Tullverket

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ

Tillståndet gör det möjligt för ekonomiska aktörer att i kombination med ett tillstånd som godkänd avsändare (ACR) skicka iväg varor utan att uppsöka en tullklareringsexpedition för klarering och tullförsegling.

Tillståndskod: SSE

Försegling av transportmedlet är en huvudregel, undantag kan göras för lätt identifierbara varor (varor som t.ex. har serienummer, är lätt avräknade och identifieringsbara mot medföljande dokument).  

Läs mer om att försegla transportmedlet

Läs mer om tillstånd som godkänd avsändare för unionstransitering, ACR

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till att använda förseglingar av en särskild typ ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 1. Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs mer och ansök om Eori-nummer. 
 2. Företaget ska vara etablerat i EU.
 3. Företaget ska regelbundet komma att använda förseglingar av särskild typ.
 4. Tullverket ska kunna utöva tullövervakning utan att behöva använda administrativa arrangemang som inte står i proportion till företagets nytta av tillståndet. Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet.
 5. Företaget ska uppfylla kriteriet om efterlevnad i artikel 39 a i tullkodexen.
  Läs om efterlevnadskriteriet.
 6. Företaget ska uppfylla kriteriet om bokförings- och logistiksystem i artikel 39 b i tullkodexen.
  Läs om bokföringskriteriet.
 7. Företaget ska uppfylla kriteriet om kompetens i artikel 39 d i tullkodexen.
  Läs om kompetenskriteriet.


Hur ska en försegling se ut?

Tullförseglingar ska ha följande grundläggande egenskaper och åtminstone uppfylla följande tekniska specifikationer:

Egenskaper

 1. De ska förbli intakta och säkert fästade vid normal användning.
 2. De ska vara lätta att kontrollera och känna igen.
 3. De ska vara tillverkade på sådant sätt att varje form av brytning, manipulering eller avlägsnande lämnar spår som kan ses med blotta ögat.
 4. De ska vara utformade för engångsanvändning eller, om de är avsedda att användas flera gånger, utformade på sådant sätt att varje enskilt anbringande tydligt kan identifieras genom ett separat identifieringsmärke.
 5. De ska ha individuella förseglingsidentifieringar som är permanenta, tydligt läsbara och individuellt numrerade.

Tekniska specifikationer

 1. Deras form och storlek får variera alltefter typ av försegling, men storleken ska vara sådan att identifieringsmärkena är väl läsbara.
 2. Deras identifieringsmärken ska inte gå att förfalska och ska vara svåra att kopiera.
 3. Det material som används ska motstå att de oavsiktligt bryts och förhindra att de obemärkt förfalskas eller återanvänds.

Om förseglingarna har certifierats av ett behörigt organ i enlighet med den internationella ISO-standarden 17712:2013 ”Freight containers – Mechanical Seals” ska de anses uppfylla ovanstående krav.

Förseglingar som inte har ovan nämnda certifikat ska skickas in till Tullverket för godkännande. Tullverket kan då låta testa förseglingen, vilket kan innebära en förlängning av handläggningstiden.

En försegling av en särskild typ ska vara märkt med någondera av följande uppgifter:

 1. Namnet på den person som fått tillstånd att använda förseglingen.
 2. En motsvarande förkortning eller kod på grundval av vilken tullmyndigheten i avgångsmedlemsstaten kan identifiera den berörda personen.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Så här får du behörighet till e-tjänsterna.

Läs mer om Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Läs om hur du gör ändringar i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)