Tullverket

Personuppgifter när du lämnar en ansökan

Tullverket har en skyldighet att fatta beslut när någon lämnar in en ansökan som rör tillämpningen av tullagstiftningen. Vi ska även övervaka beslutet genom tillsyn, revision och annan analys- och kontrollverksamhet.

Därför behandlar Tullverket uppgifterna

Tullverket behandlar personuppgifter om du lämnar i en ansökan till oss. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter som tullmyndighet.

Vem tar emot personuppgifterna

 • Dina personuppgifter tas emot av olika parter beroende på vilken ansökan du skickar in.
 • Om din ansökan involverar mer än en medlemsstat kommer tullmyndigheterna i alla berörda medlemsstater att ta del av personuppgifterna.
 • Om din ansökan ska registreras i det EU-gemensamma systemet för tullbeslut kommer EU-kommissionen att ha tillgång till personuppgifterna.
 • Om du samtycker till offentliggörande genom publicering på Tullverkets webbplats kommer alla att kunna ta del av de uppgifter som publiceras.
 • Om tillståndsprövningen innebär att Tullverket måste göra en bedömning av företagets solvens kommer ett kreditupplysningsföretag att ta emot personuppgifter.
 • Om tillståndsprövningen innebär att Tullverket måste göra en bedömning av företagets efterlevnad av lagstiftning kommer Polismyndigheten att ta emot personuppgifter.

Tullverkets brottsbekämpande verksamhet kan komma att ta emot personuppgifter.

Rättslig grund och ändamål

Tullverket behandlar personuppgifterna för att

 • uppfylla tullagstiftningens krav på utbyte och lagring av uppgifter om en ansökan eller ett beslut
 • kontrollera att villkoren för det ansökan avser uppfylls
 • fastställa vilken tull som ska betalas eller återbetalas i de fall du hänvisar till ett tillstånd
 • övervaka de villkor och kriterier som innehavaren av ett beslut ska uppfylla samt övervaka att de skyldigheter som följer av beslutet fullgörs
 • organisera och fördela samt följa upp Tullverkets verksamhet.

Tullverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med anmälningar till aktiviteter som arrangeras av Tullverket. Tullverket har organisationsnummer 202100-0969.

Behandling av personuppgifter är därmed nödvändig för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som Tullverket har.

Gallring

Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller handlingarna behandlades i databasen första gången. Gallring regleras i lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet 2 kap. 10 §.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)