Tullverket

Tullverket ska ta ut tull

Tullverket ska ta ut tullar, skatter och andra avgifter när varor importeras till Sverige från ett land utanför EU. Inom EU finns inga tullavgifter eftersom vi ingår i en gemensam tullunion. Alla länder i unionen har gemensamma tullar mot länder utanför EU.

Sverige ingår tillsammans med övriga EU-länder i en tullunion. Inom unionen har tullar och andra handelshinder tagits bort och gemensamma tullar har införts mot de länder som inte är med i unionen. I princip innebär detta att du endast ska betala tull och andra avgifter för varor du köper i eller från länder utanför EU.

Tullverket ska fastställa och ta ut tullar, skatter samt avgifter i samband med in- och utförsel av varor. Uppbörden ska vara korrekt och bidra till att finansiera den offentliga sektorn. Målet med Tullverkets arbete med uppbörden omfattar att minska både skattefelet och uppbördsfelet. För att få en mer enhetlig bild av skattefelet inom Tullverkets verksamhetsområde behöver en bedömning göras av både uppbördsbortfall i det legala varuflödet och mörkertalen för den illegala införseln av alkohol och tobak. Tillsammans utgör dessa det totala skattefelet.

Det är en utmaning för Tullverket att förenkla och effektivisera tullproceduren samtidigt som vi ska övervaka och kontrollera flödet av varor över gränsen. Det ställer krav på att Tullverket kan förenkla för de företag och privatpersoner som gör "rätt från början" och samtidigt kan upptäcka de som gör fel. Målet är att det legala varuflödet över gränserna inte ska störas i onödan. Myndighetens resurser ska i stället koncentreras på att kontrollera det som behöver kontrolleras. Vi ska "störa dem som ska störas".

Ett sätt att minska skattefelet och uppbördsfelet är att se till att kontroller utförs på ett bra sätt och med god kvalitet. Det ställer i sin tur krav på bra analysmetoder för den riskbedömning som ligger till grund för kontrollerna. Tullverket ska utveckla sin analysverksamhet så att träffsäkerheten förbättras i kontrollerna. Dessutom ska resurserna i uppbördsverksamheten koncentreras till områden med hög risk för skattefel.

Förebyggande informationsinsatser och service som förklarar hur tullproceduren går till bidrar också till att minska skattefelet och uppbördsfelet. Tullverket ska hjälpa seriösa företag genom att se till att det är enkelt för dem att göra rätt och genom att skydda dem från illojal konkurrens från företag som skaffat sig fördelar genom att medvetet göra fel.

Andra inslag i det förebyggande arbetet är att lämna förslag till lagändringar, tillhandahålla information som är lätt att förstå, ta fram enkla blanketter och samverka på olika sätt, till exempel med branschorganisationer. Utvecklingen av nya elektroniska tjänster ska fortsätta och bli mer standardiserad samtidigt som informationen blir så behovsanpassad som möjligt.

Samverkan

En förändrad omvärld som blir alltmer internationell och rörlig ställer krav på att nya risker kan identifieras. För att hantera risker i omvärlden behöver vi utveckla såväl nationellt som internationellt samarbete. Det gränsöverskridande varuflödet, en alltmer globaliserad ekonomi samt Sveriges medlemskap i EU innebär att Tullverket måste arbeta internationellt för att säkra en korrekt uppbörd och ett säkert varuflöde. I det internationella samarbetet ska Tullverket driva och verka för att den internationella inriktningen styrs mot Tullverkets uppdrag om uppbörd och att restriktionerna inom området miljö, säkerhet och hälsa följs.

Tullverket ska utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för det internationella arbetet på ett sådant sätt att Tullverkets mål kan uppnås, att Tullverket kan vara med och påverka utformningen av lagstiftningen och att informationsutbytet inom EU och med andra internationella samarbetspartner som exempelvis World Customs Organization (WCO) och frihandelsområden ökar. Den internationella agendan utgör tillsammans med Tullverkets landstrategi grund för inriktning och prioritering av det internationella samarbetet.

Tullverkets internationella engagemang ska också verka för att det administrativa arbetet kring tullproceduren förenklas för att underlätta för privatpersoner och företag att göra rätt från början. Det gör vi exempelvis genom att aktivt delta i arbetet med elektronisk tullhantering (e-Customs).

Lagstiftning

I Författningsstöd i Tullverket kan du läsa om EU:s lagstiftning, nationell lagstiftning och olika myndigheters föreskrifter som är som ligger till grund för vårt arbete.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)