Tullverket

CGU, Samlad garanti

Här får du hjälp när du ska fylla i en ansökan om tillstånd till samlad garanti, CGU, i Systemet för tullbeslut.

Så här fyller du i en ansökan

Läs under följande tre rubriker vilka uppgifter du ska fylla i under respektive flik:

 • Uppgift om den sökande
 • Allmänna uppgifter för ansökan
 • Specifika uppgifter för ansökan

Observera att du bara kan ansöka om ett förfarande per ansökan.

Uppgift om den sökande

Sökande – Identifiering av aktör

Här ska den sökandes Eori-nummer stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är förifylld eftersom du valde företag redan när du loggade in.

Sökande – Namn och adress

Här ska den sökandes namn och adress stå. Den sökande är det företag som tillståndet ska utfärdas för.

Uppgiften är redan ifylld och har hämtats från Eori-databasen.

Ombud

Om du agerar som ombud för den sökande: öppna fältet genom att trycka på Öppna och ange ditt Eori-nummer. Tryck sedan på Sök aktör baserat på Eori-nummer så fylls namn och adress i automatiskt.

Om du söker för ditt företag och inte använder dig av något ombud ska du inte öppna fältet.

Kontaktperson med ansvar för ansökan

Uppgiften behöver inte fyllas i om personen är samma som den som ansvarar för tullfrågor.

Om du ska fylla i uppgiften öppnar du fälten genom att trycka på Öppna. Ange en kontaktperson för frågor kring ansökan. Lämna uppgift om namn, telefonnummer och e-postadress.

Person som ansvarar för tullfrågor

Ange namn, e-postadress och telefonnummer till den person som ansvarar för tullfrågor. Uppgifterna ska kunna användas för ytterligare kontakt om tullfrågor.

Vid uppgiften Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning ska du också ange den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Person som leder det företag som lämnar ansökan eller utövar kontroll över dess ledning

Ange namn, adress, personnummer och födelsedatum för de personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, som företagets vd, styrelseordförande och styrelseledamöter.

Ange även den person som ansvarar för tullfrågor, med uppgift om personnummer.

Födelsedatum anger du med formatet DD/MM/ÅÅÅÅ. Det går också att välja datum i kalenderfunktionen.

Välj Lägg till (tryck på "+"-tecknet) och fyll i uppgifterna. Om det är flera personer som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning väljer du Lägg till (tryck på "+"-tecknet) igen för att lägga till dem.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Allmänna uppgifter för ansökan

Typ av ansökan

Om din ansökan gäller en ny ansökan, välj alternativet Ny ansökan (1).

Samtycke till offentliggörande i förteckningen över tillståndshavare

Ange med ja eller nej om du samtycker till att uppgifter om det tillstånd du ansöker om lämnas ut i EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

De uppgifter som i så fall lämnas ut är följande: Tillståndshavarens namn och adress, Typ av tillstånd, Giltighetstid (i förekommande fall), Beslutande medlemsstat, Behörigt tullkontor/Övervakningstullkontor.

Se EU:s offentliga förteckning över tillståndshavare.

Geografisk giltighet – unionen

Ange i vilket eller vilka länder tillståndet ska vara giltigt.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i (endast) Sverige – ange att tillståndet ska vara giltigt i en medlemsstat (kod 3). Då kommer Sverige automatiskt upp i fältet Land.

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i flera länder i EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i vissa medlemsstater (kod 2). I fältet Land behöver du uppge de länder där du vill att tillståndet ska vara giltigt (Sverige kommer upp automatiskt).

 • Om du vill att tillståndet ska vara giltigt i hela EU – ange att tillståndet ska vara giltigt i alla medlemsstater (kod 1). Välj alltid denna kod om tillståndet ska omfatta transiteringsförfarandet.

Tänk på att om tillståndet är giltigt i fler länder än Sverige behöver ni ställa en garanti som täcker importen i respektive land.

Geografisk giltighet – länder som omfattas av gemensam transitering

Fältet ska fyllas i om du ansöker om samlad garanti för förfarandet transitering.

Öppna fälten genom att trycka på Öppna.

I fältet Land anger du de länder utanför EU som omfattas av gemensam transitering där du vill att tillståndet ska få användas.

De länder du kan välja bland är

 • Andorra – AD
 • Schweiz – CH
 • Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) – GB
 • Island – IS
 • Nordmakedonien – MK
 • Norge – NO
 • Serbien – RS
 • San Marino – SM
 • Turkiet – TR
 • Ukraina – UA

Startdatum för beslutet

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange det datum då du vill att tillståndet ska börja gälla. Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ytterligare uppgifter

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange eventuella uppgifter som du tror kan vara användbara för handläggningen av ansökan.

Det kan till exempel vara aktuellt om det företag som söker tillståndet är etablerat utanför EU. Om det utländska huvudbolaget har en svensk filial registrerad hos Bolagsverket (numret börjar på 516), anger du det numret här.

Bilagor

Om du har ansökt om nedsättning av referensbelopp för ett särskilt förfarande behöver du bifoga dokumentet Nedsättning av samlad garanti till 50, 30 eller 0 %. Du hittar dokumentet på sidan Samlad garanti – tillstånd under avsnittet Nedsättning av garantin.

För att bifoga en handling börjar du med att öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Välj Lägg till (tryck på ”+”-tecknet) och ladda upp den fil du vill bifoga.

Lämna information om vilken typ av handlingar du bifogar till ansökan och antal handlingar. Om handlingen innehåller en fortsättning på information som påbörjas i något fält på ansökan ska du hänvisa till det aktuella fältet.

Om du ska ladda upp flera bilagor väljer du Lägg till (tryck på ”+”-tecknet) på nytt för att lägga till dem.

Specifika uppgifter för ansökan

Plats där den huvudsakliga bokföringen för tulländamål förs eller är tillgänglig

Öppna fältet genom att trycka på Öppna. Ange adressen till den plats där företagets huvudsakliga (samlade) bokföring för tullhändelser förvaras.

Bokföringen ska göra det möjligt för tullmyndigheten att övervaka och kontrollera all verksamhet som omfattas av tillståndet i fråga. Befintlig affärs- och skattebokföring eller annat befintligt bokföringsmaterial kan godtas som huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Om den sökande är en godkänd ekonomisk aktör (AEO) behöver uppgiften inte lämnas.

Typ av huvudsaklig bokföring för tulländamål

Ange typen av huvudsaklig (samlad) bokföring för tullhändelser genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Tullrelaterad bokföring

Börja med att välja Lägg till (tryck på ”+”-tecknet) och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Plats där bokföring förs

Ange adressen till den plats där den tullrelaterade bokföringen för tillståndet du ansöker om förvaras.

Adressen får ersättas med UN/LOCODE-koden om den tydligt identifierar den berörda platsen.

Typ av bokföring

Ange typen av tullrelaterad bokföring för tillståndet du ansöker om genom att lämna närmare uppgifter om det system som ska användas, inbegripet programvaran.

Bokföringen måste göra det möjligt för tullmyndigheterna att övervaka det berörda förfarandet (tillståndet), i synnerhet när det gäller att identifiera de varor som hänförts till förfarandet, deras tullstatus och befordran av dessa varor.

Valuta som ska användas

Beloppen i ansökan ska vara i SEK.

Referensbelopp per tullförfarande

Förfarandekod

Ange det förfarande som tillståndet ska omfatta. Observera att du bara kan ansöka om ett förfarande per ansökan.

Om ansökan avser tillstånd till

 • annan godkänd plats väljer du kod XX – "Tillståndet är avsett att användas för drift av en anläggning för tillfällig lagring"
 • betalningsanstånd väljer du kod 40 – "Övergång till fri omsättning med samtidig övergång till fri förbrukning av varor som inte är föremål för mervärdeskattebefriad leverans"
 • slutanvändning väljer du kod 44 – "Övergång till fri omsättning och fri förbrukning tullfritt eller till nedsatt tullsats på grund av deras särskilda användning”
 • aktiv förädling väljer du kod 51 – "Förfarandet för aktiv förädling”
 • tillfällig införsel väljer du kod 53 – "Import av varor för hänförande av dessa till förfarandet för tillfällig införsel”
 • tullager väljer du kod XR för allmänt lager typ 1 (CW1) eller XU för privat lager (CWP) – "Hänförande till tullagerförfarande”
 • transit väljer du kod 80 – "Tillståndet är avsett att användas i samband med transiteringsförfarande”
 • tillfällig lagring väljer du kod XX – "Tillståndet är avsett att användas för drift av en anläggning för tillfällig lagring”

 

Ansöknings-/ tillståndsnummer

Uppgiften behöver inte fyllas i.

Tullbelopp och andra avgifter

Ange det högsta beloppet av tullar och andra avgifter som har förekommit på en sändning under den senaste tolvmånadersperioden.

Om den informationen inte är tillgänglig kan du ange ett uppskattat belopp av tullar och andra avgifter som skulle kunna uppstå på en sändning under den kommande tolvmånadersperioden.

Genomsnittlig period mellan hänförande av varor till ett förfarande och avslutande av förfarandet

Uppgiften ska fyllas i om du ansöker om ett förfarande som involverar tullskulder som kan uppkomma (alla förfaranden utom övergång till fri omsättning).

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Ange den genomsnittliga tid (antal dagar, veckor eller månader) det tar från det att varor hänförs till ett förfarande tills förfarandet avslutas. Gör beräkningen på den senaste tolvmånadersperioden.

Referensbelopp för berört tullförfarande

Om du har ansökt om ett förfarande som omfattar uppkommen tullskuld visas uppgift om Referensbelopp - uppkommen tullskuld. Om du har ansökt om ett förfarande som omfattar tullskuld som kan uppkomma visas uppgift om Referensbelopp - tullskuld som kan uppkomma.

Öppna fältet genom att trycka på Öppna.

Referensbelopp värde

Ange ett preliminärt referensbelopp.

Läs om hur du räknar fram ett referensbelopp på sidan Beräkna referensbelopp för samlad garanti

Observera att beloppet kan komma att ändras när vi handlägger ansökan.

Du som tillståndshavare ska se till att företagets sammanlagda tullskuld inte överstiger referensbeloppet. Om tullskulden skulle överstiga referensbeloppet måste företaget omgående begära en ändring av tillståndet för att höja sitt referensbelopp.

Beskrivning av referensbelopp

Beskriv hur du har kommit fram till referensbeloppet och vad som ingår i beloppet (t.ex. varuvärde, tull och moms).

Referensbelopp för berört tullförfarande per medlemsstat

Referensbelopp för berört tullförfarande per medlemsstat

Uppgiften visas endast om ansökan gäller geografisk giltighet i flera länder (med undantag av transit).

Välj Lägg till (tryck på ”+”-tecknet) och ange land samt öppna fältet Referensbelopp för berörd medlemsstat – uppkommen tullskuld/tullskuld som kan uppkomma genom att trycka på Öppna.

Referensbelopp värde (uppkommen tullskuld/ tullskuld som kan uppkomma)

Ange ett preliminärt referensbelopp.

Läs om hur du räknar fram ett referensbelopp på sidan Beräkna referensbelopp för samlad garanti

Observera att beloppet kan komma att ändras när vi handlägger ansökan.

Du som tillståndshavare ska se till att företagets sammanlagda tullskuld inte överstiger referensbeloppet. Om tullskulden skulle överstiga referensbeloppet måste företaget omgående begära en ändring av tillståndet för att höja sitt referensbelopp.

Beskrivning av referensbelopp – uppkommen tullskuld/tullskuld som kan uppkomma

Beskriv hur du har kommit fram till referensbeloppet och vad som ingår i beloppet (t.ex. varuvärde, tull och moms). Tryck OK.

Välj Lägg till (tryck på "+"-tecknet) för att ange referensbelopp för fler länder.

Totalt referensbelopp

Tryck på Beräkna för att beräkna summan av de referensbelopp som angetts i ansökan.

Beskrivning av totalt referensbelopp

Uppgiften behöver inte fyllas i.

Tidsfrist för betalning

Ange det alternativ som garantin kommer att täcka.

 • Om du har ett tillstånd till betalningsanstånd (DPO) väljer du Anstånd med betalning (artikel 110 i tullkodexen).
 • I annat fall väljer du Normal period före betalning, dvs högst 10 dagar från och med det att gäldenären underrättats om tullskulden i enlighet med artikel 108 i tullkodexen.

Garantins nivå

Börja med att välja Lägg till (tryck på "+"-tecknet) och fyll sedan i uppgifterna nedan innan du går vidare med Ok.

Kod för garantins nivå

Du kan ansöka om att reducera garantibeloppet jämfört med det ursprungliga referensbeloppet genom att välja en av koderna i rullistan. När vi handlägger ditt företags ansökan bedömer vi om ni kan få den önskade nedsättningen.

 • Om du har angett kod 40 i fältet Förfarandekod väljer du någon av koderna som börjar på A.
  • Observera att Tullverket bara kan bevilja nedsättning till 30 % av referensbeloppet (kod AB) om ditt företag har ett tillstånd till AEO Tullförenklingar.
  • Om ditt företag inte har ett AEO-tillstånd väljer du kod AA.

 • Om du har angett kod 44, 51, 53, XR, XU, 80 eller XX i fältet Förfarandekod väljer du någon av koderna som börjar på B.

Om du ansöker om nedsättning av referensbelopp för ett särskilt förfarande behöver du bifoga dokumentet Nedsättning av samlad garanti till 50, 30 eller 0 % i fältet Bilagor. Du hittar dokumentet på sidan Samlad garanti – tillstånd under avsnittet Nedsättning av garantin.

Beskrivning av garantin

Uppgiften behöver inte fyllas i.

Garantins form

Uppgiften behöver inte fyllas i.

Antal sändningar/transaktioner

Fältet är frivilligt att fylla i.

Ange antalet sändningar/deklarationer företaget har haft under de senaste tolv månaderna.

Spara utkast

Om du inte är färdig men vill spara det arbete du har gjort hittills klickar du på Spara. Ansökan sparas då som ett utkast, och du kan fortsätta arbeta med den vid ett senare tillfälle. Ansökan kan ligga sparad upp till 30 dagar.

Skicka in din ansökan

När du känner dig färdig med din ansökan, har fyllt i alla fält och bifogat alla handlingar trycker du på Skicka in. Din ansökan skickas då in och kommer att valideras. Uppe i högra hörnet får du en notis om att din ansökan har skickats in. Du får också upp bilden nedan där det står att du ska vänta en liten stund och sedan uppdatera sidan för att se ditt ansökningsnummer. För att uppdatera sidan trycker du på Uppdatera (den runda pilen).

Om det inte finns någon Skicka in-knapp när du är färdig med din ansökan har du inte behörighet att skicka in ansökningar. Behörighetsadministratören på företaget måste i så fall lägga till Skicka in-behörighet på din profil i Tullverkets e‑tjänster.

Läs om behörigheter för Systemet för tullbeslut.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Skickad.


Efter att du har uppdaterat sidan kan du se ansökningsnumret och vilken status ansökan har. När du ser ditt ansökningsnummer och ansökans status är Mottagen betyder det att vi har tagit emot din ansökan. Du ser hur detta ser ut i bilden här nedanför.

Sidan Visa ansökan i Systemet för tullbeslut, med status Mottagen.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring