Tullverket

EDI – Slutprov för uppgiftslämnare

Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden i produktion måste du utföra slutprov i företagstestmiljön. Företaget ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion.

Förutsättningen för att utföra slutproven som publiceras på denna sida är att ditt företag använder ett EDI-system som genomgått godkända tester. Förändringar av befintliga samt nya slutprov publiceras på denna sida.

Hur du lämnar in slutprov för godkännande

Meddela EDI-testfunktionen via mejl när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange

 • företagets organisationsnummer
 • företagets kontaktperson för EDI-frågor (namn och e-postadress)
 • tull-id/LRN/MRN kopplat till respektive slutprov
 • systemets namn.

Inskickade slutprov får inte vara äldre än en månad och du måste har mottagit godkända svarsmeddelanden/ kvittenser för alla transaktioner. Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det ärendenummer (EDI-XXX) som följer med informationen om företagets registrering.

Kontakta EDI-testfunktionen

När slutproven är godkända får ditt företag ett Beslut om godkända tester via mejl och kan därefter skicka och ta emot meddelanden i produktion, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Godkända tester

Slutprov vid byte av system

När ditt företag byter till ett annat system som genomgått godkända tester behöver nya slutprov utföras på en ny teknisk bilaga. Vanligtvis behövs endast enstaka slutprov utföras för att få fortsätta använda de meddelanden ni redan använder i produktion. Vilka slutprov det är beror på vilka meddelanden företaget har använt sedan tidigare och kommer att använda med det nya systemet.

Kontakta EDI-testfunktionen via mejl om vilka tester och slutprov som behöver utföras för att få godkänt i test. Ange ärendenummer (EDI-XXX) samt företagets kontaktperson i EDI-frågor (namn och e-postadress).

Vill ditt företag ha godkänt i test för nya meddelanden som företaget inte tidigare är godkänt för ska de testas enligt ordinarie rutin.

Förenklat testförfarande

Ett förenklat testförfarande kan användas:

 • När ett företag ”byter organisationsnummer” dvs. att ni övertar system och personal från ett annat företag som har TVEDI. Det övertagande företaget ska först skicka en Ansökan om registrering för kommunikation via EDI, tv 404.30 till Tullverket. Ange orsaken till förenklat testförfarande i ansökan.

Ansök om registrering för kommunikation via EDI

 • När ett företag enbart byter OFTP-kod, dvs byter kommunikationsplats. En Ansökan om ändring av registrering för kommunikation via EDI, tv 404.32 ska först skickas till Tullverket.

Ansök om ändring av registrering för kommunikation via EDI

Slutprov för uppgiftslämnare

Ditt företag ska göra slutprov för de meddelanden som ni avser använda i produktion. Slutproven finns nedan och är sorterade utifrån den tullprocedur som de tillhör.

Import – enligt ny lagstiftning

Godslokalkod

Använd godslokalkod EGY som endast finns i företagstestmiljön, alternativt kontakta EDI-testfunktionen för registrering av egen godslokalkod.

Import – enligt äldre lagstiftning

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön. Finns det behov av att testa med en egen godslokalkod läggs den upp i företagstestmiljön på begäran. Det är då ert eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar som genereras i testmiljön och produktionsmiljön.

Förenklad tulldeklaration med begäran om klarering – HNK

Slutprov HNK (ger även HNU, HRT, HBK):

Slutprov HNK version 2.1 (2019-06-11)

Kompletterande deklaration – TNU

Slutprov TNU (ger även TRT):

Slutprov TNU version 1.1 (2019-06-11)

Ansökan om ändring av tulldeklaration – OMP

Utför slutprovet för HNK/TNU och skapa sedan OMP (med samma tull-id). Skicka in samtliga ärendeuppgifter och varuposter. Det vill säga inte bara de uppgifter som du önskar ska bli ändrade. Detta för att de nya varuposterna ersätter de tidigare. Fältet ”Särskilda upplysningar” i meddelandet är obligatoriskt. Orsak, önskemål och vilken eller vilka varuposter som har ändrats ska lämnas på varupost 1.

Klarerad förenklad deklaration – ZKH

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett ZKH meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vill ni testa med eget material behöver ni ha en prenumeration på ZKH med ert organisationsnummer. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av organisationsnummer i företagstestmiljön. Skicka ett testärende med meddelande HNK där ni anger er själva som deklarant. Då kan en klarerad förenklad deklaration (ZKH) skapas.

Elektronisk utlämningssedel vid import – UTL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett UTL meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vill ni testa med eget material behöver ni ha en prenumeration på UTL med en egen godslokalkod. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av godslokalkoden i företagstestmiljön. Det är då ert eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar som genereras i testmiljön och produktionsmiljön. Skicka sedan ett testärende med meddelande HNK. Då kan elektroniska utlämningssedlar (UTL) skapas.

Anmälan import efter registrering i deklarantens bokföring – ALI

Taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än datum för meddelad teststart.
Slutprov ALI version 4.0 (2019-04-01)

Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring – TQN

Slutprov TQN (ger även TQR):
Slutprov TQN version 1.1 (2019-06-11)

Svarsmeddelande vid kontroll efter inskickad ALI – ZSK

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett ZSK-meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vill ni testa med eget material kontaktar ni EDI-testfunktionen för registrering av prenumeration.

Slutprov ALI med ZSK version 4.0 (2019-04-01)

Export

Godslokalkod

Använd godslokalkod AZZ som endast finns i företagstestmiljön.

Lastplatskod

Använd lastplatskod ZZ2 som endast finns i företagstestmiljön.

Om ni har behov av att testa med er egna godslokalkod eller lastplatskod registreras den i företagstestmiljön på begäran. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av koden i företagstestmiljön. Det är då ert eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar eller klareringsbevis export som genereras i testmiljön och produktionsmiljön.

Standardtulldeklaration i förväg – UNU

Slutprov UNU (ger även URT, UKO):

Slutprov UNU, version 3.2 (2019-09-11)

Standardtulldeklaration med samtidig anmälan av varorna – UGE

För varje inskickad UGE kommer ett ZEM meddelande att skickas tillbaka till er vilken ert system ska kvittera. Det är de av Tullverket utskickade uppgifterna i ZEM som ska utgöra underlag för det EAD/ELoI som skrivs ut. Ett ZEM-meddelande kan även användas för att ta emot en sista version av en klarerad UNU.

I samband med testerna av UGE ska ni även testa de extra fält (klareringsenhet, containernummer, lastplatskod) som gör att ett klareringsbevis export, ZKB, genereras från Tullverket till tredje part vid ett svenskt utförseltullkontor.

Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) samt varupostlistan (ELoI) och skicka dem i original till:

Tullverket, it-avdelningen
EDI-testfunktionen
Aurorum 3, 977 75 Luleå

Märk kuvertet med ärendenummer.

Slutprov UGE (ger även ZEM)

Slutprov UGE inklusive ZEM, version 3.1 (2019-04-01)

Klareringsbevis export – ZKB

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Företaget får då ta emot ett antal ZKB meddelanden som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Elektronisk utlämningssedel vid återexport – UTL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett UTL meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Vill ni testa med eget material behöver ni ha en prenumeration på UTL med en egen godslokalkod. Kontakta EDI-testfunktionen för registrering av godslokalkoden i företagstestmiljön. Det är då ert eget ansvar att särskilja eventuella utlämningssedlar som genereras i testmiljön och produktionsmiljön. Skicka sedan ett testärende med meddelande UGE. Då kan elektroniska utlämningssedlar (UTL) skapas.

Anmälan export efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export - ALE

Dessa två dokumentkoder är obligatoriska att deklarera i Bilagda handlingar för både ALE och UFF:

 • 6RDE Registrering i deklarantens bokföring export
 • 6FDE Förenklad deklaration export

Tullverket kommer att använda dessa för att validera att uppgiftslämnaren har rätt tillstånd, EUEIR eller EUSDE.

Taxebestämmande dag kan inte vara tidigare än datum för meddelad teststart.

Slutprov ALE 1A EUEIR version 4.1 (2019-04-28)

Slutprov ALE 1B EUSDE version 4.1 (2019-04-28)

Kompletterande tulldeklaration efter registrering i deklarantens bokföring och/eller förenklad deklaration export – UFF

Slutprov UFF 1A EUEIR version 4.0 (2019-04-01)

Slutprov UFF 1B EUSDE version 4.0 (2019-04-01)

Klareringsbevis export vid ALE – ZKL

Slutprovet beställs från EDI-testfunktionen. Ni får då ta emot ett ZKL meddelande som ert system ska kvittera på ett korrekt sätt.

Transitering – NCTS fas 5

Schemat för företagstestmiljön ser ut enligt följande:

Måndag klockan 08.00 – torsdag kl 08.00: Företagstestmiljön för NCTS fas 5 är öppen

Övrig tid: Företagstestmiljön för övergångsregler är öppen.

Vid test av eget material måste grunddata som finns publicerad under följande länk användas.

Grunddata som ska användas


Tullager

Företaget kan agera ombud eller ange er själva som deklarant i tester.

Hänförande till tullagerförfarandet

Meddelanden:

CWDS – Standardtulldeklaration
CWDP – Standardtulldeklaration i förväg
CWDA – Anmälan av varors ankomst
CWDR – Rättning av Standardtulldeklaration i förväg
CWDC – Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration
CWDF – Frigjord tulldeklaration
CWAP – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration

 • Standardtulldeklaration – CWDS

Slutprov CWDS (ger även CWDF, CWDC och CWAP):
Slutprov CWDS, version 1.2 (2018-05-04)

 • Standardtulldeklaration i förväg – CWDP

Slutprov CWDP (ger även CWDR, CWDA, CWDF, CWDC och CWAP):
Slutprov CWDP eller CWDA version 1.2 (2018-05-04)


Tillståndshavare tullager

Tillstånd:

Privat tullager, EUCWP
Allmänt tullager typ 1, EUCW1
Allmänt tullager typ 2, EUCW2

Meddelanden:

CWAC – Acceptansmeddelande från tillståndshavare med allmänt lager
CWAA – Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration från Tullverket till allmänt lager
CWDI – Avvikelserapport från tillståndshavare med allmänt och privat lager

Prenumerationsmeddelanden:

CWRA – Acceptansförfrågan från Tullverket till allmänt lager
CWPR – Medgivande om utlämning från Tullverket

 • Avvikelserapport – CWDI

För att testa CWDI – Avvikelserapport behöver en egen godslokalkod användas. För registrering av egen kod i företagstestmiljön kontakta EDI-testfunktionen.

Slutprov CWDI, version 1.1(2018-05-04)

 • Acceptansförfrågan – CWRA

För att testa CWRA – Acceptansförfrågan behöver en egen godslokalkod användas. För registrering av egen kod i företagstestmiljön kontakta EDI-testfunktionen.

Slutprov CWRA (ger även CWAC och CWAA):
Slutprov CWRA, version 1.2 (2018-05-04)

 • Medgivande om utlämning – CWPR

I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas. Slutprov för prenumerationsmeddelande CWPR beställs genom att skicka en e-post till EDI-testfunktionen som skickar ut ett meddelande vilket ert system ska kvittera.

Anläggning för tillfällig lagring

Tillståndshavare anläggning tillfällig lagring

Prenumerationsmeddelande:

TSPR – Medgivande om bortförande

 • Medgivande om bortförande – TSPR


Slutprov beställs genom att skicka en e-post till EDI-testfunktionen som skickar ett testmeddelande vilket ert system ska kvittera. I de flesta fall behöver inte en egen godslokalkod användas i företagstestmiljön men finns behovet att testa med egen kod kontakta EDI-testfunktionen.

Summarisk införseldeklaration enligt äldre lagstiftning

Summarisk införseldeklaration – SID

Slutprov SID Version 4.0 Pdf, 194.2 kB. (2014-11-12)

Anmälan om varors ankomst

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: NCTS fas 5 schemat för företagsmiljön är uppdaterad.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)