Tullverket

Deklarationshandledning för UGE

Meddelandet UGE är en elektronisk exportdeklaration för dig som har tillstånd till det förenklade förfarandet med godkänd exportör.

Från och med den 1 april 2019 används meddelandet för standardtulldeklarationer där exporten startas från en godkänd plats. Handledningen håller på att uppdateras för att anpassas till den nya deklarationstypen.

Eori-nummer

Alla operatörer med tullverksamhet i EU ska ha ett unikt identitetsnummer, ett Eori-nummer, som ska användas vid alla tullaktiviteter inom EU. Företag som tilldelas Eori-nummer registreras i Eori-databasen. (Eori = Economic Operator Registration and Identification är EU:s gemensamma kundregister.)

Företag etablerade i Sverige ansöker om Eori-nummer hos Tullverket. Ytterligare information finns på Tullverkets webbplats.

Om UGE

Förenklingen innebär att du som godkänd exportör kan starta exporten direkt från ditt företag och behöver inte åka till oss för att få exportdeklarationen klarerad. När du skickar in exportdeklarationen elektroniskt använder du meddelandet UGE som innebär att du samtidigt begär klarering av varorna. På exportdeklarationen talar du om var och när du ska lasta godset genom att fylla i koden för godsets förvaringsplats och den beräknade avgångstiden. När du fått klartecken från Tulldatasystemet (TDS) är ärendet klarerat.

Du kan lämna meddelandet UGE antingen via Tullverkets Internetdeklaration, TID eller via Electronic Data Interchange EDI. Det finns även andra meddelanden du kan lämna via TID och EDI.

Exportdeklarationen, som inkluderar uppgifter om föranmälan, måste skickas in i förväg och tidsfristerna varierar beroende på transportsätt.

Uppgifterna för föranmälan undantas för export till Norge och Schweiz.

När du fyller i exportdeklarationen elektroniskt är fälten inte alltid numrerade, men vi har ändå valt att nedan ange fältnumren för den som har exportdeklarationen på blankett (Enhetsdokumentet) som jämförelse.

Följande fält ska fyllas i:

1 Deklaration

I första delfältet:

Kod 

Beskrivning

EU  

Vid export till EFTA-land, det vill säga Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein och andra fördragsslutande parter i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel.

CO  

Vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland eller Kanarieöarna. Eller när du lägger upp förfinansierade varor på tullager.

EX  

Vid export till andra länder än ovan.


Fördragsslutande parter

I andra delfältet:
Här talar du om vilken typ av deklaration det handlar om. Du anger detta med en kod. Du anger koden Z om du har tillstånd till förfarandet godkänd exportör.

2 Avsändare/Exportör

Begreppet exportör används vid export då unionsvaror förs ut från EU:s tullområde till land utanför EU.

Begreppet avsändare används vid

 • utförsel av unionsvaror till länder och områden inom EU som valt att stå utanför skatteunionen, till exempel Åland, samt
 • vid återexport, det vill säga då icke-unionsvara återutförs.

Export samt utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet
Exportör/avsändare är det företag/den person som är ägare av varorna eller som har motsvarande rättigheter till varan då den anmäls till export samt till utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet. Det är bara företag eller personer som är etablerade i unionen som kan anges som exportör/avsändare. I dessa fall krävs Eori-nummer.

Företag/privatpersoner som inte är etablerade inom unionen kan vid export inte vara exportör. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i unionen ställa sig som exportör. Avtalspart kan, till exempel vara säljaren. Ombud kan också ställa sig som exportör. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" nedan.

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos avsändare/exportör.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress i unionen
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

Privatperson, bosatt inom unionen som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • exportörens/avsändarens fullständiga namn och adress i unionen
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

Återexport
Avsändare etablerad i unionen ska ange Eori-nummer. Avsändare som inte är etablerad inom unionen men har tilldelats Eori-nummer ska ange detta.
Avsändare behöver inte ha Eori-nummer eller vara etablerade i unionen vid:

 • återexport efter tillfällig införsel, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3153
 • återexport efter lagring i tullager, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3171
 • återexport efter aktiv förädling av icke-kommersiell natur, dvs. som görs av privatperson när förfarandekod, FF1, är 3141 (Återexport - efter import under AF/R) eller 3151 (Återexport - efter AF/S).

I övriga fall av återexport krävs Eori-nummer samt etablering i unionen. 

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange detta för avsändare
 • behöver inte lämna uppgift om avsändarens fullständiga namn och adress ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos avsändare.

Företag som inte är etablerat i unionen och som saknar Eori-nummer ska ange:

 • identitetsnummer föregått av landkod
 • avsändarens fullständiga namn och adress
 • namn och telefonnummer till kontaktperson hos avsändaren.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • avsändarens fullständiga namn och adress
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

Privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • avsändarens fullständiga namn och adress
 • kontaktuppgifter: namn och telefonnummer.

6 Antal kollin

Här anger du sändningens totala antal kolli. Är godset oemballerat räknas varje vara som ett kolli. Varje deklarerad bulkpost i fält 31 räknas som ett kolli i fält 6.

Uppgifterna om kollital i fält 6 och 31 jämförs med varandra. Det innebär att varje bulkpost på varupostnivå i fält 31 räknas som ett kolli vid summering av antal kolli i fält 6.

7 Referensnummer (frivillig uppgift)

Detta är en frivillig uppgift. Här anger du ditt eget referensnummer.

8 Mottagare

Här anger du det fullständiga namnet och adressen på varumottagaren, oftast den som köpt varorna. Observera att även postnummer eller motsvarande ska anges. 

I de fall mottagaren har ett Eori-nummer (Economic Operator Registration and Identification är EU:s gemensamma kundregister), kan du ange det.

14 Deklarant/Ombud

Här ska du alltid ange uppgifter för deklarant samt ombudsuppgifter när du agerar ombud.

Deklarant
Deklarant är det företag/den person som lämnar in en tulldeklaration i eget namn eller det företag/den person i vars namn en tulldeklaration lämnas in (tullkodex artikel 5.15). Det är bara företag eller personer som är etablerade i unionen eller i Norge som kan vara deklarant vid export samt vid utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet. I dessa fall krävs Eori-nummer.
 
Vid vissa fall för att avsluta ett tullförfarande med återexport behöver deklaranten inte ha Eori-nummer eller vara etablerad i unionen, se mer under avsnittet "Återexport" nedan.

Export samt utförsel till länder och områden inom unionens tullområde men som inte tillhör skatteområdet
Företag/privatpersoner som inte är etablerade i unionen eller i Norge kan inte vara deklarant. I sådana fall måste en avtalspart som är etablerad i unionen ställa sig som deklarant. Avtalspart kan till exempel vara säljaren. Ombud kan också ställa sig som deklarant. Ombud ska i detta fall ange kod 3 för indirekt ombudskap, se under "Ombud" nedan.

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn- och adress i unionen eller i Norge.

Privatperson, bosatt inom unionen eller i Norge, som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress i unionen eller i Norge.

Återexport
Deklarant etablerad i unionen som bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange Eori-nummer.

Deklarant som inte är etablerad inom unionen men har tilldelats EORI-nummer ska ange detta.

Deklarant behöver inte ha Eori-nummer eller vara etablerade i unionen vid:

 • återexport efter tillfällig införsel, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3153
 • återexport efter lagring i tullager, dvs. när förfarandekod, FF1, är 3171
 • återexport efter aktiv förädling av icke-kommersiell natur, dvs. som görs av privatperson när förfarandekod, FF1, är 3141 (Återexport - efter import under AF/R) eller 3151 (Återexport - efter AF/S).

I övriga fall av återexport krävs Eori-nummer samt etablering i unionen.

Företag eller person som har Eori-nummer:

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om deklarantens fullständiga namn och adress.

Företag som inte är etablerat i unionen och som saknar Eori-nummer ska ange

 • identitetsnummer föregått av landkod
 • deklarantens fullständiga namn och adress.

Privatperson som saknar Eori-nummer men har svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • personnumret föregått av SE (SEÅÅMMDDXXXX)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress i unionen eller i Norge.

Privatperson som saknar både Eori-nummer och svenskt personnummer och som inte bedriver näringsverksamhet som omfattas av tullagstiftningen ska ange:

 • landkod (som inte får vara SE) följt av födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • koden "PRIVA" i fält 44 under "Särskilda upplysningar (kod)"
 • deklarantens fullständiga namn och adress.

Ombud
Uppgifter för ombud ska alltid anges när du agerar som ombud. För att agera som ombud krävs att företaget/personen är registrerad som ombud hos Tullverket samt är etablerad i unionen eller i Norge. Ombud

 • ska ange Eori-nummer
 • behöver inte lämna uppgift om ombudets fullständiga namn och adress
 • ska lämna namn och telefonnummer till kontaktperson hos ombud.

Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt. Ombudskapets status anger du med en kod före namn och adress. Du anger typ av ombudskap i ett eget fält. Du ska ange:

 • 2 för direkt ombudskap
 • 3 för indirekt ombudskap.

Vid direkt ombudskap handlar ombudet i annan persons namn (deklarantens) och för dennes räkning. Endast deklaranten är gäldenär, det vill säga betalningsansvarig för tullskulden.

Vid indirekt ombudskap handlar ombudet i eget namn men för en annan persons räkning. Vid indirekt ombudskap är både ombudet och den för vars räkning ombudet agerat gäldenär, det vill säga båda är betalningsansvariga för tullskulden.

15a Avsändnings-/Exportland, kod

Här anger du landkoden för avsändnings-/exportlandet. Koden består av två bokstäver, SE för Sverige. Avsändnings-/exportland kan aldrig vara EU.

17a Bestämmelseland, kod

Här anger du landkoden för bestämmelselandet, till exempel NO för Norge.

Bestämmelseland betyder det sista kända destinationslandet. En omlastning i ett mellanliggande land förändrar inte bestämmelselandet. Bestämmelseland kan aldrig vara EU.

18 Transportmedlets identitet och nationalitet vid avgången

Transportmedlets identitet ska inte anges om koden i fält 26 "Transportsätt inrikes" är "5" (Postförsändelser) eller "7" (Fasta transportinstallationer).

Vid återexport efter lagring i tullager, om förfarandekod i fält 37:1 är 3171, ska uppgiften om transportmedlets identitet inte anges.

Du anger registreringsnummer eller namn på det transportmedel som godset kommer att lastas på. Om dragbil med släpvagn används och dessa har olika registreringsnummer, ska du ange bådas registreringsnummer.

19 Container

Ange 1 om godset är lastat i container vid passagen av den yttre gränsen. I annat fall anges 0. Om du deklarerat 1 i detta fält måste minst ett containernummer finnas i fält 31.

21 Aktiva transportmedlets identitet och nationalitet vid gränspassagen

Första delfältet:
Aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen.

Ange identitet, exempelvis registreringsnummer eller namn på det transportmedel som du tror kommer att användas då godset lämnar unionens yttre gräns.

Vid kombinerad transport eller om flera transportmedel används är det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om det exempelvis rör sig om en lastbil på ett fartyg till havs är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om ett dragfordon och en släpvagn är dragfordonet det aktiva transportmedlet.  

Andra delfältet:
Aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen
Fältet är obligatoriskt vid export om koden i fält 25 "Transportsätt vid gränsen" är:

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


Du ska inte fylla i fältet om koden i fält 37:1 "Förfarande" är 3171. Dessa koder betyder återexport efter lagring i tullager.  

Transportmedlets nationalitet anger du med en landkod som består av två bokstäver.

24 Transaktionens art

Här anger du vilken sorts transaktion det handlar om, exempelvis köp, retur, reparation, gåva, lån.
 
Om försändelsen innehåller transaktioner med flera transaktionskoder så får du använda den transaktionskod som dominerar, förutom om en av koderna är kod 6. Om försändelsen innehåller en transaktion med kod 6 måste varorna för den transaktionskoden deklareras i en egen deklaration.

Kod 

Typ av transaktion

1

Överlåtelse av äganderätten mot ersättning, försäljning, finansiell leasing, förflyttning av eget lager

2

Returer och kostnadsfria ersättningsleveranser, se även 4, 5, 6

3

Överlåtelse av äganderätten utan ersättning till exempel gåva

4

Export för lönbearbetning*, ej reparation

5

Export efter lönbearbetning*, ej reparation

6

Export för eller efter reparation, hyra, lån eller operationell leasing

7

Gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning till offentlig bygg- och anläggningsverksamhet

9

Övrigt, till exempel flyttsaker


* Lönbearbetning innebär förädling (ej reparation) av en vara som inte ägs av förädlaren. Förädlingen utförs i enlighet med anvisningar från en uppdragsgivare, ofta i enlighet med ett avtal och vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaden.

25 Transportsätt vid gränsen

Här anger du koden för transportsätt för det aktiva transportmedel som varorna transporteras med över unionens yttre gräns:

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


26 Transportsätt inrikes

Här anger du koden för transportsätt för det transportmedel på vilket godset är lastat när du lämnar exportdeklarationen:

Kod 

Typ av transportmedel

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vattenvägar

9

Egen framdrivning


29 Utförseltullkontor

Utförseltullkontor är det tullkontor där godset lämnar unionens tullområde. 
 
Du anger utförseltullkontoret med en kod. Koden består av åtta tecken. De två första anger landet med hjälp av landkod. De följande sex tecknen anger det berörda kontoret i detta land.

Exempel
Det svenska tullkontoret Malmö har koden SE000050 som är en NCTS-kod.

Observera att de flesta länder i unionen använder sig här av de redan tidigare existerande COL-koderna i NCTS för bestämmelsetullkontor. Några länder har skapat koder utifrån FN/LOCODE strukturen. 

Samtliga länders koder finns samlade i Tullkontorslistan där du söker på aktuellt land och rollen EXT — Office of Exit.

Tullkontorslistan COL-listan

Export med sjötrafik
Om utförseltullkontoret är en svensk hamn, använder du tabellen nedan för att hitta rätt utförseltullkontor.

Observera att tabellen endast visar utförseltullkontor när godset lämnar unionen från svensk hamn. Övriga utförseltullkontor hittar du i Tullkontorslistan COL-listan.

Svenska hamnar

Utförseltullkontor  

Kod

Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Stockholm-Arlanda

SE003033

Kalmar, Gotlands, Östergötlands (exklusive Norrköpings hamn), Södermanlands och Stockholms län

Stockholm

SE303400

Norrköpings hamn

Norrköping

SE004134

Skåne och Blekinge län

Malmö

SE000050

Hallands och Västra Götalands län

Göteborg

SE603303


30 Godsets förvaringsplats

Här anger du godslokalkoden för varornas förvaringsplats. Koden består av tre bokstäver och visar den plats där exportvarorna befinner sig och är tillgängliga för tullkontroll.

Koden framgår av beslut om godkänd plats vid export. En kod som Tullverket tilldelat före den 1 maj 2016 inom ramen för ett tillstånd till lokalt klareringsförfarande utgör också en sådan godslokalkod.

Om förfarandekod 3171 deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd ska referens till samtliga tidigare MRN-nummer avseende tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet deklareras i fält 40. Observera att det är godslokalkoden för tullagertillståndet som ska anges när förfarandekod 3171 deklareras.

31 Kolli och varubeskrivning;  Märken och nummer – Containernummer –  Antal och slag

Här anger du för varje varupost:

Godsmärkning
Här anger du hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta, obligatoriskt för emballerat gods. Fältet är frivilligt för bulkvaror och oemballerat gods.

Antal kolli/delar
Ange antal kolli för emballerade varor och antal delar för oemballerade varor. Antal delar för oemballerat gods kan aldrig vara noll. Om kollislag avser bulkvaror anges inget kollital. Om kod för bulk (kollislag kod VR, VY, VO, VL, VG OCH VQ) anges på varupost/varuposter i fält 31, ska varje bulkkod räknas som ett kolli när du summerar uppgiften totalt antal kollin på huvudnivå, fält 6. 

Kollislag
Här anger du kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Om en vara är förpackad i flera olika kollislag kan du ange flera kollislag i samma varupost. Till detta hör även antal kolli och godsmärkning.

Varubeskrivning
Här anger du varubeskrivning, det vill säga den normala handelsbenämningen för varan. Denna beskrivning ska vara så noggrann att varan kan klassificeras och ska anges för varje varupost.

Containernummer
Har du angivit 1 i fält 19 skriver du samtliga containernummer här. Samtliga containernummer för deklarationen kan skrivas på första varuposten.

Flera varuposter
Om ett eller flera kolli, med samma kollislag och godsmärkning, innehåller flera olika varor som ska deklareras på flera varuposter kan du ange hela kolliantalet på en varupost (dvs. fältet "Antal kolli" måste vara större än "0"). På nästa varupost/varuposter anger du då "0" i fältet "Antal kolli". För oemballerat gods (förpackningskoder NE, NF och NG) kan du dock aldrig ange 0 i antal kolli/delar.

Exempel
Varupost 1

 • "Del av kolli" + godsmärkning
 • Antal kolli = 1
 • Kollislagets förpackningskod
 • Varubeskrivning för varor enligt varupost 1

Varupost 2

 • "Del av kolli" + godsmärkning (samma som varupost 1)
 • Antal kolli = 0
 • Kollislagets förpackningskod (samma som varupost 1)
 • Varubeskrivning för den aktuella varuposten, hänvisning till varupost 1 får inte göras.

Att fylla i uppgiften när deklarationen omfattar en eller flera varuposter med 0 som Antal kolli/delar.

Förpackningskoder
Förpackningskoderna delas upp i:

Emballerat gods
På grund av det stora antalet förpackningskoder för emballerat gods hänvisar vi till listan över förpackningskoder.

Förpackningskod, oemballerat gods 

Beskrivning

NE 

Oemballerat (unpacked or unpackaged)

NF

Oemballerat, en enhet (unpacked or unpackaged, single unit)

NG

Oemballerat, flera enheter (unpacked or unpackaged, multiple units)
Oemballerat gods kan aldrig anges med 0 i Antal kolli/delar.

Förpackningskod, bulkvaror

Beskrivning

VR

Bulk, fasta, granulära partiklar (korn) (bulk, solid, granular particles (grains))

VY

Bulk, fasta, små partiklar (pulver) (bulk, solid, fine particles (powders))

VO

Bulk, fasta, stora partiklar (noduler) (bulk, solid, large particles (nodules))

VL

Bulk, flytande (bulk, liquid)

VG

Bulk, gas (vid 1 031 millibar och 15°C) (bulk, gas (at 1 031 mbar and 15°C))

VQ

Bulk, till vätska förtätad gas (vid onormal temperatur/onormalt tryck) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure)) 

32 Varupost nr

Varuposter numreras löpande.

33 Varukod

I första delfältet anger du en varukod (KN-nummer) för varuposten. Koden för export består av åtta siffror. Tredje och fjärde delfältet är till för tilläggskoder som ska anges i vissa fall, exempelvis för varor som kan vara föremål för exportrestriktioner.
 
Du hittar information om varu- och tilläggskoder i Tulltaxan.

34a Ursprungslandets kod

Detta är en frivillig uppgift. Här kan du ange ursprungslandets kod.

35 Bruttovikt (kg)

Bruttovikten anger du antingen för respektive varupost eller för hela sändningen. Du ska inte ange enheten kg. Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.  

För bruttovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att bruttovikt över 1 kg avrundas till heltal. Bruttovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler, exempelvis 0.123. Värdet 0 är inte tillåtet. Punkt anges som decimaltecken.

Bruttovikt per varupost
Fältet är obligatoriskt vid återexport efter lagring i tullager, om förfarandekod i fält 37:1 är 3171. I övriga fall är det obligatoriskt att ange bruttovikten per varupost om du inte fyllt i fältet "Total bruttovikt" med följande undantag:

 • Du som angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fältet S32 (Särskild omständighet, kod), behöver inte ange bruttovikt per varupost, om det inte rör sig om återexport enligt ovan.
 • Bruttovikt per varupost kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Total bruttovikt för hela deklarationen
Här anger du den sammanlagda bruttovikten för deklarationens alla varuposter.

Fältet är obligatoriskt vid återexport efter lagring i tullager, om förfarandekod i fält 37:1 är 3171. Detta gäller även när bestämmelselandet är Norge och Schweiz. I övriga fall är uppgiften obligatorisk i de fall du inte fyllt i bruttovikt på varupostnivå med följande undantag:

 • Du som angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fältet "Särskild omständighet, kod", behöver inte ange total bruttovikt, om det inte rör sig om återexport enligt ovan.
 • Total bruttovikt kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

37 Förfarande

Första delfältet:
Här ska du ange en fyrställig kod som består av två tvåställiga koder. Koden visar vilket exportförfarande som avses. De två första siffrorna anger det förfarande som begärs och de två sista siffrorna det föregående förfarandet.
 
Exempel kod 1000
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som du anmäler varorna till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. 00 innebär att det inte finns något föregående tullförfarande.  

Exempel kod 1040
De två första siffrorna i koden visar det tullförfarande som varorna anmäls till. 10 står för permanent export. De två sista siffrorna i koden visar om varorna tidigare varit föremål för ett tullförfarande. I det här fallet visar 40 att varorna tidigare har importerats.    

Du hittar en förteckning över de tvåställiga och fyrställiga koderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Andra delfältet:
Vid vissa förfarande måste du ange ytterligare en kod i 37:2 som komplement till fält 37:1. Vissa koder har fastställts av kommissionen men även nationella koder får förekomma. Koden består av tre tecken. Om ingen lämplig kod finns lämnas fältet tomt. Koder fastställda av kommissionen består av en bokstav och två siffror.

Förfarandekod 

Beskrivning

Axx

Återexport efter aktiv förädling

Bxx

Export för passiv förädling

Exx

Export av jordbruksprodukter för vilka exportbidrag  söks (i dag finns inga exportbidrag att söka)

Fxx

Andra (export för militär användning eller proviantering)


Nationella koder kan förekomma och består av två siffror och en bokstav. Du hittar koderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning. 

38 Nettovikt (kg)

Här anger du varornas nettovikt. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

- mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
- mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar dock att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg ska anges med tre decimaler. Värdet 0 är inte tillåtet. Decimaltecken anges med punkt, exempelvis 0.123 för 123 gram. Enheten kg ska inte anges. Ange punkt som decimaltecken.

40 Summarisk deklaration/Tidigare handlingar

Du får lämna uppgift om tidigare handlingar i en deklaration enligt normalförfarandet men du kan lämna uppgift om tidigare handling i alla typer av deklarationer om du så önskar.

Du anger här eventuella tidigare handlingar med hjälp av unionskoder. Koden är tredelad. Varje del åtskiljs med bindestreck. 

1. Den första delen:
Anges med en bokstav som anger kategori av tidigare handling:

 • X Summarisk deklaration
 • Y Ursprunglig deklaration, exempelvis registrering i bokföringen eller enhetsdokument
 • Z Tidigare handling, exempelvis transiteringshandling.

2. Den andra delen:
Här anger du vilken typ av handling som avses. Detta gör du med en förkortning på upp till tre bokstäver eller siffror, eller en kombination av dessa. Om tidigare handling är ett Enhetsdokument (ED) ska koden i fält 1:1 användas (EX, EU och CO).  

3. Den tredje delen:
Här anger du identiteten på handlingen, exempelvis registreringsnummer.  

Exempel
Avser en tidigare export med tull-id ABC4567890, som exempelvis kan vara ett makulerat exportärende.
- Tidigare handling är ett enhetsdokument med EX i fält 1:1.Koden blir då Y-EX-ABC4567890, Y för att uppge att det fanns en ursprunglig deklaration, EX från fält 1:1 på ED ABC4567890 är tull-id på ED.
 
Export av obeskattade punktskattepliktiga varor – EMCS
Vid export av obeskattade punktskattepliktiga varor ska du här hänvisa till den administrativa referenskod, ARC, som tilldelats av Skatteverket.

Läs mer om Excise Movement Control System, EMCS.

Återexport från tullager
Om förfarandekod 3171 deklareras tillsammans med en godslokalkod som tillhör ett tullagertillstånd som beviljats från och med 1 november 2016 ska referens till samtliga tidigare MRN-nummer avseende tulldeklaration för hänförande till tullagerförfarandet deklareras i någon varupost, enligt exempel nedan

Kategori – kod Z
Typ – kod ZZZ
Identitet – MRN

41 Extra mängdenheter

Detta fält fyller du bara i för vissa varukoder. Det är varukoden i fält 33 som styr om fältet ska fyllas i eller inte. I Tulltaxan ser du om uppgiften ska deklareras samt vilken mängdenhet du ska ange. Mängdenheten kan exempelvis vara styck, liter eller kubikmeter.

Du anger uppgiften i heltal men ska inte ange enheten. 

44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Fält 44 består av två delfält, ett fritextfält och ett kodfält. Vissa uppgifter ska du alltid fylla i då du deklarerar enligt godkänd exportör, medan ytterligare upplysningar lämnar du vid behov. Det kan exempelvis vara ett tillståndsnummer eller ett licensnummer för exportreglerade varor.

Särskilda upplysningar
I vissa fall ska du ange särskilda upplysningar.

Exempel
Vill du ha bevis på att varorna exporterats skriver du den femsiffriga koden 30400 i fält 44 på dokumentet.

Om det är en privatperson som är exportör/deklarant och denne inte har ett Eori-nummer, anger du koden "PRIVA". Det är bara fysiska personer som inte bedriver tullrelaterad näringsverksamhet som kan ange denna kod.

Särskilda upplysningar (Fritext)
Du kan lämna ytterligare upplysningar här.  

Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd
Här ska du ange en eller flera koder följda av ett identitetsnummer för de handlingar, certifikat eller tillstånd som ligger till grund för deklarationen. Koden består av fyra tecken och kan bestå av både bokstäver och siffror. Kod för faktura och identitetsnummer är obligatoriska uppgifter.  

Här kan du även ange ett transportdokumentnummer. I de fall du inte angett något i fältet "Kommersiellt referensnummer", är transportdokumentnumret en obligatorisk uppgift. Transportdokumentnummer finns förklarat under rubriken " Transportdokumentnummer".

Fakturor
Det är obligatoriskt att ange kod och identitetsnummer för faktura. Om du har flera fakturor kan du ange samtliga fakturor på första varuposten.

Exempel
Kod för handelsfaktura med fakturanummer 92900 (identitetsnummer) skrivs: N380 92900.  

Följande koder finns för exportfaktura:

 • N380 handelsfaktura
 • N325 proformafaktura.

Kod för faktura samt identitetsnummer anges i två skilda fält.  

Andra handlingar
Här anger du koder och identitetsnummer för andra handlingar som kan krävas i vissa fall.

Exempel på sådana handlingar är tillstånd, certifikat, licenser och kontrolldokument T5.  

Uppgifterna om dessa handlingar ska du ange på den varupost de hör till. Du hittar en förteckning över handlingar, certifikat och tillstånd samt deras respektive koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

46 Statistiskt värde

Här anger du i heltal det statistiska värdet för varuposten. Observera att du ska ange värdet i svenska kronor. Du ska inte ange valutaslag SEK utan enbart siffror. Statistiskt värde är den totala kostnaden för varan vid svensk gräns. 

Du beräknar värdet på följande sätt:
Om varorna säljs, det fakturerade beloppet för varorna samt kostnader fram till svensk gräns. I övriga fall, till exempel för varuprover, det belopp varorna skulle ha sålts för om det istället varit en försäljning.

Extrakostnader som exempelvis transport- och försäkringskostnader tas med i värdet så långt de är kända (får även uppskattas) när deklarationen inges och endast för den del av kostnaderna som gäller till svensk gräns.

Om din faktura är i en annan valuta måste du räkna om värdet till svenska kronor. Du ska då använda antingen Tullverkets växelkurs eller växelkursen vid exporttillfället.

Exporterar du varor som genomgått en förädlingsprocess (aktiv förädling) ska det statistiska värdet fastställas som om dessa varor helt producerats här.

49 Identifiering av lager

Fältet är obligatoriskt vid ett tullförfarande som avslutar ett tullagerförfarande, det vill säga om koden för förfarande i fält 37:1 slutar med 71.

I detta fält ska du identifiera tullagret varorna finns på. Koden för att identifiera tullagret består av tre delar.

Koden skickas i tre delfält

 1. Ange en bokstav som talar om typ av tullager (framgår av tillståndet).
 2. Här anger du koden för godsets förvaringsplats.
 3. Här anger du landkoden för den medlemsstat som utfärdat tillståndet.

Beräknad avgångstid

Här anger du uppgift om beräknad avgångstid för transporten enligt formatet CCYYMMDDHHMM, det vill säga år, månad, dag, timme, minut.
Exempel: 200305291035

Lastplatskod

Här anger du koden till den plats, till exempel hamnen eller flygplatsen, du vill att klareringsbeviset (ZKB) ska skickas. Koden anges när du vill att ett klareringsbevis (ZKB) ska genereras och skickas till den mottagaren.

Klareringsenhet

Här kan du ange bokningsnummer vid export med fartyg eller AWB-nummer vid export med flyg.

Uppgiften är obligatorisk när "Lastplatskod" angetts och i de fall du vill ha ett ZKB till tredje part, annars är den frivillig.

Åtgärdsindikator (Call me-kod)

Call me är en funktion som används för att upplysa om en sändning omfattas av export/importrestriktioner eller inte. Uppgift om en vara omfattas av export- eller importrestriktioner finns i EU-lagstiftning eller i nationell lagstiftning. I många fall hittar du information om restriktioner i Tulltaxan för aktuell varukod. Call me-koden kan också användas för att påkalla en tulltjänstemans uppmärksamhet i samband med klareringen.

Ytterligare säkerhetsuppgifter

S02 Kommersiellt referensnummer

Här anger du ditt egna referensnummer för sändningen (UCR) - ett unikt nummer som tilldelas varor i samband med export.

Ett unikt referensnummer är ett nummer som gör det möjligt att spåra en sändning eller en artikel i ditt affärssystem. Det kan till exempel vara ett ordernummer, sändningsnummer eller kollinummer. Referensnumret är knutet till ett antal uppgifter om sändningen/artikeln i ditt affärssystem.

Världstullorganisationens (WCO) standard (ISO 15459) eller motsvarande kan användas.

Om samma kommersiella referensnummer gäller för alla varuposter eller om exportdeklarationen bara omfattar en varupost, anger du uppgiften på huvudnivå. I annat fall anger du uppgiften på varupostnivå. Kommersiellt referensnummer behöver inte anges i följande fall:

 • Om du angett koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fältet S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte ange denna uppgift.
 • Kommersiellt referensnummer kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Om du angett ett transportdokument i fält 44 "Bilagda handlingar" på minst en varupost, behöver du inte lämna kommersiellt referensnummer.

S03 Transportdokumentnummer – anges i fält 44 under "Bilagda handlingar"

Här anger du en kod för vilken typ av transportdokument som omfattar varutransporten ut ur EU, samt identifieringsnummer för detta dokument.

Transportdokumentnummer är ett alternativ till fält S02 "Kommersiellt referensnummer". I de fall du inte angett något i fältet "Kommersiellt referensnummer", är transportdokumentnumret en obligatorisk uppgift.

Exempel
Kod för flygfraktsedel med nummer 999-12345678 (identitetsnummer) skrivs: N740 999-12345678.

Koder för transportdokument:N235

Containerförteckning

N271

Packsedel

N703

Underfraktsedel

N704

Huvudkonossement

N705

Konossement

N710

Godsspecifikation sjö (T1)

N714

Underkonossement

N720

CIM-fraktsedel

N722

SMGS-följesedel

N730

Vägtransportfraktsedel

N740

Flygfraktsedel

N741

Huvudflygfraktsedel

N750

Post (inklusive paketpost)

N760

Dokument för multimodal/kombinerad transport

N785

Fraktmanifest

N787

Bordereau

N952

TIR-carnet

N955

ATA-carnet


Du hittar ovanstående koder i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Om du deklarerar proviant och delar till fartyg och luftfartyg anger du fakturanummer eller nummer på lastspecifikationen.

S13 Landkoder i ruttordning

Här ska du ange i kronologisk ordning de länder genom vilka varorna transporteras med följande undantag:

 • Har du angett koden "A" (Post- och expressförsändelser) i fält S32 "Särskild omständighet, kod" behöver du inte ange denna uppgift utan det räcker att du anger landkoden för det slutliga bestämmelselandet i fält 17a.
 • Uppgiften kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Länderna ska anges med en landkod som består av två bokstäver. Du hittar en förteckning över landkoderna i Tulltaxan genom att klicka på menyn Tulltaxan och sedan Kodförteckning.

Uppgiften ska lämnas så långt den är känd. Avsändningsland och bestämmelseland anger du inte här. Dess uppgifter skriver du i fält 15a och fält 17a.

S27 FN-kod (UN-nummer) för farligt gods

I de fall sändningen innehåller farligt gods är uppgiften obligatorisk. Uppgiften ska anges på varupostnivå. Du ska använda koder från FN:s förteckning över farligt gods, som du till exempel hittar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Du behöver inte ange FN-kod i följande fall:

 • Om du angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fält S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte ange denna uppgift.
 • FN-kod (UN-nummer) kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB:s föreskrift om transport av farligt gods, Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), tabell B, Förteckning över farligt gods i alfabetiskt ordning (pdf)

S28 Antal förseglingar/Förseglingsidentitet

Antal förseglingar
Här anger du antal förseglingar när det i tillståndet enligt förenklat förfarande föreskrivs användning av förseglingar.

I dagsläget finns inga tillstånd till förenklat förfarande på export i Sverige där det är föreskrivet att en sändning ska förseglas, och därmed kan uppgiften utelämnas.

Förseglingsidentitet
Här anger du identifieringsnumren på de förseglingar som du använder. I de fall du angett ett antal i fältet "Antal förseglingar" är denna uppgift obligatorisk. I övriga fall lämnar du detta fält tomt.

S29 Betalningssätt för transportkostnader, kod

Här anger du den kod som motsvarar hur du betalat transportkostnaderna. Uppgiften ska lämnas så långt den är känd, antingen på huvudnivå eller på varupostnivå. Om exportdeklarationen endast innehåller en varupost ska uppgiften anges på huvudnivå.

Gäller uppgiften för hela sändningen lämnar du den på huvudnivå. Har du lämnat uppgiften på huvudnivå får du inte också lämna någon uppgift om transportkostnader på varupostnivå. Uppgiften får bara anges på varupostnivå när minst två olika värden (koder) finns att deklarera.

Kod

Betalningssätt för transportkostnader

A

Kontantbetalning

B

Betalning med kreditkort

C

Betalning med check

D

Övrigt (om ingen av de andra koderna är tillämplig, kan t.ex. vara direktdebitering av konto dvs. kunden har ett konto hos fraktföraren där pengar är inbetalade i förväg och varifrån det dras pengar varje gång frakten utförs)

H

Elektronisk betalning (t.ex. betalning över internet till bankgiro/plusgiro eller betalning med kort över internet)

Y

Konto hos fraktföraren (dvs. kunden har ett kreditkonto hos fraktföraren där frakten debiteras och som sedan faktureras kunden t.ex. en gång i månaden)

Z

Inte förhandsbetalat (dvs. frakten skickas på mottagarens bekostnad och kunden/mottagaren löser frakten innan frakthandlingar för godset kan disponeras. Detta förekommer t.ex. vid flygfrakt)


Fraktföraren är den som faktiskt transporterar varorna eller som ansvarar för transportmedlet.

Om du angett koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) i fält S32 "Särskild omständighet, kod", behöver du inte ange denna uppgift.

Uppgiften kan också utelämnas vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

S32 Särskild omständighet, kod

I de fall du deklarerar "A" eller "E" enligt kodtabellen nedan, har du möjlighet att lämna färre uppgifter i deklarationen.

Kod 

Särskild omständighet

A

Post- och expressförsändelser

E

Godkända ekonomiska aktörer


Koden "E" (Godkända ekonomiska aktörer) kan bara anges om deklarant, exportör/avsändare samt eventuellt ombud har giltiga AEO-tillstånd av typen AEOS (AEO-tillstånd Säkerhet och skydd) eller AEOF (AEO-tillstånd Tullförenklingar/Säkerhet och skydd).

Uppgiften kan utelämnas vid utförsel till ett område inom unionens tullområde som inte tillhör skatteområdet, exempelvis Åland.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)