Tullverket

GSP

Här hittar du de regler som gäller för handeln med ursprungsvaror. Du kan också se vilken typ av kumulation som är möjlig, varor som omfattas av avtalet, vilka ursprungsintyg som används, de värdegränser som gäller och hur länge ursprungsintygen är giltiga.

GSP är det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. Det är ett ensidigt förmånsarrangemang, vilket innebär att varor med ursprung i ett GSP-land kan få förmånsbehandling när du importerar dem till EU. Däremot får inte varor med ursprung i EU någon förmånsbehandling när du exporterar till ett GSP-land.

Ursprungsregler

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Artiklarna 37, 41-52 Pdf, 1.1 MB. i kompletteringsförordningen, definition av begreppet ursprungsprodukter.

Artiklarna 60, 70-112 Pdf, 1.3 MB. i genomförandeförordningen.

Bearbetningslista finns  i bilaga 22-03. Pdf, 1.5 MB.

Kumulation

Kumulation innebär att man kan använda material med ursprung i ett annat land än exportlandet som ursprungsmaterial.

Artiklarna 53-57 Pdf, 1.1 MB. i kompletteringsförordningen.

Bilateral kumulation

Kumulation med Norge, Schweiz och Turkiet i vissa fall.

Regional kumulation under vissa villkor

Information om material som inte omfattas av regional kumulation finns i bilaga 22-04 Pdf, 1.2 MB. och förteckning över behandlingar som är uteslutna från regional kumulation (textilprodukter) finns i bilaga 22-05 Pdf, 1.2 MB..

Varuomfattning

Bilaga II Pdf, 1017.6 kB., III Pdf, 473.6 kB., IV Pdf, 829.3 kB. till förordning 978/2012 (förmånsordningar)

Bilaga V Pdf, 517.8 kB., VI Pdf, 959.2 kB., IX Pdf, 462.5 kB. till förordning 978/2012 (avdelningar - produkter som ingår i de ordningar som avses i artikel 1.2 a och b. )

Undantag

Sedan den 1 januari 2020 kan vissa produkter med ursprung i Indien, Indonesien och Kenya inte få förmånstull genom GSP. Detta gäller till och med den 31 december 2025, efter att beslutet förlängts genom Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2780.

En förteckning över vilka produkter som berörs finns i bilagan till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1039 (EUT L173, 2022).

Övriga varugrupper med ursprung i dessa länder kan få förmånstull.

Anledningen till beslutet är att det genomsnittliga värdet av EU:s import av de berörda produkterna från de tre länderna under tre år i rad överskrider gränsvärdena för förmånsbehandling i bilaga VI till förordning 978/2012.

Ursprungsintyg

Det ursprungsintyg som används inom GSP är ursprungsförsäkran (Rex).

  • Ursprungsförsäkran kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen.
  • En exportör kan bli registrerad (registrerad exportör, Rex) för att upprätta ursprungsförsäkran oavsett ursprungsvarornas värde.

Förlagor för Rex-ansökan finns i bilaga 22-06 Pdf, 462.8 kB. för exportörer i GSP-länderna och i bilaga 22-06A Pdf, 475.1 kB. för exportörer i EU.

Förlagor för ursprungsintygen finns i bilagorna 22-07 Pdf, 967.2 kB.  (Ursprungsförsäkran)

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling.

Värdegränser

Denna värdegräns gäller för att få upprätta ursprungsförsäkran utan tillstånd att vara registrerad exportör:

Ursprungsförsäkran 6 000 euro - 64 000 SEK

Dessa värdegränser gäller för import som inte ska anses har kommersiellt syfte om nedan villkor är uppfyllda:

  • Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
  • Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

För dessa sändningar behöver du inte betala tull, men däremot ska du betala moms.

Villkor:

  • Importen är av tillfällig karaktär.
  • Importen består av uteslutande produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk.
  • Det på grund av produkternas beskaffenhet och kvantitet är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

Giltighetstid för ursprungsintyg

Ursprungsintyg från GSP länder är giltiga i:

  • 12 månader

Avtal

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 Pdf, 4 MB. (EUT L 303, 2012) av den 25 oktober 2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 732/2008. Den nya GSP-förordningen (978/2012) tillämpas fr.o.m. den 20 november 2012. De beslut som tagits under 2013 om tullförmåner som ska beviljas eller tas bort med stöd av förordning nr 978/2012 börjar tillämpas tidigast från och med den 1 januari 2014. Ändring i förordning 978/2012 är inarbetade enligt förordning 1421/2013 (EUT L 355, 2013), förordning 1/2014 (EUT L 1, 2014) och förordning 2016/79 (EUT L 17, 2016).

Förlängning av tillämpningsperiod för GSP-förordningen (EU:s lagstiftning – EUR-lex)

Följande förmånsländer omfattas av GSP och tillämpar REX systemet

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cooköarna, Eritrea, Etiopien, Filipinerna, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Indien, Indonesien, Jemen, Kambodja, Kap Verde, Kenya, Kirgizstan, Kiribati, Komorerna, Kongo, Kongo Demokratiska republ., Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mikronesien, Mocambique, Mongoliet, Myanmar/ Burma, Nepal, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Rwanda, Salomonöarna, Sao Tome och Principe, Senegal, Sierra Lione, Sri Lanka, Sudan, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Zambia, Östtimor.

För att varor från GSP-länder ska kunna få förmånsbehandling, måste länderna och territorierna uppfylla den så kallade meddelandeskyldigheten. Ett antal länder och territorier som ännu inte uppfyllt meddelandeskyldigheten kan inte utfärda ursprungsintyg.

Länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat).

Övrigt

Läs mer om förändringarna inom GSP.

_______________
EUT = Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Undantaget om varuomfattningen för Indien, Indonesien och Kenya har förlängts till den 31 december 2025.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)