Tullverket

Vidaresändning med ersättningsursprungsintyg

Du kan upprätta ersättningsursprungsintyg för att vidaresända varor med ursprung i GSP-länder som ska skickas vidare inom EU, till Norge eller till Schweiz. Varor med ursprung i andra länder som EU har avtal med kan du sända vidare inom EU. Intygen kan upprättas för en hel eller delar av en sändning, och varorna som intygen ska gälla för måste fortfarande befinna sig under tullkontroll.

Vad är vidaresändning?

Vidaresändning innebär att en aktör, en vidaresändare, skickar vidare ursprungsvaror som ännu inte övergått till fri omsättning och upprättar ett ersättningsintyg. Vidaresändaren har det ursprungliga ursprungsintyget som styrkande handling.

Vilka intyg ska användas som ersättningsintyg?

Ersättningsintyget upprättas oftast av vidaresändaren själv genom att en särskild text (ersättningsdeklaration eller ersättningsförsäkran) sätts på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument. Vissa uppgifter ska också föras över från det ursprungliga intyget.

Beroende på värdet på den ursprungliga sändningen kan vidaresändaren behöva ha ett tillstånd eller en registrering för att få upprätta ersättningsintyget. I vissa fall kan en tullmyndighet istället utfärda ett ersättningscertifikat.

Vilket intyg du ska använda beror dels på varans ursprung, dels på vart den ska vidaresändas:

 • För varor med ursprung i GSP-länder som vidaresänds inom EU används Rex ursprungsförsäkran.
 • För varor med ursprung i GSP-länder som vidaresänds till Norge eller Schweiz används Rex ursprungsförsäkran, eller i vissa fall ersättningscertifikat.
 • Varor med ursprung i länder som är frihandelspartner till EU eller länder som omfattas av andra förmånsarrangemang än GSP kan vidaresändas inom EU. Intygen ska i dessa fall ersättas av intyg i samma format som det ursprungliga intyget eller i form av Rex ursprungsförsäkran. I vissa fall går det att använda sig av ersättningscertifikat.

Se vilken text som ska användas för att intyga ursprunget på sidan om fakturadeklarationer, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkringar.

Uppdelning av varupartier och ursprungsintyg

Det är vanligt att stora partier med ursprungsvaror ska delas upp på flera mottagare i Europa. Leverantören i exportlandet känner inte till alla slutmottagare och upprättar därför ett enda ursprungsintyg för hela partiet när varorna skickas till EU. Företaget som har beställt partiet vill inte förtulla alla varorna, utan sänder dem vidare oförtullade i mindre poster eller lägger upp dem på tullager i avvaktan på försäljning.

För att varorna ska kunna förtullas med förmånstullsats vid olika tidpunkter på olika tullkontor upprättar vidaresändaren ett eller flera ersättningsintyg som ersätter det ursprungliga ursprungsintyget. Ersättningsintygen används sedan för att styrka varornas status som ursprungsvaror vid förtullningen av delposterna inom EU, eller i vissa fall i Norge eller i Schweiz.

Så här gör du

Läs mer under rubriken I nedan för varor med ursprung i GSP-länder som ska vidaresändas inom EU, till Norge eller Schweiz, och under rubriken II för varor med ursprung i övriga länder som ska vidaresändas inom EU.

I. Varor med ursprung i GSP-länder som vidaresänds inom EU, till Norge eller till Schweiz


Vidaresändning inom EU

En vidaresändare kan upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument inom EU om vidaresändaren har ett Rex-nummer eller den ursprungliga sändningens värde inte överstiger värdegränsen på 6 000 EUR.

Vidaresändning till Norge eller Schweiz

EU:s allmänna preferenssystem GSP innebär tullfrihet eller tullnedsättning vid import av varor med ursprung i utvecklingsländerna. Liknande GSP-system finns i många industriländer, bland annat i Norge och Schweiz. EU har avtal med de länderna som gör att varor kan sändas vidare och förmånsbehandlas där.

En vidaresändare kan upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument till Norge eller Schweiz om vidaresändaren har ett Rex-nummer. Om det ursprungliga intyget är ett GSP-certifikat kan även ett ersättningscertifikat utfärdas av en tullmyndighet.

Vidaresändning inom EU med en ersättningsförsäkran om ursprung

Ersättningsförsäkran om ursprung upprättas på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument. Vidaresändaren ska spara det ursprungliga intyget och kopior av ersättningsförsäkringarna i minst tre år.

Vidaresändaren ska ange följande på ersättningsförsäkran om ursprung:

 1. alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga intyget
 2. datum när det ursprungliga intyget upprättades
 3. ytterligare relevanta uppgifter hämtade från det ursprungliga intyget, till exempel Rex-numret för exportören i GSP-landet samt information om kumulation
 4. vidaresändarens namn och adress och, i de fall ett sådant krävs för att kunna upprätta intyget, vidaresändarens Rex-nummer
 5. namnet på och adressen till mottagaren eller mottagarna i EU
 6. datum och plats där ersättningsförsäkran upprättas.

Ersättningsförsäkran ska också märkas med uttrycket "Replacement statement", "Attestation de remplacement" eller "Sustitución de comunicación".

Vidaresändaren ska ange följande på det ursprungliga intyget:

 1. datum då ersättningsförsäkran upprättas
 2. kvantiteten av varor som vidaresänds
 3. vidaresändarens namn och adress
 4. mottagare i EU.

Det ursprungliga intyget ska också märkas med uppgiften "Replaced", "Remplacée" eller "Sustituida".

Vidaresändning till Norge eller Schweiz med en ersättningsförsäkran om ursprung

Ersättningsförsäkringar om ursprung till Norge och Schweiz får endast upprättas av vidaresändare som är registrerade i REX-systemet, oavsett värdet på sändningen.

Ersättningsförsäkringar om ursprung ska upprättas på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument. Det ursprungliga ursprungsintyget kan vara ett GSP-certifikat eller en Rex ursprungsförsäkran. Vidaresändaren ska spara det ursprungliga intyget och kopior av ersättningsförsäkringarna i minst tre år.

Vidaresändaren ska ange följande på ersättningsförsäkran om ursprung:

 1. alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga intyget
 2. datum när det ursprungliga intyget upprättades
 3. ytterligare relevanta uppgifter hämtade från det ursprungliga intyget, till exempel Rex-numret för exportören i GSP-landet samt information om kumulation
 4. vidaresändarens namn och adress samt vidaresändarens Rex-nummer
 5. namnet på och adressen till mottagarna i Norge eller Schweiz
 6. datum och plats där ersättningsförsäkran upprättas.

Ersättningsförsäkran ska också märkas med uttrycket ”Replacement statement” eller ”Attestation de remplacement”.

Vidaresändaren ska ange följande på det ursprungliga intyget:

 1. datum då ersättningsförsäkran upprättas
 2. kvantiteten av varor som omfattas
 3. vidaresändarens namn och adress
 4. namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i Norge eller Schweiz.

Det ursprungliga ursprungsintyget ska också märkas med uttrycket ”Replaced” eller ”Remplacé”.

Vidaresändning till Norge eller Schweiz med ett ersättningscertifikat

Du fyller i blanketten ersättningscertifikat GSP form A och ansöker hos en tullmyndighet som utfärdar ersättningscertifikatet. Det ursprungliga intyget ska vara ett GSP-certifikat.

Ersättningscertifikatet ska innehålla följande uppgifter:

 1. I det översta högra fältet ska du ange namnet på det vidaresändande landet som utfärdar certifikatet.
 2. I fält 1 ska du ange vidaresändarens namn.
 3. I fält 2 kan du ange den slutliga mottagarens namn.
 4. I fält 4 anger du ”Replacement certificate” eller ”Certificat de remplacement” samt det ursprungliga certifikatets utfärdandedatum och löpnummer.
 5. I fält 3–9 ska du lämna alla uppgifter om de vidaresända varorna från det ursprungliga intyget.
 6. I fält 10 kan du ange uppgifter om vidaresändarens faktura.
 7. I fält 11 ska det tullkontor som utfärdar ersättningscertifikatet underteckna och stämpla det.
 8. I fält 12 undertecknar du certifikatet. Uppgifterna om ursprungsland och slutligt bestämmelseland hämtar du från det ursprungliga certifikatet.

Det ursprungliga certifikatet ska innehålla följande uppgifter som fylls i av tullmyndigheten som utfärdar ersättningcertifikatet:

 1. de vidaresända produkternas vikt, nummer och beskaffenhet
 2. ersättningsintygets löpnummer.


II. Varor med i ursprung i länder som är frihandelspartner till EU eller länder som omfattas av ensidiga arrangemang (andra än GSP) och som vidaresänds inom EU

Varor med ursprung i länder som är frihandelspartner till EU eller länder som omfattas av andra förmånsarrangemang än GSP kan vidaresändas inom EU. De ursprungliga intygen ska ersättas av intyg i samma format som det ursprungliga intyget (certifikat eller deklarationer om ursprung) eller i form av en ersättningsförsäkran om ursprung.

En vidaresändare kan själv upprätta ersättningsintyg på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument om 

 1. vidaresändaren har tillståndet godkänd exportör för att upprätta deklarationer om ursprung eller ett Rex-nummer
 2. den ursprungliga sändningens värde inte överstiger värdegränsen på 6 000 euro
 3. den ursprungliga sändningens värde överstiger värdegränsen och vidaresändaren bifogar en kopia av det ursprungliga ursprungsbeviset.

Om det inte är möjligt att göra något av ovanstående kan ett ersättningscertifikat EUR.1 utfärdas av en tullmyndighet.

Vidaresändning med en ersättningsdeklaration eller ersättningsförsäkran om ursprung

Ersättningsdeklarationerna eller ersättningsförsäkringarna om ursprung ska upprättas på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument. Vidaresändaren ska spara det ursprungliga intyget och kopior av ersättningsförsäkringarna i minst tre år.

Vidaresändaren ska ange följande uppgifter på ersättningsintyget:

 1. alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga intyget
 2. datumet då det ursprungliga intyget upprättades
 3. ytterligare relevanta uppgifter hämtade från det ursprungliga intyget, till exempel tillstånds- eller Rex-nummer för exportören i ursprungslandet, samt information om kumulation
 4. vidaresändarens namn och adress och, om detta krävs för att få upprätta intyget, vidaresändarens tillståndsnummer som godkänd exportör eller Rex-nummer
 5. namn på och adress till mottagaren eller mottagarna i EU
 6. datum och plats där ersättningsintyget upprättas.

Ersättningsintyget ska också märkas med uttrycket ”Replacement statement", ”Replacement”, "Attestation de remplacement" eller "Sustitución de comunicación".

Vidaresändaren ska ange följande uppgifter på det ursprungliga intyget:

 1. uppgifter om ersättningsintyget
 2. vidaresändarens namn och adress
 3. mottagaren eller mottagarna i EU.

Det ursprungliga ursprungsintyget ska också märkas med uppgiften ’Replaced’.

Vidaresändning med ett ersättningscertifikat EUR.1

Du fyller i blanketten EUR.1 och ansöker hos en tullmyndighet som utfärdar ersättningscertifikatet. En kopia på det ursprungliga intyget kan bifogas ersättningscertifikatet.

Ersättningscertifikatet ska innehålla följande uppgifter:

 1. I fält 1 anger du vidaresändarens namn.
 2. I fält 2 anger du avtalet mellan EU och landet som varorna har ursprung i.
 3. I fält 3 kan du ange den slutliga mottagaren av varorna .
 4. I fält 4 anger du det land eller de länder där varorna har sitt ursprung.
 5. I fält 5 anger du det land inom EU (kan även vara Sverige) till vilket varorna vidaresänds.
 6. I fält 7 anger du ’Replacement certificate’ tillsammans med det ursprungliga intygets serienummer och utfärdandedatum.
 7. I fält 8 och 9 för du över alla uppgifter från det ursprungliga certifikatet om de varor som du ska sända vidare.
 8. I fält 10 kan du hänvisa till vidaresändarens faktura.
 9. I fält 11 ska det tullkontor som utfärdar ersättningscertifikatet underteckna och stämpla det.
 10. I fält 12 undertecknar du certifikatet.

Det ursprungliga certifikatet ska innehålla följande uppgifter som fylls i av tullmyndigheten som utfärdar ersättningsintyget:

 1. information om de vidaresända varorna (antal, vikt och nummer) för vilka ersättningsintyg utfärdas
 2. information om ersättningscertifikatet (serienummer och datum).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)