att om det av en registrerad uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter är namn, adress och personnummer, men även en bild eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift. I vissa fall räknas även uppgifter om juridiska personer som personuppgifter.

Vad menas med behandling av en personuppgift?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna, till exempel samla in, läsa, registrera, lagra, dela, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur behandling av personuppgifter får göras. Reglernas syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsansvar

Tullverket är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för myndighetens verksamhet.

Varför samlar Tullverket in personuppgifter?

Tullverket behandlar personuppgifter för olika ändamål inom sin verksamhet. För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i lag, en så kallad rättslig grund.

De rättsliga grunderna som anges i dataskyddsförordningen är om personuppgiftsbehandlingen

  • bygger på samtycke från den registrerade
  • är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade
  • fullgöra en rättslig förpliktelse
  • fullgöra en uppgift av allmänt intresse
  • är nödvändig för myndighetsutövning
  • skydda grundläggande intressen.

Behandlingen av personuppgifter ska vara avgränsad till ett specifikt ändamål. Tullverket får behandla personuppgifter även om den registrerade inte har lämnat sitt samtycke till det. Detta görs då för att Tullverket ska kunna utföra sina uppgifter som myndighet.

Tullverkets behandling av personuppgifter i den fiskala verksamheten

Tullverket får behandla personuppgifter för bland annat bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av tull, annan skatt och avgifter, övervakning, revision och annan analys- eller kontrollverksamhet, fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, samt för tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Uppgifter får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Denna behandling av personuppgifter regleras särskilt i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

Tullverkets behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten

Tullverket behandlar personuppgifter även i den brottsbekämpande verksamheten.
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet kan behandla personuppgifter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller beivra brott, eller fullgöra vissa förpliktelser som följer av vissa internationella åtaganden. Denna behandling av personuppgifter regleras särskilt i tullbrottsdatalagen (2018:1694) och brottsdatalagen (2018:1177).

Annan personuppgiftsbehandling i Tullverket

Tullverket behandlar personuppgifter i sin administrativa verksamhet. Personuppgifter behandlas i samband med till exempel rekrytering och administration av personal, löneadministration och övrig ekonomisk administration.

Tullverket behandlar även personuppgifter vid handläggning av ärenden som inte direkt har med Tullverkets verksamhetsområden att göra, till exempel vid prövning av utlämnande av allmän handling och när Tullverket lämnar yttranden till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Behandlingen av personuppgifter regleras i dessa fall av dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter

Rätt till information och rätten att ta del av dina uppgifter genom registerutdrag

Du har en grundläggande rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Tullverket behandlar och på vilken rättslig grund dessa behandlas. Det innebär också att du har rätt att få tydlig information om behandlingen när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Den informationen får du genom ett registerutdrag som också innehåller viss närmare information om behandlingen. Rätten att begära ett registerutdrag regleras av artikel 15 i dataskyddsförordningen och 4 kap. 3 § brottsdatalagen. Tullverket kan inom vissa verksamheter vara förhindrad att lämna ut uppgifter till dig enligt lag.

Du kan vända dig till Tullverket och begära tillgång till dina uppgifter (registerutdrag). Denna information kan du få kostnadsfritt. För att begära registerutdrag kan du skicka brev eller mejla till Tullverket med rubriken ”Begäran om registerutdrag”. Kontaktuppgifter till Tullverket hittar du nedan.

Rättelse och komplettering

Tullverket är ansvarigt för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker att en uppgift är felaktig eller ofullständig kan du begära att uppgiften rättas eller kompletteras utan onödigt dröjsmål. Om uppgifter är felaktiga kan du vända dig till Tullverket och begära att Tullverket rättar felaktiga uppgifter. Det innebär också att du har rätt att komplettera med de personuppgifter som saknas och som är viktiga med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter i de fall informationen om dig inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter för Tullverket som hindrar oss från att radera information om dig. I dessa fall blockeras den information som Tullverket är skyldig att spara, så att den inte kan användas för andra syften än att uppfylla de rättsliga skyldigheterna. Om du anser att personuppgifterna inte behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregler har du också rätt att begära att uppgifterna raderas. På grund av den arkivrättsliga lagstiftningen har Tullverket dock mycket begränsad möjlighet att radera uppgifter i allmänna handlingar.

Begränsning

Du kan även begära begränsning av behandlingen. Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som Tullverket utreder om uppgifterna är korrekta eller inte. Du kan även begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Invända mot hantering

I vissa fall har du rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Rätten att invända är begränsad och gäller till exempel inte i Tullverkets kärnverksamhet.

Mer information om dina rättigheter finns hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Du kan även lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att Tullverkets behandling av dina personuppgifter strider mot lag. Information om hur du går tillväga för att lämna klagomål finns hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Allmän handling

Allt du skickar in till Tullverket blir så kallade allmänna handlingar, som kan begäras ut av allmänheten. Om någon begär ut uppgifterna görs en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Tullverket beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis. När det gäller inkomma tips till Tullverket behandlas dessa ofta i underrättelseverksamheten, och en stor del av dessa uppgifter omfattas av sekretess.

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte.

Information om att begära ut allmän handling hittar du på sidan:

Allmän handling

Offentlighetsprincipen och uppgiftsskyldighet

Tullverket kommer inte att föra dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte. Tullverket är dock skyldig att på begäran lämna ut en inkommen handling vilket kan innebära att personuppgifter kan lämnas ut. Är uppgifterna i handlingen hemliga enligt sekretesslagen får de inte lämnas ut av Tullverket.

Ibland får du svar med vanlig post

Ibland får du svar på ditt e-postmeddelande via vanlig post. Det beror på att det finns lagar som hindrar oss att skicka vissa uppgifter elektroniskt. Lagarna är till för att skydda din och andra personers integritet.

Gällande lagstiftning

Allmänna bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218).

Dessutom finns en särskild reglering för Tullverket i form av lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

När det gäller Tullverkets brottsbekämpande verksamhet finns särskilda regleringar i

  • brottsdatalagen (2018:1177)
  • tullbrottsdatalagen (2018:1694).

Kakor (Cookies) på Tullverkets webbplats

Här kan du läsa mer om hur personuppgifter behandlas av kakor på tullverket.se:

Kakor (Cookies) på tullverket.se


Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till att begära ut allmän handling.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)