Tullverket

Tullagerförfarandet

Varor som kommer till en svensk gräns ska anmälas till ett förfarande. Att ha varor på ett tullager kallas tullagerförfarandet.

Bilden nedan visar två olika scenarier för hur ett tullagerförfarande kan gå till. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Översiktsbild av tullagerförfarandetFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format.

1. Varorna vid gräns - anmälan

Varor som ankommer till den svenska gränsen ska anmälas till ett förfarande. För varor som ska anmälas till tullagerförfarandet finns det två alternativ: befordran eller transitering.

Du kan låta flytta varor som befinner sig under tullagerförfarandet utan att göra en transitering. Det kallas att befordra varor.

Läs mer om befordran av varor.

Du kan starta en transitering, vid gränsen eller när varorna är under tillfällig lagring eller på ett tullager.

Läs mer om transitering av varor.

Både du som är lagerhavare och du som är deklarant behöver känna till vad som ska hända med varorna när de passerar den svenska gränsen för att kunna lämna tulldeklarationen vid rätt tillfälle.

2. Tulldeklaration

Du behöver lämna en elektronisk tulldeklaration för att hänföra dina varor till tullagerförfarandet. Du kan antingen lämna tulldeklarationen i förväg eller i samband med att du anmäler dina varor.

Du kan lämna in en tulldeklaration i förväg som tidigast 30 dagar innan dina varor förväntas komma till gränsen. Du behöver anmäla att varorna kommer inom 30 dagar genom ett aktiveringsmeddelande. Om du inte anmäler varornas ankomst anses tulldeklarationen vara "inte ingiven". Det får du veta genom en statusförändring eller ett svarsmeddelande. Om tulldeklarationen har statusen "inte ingiven" blir även LRN (Local Reference Number) för deklarationen ogiltigt. Det kan vara en annan aktör än den som lämnade in tulldeklarationen som anmäler varornas ankomst.

Om dina varor finns på ett tillfälligt lager när de har frigjorts till tullagerförfarandet får det tillfälliga lagret ett elektroniskt meddelande som bevisar att varorna är frigjorda. Det här meddelandet får tillståndshavaren antingen genom att prenumerera på elektroniska meddelanden (TSPR) eller genom att hämta meddelandet på tullverket.se. I och med det här meddelandet kan det tillfälliga lagret säkerställa att sändningen verkligen får lämnas ut mot tullagerdeklarationen.

När varorna är hänförda till tullagerförfarandet är det tillåtet att befordra varorna från det tillfälliga lagret till tullagret utan att göra någon transitering.

Ett tullombud får lämna en tulldeklaration om deklaranten har gett tullombudet det uppdraget.

Tänk på att uppgifterna i tulldeklarationen ska vara samma uppgifter som i tidigare handlingar. Tidigare handlingar kan vara exempelvis manifest, transiteringsdokument och referenser till tillfällig lagring. Du ska i praktiken upprätta tulldeklarationen på samma sätt som den tidigare handlingen.

Läs mer om hur du fyller i en tulldeklaration för tullager.

Beslut om registrering i deklarantens bokföring

Tullverket har beslutat att i nuläget inte utveckla någon elektronisk lösning för registrering i deklarantens bokföring vid hänförande av varor till tullagerförfarandet. Det innebär att vi inte heller kan bevilja några sådana tillstånd.

Uppgifterna ska lämnas med standardtulldeklaration i direkt samband med hänförandet. Kraven på vilka uppgifter som ska finnas i bokföringen måste vara uppfyllda oavsett på vilket sätt deklarationen görs.

Alla uppgifter som finns med i standardtulldeklarationen ska även finnas med i bokföringen. Det gäller även om registrering i deklarantens bokföring  tillämpas.

Tullverket bedömer alltså att registrering i deklarantens bokföring vid hänförande av varor till tullagerförfarandet inte är någon lättnad för näringslivet. Därför kommer det framöver utredas om näringslivet har behov av att vi tar fram en lösning för avisering när de använder registrering i deklarantens bokföring. Utredningen kommer inte att påbörjas förrän samtliga tullagertillstånd är omprövade. Befordran kan däremot tillämpas oavsett hur deklarationen görs.

Beslutet omfattar inte möjligheten att bli beviljad tillstånd för att driva en anläggning för lagring i tullager utan enbart möjligheten att hänföra varorna till tullagerförfarandet med användning av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring.

Läs mer begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet.

Läs mer om kraven för tullagerbokföring.

2. a Acceptansmeddelande. Ta emot varor?

Om du som är tillståndshavare (med tillstånd EUCW1 eller EUCW2) inte också är deklarant måste du i egenskap av lagerhavare bekräfta att du tar på dig ansvaret för varorna i en tulldeklaration och att du kan ta emot dem på ditt tullager.

När Tullverket har tagit emot tulldeklarationen får du som är tillståndshavare ett elektroniskt acceptansmeddelande med frågan om du tar på dig ansvaret för och har möjlighet att lagra varorna.

2. b Svara Ja

Du som tillståndshavare bekräftar elektroniskt till Tullverket att du tar på dig ansvaret för och har möjlighet att lagra varorna i tulldeklarationen.

Tillståndshavaren kan även ge ett tullombud i uppdrag att acceptera ansvaret och möjligheten.

Tänk på att när varorna frigörs för tullagerförfarandet blir även tillståndshavaren ansvarig för dem. Ansvaret är alltså gemensamt för lagerhavaren och den som är ansvarig för förfarandet.

3. Beslut att frigöra varorna

När Tullverket har tagit emot din tulldeklaration och konstaterat att den är korrekt och att det inte behövs någon ytterligare kontroll får du ett beslut för deklarationen. Beslutet får du elektroniskt som ett svarsmeddelande på din inskickade tulldeklaration. Dina varor frigörs för förfarandet och deklarationen får statusen frigjord.

Om dina varor blir uttagna för kontroll frigörs de först efter kontrollen.

Om du har anlitat ett tullombud för att skicka in tulldeklarationen behöver du veta att det är tullombudet som får svarsmeddelandet. Det är därför viktigt att du och ditt tullombud har tydliga rutiner för att även du ska få veta och kunna agera utifrån Tullverkets beslut.

4. Varorna bokförs

När dina varor är anmälda till tullagerförfarandet, det vill säga när tulldeklarationen har fått statusen "frigjord", ska du i rollen som tillståndshavare påbörja din tullagerbokföring.

Bokföringen ska ha sin utgångspunkt i tulldeklarationens MRN-nummer och vissa andra uppgifter från tulldeklarationen. Tänk på att ett MRN-nummer skapas innan tulldeklarationen har fått statusen "frigjord". Därför är det viktigt att du inte påbörjar din bokföring för tidigt.

Läs mer om kraven på bokföring och vilka uppgifter bokföringen ska innehålla.

Även om du har en annan roll än tillståndshavare kan det vara viktigt för dig att ha uppgifter om en ankommande sändning redan innan tulldeklarationen för tullagerförfarandet har frigjorts. Det här gäller särskilt om din tullagerbokföring är integrerad med din affärsbokföring. Tänk då på att det måste vara tydligt i tullagerbokföringen om uppgifterna berör en förväntad sändning eller om det är uppgifter som berör en sändning där deklarationen fått statusen "frigjord".

5. Varorna transporteras och ankommer till tullagret

När dina varor är på ett tillfälligt lager eller på ett annat tullager och ska hänföras till ett tullager genom en elektronisk tulldeklaration måste det lager där varorna fysiskt befinner sig få information om att varorna är frigjorda för tullagerförfarandet och kan lämnas ut. Det här sker genom ett meddelande kallat Medgivande om bortförande från tillfälligt lager eller ett Medgivande om utlämning till tullager. Du kan hämta meddelandet om bortförande via e‑tjänsten "Medgivande om bortförande eller utlämnande" eller få det automatiskt via en system-till-systemlösning.

Du kan även transitera dina varor från ett tillfälligt lager eller ett annat tullager till ett tullager. Då är transiteringen själva utlämningsmedgivandet och du behöver inget separat medgivande.

Du behöver inte heller något medgivande om det tillfälliga lagret eller tullagret lämnar ut varorna när de har importerats. Då ska du använda meddelandet Elektronisk utlämningssedel (UTL).

Läs mer om e‑tjänsten Medgivande om bortförande eller utlämning.

Befordran

Om dina varor inte är vid anläggningen för tullagret när tulldeklarationen får statusen "frigjord" kan du nu låta transportera varorna till lageranläggningen. Det här kallas för "befordran".

Läs mer om befordran av varor.

6. Varorna kontrolleras. Eventuell avvikelserapportering.

När du som är tillståndshavare tar emot varor vid tullagret ska du kontrollera att varorna motsvarar det som har deklarerats i tulldeklarationen. Det gör du genom att räkna varorna och jämföra exempelvis varuslag och antal enheter med uppgifterna i deklarationen.

Om varorna har befordrats till tullagret ska det i bokföringen tydligt framgå att varorna har kommit fram till lagret och att befordran är avslutad.

Du bör registrera att du har tagit emot varorna i din tullagerbokföring för att ha kontroll över varuflödet. Tänk på att varorna måste registreras in i samma enhet som är angiven i tulldeklarationen – och därmed samma enhet som är angiven i den föregående handling som uppgifterna i tulldeklarationen grundar sig på, exempelvis ett transiteringsdokument eller en referens till tillfällig lagring. Anledningen till detta är att varorna inte får packas om och registreras till en annan enhet förrän de har tagits emot på tullagret.

Om varorna inte motsvarar uppgifterna i tulldeklarationen ska du skicka en avvikelserapport till Tullverket för vidare utredning. Rapporten ska skickas in elektroniskt, antingen via en systemlösning eller via en webbtjänst som nås ifrån tullverket.se. Det ska också framgå av lagerhavarens bokföring att det fanns en avvikelse när varorna togs emot och vad avvikelsen bestod av.

7. Lagring

Varorna förvaras på tullagret tills tullagerförfarandet är avslutat. När varorna är på lagret måste du göra inventeringar och rapportera avvikelser.

Inventera varor

Minst en gång om året ska du inventera varorna på lagret. En inventering innebär en kontroll av att de varor som fysiskt finns på tullagret motsvarar uppgifterna i bokföringen. Innan du gör en inventering ska du anmäla det till Tullverket. När inventeringen är gjord ska du skicka ett protokoll till Tullverket.

Rapportera eventuella avvikelser

Om du upptäcker några avvikelser när varorna är på tullagret ska du rapportera det till Tullverket elektroniskt. Avvikelser upptäcker man vanligen i samband med att varor flyttas eller inventeras.

Tillfälligt bortförande och befordran

Varor som har hänförts till tullagerförfarandet får tillfälligt föras bort från tullagret, exempelvis om varorna ska hanteras på något sätt. Innan du låter föra bort varor behöver du ha ett tillstånd från Tullverket, förutom i fall av force majeure. Du kan antingen ha ett tillstånd att tillfälligt föra bort varor i tullagertillståndet eller ansöka om ett tillstånd för varje tillfälle.

Det är också möjligt att flytta varor under tullagerförfarandet. Varorna får flyttas mellan platser som står finns angivna i tullagertillståndet eller till en plats som anges i ett tillfälligt tillstånd att föra bort varor.

Läs mer om tullagerförfarandet.

Det är viktigt att tänka på att varorna måste ankomstregistreras på tullagret och att en eventuell befordran ska vara avslutad innan varorna får hanteras.

Oavsett vad du gör med varorna på tullagret är det viktigt att händelsen finns med i bokföringen. Det gäller vare sig det rör sig om att varorna packas om eller att du gör en avvikelserapportering i samband med en inventering.

Läs mer om kraven på tullagerbokföringen.

8. Avsluta tullagerförfarandet

Tullagerförfarandet avslutas när varorna anmäls till ett nytt förfarande eller återexporteras. Tillståndshavaren är skyldig att kontrollera så att det är rätt varor som lämnas ut och att tullagerbokföringen uppdateras utan fördröjning. Det ska även finnas en spårbarhet i bokföringen.

Om varorna ska hänföras till ett annat förfarande ska en ny deklaration som hänför varorna till det nya förfarandet skickas in till Tullverket.

Det är möjligt att befordra varor till ett utfartstullkontor i Sverige. Då är det tillståndshavaren för lagret som ansvarar för varorna tills det att varorna har lämnat EU:s område. Vid begäran ska ett exportbevis för de befordrade varorna visas upp.

Om varorna ska transiteras ska en transitdeklaration lämnas till Tullverket. Vid transitering ut ur EU ska även en deklaration om återexport upprättas. Då transit är ett tullförfarande är det detta som avslutar tullagerförfarandet.

Läs mer om hur du begär exportbevis.

Lär dig mer

I filmen "Var kan man hänföra varor till tullager?" får du lära dig var det är möjligt att hänföra varor till tullagerförfarandet.

Se filmen "Var kan man hänföra varor till tullager?" (2 min)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)